Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną – w dzisiejszym opracowaniu odpowiem na pytanie związane z tym, jakie są możliwe konsekwencje związane z faktem braku pokrycia przez pracodawcę kosztów, niewypłacenia ekwiwalentu, czy ryczałtu w związku z pracą zdalną zatrudnionych przez niego pracowników.

Pytania dotyczące wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej ...

Obowiązek pokrycia kosztów ...

Zgodnie z art. 67(24) § 1 pkt. 2) k.p.

cyt.: „Pracodawca jest obowiązany:

2)     zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

Wyjaśnienia - koszty ...

 • Pracodawca o jakim mowa jest w przepisie ma określone obowiązki.
 • Pracodawca ma obowiązek polegający na zapewnieniu, zagwarantowaniu realizacji określonych działań, o jakim mowa w przepisie. Jest to obowiązek, jaki obciąża pracodawcę w stosunku do pracownika. Pracownikiem, względem którego pracodawca jest zobowiązany jest pracownik, który wykonuje pracę zdalną, zdefiniowaną w Kodeksie pracy. Ze względu na treść art. 67(25) k.p., zgodnie z , którym zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjąć, należy iż pozostałe obowiązki, o jakich mowa w przepisie, również są obowiązkami pracodawcy realizowanymi względem pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, instalację narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia instalacji odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, instalację urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia instalacji odnosi się tylko i wyłącznie do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z instalacją narzędzi pracy. Koszty do pokrycia których zobowiązany jest pracodawca musza być kosztami niezbędnymi dla instalacji narzędzi pracy, narzędzi o jakich mowa w przepisie.
 • Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z instalacją urządzeń technicznych, o jakich mowa w przepisie. Koszty do pokrycia których zobowiązany jest pracodawca musza być kosztami niezbędnymi dla instalacji urządzeń technicznych, narzędzi o jakich mowa w przepisie.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, serwis narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia serwisu narzędzi pracy odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić serwis urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia serwisu urządzeń technicznych odnosi się tylko do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z serwisem narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z serwisem dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z serwisem urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z serwisem dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, konserwację narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia konserwacji narzędzi pracy odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić konserwację urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia konserwacji urządzeń technicznych odnosi się tylko do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z konserwacją narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z konserwacją dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z konserwacją urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z konserwacją dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z eksploatacją narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z eksploatacją dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z eksploatacją urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z eksploatacją dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca o jakim mowa w przepisie ma dodatkowy obowiązek, inny obowiązek, niż obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji lub pokrycia kosztów instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji o jakich mowa w przepisie.  Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej. Obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej dotyczy tylko i wyłącznie kosztów energii elektrycznej, ale tylko takich, jakich poniesienie było niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Innymi słowy kosztów energii elektrycznej tylko takiej, jakiej zużycie było niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.
 • Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych. Obowiązek pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych dotyczy tylko i wyłącznie kosztów usług telekomunikacyjnych, ale kosztów tylko tych usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Z użycia funktora logicznego „oraz” wynika, iż obowiązek pracodawcy polegający na obowiązku pokrycia kosztów dotyczy zarówno kosztów energii elektrycznej, jak i kosztów usług telekomunikacyjnych o jakich mowa w przepisie.

Wyjaśnienia - inne koszty ...

Zgodnie z art. 67(24) § 1 pkt 3) k.p.

cyt.: „Pracodawca jest obowiązany:

3)     pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5 zdanie drugie”

 • Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów. Obowiązek pracodawcy pokrycia kosztów, odnosi się do innych kosztów, aniżeli wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p. Obowiązek pokrycia kosztów, o jakich mowa w przepisie, dotyczy tylko i wyłącznie takich kosztów, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w porozumieniu, o jakim mowa w przepisie.
  • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 2 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w porozumieniu, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 3 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w regulaminie, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 4 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w regulaminie, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w poleceniu, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5 k.p. zdanie drugie. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w poleceniu, o jakim mowa w przepisie.

Ustalenia co do wypłaty ekwiwalentu ...

Zgodnie z art. 67(24) § 2 k.p.

cyt.: „Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.”

Zgodnie z art. 67(24) § 3 k.p.

cyt.: „W przypadku, o którym mowa w § 2, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

 • W przepisie mowa jest o ściśle określonej sytuacji, o sytuacji, o której mowa w art. 67(24) § 2 k.p., czyli sytuacja w której strony stosunku pracy dokonały ustalenia zasad wykorzystywania materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy.
 • W przepisie mowa jest o pracowniku, który wykonuje pracę zdalną. Innymi słowy w przepisie mowa jest o pracowniku który wykonuje pracę zdalną i jako strona stosunku pracy dokonał ustalenia z pracodawcą zasad wykorzystywania materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania przez niego pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy.
 • Pracownikowi, o jakim mowa jest w przepisie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 • Wysokość pieniężnego ekwiwalentu, jaki przysługuje pracownikowi, o jakim mowa jest w przepisie, musi mieć określoną wysokość. Wysokość ekwiwalentu, o jakim mowa jest w przepisie ustala pracodawca.

Możliwość wypłaty ryczałtu ...

Zgodnie z art. 67(24) § 4 k.p.

cyt.: „Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.”

 • Koszty o jakich mowa jest w przepisie to koszty o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 k.p., czyli koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Koszty o jakich mowa jest w przepisie to koszty o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 3 k.p., czyli inne koszty wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2 k.p., bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 i 2 k.p., regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4 k.p., poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3 k.p., albo porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5k.p. zdanie drugie;
 • Ekwiwalent o jakim mowa w przepisie to ekwiwalent o jakim mowa w art. 67(23) § 3 k.p, czyli ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą, w związku z wykorzystaniem przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę.
 • Przepis dopuszcza możliwość polegającą na tym, iż albo obowiązek pokrycia kosztów, o jakich mowa w przepisie, albo obowiązek wypłaty ekwiwalentu, o jakim mowa w przepisie, może zostać zastąpiony innym obowiązkiem. obowiązkiem wypłaty ryczałtu.
  • Innymi słowy:
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. może zostać zastąpiony,
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony,
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. i obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony.
  • albo
   • obowiązek wypłaty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) § 3 k.p. może zostać zastąpiony
 • Obowiązek o jakim mowa w przepisie może zostać zastąpiony innym obowiązkiem. Innym obowiązkiem, który zastępuje obowiązek pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu, o jakich mowa w przepisie, to obowiązek wypłaty ryczałtu. Ryczałt, którego obowiązek wypłaty zastępuje albo obowiązek wypłaty kosztów, albo ekwiwalentu, o jakich mowa w przepisie, ma osiągać odpowiednią wysokość. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać kosztom przewidywanym. W przepisie mowa jest o przewidywanych kosztach. Koszty przewidywane to koszty, które należy przewidzieć, że będą ponoszone w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...