Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Organ władzy publicznej jako administrator

Rzymowski uważa, że ... Niechciany email na skrzynce ADO

Organ władzy publicznej jako administrator.

Organ władzy publicznej jako administrator … zapraszamy naszych czytelników na kolejny odcinek autorstwa dr Jakuba Rzymowskiego z Eurokancelarii prof. Marii Królikowskiej-Olczak, w cyklu pt.: “Rzymowski uważa, że …” Nasz ekspert Zespołu Proste to RODO, dzieli się z nami swoją wiedzą, komentując wybrane zagadnienia.

Źródłem ewentualnego problemu interpretacyjnego jest brzmie­nie dwóch przepisów, pierwszy to art. 4 pkt 7 RODO, który w zakresie istotnym dla wywodu stanowi, że administrator to podmiot, który: „sa­modzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwa­rzania danych osobowych (…)”. Drugi przepis to przepis Konstytucji RP, który stanowi, że: „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.”[1]. Jak widać, przy­najmniej na pierwszy rzut oka, przepisy te mogą rodzić wątpliwości co do tego kto jest administratorem danych w administracji i czy takowi w ogóle w administracji występują.

Zestawmy poniżej:

 • administrator danych ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (RODO) i jednocześnie
 • organ władzy publicznej działa na podstawie i w granicach prawa (Konstytucja RP).

Pytanie brzemi ...

Ze względu na treść art. 4 pkt 7 RODO i art. 7 Konstytucji RP, należy postawić pytanie wskazane poniżej.

Pytanie to pojawia się wskutek analizy wskazanych przepisów, skoro bowiem organ działa na podstawie prawa, to być może nie może być on administratorem danych, skoro administrator decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych. Organ nie decyduje, organ działa na podstawie prawa, w związku z tym może, (nad czym zastanawiam się niżej) organ, żaden organ, administratorem nie jest.

Czytaj dalej

Dane osobowe wolontariuszy

Jakie są podstawy przetwarzania danych osobowych wolontariuszy

Dane osobowe wolontariuszy

Dane osobowe wolontariuszy. Czy wolontariusz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Co jeżeli odmówi? Czy rzeczywiście podanie danych przez wolontariusza jest dobrowolny? Zainteresowany inicjatywą https://wspierajseniora.pl/ odwiedziłem stronę internetową projektu. Niestety link, który powinien prowadzić do polityki prywatności w zakładce “Dla seniora” okazał się być pusty. Kliknięcie w niego nie skutkowało żadnym przekierowaniem. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie szukał zaraz informacji o przetwarzaniu danych osobowych (to już jest choroba?). W sekcji “Dla wolontariusza” natrafiłem na formularz rejestracyjny a pod nim klauzulę informacyjną oraz … oświadczenia o następującej treści,

cyt.: “(…)Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w wolontariacie i oświadczam, że zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w ramach wolontariatu.(…)”.

Czytaj dalej

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii

Zasiłek opiekuńczy dodatkowy w okresie pandemii COVID-19

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii COVID-19.

Zasiłek opiekuńczy w okresie pandemii, dodatkowy zasiłek opiekuńczy – to tematy, które elektryzują naszych czytelników. Nowe ograniczenia, które skutkują wprowadzeniem nauczania zdalnego od dnia 9 listopada 2020r. w szkołach także w klasach 1-3 wywołały lawinę pytań i obaw. Czytelnicy wciąż pytają nas, co będzie z zasiłkiem opiekuńczym, co z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym, od kiedy będą wypłacane, na jak długo i jakie formalności należy spełnić, aby je otrzymać.

Czytaj dalej

Jakie dane w umowie na zastępstwo

Jakie dane w umowie na zastępstwo mogą zostać zawarte. Czy mozna wpisać imię i nazwisko zastępowanego pracownika w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo może wskazać pracodawca. Czy w umowie na zastępstwo można wymienić imię i nazwisko pracownika, który jest zastępowany. Zagadnienie to nierozerwalnie związane jest z pytaniem o to, jakie dane może przetwarzać pracodawca, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu czytaj więcej>>>

Rodzaje umów o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo nac zas określony.(…)”.

Wyłączenia dla umów na zastępstwo.

Zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.(…)”.

Zgodnie z art. 25(1) §4 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.(…)”.

Czytaj dalej

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji domowej

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny i izolacji, w tym izolacji domowej i obowiązkowej hospitalizacji, czyli Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Akt wydany na postawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567) zarządza się, co następuje:

Tekst jednolity pozwala zrozumieć całość.

Dynamicznie zmieniające się zapisy powodują, iż powstaje swego rodzaju szum informacyjny, który nie służy temu, aby przepisy były prawidłowo stosowane a nawet interpretowane.

Rozporządzenie określa:

 1. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 2. obowiązki lekarza lub felczera w przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
 3. organ, któremu jest przekazywana informacja o obowiązkowej hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych danej osoby;
 4. obowiązki szpitala w przypadku samowolnego opuszczenia szpitala przez osobę podlegającą obowiązkowej hospitalizacji;
 5. choroby zakaźne powodujące powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego u osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz okresy obowiązkowej kwarantanny.

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020 poz. 1942

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U.poz.607, 1054, 1164, 1506, 1550 i1748) w §5 dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:

Kwarantanna współdomownika osoby zakażonej.

cyt.: “(…)4. W przypadku osoby zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, i która została poddana z tej przyczyny izolacji w warunkach domowych, okres obowiązkowej kwarantanny ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia tej izolacji. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny.(…)”.

Kwarantanna dla skierowanego na badania.

cyt.: “(…)5. Okres obowiązkowej kwarantanny osoby skierowanej do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2, zgodnie ze standardem organizacyjnym opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493), ulega zakończeniu z chwilą uzyskania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie później jednak niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.(…)”.

Zwolnienie z kwarantanny osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń.

cyt.: “(…)6. W przypadku osoby uczestniczącej w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli osoba ta będzie codziennie, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych badana testem antygenowym.(…)”.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej

Praca zdalna w urzędach administracji publicznej.

Podstawa prawna.

Zgodnie art. 24a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ustawy COVID19,

cyt.: “(…)Do dnia 4 grudnia 2020r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z2020r. poz.1842).(…)”.

Obowiązkowa praca zdalna z wyjątkami.

Mamy tu do czynienia z odmienną sytuacją, niż z tą z jaką spotykaliśmy się do tej pory. Praca zdalna w urzędach administracji publicznej i jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym ma charakter rozwiązania obowiązkowego z uwzględnieniem wyjątków, gdzie przepis nie ma zastosowania i gdzie można go nie zastosować.

Zgodnie art. 24a ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Ustawy COVID19,

cyt.: “(…)Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.(…)”.

Zasady wykonywania pracy zdalnej.

Umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe.

Zgodnie art. 3 ust. 3 Ustawy COVID19,

cyt.: “(…) Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych (…)”.

Narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 4 Ustawy COVID-19,

cyt.: “(…)Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca(…)”.

Narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Ustawy COVID-19,

cyt.: “(…)  Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę(…)”

Materiały własne pracownika przy pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 Ustawy COVID-19

cyt.: “(…) Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania (…)”.

Ewidencja czynności pracownika na zdalnej pracy.

Zgodnie z art. 3 ust. 7 Ustawy COVID-19,

cyt.: “(…)Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6. (…)”.

Zgodnie z art. 3 ust. 8 Ustawy COVID-19,

cyt.: “(…) Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej (…)”.

Co wchodzi w skład pakietu dokumentacji.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Informacje o kwarantannie izolacji domowej

Aplikacja kwarantanna domowa

Informacje o kwarantannie izolacji domowej.

Informacje o kwarantannie lub izolacji domowej są już na PUE ZUS, jak informuje w swoim komunikacie z 31 października 2020r. ZUS. Temat poruszyliśmy także w naszym opracowaniu pt.: “Oświadczenie pracownika o kwarantannie”.

Informacja o kwarantannie izolacji domowej jest ważna.

Od 24 października 2020 r. podstawą wypłaty świadczeń chorobowych osobie poddanej kwarantannie albo izolacji domowej jest informacja w systemie informatycznym Centrum e-Zdrowia (system EWP) o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. ZUS pozyskuje dane z tego systemu i udostępnia je płatnikom składek na ich profilach na portalu PUE ZUS. Dostęp do informacji o kwarantannie lub izolacji na swoim profilu na PUE ZUS ma również ubezpieczony.

Czytaj dalej

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji KRI

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji.

Audyt KRI bezpieczeństwa informacji. Zagadnienia związane z tematem utrzymania i eksploatacji systemu bezpieczeństwa informacji opisane zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej KRI]

Rola podmiotu realizującego zadania publiczne.

Zgodnie z §20 ust. 1 KRI cyt.:

cyt.: „(…)Podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność(…)”.

Czytaj dalej

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną.

Jak wprowadzić pracę zdalną, aby jej wykonywanie było nie tylko bezpieczne dla pracownika, dla pracodawcy, dla danych, ale i zgodne z prawem.

Warunki legalności pracy zdalnej.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [dalej Ustawa COVID-19],

cyt.: “(…)W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna)(…)”.

Czytaj dalej

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS.

Zwolnienie z obowiązku tworzenia ZFŚS, to temat, powracający rok rocznie, z uwagi na terminy na podjęcie decyzji w sprawie tworzenia, bądź nie ZFŚS. Warto więc przypomnieć sobie podstawowe zasady, jakie związane są z procedurą wdrażania w życie podjętych decyzji.

Czytaj dalej