Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych to temat, który wywołuje sporo kontrowersji i prowadzi do konieczności udzielania jednoznacznych odpowiedzi. Odpowiedzi, które pozwolą na przyjęcie prawidłowej praktyki postępowania jeśli chodzi o rozwiązania natury techniczno – organizacyjnej , jakie należy wprowadzić w jednostkach medycznych. Temat zasygnalizowaliśmy naszym opracowaniemPodpis pacjenta w dokumentacji fizjoterapeuty„.

Na czym polega problem ...

Próby uzyskania jednoznacznych stanowisk ...

Podjęliśmy próby wyjaśnienia zagadnienia, występując z merytorycznymi pytaniami. Zainteresowanych odsyłamy do naszych pytań i argumentacji. Utrzymanie bowiem obowiązku uzyskiwania każdorazowo od pacjenta albo opiekuna pacjenta potwierdzenia na realizację każdego zabiegu fizjoterapeutycznej poprzez złożenie podpisy – własnoręcznego – generuje liczne problemy dla jednostek prowadzących dokumentację medyczną w postaci elektronicznej, bądź chcących ją prowadzić w takiej właśnie postaci. Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych stało się zagadnieniem, które wymagało pochylenia się nad nim. Dodatkowo rodził się nam problem określenia tego, czy aby nie mamy tutaj obowiązku dokonywania zmiany postaci dokumentacji papierowej na cyfrową, czy też jest to nadal dobrowolne.

Kiedy podpis nie musi być składany

Zgodnie z par. 12 ust. 14 Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2020r. 195/2020/DOZ

cyt.: „(…)W ramach zakresu świadczeń – fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa, świadczeniobiorca albo opiekun potwierdza każdego dnia realizację zabiegów fizjoterapeutycznych przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem ust. 21(…)”.

Zgodnie z par. 12 ust. 21 Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2020r. 195/2020/DOZ

cyt.: „(…)Przepisów [par. 12 ust.] 14 oraz § 13 ust. 1 nie stosuje się do świadczeń realizowanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.(…)”.

Zgodnie z par. 13 ust. 1 Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2020r. 195/2020/DOZ

cyt.: „(…)W ramach zakresów świadczeń realizowanych w ośrodku lub oddziale dziennym rehabilitacji, świadczeniobiorcy, z wyjątkiem dzieci do ukończenia 18. roku życia, potwierdzają realizację każdego osobodnia podpisem w dokumentacji medycznej, z zastrzeżeniem § 12 ust. 21 (…)”.

Zgodnie z par. 12 ust. 17 Zarządzeniem Prezesa NFZ z dnia 11 grudnia 2020r. 195/2020/DOZ

cyt.: „(…)Potwierdzeniem udzielenia świadczenia, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych zgodnie z § 4a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, jest odnotowanie w dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej świadczeniobiorcy, zastosowanego narzędzia komunikacji oraz godziny rozpoczęcia realizacji świadczenia i jego zakończenia.(…)”.

Zgodnie z par. 4a) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z 2020r. poz. 660 ze zm)

cyt.: „(…)W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zakresie świadczeń określonych w §4 pkt 1–3 dopuszcza się realizację porad lekarskich, porad lub wizyt terapeutycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, jeżeli ten sposób realizacji świadczenia opieki zdrowotnej nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia świadczeniobiorcy.(…)”.

Zgodnie z par. 4 ust. 1 – 3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. z2018r. poz.465 i 2396 oraz z 2019 r. poz. 1061 i 2082)

cyt.: „(…)Świadczenia gwarantowane są realizowane w warunkach:
1) ambulatoryjnych, które obejmują:

a) lekarską ambulatoryjną opiekę rehabilitacyjną, realizowaną przez poradę lekarską rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię ambulatoryjną realizowaną przez:
– wizytę fizjoterapeutyczną,
– zabieg fizjoterapeutyczny;

2) domowych, które obejmują:

a) poradę lekarską rehabilitacyjną,
b) fizjoterapię domową realizowaną przez:
– wizytę fizjoterapeutyczną,
– zabieg fizjoterapeutyczny;

3) ośrodka lub oddziału dziennego, które obejmują rehabilitację:

a) ogólnoustrojową, w tym dla określonych grup pacjentów,
b) dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
c) osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy,
d) osób z dysfunkcją narządu wzroku,
e) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową,
f) pulmonologiczną z wykorzystaniem metod subterraneoterapii,
g) kardiologiczną lub kardiologiczną telerehabilitację hybrydową w ramach opieki kompleksowej po zawale mięśnia
sercowego;(…)”.

Co w pozostałych jednak przypadkach ...

Przedstawione sytuacje jednak nie wyczerpują wszystkich możliwych stanów faktycznych. Pozostaje więc pytanie, co w pozostałych sytuacjach.

 • Czy pacjent / opiekun ma obowiązek składać taki podpis potwierdzający udzielenie świadczenia w dokumentacji medycznej.
 • W jaki sposób archiwizować i prowadzić taką dokumentację pacjenta, która zawiera podpisy własnoręczne, jeśli jednostka prowadzi elektroniczną dokumentację medyczną.

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

Dzięki zaangażowaniu Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, za które uprzejmie dziękujemy, udało nam się uzyskać odpowiedzi na postawione wyżej pytania. Poniżej cytujemy obszerne elementy pisma datowanego na dzień 26 lutego 2021r. [DIWP.024.44.2021.MG]

Czy dokumentację można podpisać z wykorzsytaniem tabletu

W jaki sposób archiwizować podpisane własnoręcznie dokumenty

Szerzej temat digitalizacji dokumentacji medycznej omawiamy w naszym opracowaniuDigitalizacja dokumentacji – kiedy i kto może jej dokonać„. Z ostrożności zaznaczyć należy, iż nie jest właściwym dla dokonania zmiany postaci z papierowej na cyfrową posłużenie się trybem opisanym w § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz 666 ze zm.).

Czy można posiadać dwa oryginały jednego dokumentu

Jak słusznie zauważa Ministerstwo Zdrowia,

cyt.: „(…)intencją projektowanych przepisów było uniknięcie sytuacji, w której ten sam dokument jest tworzony jednocześnie w dwóch postaciach, czyli ma dwa oryginały – jeden w postaci elektronicznej, a drugi w postaci papierowej.(…)”.

Czy można przechowywać podpisane dokumenty w postaci papierowej

Potwierdzenie realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych

Reasumując zatem, obowiązek uzyskiwania podpisów potwierdzających realizacje zabiegów fizjoterapeutycznych został utrzymany, na zasadach określonych przepisami Zarządzenia Prezesa NFZ. Jednocześnie PWDL mają możliwość, do czasu wypracowania stanowiska dopuszczającego mozliwośc dokonywania podpisów biometrycznych z wykorzsytaniem tabletu, archiwizowania tak powstałej podpisanej dokumentacji w postaci papierowej, bądź jej digitalizacji, ale w trybie art. 13b Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zmiana postaci prowadzonej dokumentacji z papierowej na elektroniczną, nie jest obowiązkiem a uprawnieniem podmiotu. W przypadku braku decyzji w zakresie digitalizowania tak powstałej dokumentacji podmioty mają obowiązek jej archiwizowania jako dokumentacji samoistnej medycznej w postaci papierowej.

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666)

Zarządzenie Nr 183/2020/DSOZ z 31 grudnia 2019r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zarządzenie Nr 195/2020/DSOZ z dnia 11 grudnia 2020r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Procedura digitalizacji dokumentacji medycznej.

Stanowisko IOD - obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej
Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Obowiązek prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej

Stanowisko IOD – przypominające o obowiązku prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji medycznej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. Opracowanie zawiera szczegółowe informacje na temat tego, jakie dane należy bezwzględnie zamieszczać w wykazie, jakie mogą zostać w nim zapisane dodatkowo, oraz przedstawia błędne praktyki, z jakimi można spotkać się w praktyce funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Stanowisko IOD

Czytaj więcej >>>
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych – z dniem 15 lutego 2024 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy, które m.in. na podmioty medyczne nakładają nowe obowiązki opracowania i wdrożenia standardów ochrony małoletnich, jakie należy przestrzegać w podmiotach medycznych. Nowe obowiązki wynikają wprost z treści Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich [tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.].

Procedura ochrony dzieci przed krzywdzeniem w podmiotach leczniczych

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową dokumentację zgodną z wytycznymi zawartymi w Ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Pakiet dokumentów zawiera zarówno:

 • Omówienie podstawowych obowiązków podmiotu medyczne wynikających ze znowelizowanych przepisów
 • Wzór zapisów do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla czynności sprawdzania kandydatów w rejestrach
 • Pełną wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci
 • Skróconą wersję Polityki ochrony przed krzywdzeniem dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich dla szpitala

Czytaj więcej >>>
Co kiedy jednak podmiot medyczny zawarł umowę powierzenia z zewnętrznym laboratorium medycznym
Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Konsekwencje zwarcia umowy powierzenia z laboratorium zewnętrznym

Stanowisko opisuje konsekwencje sytuacji, w której to podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z zewnętrznym laboratorium diagnostycznym w związku ze zlecaniem wykonywania badań diagnostycznych swoich pacjentów. Wbrew pozorom sytuacji, w której mamy do czynienia z takim zawieraniem umów powierzenia przetwarzania danych jest więc niż można byłoby przypuszczać.

Czytaj więcej >>>
Zalecenia dla podmiotów medycznych zlecających badania laboratoryjne w ALAB laboratoria Sp. z o.o.
Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

Zalecenia dla podmiotu zlecającego badania w ALAB laboratoria Sp. z o.o.

W związku z Komunikatem z dnia 27 listopada 2023r., w którego treści ALAB laboratoria sp. z o.o. informuje o cyt.: „(…)o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych w związku z incydentem bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego (…)” przygotowaliśmy stosowne Stanowisko IOD zawierające zalecenia dla podmiotów medycznych, zlecających wykonywanie badań ALAB laboratoria sp. z o.o.  Stanowisko IOD zawiera wyjaśnienia dotyczące kwestii związanej z ewentualnym obowiązkiem dokonania zgłoszenia zdarzenia do UODO oraz powiadomienia podmiotów danych, których zdarzenie dotyczyło. Wyjaśniamy także kwestie związane z obiegiem dokumentacji pomiędzy laboratorium zewnętrznym a podmiotem zlecającym. Wskazujemy ponadto na zasadność podjęcia określonych działań po stronie podmiotu zlecającego.

Czytaj więcej >>>
Materiały szkoleniowe zasady korzystania z pendrive w firmie Stanowisko IOD
Zasady korzystania z przenośnych pamięci

Zasady korzystania z przenośnych pamięci – stanowisko IOD zawierające materiały szkoleniowe kierowane do pracowników korzystających z przenośnych pamięci danych. Stanowisko opisuje podstawowe zasady bezpieczeństwa, jakich należy przestrzegać pracując z takimi urządzeniami. Wskazane zostało także, jakie praktyki są niedopuszczalne. Stanowisko IOD zawiera także listę pozwalającą na uzyskanie rozliczalności z realizacji zadania edukacyjnego personelu.

Stanowisko IOD materiały edukacyjne szkoleniowe informacyjne

Czytaj więcej >>>
Ocena ryzyka korzystanie z Pendrive materiały szkoleniowe
Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przenośne pamięci danych materiały szkoleniowe i ankieta sprawdzająca

Przygotowaliśmy dla Państwa materiał, jaki dedykowany jest dla tych podmiotów, które w związku ze swoim funkcjonowaniem przetwarzają dane z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.

Pakiet dokumentów zawiera:

 • Ankietę ewaluacyjną – ankietę sprawdzającą dzięki której ADO / IOD dokonać mogą analizy stanu faktycznego, a następnie na jej podstawie zalecić stosowanie adekwatnych środków bezpieczeństwa, zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem przenośnych pamięci danych.
 • Materiał szkoleniowy dla personelu – materiał pełni rolę informacyjną, jego zadaniem jest edukować personel korzystający z przenośnych pamięci danych w zakresie tego, jakiego rodzaju ryzyka związane są z takim przetwarzaniem oraz jakich zasad należy przestrzegać korzystając z przenośnych pamięci danych.

 

Czytaj więcej >>>
Informacje udostępniane pacjentom w podmiocie medycznym
Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Ankieta poprawności realizacji obowiązku informacyjnego

Podmioty medyczne zobowiązane są do realizacji różnego rodzaju obowiązków informacyjnych zarówno na gruncie przepisów prawa ochrony danych, jak i przepisów branżowych. Przygotowaliśmy zestawienie w formie ankiety weryfikującej poprawność realizacji poszczególnych obowiązków informacyjnych.

Zakupując naszą dokumentację sprawdzą Państwo.

 • jakiego rodzaju obowiązki należy realizować,
 • czy w sposób zgodny z przepisami informacje przekazywane są w podmiocie leczniczym.

 

Czytaj więcej >>>
Jak zabezpieczyć przenośny sprzęt w firmie
Przenośny sprzęt IT w firmie

Przenośny sprzęt IT w firmie

Jak wynika z treści Decyzji UODO, nakładających kary administracyjne na administratorów, w związku z utratą danych na skutek kradzieży, zagubienia, zniszczenia sprzętu IT, który wynoszony jest poza siedzibę administratora, warto jest przygotować się prawidłowo do takiego przetwarzania.

Dokumentacja RODO

 • Procedura wynoszenia nośników danych poza obszar przetwarzania
 • Procedura korzystania z prywatnego sprzętu do celów służbowych
 • Zasady transportu, przechowywania i korzystania ze sprzętu przenośnego
 • Ankieta sprawdzająca poprawność wdrożonych rozwiązań

 

Czytaj więcej >>>
Integracja mMedica z RTG
Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Integracja mMedica z pracownią diagnostyczną

Realizujemy kompleksowo usługę integracji aplikacji gabinetowej mMedica z pracownią diagnostyczną (RTG). Poprawnie wykonana integracja daje możliwość zautomatyzowania wymiany danych z wybraną pracownią diagnostyczną. Pozwala, po wystawieniu skierowania na wizycie, na przesyłanie zleceń bezpośrednia z poziomu aplikacji mMedica do pracowni RTG. Ponadto, co bardzo istotne, integracja umożliwia aplikacji mMedica automatyczne odbieranie  opisów badań diagnostycznych i ich załączanie do dokumentacji medycznej Pacjentów, prowadzonej w postaci elektronicznej.

Zakres usługi integracji obejmuje:

W ramach wykonywanej przez nas usługi, jednostka otrzymuje kompleksowe wsparcie. Poniżej prezentujemy ramowy schemat działania. Schemat pokazujący, jak przebiega całościowy proces wdrożenia i uruchomienia integracji z zewnętrznym laboratorium:

 • Wykupienie i zaczytanie licencji eWyniki Diag.
 • Pozyskanie danych webserwisu i pliku przekodowania od Pracowni RTG
 • Dodanie kontrahenta (Pracowni RTG) i konfiguracja wymiany danych webservice z uwzględnieniem konfiguracji sieci lokalnej klienta.
 • Przekodowanie słownika badań – wybór badań wykonywanych przez personel i powiązanie ich z wystawionymi przez Pracownię RTG.
 • Testy wysyłki zleceń i odbioru opisów badań z weryfikacją zapisu do e-Archiwum.
 • Szkolenie personelu (online) 2h.
Czytaj więcej >>>