Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Niechciany email na skrzynce ADO

Rzymowski uważa, że ... Niechciany email na skrzynce ADO

Niechciany email na skrzynce ADO.

Niechciany email na skrzynce ADO … zapraszamy naszych czytelników na nowy cykl publikacji, autorstwa dr Jakuba Rzymowskiego z Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak, pt.: “Rzymowski uważa, że …” Poprosiliśmy naszego eksperta Zespołu Proste to RODO, aby dzielił się z nami swoją wiedzą, komentując zgłaszane przez Was do nas, intrygujące zagadnienia i problemy.

Co zrobić z niechcianym email z danymi ...

Ciekawym problemem praktycznym jest problem posiadania przez administratora danych, których administrator posiadać nie chce. Nie chce posiadać, zebrał je przypadkowo, wbrew swej woli. Można próbować postawić sobie pytanie, czy w takiej sytuacji podmiot, któ­remu narzucono przetwarzanie danych osobowych jest wobec tych danych administratorem. Najczęstszym, jak się wydaje przykładem praktycznym jest sytuacja, w której podmiot posiada publicznie do­stępną skrzynkę poczty elektronicznej i dostaje tam zarówno informa­cje oczekiwane, pożądane, takie jakich cel przyświecał założeniu tej skrzynki, jak i inne – przypadkowe, spam.

Czytaj dalej

Obowiązki RODO w PPK

Obowiązki RODO w PPK - klauzula informacyjna RCPD

Obowiązki RODO w PPK.

Obowiązki RODO w PPK, przypomnijmy, w dniu 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 04 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK. Jakie dokumenty można, a jakie należy przygotować na gruncie RODO w związku z PPK.

Od kiedy należy stosować Ustawę o PKK.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 Ustawy o PKK

cyt.:”(…) Ustawę stosuje się do:

 1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
 2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
 4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

– z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137. (…)”.

Czytaj dalej

Oświadczenie pracownika o kwarantannie

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej, kiedy należy je złożyć płatnikowi, do czego uprawnia, co zawiera. Proste to RODO

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej składane plątnikowi składek. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.

Co jest podstawą wypłaty.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która to osoba od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS udostępnia informacje z systemu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, zawartą w systemie, o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek

Czy jest jednak możliwe, że informacji ZUS nie udostępni.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji zawartej w systemie o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych przez ZUS osoba, taka w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji.

Oświadczenie, osoby względem której ZUS nie przekazał informacji z systemu o objęciu jej kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych tj. nie zamieścił go na profilu informacyjnym płatnika składek, złożone w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji domowej przez zainteresowanego powinno zawierać:

 1.  dane dotyczace osoby prezbywającej na kwarantannie, w izolacji domowej
  • imię i nazwisko,
  •  numer PESEL, jeżeli go posiada,
  •  serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
 2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
 3.  podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Potwierdzenie oświadczenia przez Inspekcję Sanitarną.

Samo złożenie oświadczenia, nie kończy procesu postępowania w sprawie. Obowiązkiem bowiem pracodawcy albo zobowiązanego do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach jest wystąpienie występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podstawy prawne.

Podstawy prawne.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Zajęcia zdalne w przedszkolach

Nauczanie zdalne w przedszkolach

Zajęcia zdalne w przedszkolach.

Zajęcia zdalne w przedszkolach. Czy zdalna nauka będzie również w edukacji przedszkolnej? Jeżeli tak, to jak się przygotować? Edukacja przedszkolna wiosną 2020 spotkała się z falą krytyki ze strony rodziców, szczególnie 6 latków. Dzieci te od września szły do szkoły, a cały ciężar pracy spoczywać miał na rodzicach. Na usta i myśli każdego z rodziców nasuwało się jedno pytanie „Czy można było tego uniknąć?”. Dyrektorzy i nauczyciele włożyli ogrom pracy, aby zapewnić w ich odczuciu maksimum tego co w tamtych czasach się dało, to czemu w jednych placówkach przebiegało to sprawnie, a w innych był to koszmar?

Dlaczego, miejscami były takie problemy?

Czytaj dalej

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych dla klas od IV do VIII.

Jak poinformowano na konferencji prasowej Premiera RP, dnia 23 października 2020r.

Polska w czerwonej strefie

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla przedszkoli.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Zdaniem Gawrońskiego - nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line.

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line, nawet w strefie czerwonej zdaniem Mecenasa Macieja Gawrońskiego. Pomimo tego, iż temat wydawać może się został definitywnie rozstrzygnięty, niestety wciąż pokutuje opinia o tym, iż wideokonferencje realizowane w strefie czerwonej są zakazane. Aby przeciwdziałać tej niebezpiecznej “interpretacji” oraz rozpowszechniającej się fali dezinformacji, poprosiliśmy naszego Eksperta Zespołu Proste to RODO Mecenasa Macieja Gawrońskiego o zajęcie stanowiska w sprawie. W taki oto sposób zapraszamy Państwa do śledzenia cyklu, który otrzymał wdzięczną nazwę … “Zdaniem Gawrońskiego”.

Zdaniem Gawrońskiego.

Na tle zmiany redakcji Rozporządzenia z 9 października 2020 wprowadzonej rozporządzeniem zmieniającym z 16 października 2020 powstała wątpliwość co do dopuszczalności organizowania w tzw. strefie czerwonej wydarzeń transmitowanych online, które wiążą się z obecnością w studiu kilku osób, w tym tzw. konferencji czy festiwali internetowych. Co ciekawe, wątpliwości powstały dopiero w związku ze zmianą rozporządzenia, mimo tego, że w par. 29 dotyczącym strefy czerwonej …nic się nie zmieniło. 

Podstawą ustawową rozporządzenia RM jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi („Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych”). Z przepisów tej ustawy, że można zakazać organizacji zgromadzeń, jak i można zakazać prowadzenia „określonej działalności”. Jest oczywiste, że na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych nie można zakazać każdej działalności (choć organizacji dłubania w nosie zapewne można byłoby zakazać), a jedynie takiej działalności, która wiąże się z ryzykiem epidemicznym. W tym kontekście jedynie z ryzykiem wynikającym z organizacji zgromadzeń ludności. Konferencja wirtualna oczywiście nie jest zgromadzeniem ludności w rozumieniu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Szerszą interpretację w tym zakresie zawarłem w opiniach dla naszych klientów.

Interpretację tę potwierdziło następnie Ministerstwo Zdrowia.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych.

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych. W związku z zapowiedziami Rządu RP na temat wprowadzeniem czerwonej strefy w całej Polsce i jasnymi już sygnałami o wprowadzeniu zdalnego i hybrydowego nauczania w szkołach podstawowych, dyrektor Szkoły powinien już teraz wprowadzić i uzgodnić z nauczycielami procedury zdalnego i hybrydowego nauczania.

Co ma zawierać procedura nauczania zdalnego i hybrydowego.

Co taka procedura powinna regulować:

 • wykorzystywane narzędzia;
 • wskazywać, kto jest administratorem danych i jaka jest podstawa prawna wprowadzenia takiego rozwiązania (oraz pozostałe elementy z art. 13 ust. 1 i 2 RODO);
 • wskazywać ścieżkę komunikacji rodziców, uczniów i nauczycieli;
 • określać sposób i ścieżkę reagowania na problemy techniczne, a także na sytuacje kryzysowe;
 • regulować, jak zorganizowane będą konsultacje, kontakt z dyrektorem;
 • wskazywać, jak realizować swoje zadania będzie pedagog, biblioteka, świetlica czy oddział przedszkolny;
 • poinformować rodziców i uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnych;
 • wskazać sposób weryfikacji wiedzy, a także sposoby oceniania.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Anna Goławska nowa wiceminister

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji służby zdrowia

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji.

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji w resorcie zdrowia. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach w komunikacie z 19.10.2020r. Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył nominację na podsekretarza stanu Annie Goławskiej, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Informatyzacja sektora zdrowia i nadzór nad CeZ.

Wiceminister Anna Goławska będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum e-Zdrowia.

Anna Goławska ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jest absolwentką doktoranckich studiów w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.

Nowa wiceminister jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Zdrowia. Od 2009 r. zajmowała stanowisko naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, a pod koniec 2018 r. została dyrektorem generalnym w MZ. Od początku swojej pracy w administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków europejskich dedykowanych dla sektora zdrowia. Od 2015 r. realizowała zadania związane z szeroko pojętym e-zdrowiem. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zarządzania zasobami i projektami.

Źródło: PAP

Szkolenia i usługi dla sektora medycznego.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Standard organizacyjny teleporady POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ.

Standard organizacyjny teleporady w POZ zasady udzielania teleporad, jakie należy wdrożyć do 30 października 2020r. w POZ. Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie teleporady] (Dz.U. 2020r., poz 1395). Rozporządzenie teleporady wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W telegraficznym skrócie:

Kogo dotyczą przepisy:

Standard organizacyjny teleporady POZ, dotyczy świadczeniodawcy POZ, czyli co do zasady takiego który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatrudniającego lekarzy, pielęgniarki lub położne, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ.

Do kiedy należy się przygotować:

Świadczeniodawcy POZ mają 60 dni na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów, licząc od dnia wejścia ich w życie czyli, od 29 sierpnia 2020r. Innymi słowy jednostki muszą zagwarantować przestrzeganie standardów teleporty w poz do dnia 30 października 2020r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Czytaj dalej

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową

Przepisy RODO a BHP

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową.

Umowa powierzenia z firmą szkoleniową, temat, który trafia do działu “Bez komentarza“. Poniżej przedstawiamy stanowisko, jakie zajął UODO udzielając odpowiedzi na pytanie, czy z firmą szkoleniową trzeba zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania. Całe stanowisk dostępne w linku na dole strony.

Bez komentarza.

“(…)W związku z koniecznością przeprowadzenia szkolenia BHP dla naszych pracowników planujemy skorzystać z usług firmy szkoleniowej. Zastanawiamy się jednak, jak prawidłowo określić rolę naszą i tej firmy w procesie przetwarzania danych osobowych. Czy pracodawca w każdym przypadku, gdy kieruje pracownika na szkolenie (BHP, podnoszące kwalifikacje), powinien zawrzeć z firmą szkoleniową umowę powierzenia, o której mowa w art. 28 ust. 3 RODO?(…)”.

Czytaj dalej