Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

499,00 

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej opisuje zasady związane z realizacją obowiązku publikowania informacji w BIP, jak również opisuje zasady retencji (okresy przechowywania) opublikowanych informacji. Procedura wprowadza także podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi podmiotu, czyniąc je odpowiedzialnymi za realizację poszczególnych obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dla kogo przygotowana została Procedura publikacji w BIP

Procedurę publikowania informacji w BIP przygotowaliśmy z myślą o wszystkich podmiotach, jakie zobowiązane są do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z art. 4 ww. Ustawy o BIP.

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zasady publikowania informacji w BIP.
 3. Zasady retencji danych informacji opublikowanych w BIP.
 4. Zasady przygotowywania informacji do opublikowania w BIP.
 5. Zasady odpowiedzialności i nadzoru.
 6. Zadania Redaktora BIP.
 7. Zadania Członków Zespołu Redakcyjnego BIP.
 8. Zadania osób kierowników / przełożonych komórek organizacyjnych.
 9. Zadania Działu IT.

Załączniki.

Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej to wzorcowa dokumentacja opisująca zasady realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Praktyka pokazuje, iż posługiwanie się procedurą publikowania i retencji danych istotnie ułatwia zarządzanie procesem realizacji obowiązku publikacji. Wdrożenie do stosowania procedury publikacji w BIP służyć może także rozliczalności tj. możliwości wykazania przed organem kontrolnym, nadzorczym, przestrzegania zasad publikacji danych w BIP. 

Procedura przydatna podczas kontroli

Zagadnienia dotyczące kwestii realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej przez zobowiazane podmioty to tematyka, która często jest przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych organów. Zdarza się także, iż w ramach uprawnień nadzorczych podmioty te przeprowadzają ankiety zawierające zapytania dotyczące m.in. tematyki publikacji w BIP. 

Podmioty zobowiązane do publikowania informacji w BIP

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu takich informacji w szczególności:
 • organy władzy publicznej;
 • organy samorządów gospodarczych i zawodowych;
 • podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;
 • podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego;
 • podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
 • partie polityczne.
Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmioty obowiązane są do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5, mogą one także udostępniać również inne informacje publiczne. Uwaga podmioty zobowiązane mają obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej także informacji dotyczących sposobu dostępu do informacji publicznych będących w ich posiadaniu ale nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nie tylko obowiązek publikacji w BIP

Podmioty udostępniające informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej są obowiązane ponadto do:

 • oznaczenia informacji danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
 • podania w informacji danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji;
 • dołączenia do informacji danych określających tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej;
 • oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia;
 • zabezpieczenia możliwości identyfikacji czasu rzeczywistego udostępnienia informacji.