Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną – Część 3 – Praca zdalna. Tym razem omawiam przepisy, które nakładają obowiązek na pracodawcę uwzględnienia wniosku o wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej. Warto przyswoić sobie te przepisy, aby poprawnie stosować je w praktyce.

Szczególne przypadku, w jakich składany jest wniosek o pracę zdalną ...

Zgodnie z art. 67(19) § 6 k.p.

cyt.: „ Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, o którym mowa w art. 142(1) § 1 pkt 2 i 3, pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, o wykonywanie pracy zdalnej, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca informuje pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Zgodnie z art. 67(19) § 7 k.p.

cyt.: „Przepis § 6 stosuje się do pracowników, o których mowa w art. 1421 § 1 pkt 2 i 3, również po ukończeniu przez dziecko 18. roku życia”

  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, a dziecko nie ukończyło 18 roku życia, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3[1] ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, a dziecko nie ukończyło 18 roku życia, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość, a dziecko nie ukończyło 18 roku życia, pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownikarodzica  dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownicy w ciąży.
  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej  pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia.
  • Jeśli organizacja pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika dają taką możliwość  pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

[1] Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej

Kiedy pracodawca jednak zwolniony jest z obowiązku uwzględnienia wniosku ...

  • Jeśli nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, jej wykonywanie jako pracy zdalnej pracodawca nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku złożonego przez ww. uprawnionych.

Obowiązek poinformowania o przyczynie nieuwzględnienia wniosku ...

  • Pracodawca jest zobowiązany o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez pracownika.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...