Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzór RCPD dla przychodni

1 699,00 

RCPD dla przychodni lekarskiej, placówki medycznej – wypełniony.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO  każdy administrator oraz, gdy ma to zastosowanie, przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Za jego prowadzenie także odpowiadają. Kupując nasz RCPD otrzymujesz dokumentację aktualną na rok 2023r. Kupujesz wypełniony RCPD !

Co zawiera prezentowany przez nas Wzór RCPD.

Przygotowany przez nas rejestr zawiera wszystkie prawem wymagane pola. Różni go od innych wzorów to, iż pola te zostały wypełnione tekstem, tak aby ułatwić Państwu posługiwanie się RCPD.

 • nazwa czynności przetwarzania,
 • cel przetwarzania,
 • kategorie osób, których dane są przetwarzane,
 • kategorie danych,
 • podstawa prawna przetwarzania,
 • źródło pochodzenia danych,
 • planowany termin usunięcia kategorii danych,
 • wykaz podmiotów przetwarzających,
 • wykaz odbiorców danych osobowych,
 • odbiorcy w państwach trzecich,
 • nazwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa

Rejestr nazywa i opisuje czynności przetwarzania dotyczące

 • kandydatów do pracy,
 • pracowników,
 • pacjentów,
 • kontrahentów.

Dla każdej z wymienionych grup, RCPD wyszczególnia odpowiednie czynności przetwarzania danych uwzględniając cel w jakim są one realizowane. Naturalnie czynności, jakie zostały nazwane, opisują działania podejmowane przez podmioty medyczne w codziennym funkcjonowaniu.

Konsultacje VIDEO.

Służymy pomocą online przy dostosowaniu zapisów naszego RCPD do realiów jednostki w wymiarze 3 godzin.

Autor: Dominik Spałek
Współautorzy: Magdalena Waszak
Format pliku: edytowalny
Format: elektroniczny MS Excell / Calc
Możliwość wydruku w formacie A4: Tak / MS Word
Ilość stron wydruku: +/- 80 stron A4
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla przychodni - kompletny dokument - wypełniony

Kupujesz zaktualizowaną wersję RCPD

Wzór RCPD dla przychodni – kupując naszą dokumentację otrzymują Państwo zaktualizowaną wersję zapisów RCPD na rok 2023r., uwzględniającą bieżące zmiany w przepisach prawa – jak również możliwość konsultowania jego zapisów z autorem.

Forma RCPD i jego treść.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 Rozporządzenia RODO  każdy administrator oraz, gdy ma to zastosowanie, przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Za jego prowadzenie także odpowiadają. Z tego wynika, iż obowiązkiem administratora będzie prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych w przychodni lekarskiej. Należy także zauważyć, iż będziemy mieli obowiązek udostępnienia naszego RCPD w przychodni żądanie organu nadzorczego. Oznacza to, iż przychodnie, lekarze, apteki, laboratoria, szpitale zobowiązane są do przygotowania i prowadzenia takiego rejestru przetwarzania danych osobowych. W wyjątkowych tylko przypadkach dochodzić będzie do zwolnienia z obowiązku prowadzenia RCPD. Zasadniczo jednak w każdym przypadku prowadzenia placówki medycznej obowiązkiem będzie prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Miało być ułatwienie i wyjaśnienie.

W celu ułatwienia prowadzenia RCPD Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przygotował szablony rejestru czynności przetwarzania – jednak niestety jest to jedynie wzór, który należy wypełnić według specyfiki podmiotu medycznego.

Przykładowe czynności opisane w RCPD.

Część ogólna.

Rejestr czynności przetwarzania danych dostarczamy jako kompletną tabelę, wypełnioną danymi i zawierającą wszystkie wymagane prawem informacje:

 • Prowadzenie procesu rekrutacji
 • Obsługa kadrowa Pracowników / Kontrahentów
 • Obsługa księgowa Pracowników / Kontrahentów / Osób wykonujących zadania zlecone
 • Skierowania na badania w ramach medycyny pracy
 • Realizacja zadań w zakresie BHP / P.POŻ.
 • Obsługa kancelaryjna jednostki
 • Prowadzenie składnicy akt
 • Monitoring wizyjny
 • Dochodzenie roszeń / Obrona przed roszczeniami
 • Rejestracja Pacjentów
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej
 • Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia
 • Transport sanitarny
 • Skierowania na badania diagnostyczne
 • Udzielanie świadczeń w ramach POZ
 • Udzielanie świadczeń w ramach Teleporad POZ
 • Udzielanie świadczeń w ramach poradni
 • Rozliczanie świadczeń z NFZ
 • Obsługa stażystów / Wolontariuszy / Praktykantów
 • ZFŚS – zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • PPK – pracownicze plany kapitałowe

Część szczegółowa dotycząca podmiotów medycznych.

Ponadto czynności dedykowane placówkom medycznym, podmiotom prowadzącym działalność leczniczą, przychodniom, szpitalom, gabinetom lekarskim, laboratoriom:

 • Obsługa pracowników w zakresie zadań z medycyny pracy
 • Obsługa kancelaryjna jednostki / ewidencja korespondencji
 • Obsługiwanie umów cywilno-prawnych zawartych w obszarze medycyny
 • Archiwizacja dokumentów – czynności związane z niszczeniem dokumentacji medycznej
 • Obsługa pacjentów w zakresie:
  • zadań z medycyny pracy
  • składania deklaracji wyboru lekarza /pielęgniarki / położnej / POZ
  • rejestracji indywidualnej / telefonicznej / elektronicznej
  • wpisania do kolejki oczekujących
  • udzielania świadczeń zdrowotnych
  • skierowania na badania diagnostyczne w związku z kontynuacją leczenia
  • pobrania materiału biologicznego do badania
  • wykonywania zadań diagnostycznych
  • prowadzenia szczepień ochronnych
  • obsługi zwolnienia lekarskiego
  • udzielania informacji na temat stanu zdrowia
  • udostępniania dokumentacji medycznej
  • wystawiania / wydawania recept
  • obowiązków dotyczących zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • przyjmowania skarg, wniosków i petycji
  • przetwarzanie danych opieki środowiskowej i wizyt patronażowych
  • transportu sanitarnego

Postać elektroniczna, czy papierowa.

RCPD dla przychodni lekarskiej, jaki przygotowaliśmy, opracowany został w oparciu o tabelę prowadzoną w postaci elektronicznej. Jednak za sprawą tzw. korespondencji seryjnej, w łatwy sposób przekształcić możemy go w dokument w postaci papierowej. Po to aby potem go wydrukować i podpisać.

Wypełniony wzór RCPD dla PWDL.

Nasz wzór nie jest szablonem przykładowym. Prezentowany rejestr zawiera wypełnione pola. Dzięki temu mają Państwo możliwość szybkiego i sprawnego jego przystosowania do własnych realiów, jak również rozbudowania o kolejne czynności przetwarzania danych.

Wzór RCPD dla przychodni i co dalej ...

Pamiętaj, prawidłowo prowadzony rejestr w przychodni w placówce medycznej to początek do tego, aby przygotować dalsze dokumenty. Na podstawie RCPD z łatwością opracować można klauzule informacyjne. RCPD można pomóc także przy ocenie ryzyka. Nasz wzór nie jest szablonem dlatego zawarte w nim treści stanowić będą podpowiedź kluczową.

Konsultacje VIDEO (online).

Jak wdrożyć RCPD w jednostce medycznej