Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Standardy Teleporady w POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Teleporady w POZ

Standardy Teleporad w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej). Przypomnijmy, od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy dot.tego, w jaki sposób, w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395). Przepisy te zostały znowelizowane za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 95).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczyć prawa pacjenta w obszarze dostępu do świadczeń. Ustawodawca wprowadził dwa nowe obowiązki, których realizacja spoczywać będzie na podmiotach medycznych. Pozornie wiele jednostek stwierdzi, iż zmiany mają charakter kosmetyczny i nie wprowadzi żadnych modyfikacji w procesie zarządzania. Jednak warto jest zastanowić się, czy aby proponowane zmiany nie powinny zostać przeanalizowane przez pryzmat specyfiki działalności danej jednostki.

Czytaj dalej

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne.

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne nowe przepisy w sprawie NOP, koniec ze standardowymi zgłoszeniami. Tematyka NOP zyskała na popularności, w związku z realizacją “Narodowego Programu Szczepień“. Kwestie ww. nierozerwalnie wiążą się z tematyką zasad prowadzenia  dokumentacji medycznej dot. takżę szczepień COVID-19. O czym już pisaliśmy w naszym opracowaniu “Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19“. Warto zapoznać się z tymi publikacjami także z uwagi na tematykę NOP, uzyskamy wówczas odpowiedź na pytanie, jak zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne.

Obowiązek zgłaszania NOP

Czytaj dalej

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez skierowań na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, wydanym na podstawie Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Czytaj dalej

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły.

Wytyczne dla powrotu dzieci do szkoły, określające zasady sanitarne, które należy zachować otwierając szkoły i prowadząc nauczanie dla klas I-III od 18 stycznia 2021r. Jak już wiadomo po konferencji MZ od 18 stycznia uczniowie klas 1-3 wracają do szkół, co zapowiedziane już było testami dla nauczycieli i pracowników szkół, o czym pisaliśmy również na Proste to RODO.

Czytaj dalej

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt bezpieceństwa KRI

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” [dalej rozporządzenie KRI] określa sposoby postępowania podmiotu realizującego zadania publiczne w zakresie doboru środków, metod i standardów wykorzystywanych do ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, monitorowania, przeglądu, utrzymania i udoskonalania systemu teleinformatycznego wykorzystywanego do realizacji zadań tego podmiotu oraz procedur organizacyjnych dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i informacji. 

Czytaj dalej

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania, czyli co lekarz powinien wiedzieć na temat eSkierowań, opracowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, oraz Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zawiera szereg podstawowych informacji dotyczacych tematyki skierowań, które od dnia 08 stycznia 2021r. stały elementem naszej rzeczywistości. Jeśli interesuje Państwa tematyka dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci EDM, zapraszamy także do naszego opracowania “Od kiedy obowiązuje EDM“.

Czytaj dalej

Testowanie nauczycieli klas I-III

Testowanie nauczycieli klas I-III

Testowanie nauczycieli klas I-III na COVID-19

Testowanie nauczycieli klas I-III na COVID-19, będzie dobrowolne i bezpłatne, jak podaje w swoim komunikacie na stronach internetowych Ministerstwo Zdrowia.

Czytaj dalej

Umowa podstawowa a umowa powierzenia

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa podstawowa a umowa powierzenia.

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych, to zagadnienie, które  omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów “Rzymowski uważa że …”. Jest to trzecia część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych. Część pierwsza dla zainteresowanych dostępna tutaj >>> oraz część druga tutaj >>>.

Powierzenie przetwarzania zwykle zachodzi na podstawie umowy.

Dla zajścia powierzenia przetwarzania nie jest jednak ko­nieczne podpisanie umowy powierzenia przetwarzania. Czasem admi­nistrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę, wskutek której strona umowy inna niż administrator staje się właśnie podmio­tem przetwarzającym jednak umowa ta nie jest wcale umową powie­rzenia przetwarzania. Umowa ta jest inna umową, jednak wskutek jej realizacji pojawia się zjawisko powierzenia przetwarzania. Dla uproszczenia, w poniższym rozumowaniu, umowę tę, umowę łączącą administratora z podmiotem przetwarzającym, jednak nie będącą umową powierzenia przetwarzania, nazywam umową podstawową. Czasem administrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę podstawową i umowę powierzenia przetwarzania. Możliwości jest tu więcej, zestawiam je poniżej.

Jeżeli zachodzi zjawisko przetwarzania przez podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych, to możliwe są wymienione poniżej sytuacje.

Sama umowa powierzenia przetwarzania – sytuacja dziwaczna. Samo powierzenie bez określenia szczegółów, czego ono dotyczy, jest jak czysta powinność u Kelsena, niby zachodzi ale trudno powiedzieć, że wywołuje jakiekolwiek skutki. Nie wywołuje skutków ponieważ na przykład ze słów: „Administrator danych powierza przetwarzanie da­nych osobowych podmiotowi przetwarzającemu” nie wynika tak na­prawdę czego administrator oczekuje od podmiotu przetwarzającego. Nawet więcej, nie wynika z niej czy administrator na prawdę powierza przetwarzanie, czy jedynie tak mu się wydaje i to swoje mylne odczu­cie zawiera w umowie.

Umowa powierzenia przetwarzania zawierająca elementy umowy podstawowej – sytuacja poprawna. Zawarto umowę powierzenia – zrealizowano art., 28 RODO, wiadomo co jest przedmiotem umowy.

Sama umowa powierzenia przetwarzania nie mająca w sobie na­wet słowa o powierzeniu, ale wypełniająca cechy umowy powie­rzenia (zlecenie czynności na danych) – sytuacja poprawna. Admini­strator zawiera umowę, której przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. W umowie tej zawarte są wszystkie elementy konieczne dla umowy powierzenia przetwarzania, wynikające z art. 28 RODO.

Umowa podstawowa i umowa powierzenia przetwarzania – sytua¬cja poprawna.

Sama umowa podstawowa z zawartymi w niej elementami umowy powierzenia przetwarzania – wersja poprawna, wręcz bardzo dobra.

Sama umowa podstawowa bez umowy powierzenia przetwarzania bez elementów umowy powierzenia przetwarzania – sytuacja nie­właściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art., 28 RODO, powierzenie i tak zachodzi, oczywiście jeżeli umowa skutkuje przetwarzaniem przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy.

Brak umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, skutkujące pojawieniem się przetwarzania przez prowadzącego cudze sprawy bez zlecenia w imieniu tego, czyje sprawy są prowadzone) – sytuacja niewłaściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art. 28 RODO, powierzenie, a dokładniej przetwarzanie w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający i tak zachodzi .

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych już 28 stycznia 2021r. Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości. Proste to RODO

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych obchody tego dnia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Zaproszenie na konferencję online.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO: www.uodo.gov.pl. Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat aktualnych wyzwań, związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów takich, jak zagrożenia praw i wolności obywatelskich związane z rozwojem gospodarki cyfrowej, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu.

Prelegenci zaproszeni na konferencję.

Jako Zespół Proste to RODO, zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w br. realizowany jest pod hasłem „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości” Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż jednym z prelegentów konferencji UODO będzie nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński, który zaprezentuje zagadnienie “RODO w praktyce, czyli wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Czytaj dalej

Nabór do Narodowego Programu Szczepień

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19 stal się faktem, jak informuje NFZ w swoim komunikacie z 11 grudnia 2020r.

Przydatne linki ...

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep