Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną

Niewypłacenie ekwiwalentu lub ryczałtu za pracę zdalną – w dzisiejszym opracowaniu odpowiem na pytanie związane z tym, jakie są możliwe konsekwencje związane z faktem braku pokrycia przez pracodawcę kosztów, niewypłacenia ekwiwalentu, czy ryczałtu w związku z pracą zdalną zatrudnionych przez niego pracowników.

Pytania dotyczące wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej ...

Obowiązek pokrycia kosztów ...

Zgodnie z art. 67(24) § 1 pkt. 2) k.p.

cyt.: „Pracodawca jest obowiązany:

2)     zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć niezbędne koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;

Wyjaśnienia - koszty ...

 • Pracodawca o jakim mowa jest w przepisie ma określone obowiązki.
 • Pracodawca ma obowiązek polegający na zapewnieniu, zagwarantowaniu realizacji określonych działań, o jakim mowa w przepisie. Jest to obowiązek, jaki obciąża pracodawcę w stosunku do pracownika. Pracownikiem, względem którego pracodawca jest zobowiązany jest pracownik, który wykonuje pracę zdalną, zdefiniowaną w Kodeksie pracy. Ze względu na treść art. 67(25) k.p., zgodnie z , którym zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjąć, należy iż pozostałe obowiązki, o jakich mowa w przepisie, również są obowiązkami pracodawcy realizowanymi względem pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, instalację narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia instalacji odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, instalację urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia instalacji odnosi się tylko i wyłącznie do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z instalacją narzędzi pracy. Koszty do pokrycia których zobowiązany jest pracodawca musza być kosztami niezbędnymi dla instalacji narzędzi pracy, narzędzi o jakich mowa w przepisie.
 • Pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty związane z instalacją urządzeń technicznych, o jakich mowa w przepisie. Koszty do pokrycia których zobowiązany jest pracodawca musza być kosztami niezbędnymi dla instalacji urządzeń technicznych, narzędzi o jakich mowa w przepisie.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, serwis narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia serwisu narzędzi pracy odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić serwis urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia serwisu urządzeń technicznych odnosi się tylko do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z serwisem narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z serwisem dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z serwisem urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z serwisem dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikowi, o jakim mowa w przepisie, konserwację narzędzi pracy. Obowiązek zapewnienia konserwacji narzędzi pracy odnosi się tylko i wyłącznie do narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek zapewnić konserwację urządzeń technicznych. Obowiązek zapewnienia konserwacji urządzeń technicznych odnosi się tylko do urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z konserwacją narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z konserwacją dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z konserwacją urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z konserwacją dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z eksploatacją narzędzi pracy. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z eksploatacją dotyczy tylko i wyłącznie narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca ma obowiązek pokryć koszty związane z eksploatacją urządzeń technicznych. Obowiązek pokrycia kosztów związanych z eksploatacją dotyczy tylko i wyłącznie urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej przez pracownika.
 • Pracodawca o jakim mowa w przepisie ma dodatkowy obowiązek, inny obowiązek, niż obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji lub pokrycia kosztów instalacji, serwisu, eksploatacji i konserwacji o jakich mowa w przepisie.  Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej. Obowiązek pokrycia kosztów energii elektrycznej dotyczy tylko i wyłącznie kosztów energii elektrycznej, ale tylko takich, jakich poniesienie było niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Innymi słowy kosztów energii elektrycznej tylko takiej, jakiej zużycie było niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.
 • Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych. Obowiązek pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych dotyczy tylko i wyłącznie kosztów usług telekomunikacyjnych, ale kosztów tylko tych usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.
 • Z użycia funktora logicznego „oraz” wynika, iż obowiązek pracodawcy polegający na obowiązku pokrycia kosztów dotyczy zarówno kosztów energii elektrycznej, jak i kosztów usług telekomunikacyjnych o jakich mowa w przepisie.

Wyjaśnienia - inne koszty ...

Zgodnie z art. 67(24) § 1 pkt 3) k.p.

cyt.: „Pracodawca jest obowiązany:

3)     pokryć inne koszty niż koszty określone w pkt 2 bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 i 2, regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 3 i 4, poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5 zdanie drugie”

 • Pracodawca ma obowiązek pokrycia kosztów. Obowiązek pracodawcy pokrycia kosztów, odnosi się do innych kosztów, aniżeli wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p. Obowiązek pokrycia kosztów, o jakich mowa w przepisie, dotyczy tylko i wyłącznie takich kosztów, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w porozumieniu, o jakim mowa w przepisie.
  • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 2 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w porozumieniu, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 3 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w regulaminie, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w regulaminie, o którym mowa w art. 67(20) § 4 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w regulaminie, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3 k.p. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w poleceniu, o jakim mowa w przepisie.
 • Obowiązek pokrycia kosztów związanych bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej występuje jeżeli, taki zwrot kosztów, został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5 k.p. zdanie drugie. Innymi słowy pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów innych niż wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2) k.p., nawet jeśli inne koszty są kosztami związanymi bezpośrednio z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli obowiązek ich zwrotu nie został określony w poleceniu, o jakim mowa w przepisie.

Ustalenia co do wypłaty ekwiwalentu ...

Zgodnie z art. 67(24) § 2 k.p.

cyt.: „Strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.”

Zgodnie z art. 67(24) § 3 k.p.

cyt.: „W przypadku, o którym mowa w § 2, pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

 • W przepisie mowa jest o ściśle określonej sytuacji, o sytuacji, o której mowa w art. 67(24) § 2 k.p., czyli sytuacja w której strony stosunku pracy dokonały ustalenia zasad wykorzystywania materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy.
 • W przepisie mowa jest o pracowniku, który wykonuje pracę zdalną. Innymi słowy w przepisie mowa jest o pracowniku który wykonuje pracę zdalną i jako strona stosunku pracy dokonał ustalenia z pracodawcą zasad wykorzystywania materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania przez niego pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego Kodeksu pracy.
 • Pracownikowi, o jakim mowa jest w przepisie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 • Wysokość pieniężnego ekwiwalentu, jaki przysługuje pracownikowi, o jakim mowa jest w przepisie, musi mieć określoną wysokość. Wysokość ekwiwalentu, o jakim mowa jest w przepisie ustala pracodawca.

Możliwość wypłaty ryczałtu ...

Zgodnie z art. 67(24) § 4 k.p.

cyt.: „Obowiązek pokrycia kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, albo wypłaty ekwiwalentu, o którym mowa w § 3, może być zastąpiony obowiązkiem wypłaty ryczałtu, którego wysokość odpowiada przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej.”

 • Koszty o jakich mowa jest w przepisie to koszty o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 2 k.p., czyli koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Koszty o jakich mowa jest w przepisie to koszty o których mowa w art. 67(24) § 1 pkt 3 k.p., czyli inne koszty wymienione w art. 67(24) § 1 pkt 2 k.p., bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 1 i 2 k.p., regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4 k.p., poleceniu, o którym mowa w art. 67(19) § 3 k.p., albo porozumieniu, o którym mowa w art. 67(20) § 5k.p. zdanie drugie;
 • Ekwiwalent o jakim mowa w przepisie to ekwiwalent o jakim mowa w art. 67(23) § 3 k.p, czyli ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą, w związku z wykorzystaniem przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę.
 • Przepis dopuszcza możliwość polegającą na tym, iż albo obowiązek pokrycia kosztów, o jakich mowa w przepisie, albo obowiązek wypłaty ekwiwalentu, o jakim mowa w przepisie, może zostać zastąpiony innym obowiązkiem. obowiązkiem wypłaty ryczałtu.
  • Innymi słowy:
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. może zostać zastąpiony,
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony,
   • obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 2 k.p. i obowiązek pokrycia kosztów o których mowa w art. 67 (24) § 1 pkt 3 k.p. może zostać zastąpiony.
  • albo
   • obowiązek wypłaty ekwiwalentu o którym mowa w art. 67(24) § 3 k.p. może zostać zastąpiony
 • Obowiązek o jakim mowa w przepisie może zostać zastąpiony innym obowiązkiem. Innym obowiązkiem, który zastępuje obowiązek pokrycia kosztów albo wypłaty ekwiwalentu, o jakich mowa w przepisie, to obowiązek wypłaty ryczałtu. Ryczałt, którego obowiązek wypłaty zastępuje albo obowiązek wypłaty kosztów, albo ekwiwalentu, o jakich mowa w przepisie, ma osiągać odpowiednią wysokość. Wysokość ryczałtu ma odpowiadać kosztom przewidywanym. W przepisie mowa jest o przewidywanych kosztach. Koszty przewidywane to koszty, które należy przewidzieć, że będą ponoszone w związku z wykonywaniem przez pracownika pracy zdalnej.

Dokumentacja dla pracodawców i działów kadr ...