Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy

Wnioski pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – nowelizacja przepisów Kodeksu pracy przyniosła wiele zmian. Jedną z nich jest przyznanie pracownikom uprawnień do występowania do pracodawców z określonymi wnioskami. Nie ulega wątpliwości, że dotychczas również pracownicy mieli możliwość składania analogicznych wniosków. Jednak ustawodawca zdecydował, iż wprowadzi określone przesłanki, których spełnienie nie tylko da możliwość złożenia określonego wniosku, ale skutkować będzie także stworzeniem zabezpieczenia dla pracownika wnioskującego. Należy także zasygnalizować, iż ustawodawca, oprócz ww. zabezpieczeń wprowadził także sankcje związane z działaniami lub zaniechaniami pracodawców, którzy nie respektują nowych przepisów prawa.

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej i badania trzeźwości dla pracodawców

Czytaj dalej

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy

Work life balance zmiany Kodeksu Pracy – Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która dalej nazywać będziemy Ustawa zmieniająca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Poniżej przedstawiamy Państwu wyciąg z omówienia zmian, jakie znalazły się w Komunikacie na stronie Prezydenta RP.

Czytaj dalej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Wzór porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie wprowadzenia pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej

Porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie pracy zdalnej – znowelizowane przepisy kodeksu pracy przewidują określony tryb wprowadzania regulacji dotyczacych pracy zdalnej. Więcej na temat poszczególnych trybów pisałem w swoim opracowaniuJak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną?Zasadniczo w zależności od danej sytuacji, możliwe są następujące warianty wprowadzenia pracy zdalnej: w porozumieniu ze związkami zawodowymi, w regulaminie pracodawcy, w poleceniu pracodawcy, albo w porozumieniu z pracownikiem.

Czytaj dalej

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak pracodawca ma wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną

Jak wprowadzić pracę zdalną w firmie, w przedsiębiorstwie, w instytucji, urzędzie, szkole, podmiocie medycznym Wejście w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy, na mocy których określone zostały zasady wykonywania pracy zdalnej dla pracodawców, oznacza nic innego, jak tylko nowe zadania do wykonania, które muszą zrealizować. Dla poprawnego wdrożenia, dostosowania przepisów o pracy zdalnej niezbędne i konieczne jest zapoznanie się z nowymi regulacjami kodeksu pracy. Dlatego też opracowałem dla państwa omówienie tych przepisów. Lektura tego dokumentu pozwoli na sprawny poruszanie się w temacie zagadnienia, jakim jest praca zdalna. Zapoznanie się z treścią całego omówienia pozwoli również na wyeliminowanie w przyszłości błędów w stosowaniu nowych regulacji kodeksowych.

Czytaj dalej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej - kiedy pracodawca może liczyć się z ukaraniem go za odmowę uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej

Kara dla pracodawcy za odmowę pracy zdalnej – tematyka pracy zdalnej, przepisów, które wprowadziły ją do Kodeksu pracy, a które zaczną obowiązywać od 7 kwietnia 2023r., budzi wciąż wiele pytań i kontrowersji. Z jednej strony pracownicy, którzy przyzwyczaili się do tej formy świadczenia pracy, w związku z tym, iż w okresie pandemii mieli możliwość jej wykonywania, oczekują wejścia w życie nowych regulacji. Z drugiej strony pracodawcy, którzy sceptycznie podchodzą do nowych rozwiązań obawiają się tego, że mogą być one nadużywane. Ustawodawca zdecydował, iż w określonych sytuacjach, wnioski o pracę zdalną będą musiały być uwzględnione. Uspokajam jednak niecierpliwych pracowników i pracodawców, złożenie samego wniosku, nie jest elementem wystarczającym, chociaż koniecznym, dla powstania obowiązku po stronie pracodawcy, uwzględnienia takiego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook

Krytyczna podatność Microsoft Outlook - jakie podjąć działania zaradcze

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook

Krytyczna podatność w Microsoft Outlook – dnia 14 marca 2023r. CERT w swoim komunikacie przekazał informację na temat krytycznej podatności aplikacji Microsoft Outlook. CERT rekomenduje podjęcie natychmiastowych działań we wszystkich organizacjach, których użytkownicy korzystają z poczty poprzez klienta Microsoft Outlook.

Podatność pozwala na przechwycenie skrótu NTLMv2 i późniejszą próbę odzyskania hasła domenowego poprzez atak siłowy. W sytuacji gdy atakujący ma dostęp do sieci lokalnej ofiary, możliwe jest również bezpośrednie wykorzystanie skrótu NTLMv2 do zalogowania w innych usługach bez potrzeby jego łamania, tzw. NTLM relay. Do przeprowadzenia ataku wystarczy otrzymanie przez ofiarę wiadomości e-mail zawierającej odpowiednio spreparowane wydarzenie kalendarza albo zadanie, które spowoduje odwołanie do ścieżki UNC kontrolowanej przez atakującego. Nie jest wymagana żadna interakcja użytkownika. Atak może zostać przeprowadzony zdalnie. Pozyskane hasło domenowe może być użyte do logowania do innych dostępnych publicznie usług firmowych, np. VPNa. Jeśli nie jest wykorzystywane uwierzytelnianie dwuskładnikowe, może to doprowadzić do uzyskania przez atakującego dostępu do sieci firmowej.

Rekomendacja działań CERT ...

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy o umowach na okres próbny - jak stosować w praktyce nowe regulacje. Proste to RODO

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny

Omówienie przepisów o umowach na okres próbny – przypomnę, tylko, iż obecnie obowiązujące jeszcze, przed zmianą, przepisy Kodeksu pracy,  wodniesieniu do do umów o pracę na okres próbny stanowią, iż umowy takie zawiera się na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Natomiast ponowne zawarcie takiej umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe w dwóch przypadkach. Po pierwsze jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy. Po drugie po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tych przypadkach opisanych dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Uwaga zatem, obowiązujące przepisy nie uzależniają okresu trwania umowy o pracę na okres próbny od przewidywanego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o pracę na czas określony. Nie przewidują też możliwości przedłużenia umowy o pracę na okres próbny – i to się zmieni.

Czytaj dalej

Regulamin pracy zdalnej

Wzór regulaminu pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej

Regulamin pracy zdalnej – pakiet dokumentów niezbędnych do wdrożenia w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczacych pracy zdalnej w kodeksie pracy. Kupując przygotowany przez nas pakiet dokumentów otrzymają Państwo dokumentacje, która zawiera szczegółowe omówienie tematyki związanej ze stosowaniem nowych przepisów. Szczegółowo przepis po przepisie analizujemy nowe regulacje prawne.  Dodatkowo otrzymają Państwo przygotowane wzory dokumentów wraz z ich omówieniem oraz gotowy regulamin pracy zdalnej.

Czytaj dalej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy na opiekę lub wsparcie z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej

Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej – poniżej przedstawię krótką analizę proponowanych zmian zapisów Kodeksu pracy, które znalazły się w projekcie Ustawy o zmianie ustawy – kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019). 

Czytaj dalej

Praca zdalna okazjonalna

Interpelacja w sprawie pracy zdalnej okazjonalnej - odpowiedź na interpelację 38835 zawierająca kluczowe wyjaśnienia. Proste to RODO

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna – za sprawą Interpelacji 38835skierowane zostały do ministra rodziny i polityki społecznej zapytania dotyczące zmian w przepisach w kontekście pracy zdalnej. Poniżej prezentują wybrane fragmenty odpowiedzi i wyjaśnień, jakie przygotowane zostały w sprawie.

Czytaj dalej