Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej - kiedy pracodawca może liczyć się z ukaraniem go za odmowę uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej – tematyka pracy zdalnej, przepisów, które wprowadziły ją do Kodeksu pracy, a które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r., budzi wciąż wiele pytań i kontrowersji. Z jednej strony pracownicy, którzy przyzwyczaili się do tej formy świadczenia pracy, w związku z tym, iż w okresie pandemii mieli możliwość jej wykonywania, oczekują wejścia w życie nowych regulacji. Z drugiej strony pracodawcy, którzy sceptycznie podchodzą do nowych rozwiązań obawiają się tego, że mogą być one nadużywane. Ustawodawca zdecydował, iż w określonych sytuacjach, wnioski o pracę zdalną będą musiały być uwzględnione. Uspokajam jednak niecierpliwych pracowników i pracodawców, złożenie samego wniosku, nie jest elementem wystarczającym, chociaż koniecznym, dla powstania obowiązku po stronie pracodawcy, uwzględnienia takiego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook

Krytyczna podatność Microsoft Outlook - jakie podjąć działania zaradcze

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook – dnia 14 marca 2023r. CERT w swoim komunikacie przekazał informację na temat krytycznej podatności aplikacji Microsoft Outlook. CERT rekomenduje podjęcie natychmiastowych działań we wszystkich organizacjach, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

Podatność pozwala na przechwycenie skrótu NTLMv2 i późniejszą próbę odzyskania hasła domenowego poprzez atak siłowy. W sytuacji gdy atakujący ma dostęp do sieci lokalnej ofiary, możliwe jest również bezpośrednie wykorzystanie skrótu NTLMv2 do zalogowania w innych usługach bez potrzeby jego łamania, tzw. NTLM relay. Do przeprowadzenia ataku wystarczy otrzymanie przez ofiarę wiadomości e-mail zawierającej odpowiednio spreparowane wydarzenie kalendarza albo zadanie, które spowoduje odwołanie do ścieżki UNC kontrolowanej przez atakującego. Nie jest wymagana żadna interakcja użytkownika. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Pozyskane hasło domenowe może być użyte do logowania do innych dostępnych publicznie usług firmowych, np. VPNa. Jeśli nie jest wykorzystywane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, może to doprowadzić do uzyskania przez atakującego dostępu do sieci firmowej.

Rekomendacja działań CERT ...

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach na okres próbny - jak stosować w praktyce nowe regulacje. Proste to RODO

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny – przypomnę, tylko, iż obecnie obowiązujące jeszcze, przed zmianą, przepisy Kodeksu pracy,  wodniesieniu do do umów o pracę na okres próbny stanowią, iż umowy takie zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Natomiast ponowne zawarcie takiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Po drugie po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tych przypadkach opisanych dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Uwaga zatem, obowiązujące przepisy nie uzależniają okresu trwania umowy o pracę na okres próbny od przewidywanego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o pracę na czas określony. Nie przewidują też możliwości przedłużenia umowy o pracę na okres próbny – i to się zmieni.

Czytaj dalej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Tekst jednolity rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej – za sprawą wejścia w życie przepisów nowelizujących ww. akt, czekają nas istotne zmiany o charakterze praktycznym. Kiedy jednak dokładnie poszczególne zapisy w nowym znowelizowanym brzemieniu zaczną obowiązywać?

Czytaj dalej

Regulamin pracy zdalnej

Wzór regulaminu pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej – pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczacych pracy zdalnej w kodeksie pracy. Kupując przygotowany przez nas pakiet dokumentów otrzymają Państwo dokumentacje, która zawiera szczegółowe omówienie tematyki związanej ze stosowaniem nowych przepisów. Szczegółowo przepis po przepisie analizujemy nowe regulacje prawne.  Dodatkowo otrzymają Państwo przygotowane wzory dokumentów wraz z ich omówieniem oraz gotowy regulamin pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych

Praca zdalna jakie dokumenty należy załączyć do akt osobowych pracowników wykonujących pracę zdalną

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych pracownika

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych pracownikaRozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej określa: zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi; sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania, a także sposób odbioru dokumentacji pracowniczej; sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom, o których mowa w art. 949 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Czytaj dalej

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli – zgodnie z art. 2. pkt. 3 projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela proponuje się wprowadzenie następujących zmian tj. po art. 68 dodaje się art. 68a.

Czytaj dalej

Dzień Kobiet 8 marca 2023 r.

Dzień Kobiet RODO

Dzień Kobiet 8 marca 2023 r.

Szanowne drogie Panie !!!

Pragnę w imieniu swoim, ale także w imieniu wszystkich mężczyzn wchodzących w skład zespołu Proste to RODO, złożyć Paniom najserdeczniejsze życzenia, z okazji Dnia Kobiet. Pragnę życzyć Paniom, przede wszystkim zdrowia, siły, wytrwałości, uśmiechu na twarzy i miłości.

Zawodowo nie pozostaje mi nic innego, jak  życzyć Paniom, oczywiście Prostego tego RODO w codziennej pracy, ale przede wszystkim planów zawodowych i ich szczęśliwej realizacji, do tego satysfakcji z pracy i spełnienia zawodowego.

Zapewniam wszystkie Panie, iż świat bez Was byłby smutny, szary i ponury, a tak … jest piękny, wesoły i uśmiechnięty …

Z wyrazami szacunku i uznania:
Dominik Spałek w imieniu całego Zespołu Proste to RODO

Ciasto z okazji Dnia Kobiet

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową

Od 17 marca 2023r. E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową - przygotuj się do zmian. Proste to RODO

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową

E-skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową – istotne zmiany, jakie wejdą w życie za sprawą Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową [Dz.U. 2023 poz. 399].

Czytaj dalej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy na opiekę lub wsparcie z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). 

Czytaj dalej