Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej - kiedy pracodawca może liczyć się z ukaraniem go za odmowę uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej – tematyka pracy zdalnej, przepisów, które wprowadziły ją do Kodeksu pracy, a które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r., budzi wciąż wiele pytań i kontrowersji. Z jednej strony pracownicy, którzy przyzwyczaili się do tej formy świadczenia pracy, w związku z tym, iż w okresie pandemii mieli możliwość jej wykonywania, oczekują wejścia w życie nowych regulacji. Z drugiej strony pracodawcy, którzy sceptycznie podchodzą do nowych rozwiązań obawiają się tego, że mogą być one nadużywane. Ustawodawca zdecydował, iż w określonych sytuacjach, wnioski o pracę zdalną będą musiały być uwzględnione. Uspokajam jednak niecierpliwych pracowników i pracodawców, złożenie samego wniosku, nie jest elementem wystarczającym, chociaż koniecznym, dla powstania obowiązku po stronie pracodawcy, uwzględnienia takiego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach na okres próbny - jak stosować w praktyce nowe regulacje. Proste to RODO

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny – przypomnę, tylko, iż obecnie obowiązujące jeszcze, przed zmianą, przepisy Kodeksu pracy,  wodniesieniu do do umów o pracę na okres próbny stanowią, iż umowy takie zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Natomiast ponowne zawarcie takiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Po drugie po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tych przypadkach opisanych dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Uwaga zatem, obowiązujące przepisy nie uzależniają okresu trwania umowy o pracę na okres próbny od przewidywanego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o pracę na czas określony. Nie przewidują też możliwości przedłużenia umowy o pracę na okres próbny – i to się zmieni.

Czytaj dalej

Regulamin pracy zdalnej

Wzór regulaminu pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej – pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczacych pracy zdalnej w kodeksie pracy. Kupując przygotowany przez nas pakiet dokumentów otrzymają Państwo dokumentacje, która zawiera szczegółowe omówienie tematyki związanej ze stosowaniem nowych przepisów. Szczegółowo przepis po przepisie analizujemy nowe regulacje prawne.  Dodatkowo otrzymają Państwo przygotowane wzory dokumentów wraz z ich omówieniem oraz gotowy regulamin pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych

Praca zdalna jakie dokumenty należy załączyć do akt osobowych pracowników wykonujących pracę zdalną

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych pracownika

Praca zdalna co należy umieścić w aktach osobowych pracownikaRozporządzenie MRPiPS z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej określa: zakres, sposób i warunki prowadzenia, przechowywania oraz zmiany postaci dokumentacji pracowniczej, z uwzględnieniem wymagań dotyczących dokumentacji w postaci elektronicznej w zakresie organizacji jej przetwarzania i przenoszenia pomiędzy systemami teleinformatycznymi; sposób i tryb doręczania informacji lub zawiadomienia o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej w przypadku upływu okresu jej przechowywania oraz poprzedniej postaci tej dokumentacji w przypadku zmiany postaci jej prowadzenia i przechowywania, a także sposób odbioru dokumentacji pracowniczej; sposób wydawania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub osobom, o których mowa w art. 949 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Czytaj dalej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy na opiekę lub wsparcie z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). 

Czytaj dalej

Praca zdalna okazjonalna

Interpelacja w sprawie pracy zdalnej okazjonalnej - odpowiedź na interpelację 38835 zawierająca kluczowe wyjaśnienia. Proste to RODO

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna – za sprawą Interpelacji 38835skierowane zostały do ministra rodziny i polityki społecznej zapytania dotyczące zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej. Poniżej prezentują wybrane fragmenty odpowiedzi i wyjaśnień, jakie przygotowane zostały w sprawie.

Czytaj dalej

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Urlop opiekuńczy dla pracownika planowane do wprowadzenia zmiany w kodeksie pracy. Proste to RODO.

Dodatkowy urlop opiekuńczy

Dodatkowy urlop opiekuńczy – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). Proponuje się dodanie w dziale siódmym Kodeksu pracy rozdziału Ia. Urlop opiekuńczy. Zgodnie z przygotowaną propozycją pracownikowi będzie przysługiwał w ciągu roku kalendarzowego urlop opiekuńczy w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni. 

Czytaj dalej

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników zmiany w kodeksie pracy w 2023r.

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników

Dodatkowe przerwy w pracy dla pracowników – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79)

Czytaj dalej

Zgubione niezabezpieczone pendrive powodem kary UODO

Kara administracyjna UODO zgubiona pamięć przenośna

Zgubione niezabezpieczone pendrive powodem kary UODO

Zgubione niezabezpieczone pendrive powodem kary UODO. Niestety to nie pierwszy przypadek, kiedy w następstwie zdarzenia, jakim jest zagubienie niezabezpieczonych pamięci przenośnych, dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych, w następstwie czego Urząd Ochrony Danych Osobowych wydaje decyzję na mocy, której nakłada na Administratora Danych Osobowych administracyjną karę pieniężną.

Czytaj dalej

Protokół z badania trzeźwości pracownika

Wzór dokumentacji dla pracodawcy protokół z kontroli trzeźwości

Protokół z badania trzeźwości pracownika

Protokół z badania trzeźwości pracownika – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, wprowadzoną Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.240] – od dnia 21 lutego 2023r. obowiązują nowe przepisy art. 22(1c) – 22 (1h) k.p. Przepisy te regulują kwestie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Czytaj dalej