Proste to RODO ochrona danych w sektorze medycznym

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych. RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w sektorze medycznym

Darmowy email może być drogi

Darmowy email i utrata kontroli nad danymi

Stała się rzecz niesłychana ...

Darmowy email może być drogi. Nasz znajomy oddawał swojego smartfona do serwisu. Nic szczególnego, każdy to przyzna. Przez roztargnienie jednak wyzerował ustawienia całego telefonu. Przywrócił system do ustawień fabrycznych. Zapomniał jednak o skopiowaniu wszystkich swoich danych. Z tego względu stracił numery telefonów oraz hasła dostępowe do wszystkich serwisów, z których korzystał. Oczywiście mógłby przywrócić sobie dostęp do portali korzystając z menadżera na swoim komputerze, gdyby tylko korzystał z komputera i tych serwisów.

Przywrócić hasła.

Nic prostszego, prawda. Sęk jednak w tym, iż znajomy nie ma dostępu do swojej podstawowej poczty, która wykorzystywał do logowania się do większości portali. Aby nie denerwować Państwa, jako czytelników, skrócimy obraz tej opowieści. Pominiemy dalsze wypowiedzi dot. nieroztropności naszego znajomego. Pragniemy jednak zapewnić, iż opis stanu faktycznego jest autentyczny – niestety.

Email pomocnicy, koło ratunkowe.

Kiedy już sytuacja wydała się beznadziejna. Padło z naszej strony pytanie: A nie korzystałeś Michał do tej pory z jakiegoś konta darmowego email? Może masz je ustanowione, jako konto zapasowe, pomocnicze do serwisów? I tutaj pojawia się odpowiedź twierdząca, z zastrzeżeniem jednak, iż z konta nasz bohater nie korzystał od długiego czasu i ….. dobrze myślicie, także nie pamięta do niego hasła.

I to jest idealny scenariusz.

Dzwonimy na infolinię operatora usługi darmowej poczty email. Potwierdzamy fakt, iż Michał ma konto zarejestrowane, ale jest ono nieaktywne. Naturalnie, w trakcie rozmowy nie udaje nam się przywrócić hasła, regulamin tego zabrania. Ale w tym momencie wpadamy na przebiegły pomysł. Skorzystamy z zapisu regulaminu świadczenia usług przez operatora.

Już wiecie, na czym nasz pomysł polegał?

Dokładnie, tak. Poprosiliśmy operatora darmowej poczty email, aby skasował dotychczasowy adres email Michała. Owszem utracimy dane, ale w końcu nie korzystał on z tego konta od dłuższego czasu. Operator przychylił się do naszej prośby. Co robimy dalej … Tak dokładnie następnie, założyliśmy raz jeszcze konto poczty elektronicznej o takim samym adresie email, jak dotychczas. Była już taka możliwość, po tym jak operator usługi wykasował pierwotne konto użytkownika. Michał, znał już swoje hasło do nowej – starej poczty darmowej email i co zrobił? Teraz po prostu w serwisach, gdzie ustanowił ten stary – nowy adres email, jako pomocniczy wystąpił o przywrócenie dostępu, z wykorzystaniem adresu pomocniczego. Darmowy email może być drogi.

Zalecamy.

W związku z autentycznym, opisanym przez nas przypadkiem zdecydowanie zalecamy:

 • weryfikację metod odzyskiwania haseł dostępowych, jakie wykorzystujecie Państwo, korzystając ze swoich serwisów,
 • rozważenie korzystania z menadżerów haseł,
 • rozsądnego postępowania przy posługiwaniu się darmowymi usługami poczty elektronicznej.

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Nowe dokumenty w postaci EDM

Nowe dokumenty w postaci EDM

Nowe dokumenty w postaci EDM.

Definicja Elektroniczej Dokumentacji Medycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej USIOZ] „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna – [dop. są to] dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

 1. recepty,
 2. określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
 3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) (…)”,

co oznacza tyle, iż EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna, jest kwalifikowaną forma dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Wykaz dokumentów wydanych na podstawie art.13a USIOZ.

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia z dnia 08 maja 2018 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medyczne [dalej Rozporządzenie EDM] wydanym na podstawie art. 13a USIOZ „(…) elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

 1. informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524). Jest to dokument opisany w § 28 ust. 2 Rozporządzenia RDM cyt.: „(…) w przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy otrzymuje pisemną informację o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach (…)”.
 2. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia2004r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.). Jest to dokument opisany w § 9 ust. 5 Rozporządzenia RDM cyt.: „(…) podmiot przeprowadzający badanie lub konsultację przekazuje podmiotowi, który wystawił skierowanie, wyniki tych badań lub konsultacji (…)”.
 3. karta informacyjna z leczenia szpitalnego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z § 24 ust 1 Rozporządzenia RDM cyt.; „(…) lekarz wypisujący pacjenta wystawia kartę informacyjną z leczenia szpitalnego na podstawie informacji zawartych w historii choroby, o których mowa w § 16–21, albo w karcie noworodka (…)”.

Nowe Rozporządzenie w sprawie EDM, czyli nowe dokumenty.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 października 2019r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej, katalog dokumentów, które muszą być prowadzone w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej uległ rozszerzeniu.

Nowe dokumenty w postaci EDM, wyniki badań i opisy.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia dodano dwa rodzaje dokumentów, które wymagać będą ich prowadzenia w postaci EDM.

 1. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
 2. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt. 1

Kiedy zmiany wjedą w życie.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 25 kwietnia 2020r. Ale ustawodawca wprowadził wyjątek w odniesieniu do wyników badań laboratoryjnych. W postaci EDM wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem wymagane będą dopiero od 25 kwietnia 2021 r.

Co ze skierowaniami w postaci EDM, przypominamy.

Przypominamy, tak brzmiał przepis art. 56 ust. 2 USIOZ „(…) skierowania mogą być wystawiane w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2020 r. (…)”co oznacza tyle, iż skierowania powinny być prowadzone w formie EDM – elektronicznej dokumentacji medycznej wg. ww. definicji elektronicznej dokumentacji medycznej od 01 stycznia 2021r.

Zgodnie jednak z art. 6 ust. 6) Ustawy z dnia 06 grudnia 2018r., o zmianie niektórych ustaw w związku ze e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej cyt.: “(…) w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2017r. poz.1845 oraz z 2018r. poz. 697, 1515, 1544 i 2219) wprowadza się następujące zmiany: (…) w art. 56 uchyla się ust. 3 (…)”. Oznacza to, iż przepis traktujący o skierowaniach, jako prowadzonych w postaci EDM, uchylony został zgodnie z art. 13 pkt 2) ww. Ustawy, z dniem 01 kwietnia 2019r.

 

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Komunikat prasowy szkolenie Proste to RODO

Komunikat prasowy szkolenie z ochrony danych osobowych

Komunikat prasowy

Kontrola NIK wykazała, że RODO w szpitalach to ogromny problem. Jednak nie tylko  duże placówki wciąż nie posiadają dostatecznego rozeznania tematu. Brak zabezpieczeń systemów informatycznych, brak procedur działania, brak przeszkolonego personelu, to realne problemy w podmiotach medycznych. Wszystko to skutkować może poważnymi konsekwencjami, w tym finansowymi.

Z uwagi na to 03 lutego 2019r. w Częstochowie odbędzie się druga edycja warsztatów szkolenie Proste to RODO. Przedstawiciele częstochowskich, ale nie tylko, placówek medycznych dyskutować będą o swoich realnych, konkretnych, codziennych problemach związanych z tematem ochrony danych. Zaproszeni eksperci odpowiadać będą na postawione pytania. Wskazywać będą konkretne propozycje rozwiązań.

Realna pomoc dla PWDL.

Przypomnijmy 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie RODO jednak, jak pokazuje ww. raport NIK, nie wszystkie jednostki medyczne były w stanie podołać nowym zadaniom. Chcąc realnie pomóc branży zaproszeni zostali eksperci, którzy nie tylko podzielą się swoją wiedzą, ale co chyba najważniejsze, odpowiadać będą na postawione przez uczestników warsztatów pytania. Organizatorzy w dyskusji nad realnymi problemami PWDL upatrują bowiem skutecznej metody, która pomoże w rozwiązaniu trudnej sytuacji, o jakiej pisze Najwyższa Izba Kontroli w swych raportach. Szkolenie Proste to RODO jest odpowiedzią na realne potrzeby podmiotów medycznych.

Propozycje rozwiązań technicznych.

Zaprezentowany zostanie także RODO Sender, narzędzie do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła do odbiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS. Rozwiązanie zaprojektowane przez częstochowską firmę informatyczną, powstałe we współpracy z Proste to RODO, dedykowane do udostępniania dokumentacji medycznej, wysyłania zgłoszeń do służb sanitarnych, czy do wymiany dokumentacji kadrowej, księgowej biznesowej.

Eksperci do dyspozycji uczestników.

Głównymi prowadzącymi będą dr Jakub Rzymowski, ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych w sektorze medycznym, autor licznych publikacji prawniczych,  mgr inż. Michał Kubik specjalista ds. zabezpieczeń systemów informatycznych placówek medycznych oraz mgr Dominik Spałek praktyk wdrażający przepisy ochrony danych osobowych w placówkach medycznych

Termin szkolenia.

Termin szkolenia: 03 lutego 2020 r.
Osoba do kontaktu: Dominik Spałek
Telefon: + 48 694 494 240
Email: biuro@prostetorodo.pl

Miejsce szkolenia.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych.

Warsztaty szkoleniowe dla zaawansowanych
Częstochowa 03 lutego 2020r. Proste to RODO

Jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne. Dlatego sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą w pracy IOD / ADO jest rozwiązywanie problemów. Mając to na względzie, każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie. Bez teoretyzowania i lania wody, praca tylko na konkretnych zagadnieniach opartych na codziennej pracy w ochronie danych osobowych w medycynie.

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

Dzień Ochrony Danych Osobowych

XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności. Również i my, jako Zespół Proste to RODO, przyłączyliśmy się w tym roku do obchodów i świętujemy XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tego względu przygotowaliśmy dla Państwa nw. wydarzenia oraz ciekawostki.

Warsztaty szkoleniowe Proste to RODO 2

Warsztaty szkoleniowe dla zaawansowanych
Częstochowa 03 lutego 2020r. Proste to RODO

Jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne. Dlatego sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, jak ważną rzeczą w pracy IOD / ADO jest rozwiązywanie problemów. Mając to na względzie, każdy z uczestników warsztatów będzie miał możliwość aktywnego brania udziału w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytanie. Bez teoretyzowania i lania wody, praca tylko na konkretnych zagadnieniach opartych na codziennej pracy w ochronie danych osobowych w medycynie.

Sprawdź to sam

Przygotowaliśmy krótki przegląd przydatnych linków. Dzięki nim z łatwością można samemu sprawdzić, jakimi danymi operują usługodawcy. Dla wielu z Państwa może to być spore zaskoczenie, co znajduje się w zasobach.  Zachęcamy do samodzielnego sprawdzenia poniższych linków.

Jakie dane gromadzi google

Sprawdź sam, co wie o Tobie Google.

Przekonaj się sam i sprawdź, co wie o Tobie Google. Sprawdź, jakie nagrania zostały zarejestrowane przez usługodawcę:

Jakie dane gromadzi FB

Sprawdź sam, co wie o Tobie Facebook.

Przekonaj się sam i sprawdź, co wie o Tobie Facebook. Sprawdź, jakie nagrania zostały zarejestrowane przez usługodawcę:

Jakie dane gromadzi google

Ustaw alert z powiadomieniem na swój temat.

Ustaw automatyczne informowanie Cię o treściach dotyczących np. Twojej osoby.

RODO Sender - kod rabatowy 524-445-519

RODO Sender. Program do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła za pośrednictwem SMS.Wykorzystując kod rabatowy 524-445-519 otrzymasz 50% rabatu na zakup wybranej dowolnej licencji RODO Sender.

Plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020

Plan Kontroli Sektorowych UODO

Sektorowy plan kontroli UODO na rok 2020.

Plan kontroli sektorowych UODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zatwierdził plan kontroli sektorowych na rok 2020. Zgodnie z nim w tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w:

 • bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości,
 • podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy
 • organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej.

Z uwagi na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych oraz duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że koniecznym jest podjęcie kontroli właśnie w tym zakresie.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020 dostępny jest w załączniku poniżej.

Jak wykorzystać plan kontroli sektorowych UODO?

Przedstawienie planu kierunkowych działań pozwala administratorom danych na dokonanie przeglądu czynności przetwarzania w ramach własnych struktur. Tego rodzaju informacje administratorzy powinni traktować z należytą powagą. Nie tylko ze względu na to, iż znajdują się w kręgu podmiotów, które mogą zostać objęte kontrolą. Ale przede wszystkim ze względu na troskę o poprawność wdrożonych i stosowanych rozwiązań.

Sektorowy plan kontroli UODO na rok 2019.

Plan kontroli sektorowych na rok 2019 zakładał m.in. prowadzenie działań kontrolnych w obszarze działania podmiotów medycznych. Przedmiotem kontroli objęte były zagadnienia związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej w ramach realizacji praw pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Z tego względu opracowaliśmy krótką ankietę która pozwalała:

 • zainteresować administratorów zagadnieniem;
 • dokonać samooceny własnych działań, pod kątem ich poprawności i zasadności dokonywania korekt.

Zachęcamy więc do dokonania samooceny własnych procesów przetwarzania, z uwzglednieniem kierunkowych założeń kontrolnych.

Plan Kontroli Sektorowych - UODO na 2020 r.

Szczegółowy plan kontroli sektorowych UODO na rok 2020 dostępny jest w załączniku poniżej.

Źródło: www.uodo.gov.pl

RODO Sender - szyfruj email automatycznie

RODO Sender. Program do automatycznego szyfrowania wiadomości email oraz przesyłania hasła za pośrednictwem SMS.

Szczęśliwego Nowego Roku – odbierz swój prezent

Szczęśliwego Nowego Roku

Szczęśliwego Nowego Roku!

Dziękujemy wszystkim, że byliście z nami,
Dziękujemy za dyskusje, uwagi i zachęty do działania.
Życzymy Wam wszystkim zdrowia, wytrwałości i miłości.
Niech spełnią się Wasze najskrytsze życzenia.
Sukcesy zawodowe niech będą Waszą codziennością w Nowym 2020 Roku.

Zespół Proste to RODO.

Kod rabatowy na darmową licencję RODO Sender 570-517-216

Odbierz Twój kody rabatowe na darmową licencję RODO Sender. Pierwszych dziewięć osób które otrzyma prawo do rocznego bezpłatnego korzystania z oprogramowania do automatycznego szyfrowania wiadomości email i wysyłania hasła na SMS. Prezenty dostępne do 03 stycznia 2020r. albo do wyczerpania liczby darmowych kodów w ilości 9 sztuk. Załóż konto, wpisz kod rabatowy przed wyborem licencji i odbierz klucz licencji uprawniający do bezpłatnego korzystania z aplikacji tutaj >>>.

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Nowe przepisy wchodzą w życie 19 grudnia 2019r.

Czego dotyczy nowe Rozporządzenie.

Nowe Rozporządzenie ZP określa:

Dla przypomnienia, co zawierać powinno zgłoszenie.

Zgodnie z art. art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi cyt.: „(…) lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określone na podstawie ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do zgłoszenia tego faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu określonemu na podstawie ust. 9 pkt2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie, nie później jednak niż wciągu 24godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (…)”.

Kiedy powstaje obowiązek zgłoszenia.

Rozporządzenie określa rodzaje zakażeń oraz chorób zakaźnych w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, lub rozpoznania choroby zakaźnej, albo zgonu należy dokonać zgłoszenia – Załącznik nr 1.

Wzory zgłoszeń, formularze.

Rozporządzenie ZP, określa także wzory zgłoszeń, jakimi należy się posługiwać oraz tryb ich wykonywania.

 • podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej – Załącznik nr 2;
 • rozpoznania gruźlicy – Załącznik nr 3;
 • podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową – Załącznik nr 4;
 • rozpoznania zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV) albo zachorowania na zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub zgonu osoby zakażonej HIV lub chorej na AIDS – Załącznik nr 5;
 • podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej – Załącznik nr 6.

W jakiej formie dokonuje się zgłoszenia.

Zgłoszenie może być dokonanie w formie:

 • elektronicznej;
 • papierowej;
 • w określonych przypadkach także telefonicznie.

Zgłoszenie w formie elektronicznej.

Zgłoszenie jest dokonywane w postaci elektronicznej – w formie dokumentu elektronicznego:

  • sporządzonego i przesłanego z wykorzystaniem formularza elektronicznego wystawionego w Systemie Monitorowania Zagrożeń, o którym mowa w art. 26 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408, 730, 1590 i 1905), albo
  • sporządzonego w systemie teleinformatycznym, w którym podmiot wykonujący działalność leczniczą prowadzi dokumentację medyczną pacjenta, a następnie przesłanego bezpośrednio do prowadzonego w systemie teleinformatycznym rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy, albo
  • przesłanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej – jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy.

Gotowy, wygodny i skuteczny sposób na to jak szyfrować maile RODO Sender.

Zgłoszenie w formie papierowej.

Zgłoszenie jest dokonywane w postaci  papierowej – przesyłką poleconą lub bezpośrednio za pokwitowaniem, w kopercie opatrzonej wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLK”.

Zgłoszenie telefoniczne.

Zgłoszenie jest dokonywane telefonicznie:

 • w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej wskazanej w części I załącznika nr 1 państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu ze względu na miejsce powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, zachorowania na chorobę zakaźną lub zgonu z ich powodu, na numer telefonu alarmowego opublikowany na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • w przypadku wystąpienia zakażeń lub chorób zakaźnych wskazanych w części II załącznika nr 1, jeżeli w ocenie lekarza lub felczera okoliczności wymagają podjęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej natychmiastowych działań mających na celu ochronę zdrowia publicznego.

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie.

Obsługa pacjentów– w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stwórz swój własny RCPD z elementów, jakie przygotowaliśmy dla Ciebie. To proste wybierasz odpowiednie rodzaje czynności, które następnie zamieszczasz w swoim RCPD. Są to gotowe przygotowane przez nas opracowania, zawierające szczegółowe dane, jakie powinny znajdować się w Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych.

(RCPD) OBSŁUGA PACJENTÓWw związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2008 r., o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

34,99 pln

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Święta Bożego Narodzenia 2019r.

Święta Bożego Narodzenia 2020r.

Święta Bożego Narodzenia 2019r.

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania i chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym
życzy cały Zespół Proste to RODO.

Dziękujemy Państwu, że jesteście z nami.

Święta Bożego Narodzenia 2019r. Odchodzący rok był rokiem pełnym niespodzianek, nowych zadań i wyzwań, z którymi mierzyliśmy się codziennie. Przyniósł nam wiele radości, satysfakcji, ale i trudu pracy. To co doceniamy szczególnie to fakt, iż za sprawą wykonywanych zadań mieliśmy przyjemność poznawania nowych interesujących ludzi, w ramach naszych szkoleń, warsztatów, czy przy wykonywaniu zadań. Jest to wartość ponadczasowa, drugi człowiek. Dlatego też Wszystkim Państwu życzymy na ten czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pogody ducha, czasu na zadumę, odpoczynku i rodzinnej atmosfery.

Prezentów moc, odbierz też swój prezent.

Z chęci dzielenia się proponujemy Państwa worek prezentów, w którym znajdują się kody rabatowe na darmowe licencje RODO Sender. Pierwszych pięć osób które sięgną pod choinkę otrzyma prawo do rocznego bezpłatnego korzystania z oprogramowania do automatycznego szyfrowania wiadomości email i wysyłania hasła na SMS. Prezenty dostępne do 24 grudnia 2019r. albo do wyczerpania liczby darmowych kodów w ilości pięć sztuk. Załóż konto, wpisz kod rabatowy przed wyborem licencji i odbierz klucz licencji uprawniający do bezpłatnego korzystania z aplikacji tutaj >>>.

Wybierz którą licencję chcesz otrzymać za darmo. Kod rabatowy: 341-567-046

Kwestionariusz osobowy a nazwisko rodowe

Kwestionariusz osobowych a nazwisko rodowe

Kodeks pracy

Zgodnie z art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy cyt.: „(…) pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. dane kontaktowe wskazane przez taką osobę;
 4. wykształcenie;
 5. kwalifikacje zawodowe;
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia (…),

co oznacza tyle, iż przepis ten precyzuje nam zakres danych osobowych, jakie pracodawca może żądać os osób ubiegających się o zatrudnienie.

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

Zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.) [dalej Ustawa OPZPS] cyt.: „(…) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (…)”, co oznacza tyle, iż nawiązanie stosunku pracy, dopuszczenie do innej działalności musi zostać poprzedzone procesem weryfikacji.

Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika

Zgodnie z § 14 Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017r., poz. 1561 ze zm.) cyt.: „(…) podmioty, o których mowa w art. 12 pkt 4–7 ustawy, wskazują w pytaniu do systemu zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru, a także:

 1. numer PESEL, o ile został nadany,
 2. pierwsze imię,
 3. nazwisko,
 4. nazwisko rodowe,
 5. imię ojca,
 6. imię matki,
 7. datę urodzenia

– osoby wyszukiwanej (…),

co oznacza tyle, iż podmioty uprawnione do wnioskowania i pozyskiwania informacji z Rejestru zobligowane zostały do wykazania w kierowanym pytaniu oprócz realizowanego zadania, czy postępowania, jakie determinuje konieczność weryfikacji, także określonego katalogu danych, odnoszącego się do osoby wyszukiwanej, w tym „nazwisko rodowe”.

Sankcje karne

Zgodnie z art. 23 ust. 2 OPZPS  cyt.: „(…) kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust.1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł (…)”, co oznacza tyle, iż obowiązek weryfikacji, obciążający pracodawców i organizatorów, nie ma jedynie charakteru iluzorycznego.

Kwstionariusz osobowy

Podstawą przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy, będą więc przepis prawa tj. Ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2016 poz. 862 ze zm.).

Serdeczne podziękowania dla p. Agnieszki Zielosko

Nazwisko rodowe a kwestionariusz osobowy

Autorem niniejszego tekstu jest Dominik Spałek. Copyright by © D.Spałek Kontakt z autorem: biuro@prostetorodo.pl / www.prostetorodo.pl Autor wyraża zgodę na niekomercyjne udostępnianie niniejszego tekstu, jednak wyłącznie w niezmienionej formie i treści, łącznie z niniejszymi zapisami.

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru BDO

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru-BDO

Rejestr BDO

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą dokonać wpisu do Rejestru-BDO

Jak czytamy w treeści Komunikatu BDO cyt.: “(…) pierwszy element BDO, czyli Rejestr-BDO został uruchomiony już w styczniu 2018 r. Obowiązkiem wpisu do rejestru objęte zostały m.in. podmioty wytwarzające, transportujące odpady oraz prowadzące ewidencję tych odpadów, jak również wprowadzający na terytorium kraju opakowania, produkty w opakowaniach oraz gospodarujący odpadami. Jednak są pewne wyjątki, które zwalniają z obowiązku rejestracji (…)”.

Jakie podmioty nie podlegają temu obowiązkowi?

Wpisowi do Rejestru-BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne np. wykorzystanie gruzu, betonu z rozbiórek i remontów do utwardzania powierzchni lub budowy fundamentów;
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, o ile nie wytwarzają np. odpadów niebezpiecznych);
 • władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe;
 • prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (tzw. nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów), np., systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, np. zbieranie nakrętek podczas akcji charytatywnych ;
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady; np. właściciel nieruchomości transportujący skoszoną trawę do PSZOK-u,
 • rolnik gospodarujący na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi z tytułu innej działalności, np. rolnik, który uprawia pszenicę na powierzchni 50 ha.
 • przedsiębiorcy, którzy będą wytwarzać tylko odpady, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji o kodach i w ilościach wymienionych w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów).

Kiedy wytwórcą odpadów staje się podmiot zewnętrzny?

Jak czytamy w Komunikacie BDO cyt.: “(…) Ponadto obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż  w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Warto więc pomyśleć  o zawarciu odpowiedniej umowy (…) Na przykład, jeśli w danym przedsiębiorstwie prowadzącym działalność biurową, wymieniane są świetlówki, a usługa jest wykonywana przez inną firmę w ramach umowy, to zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi będzie podmiot, który świadczy tę usługę (chyba że umowa stanowi inaczej). A więc to firma świadcząca usługę konserwacji i naprawy oświetlenia będzie zobowiązana do wpisu do Rejestru-BDO (…) Dlatego warto zadbać o odpowiednie zapisy w umowie, dzięki którym można zastrzec, że to właśnie firma świadcząca usługę odpowiada za odpady. W takim przypadku firma prowadząca działalność biurową nie musi się rejestrować w Rejestrze-BDO (jeśli oczywiście nie wytwarza jeszcze innych rodzajów odpadów innych niż komunalne) (…)”.

Ruszył nabór na szkolenia Proste to RODO. Nie czekaj zarezerwuj swoje miejsce już dziś, skorzystaj z preferencyjnej ceny. Wykup swój bilet i zadaj pytanie, na które odpowiemy na szkoleniu.

5/5

Sprawdź promocję

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis.

5/5

99,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Przygotuj się na kontrolę, przeprowadź ją sam, na podstawie wyników raportu NIK.

5/5

69,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura.

5/5

29,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln