Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli – zgodnie z art. 2. pkt. 3 projektu Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela proponuje się wprowadzenie następujących zmian tj. po art. 68 dodaje się art. 68a.

Podsumowanie analizy przepisu ...

 • W przepisie mowa jest o nauczycielu, bez bliższego określenia. Innymi słowy zgodnie z definicją legalną, jaką zawiera art. 3 pkt 1) Ustawy Karta Nauczyciela – ilekroć w Ustawie jest mowa o nauczycielu bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach wymienionych w art. 1 ust. 1 Ustawy – Karta Nauczyciela.
 • Nauczyciel, o jakim mowa w przepisie ma prawo, prawo na podstawie, którego przysługuje mu określone uprawnienie.  Prawo, jakie przysługuje nauczycielowi, to prawo do zwolnienie go od pracy. Zwolnienie, o jakim mowa w przepisie przysługuje z określonego powodu, z powodu działania siły wyższej. Innymi słowy zwolnienie, o jakim mowa jest w przepisie przysługuje tylko wtedy, kiedy nastąpi zdarzenie charakteryzujące się trzema następującymi cechami: zewnętrznością, niemożliwością jego przewidzenia oraz niemożliwością zapobieżenia jego skutkom.
 • Siła wyższa, o jakiej mowa w przepisie, doprowadza swoim działaniem do wystąpienia sprawy rodzinnej. Sprawa rodzinna, spowodowana działaniem siły wyższej musi mieć charakter sprawy rodzinnej pilnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały chorobą.  Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu choroby – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały wypadkiem.  Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu wypadku – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Pilne sprawy rodzinne, o jakich mowa w przepisie to takie sprawy, które spowodowane zostały albo wypadkiem albo chorobą, albo wypadkiem i chorobą. Należy przyjąć, iż w określonych sytuacjach, działanie siły wyższej, uzewnętrzniać będzie się w wystąpieniu albo choroby, albo wypadku, albo choroby i wypadku – co prowadzić będzie do powstania określonej pilnej sprawy rodzinnej.
 • Nauczycielowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, tylko jeżeli jego obecność jest niezbędna.  Obecność nauczyciela musi być natychmiastowa i niezbędna.
 • Nauczycielowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, jest zwolnieniem w określonym wymiarze. Wymiar zwolnienia odnosić należy do skali, jaką jest rok kalendarzowy.
 • Nauczycielowi przysługuje zwolnienie od pracy, w sytuacji o jakiej mowa w przepisie, w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego.
 • Nauczyciel o jakim mowa w przepisie zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy, jakie mu przysługuje. Wysokość wynagrodzenia, do którego nauczyciel zachowuje prawo równa jest połowie wynagrodzenia, o jakim mowa w przepisie. Wynagrodzenie, do połowy wysokości, którego zachowuje prawo nauczyciel to wynagrodzenie, o jakim mowa w art. 30 Ustawy – Karta Nauczyciela.

Dodatkowe dni wolne dla nauczycieli

 • W przepisie mowa jest o osobie której powierzono stanowisko dyrektora.
 • W przepisie mowa jest o szkole, bez bliższego określenia. Innymi słowy zgodnie z definicją legalną, jaką zawiera art. 3 pkt 2) Ustawy Karta Nauczyciela – ilekroć w Ustawie jest mowa o szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1, a także odpowiednio ich zespoły.
 • Dyrektor, o jakim mowa w przepisie ma określony obowiązek. Obowiązek, o jakim mowa w przepisie, polega na udzieleniu zwolnienia od pracy, zwolnienia, które zdefiniowane zostało w art. 68a ust. 1 Ustawy – Karta Nauczyciela.
 • Zwolnienie o jakim mowa w przepisie, udzielane jest na wniosek. Wniosek o jakim mowa w przepisie zgłaszany jest w postaci papierowej. Wniosek o jakim mowa w przepisie zgłaszany jest w postaci elektronicznej.
 • Wniosek zgłoszony może być najpóźniej, w dniu korzystaniu ze zwolnienia, o jakim mowa w przepisie. Innymi słowy wniosek może zostać zgłoszony przed dniem korzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w przepisie, albo wniosek może zostać zgłoszony w dniu korzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w przepisie.

Praca zdalna i prewencyjna kontrola trzeźwości ...

Należy przypomnieć, iż zmiany jakie wprowadzone zostały do kodeksu pracy, oprócz tych dotyczacych zasad wykonywania pracy zdalnej, odnoszą się także do zagadnienia, jakim jest prewencyjne wykonywanie badania kontroli trzeźwości pracowników, przez pracodawcę.