Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Regulamin Serwisu / Polityka Prywatności / Polityka plików cookies

Regulamin Serwisu / Polityka Prywatności / Polityka plików cookies
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
a. Sprzedawcy – oznacza to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262
b. Operatorze płatności online – oznacza to PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
c. Usługobiorcy – oznacza to każdą osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowę sprzedaży.
d. Sklepie – oznacza to, sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.prostetorodo.pl
e. Serwis – oznacza to witrynę pod nazwą www.prostetorodo.pl
f. Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, firmy kurierskie lub inny operator publiczny.
g. Kosztach dostarczenia – oznacza to, opłaty za dostawę Produktu do Usługobiorcy,
h. Zamówieniu – oznacza to, wyrażenie oświadczenia woli prawnie wiążącego przedmiotem, którego jest chęć zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej danego Produkt złożone przez Usługobiorcę w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
i. Produkt – oznacza to, towary i usługi prezentowane w Sklepie, z możliwością złożenia Zamówienia.
j. Produktu obce – oznacza to towary i usługi oferowane w sprzedaży, przez inne niż Sprzedawca podmioty, w ramach zewnętrznych witryn internetowych, do których odsyła Sklep.

2. Regulamin niniejszy określa zasady, w oparciu o które prowadzona jest sprzedaż za pośrednictwem Sklepu który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

3. Regulamin stanowi integralną częścią Umowy sprzedaży Produktów, umieszczony jest na stronie internetowej Sklepu, dostępny jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

4. Usługobiorca, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia, co potwierdza stosownym oświadczeniem w Formularzu Zamówienia.

5. Przedmiotem sprzedaży są Produkty, które prezentujemy na stronach Sklepu, są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Produktów wolnych od wad.

7. Ceny wszystkich Produktów na stronach Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto Produktu nie obejmuje kosztu jego przesyłki, jeśli taki występuje, kosztów instalacji w przypadku oprogramowania.

8. W zależności od treści informacji przedstawionej przy Produkcie możliwe są nw. formy płatności:
a. Przy wysyłce Produktu:
i. przelewem w formie przedpłaty,
ii. za pośrednictwem płatności online w formie przedpłaty,
iii. gotówką, przy odbiorze,

b. Przy wysyłce za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
i. przelewem w formie przedpłaty,
ii. za pośrednictwem płatności online w formie przedpłaty,

9. Płatności online są obsługiwane przez Operatora płatności online.

10. Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej, w przypadku chęci uzyskania dokumentu księgowego w postaci papierowej, Usługobiorca zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcę wraz z wypełnieniem Formularza Zamówienia. Sprzedawca gwarantuje, autentyczność oraz integralność dokumentu księgowego wystawionego w postaci elektronicznej. Sprzedawca jednak nie odpowiada za błędną treść Faktur VAT powstałą w związku z podaniem przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych. Faktury VAT w postaci elektronicznej dostarczane są na adres poczty elektronicznej e-mail, który podany został podczas składania zamówienia. W przypadku zmiany adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail, traktowana będzie, jako prawidłowo doręczona.

11. W Sklepie prowadzona jest także sprzedaż Produktów w postaci treści cyfrowej. Są to dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, jak również dane zapisane na nośniku materialnym. W sytuacji sprzedaży Produktów w postaci cyfrowej, utrwalonych na trwałym nośniku materialnym, usługodawca odpowiada wyłącznie za wady nośnika. Dostarczenie treści cyfrowej nie zapisanej na trwałym nośniku następuje za zgoda Usługobiorcy przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Konsekwencją powyższego jest to, iż w takiej sytuacji, kiedy Usługobiorcy została dostarczona treść cyfrowa nie zapisana na nośniku trwałym, lub stworzone zostały warunki umożliwiające jej pobranie bez użycia trwałego nośnika, wygasa prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy, o jakim mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgodnie z art. 38 ust. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo konsumenta do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, nie zapisanych na trwałym nośniku, nie przysługuje w odniesieniu do umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, gdy za jego zgodą Sprzedawca rozpoczął realizację umowy, zanim upłynął termin odstąpienia od umowy, oraz gdy Sprzedawca poinformował Usługobiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 38 ust. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeśli jako Konsument Usługobiorca zawarł umowę sprzedaży przedmiotem, której jest nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowy, dostarczone mu w zapieczętowanym opakowaniu, po jego otwarciu traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

12. Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, umieszczona na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.prostetorodo.pl

13. Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza Zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne:
a. do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
b. do obsługi księgowej Umowy sprzedaży,
c. do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów,
d. do prowadzenia korespondencji email dotyczącej Umowy sprzedaży,
e. do realizacji płatności online, jeśli taka została wybrana, jako forma płatności, przez Usługobiorcę.
Zakres danych:
• Imię.
• Nazwisko
• Ulica
• Miasto
• Telefon
• Adres email
• Kod pocztowy
• NIP / REGON / KRS
• Nazwa firmy

14. W celu zawarcia umowy sprzedaży Usługobiorca:
a. Dokonuje wyboru produktu prezentowanego w Sklepie,
b. Wyraża wolę przedstawienia oferty zakupu klikając przycisk Dodaj do koszyka,
c. Wybiera opcję Zobacz koszyk celem zapoznania się z dokonanym wyborem,
d. Dokonuje wyboru: ilości / formy płatności / formy dostawy / warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały odpowiednio, takie funkcjonalności,
e. Akceptuje powyższe wybory klikając przycisk Zaktualizuj Koszyk,
f. Dokonuje ostatecznego potwierdzenia klikając przycisk Przejdź do kasy,
g. Wypełnia formularz zamówienia Dane płatności / Opcjonalnie formularz dot. wysyłki na inny adres,
h. Potwierdza powyższe klikając przycisk Kupuję i płacę.

15. Usługobiorca realizując procedurę opisaną w pkt. 14
a. składa oświadczenie woli Sprzedawcy w zakresie oferty zawarcia Umowy sprzedaży, względem wybranego Produktu,
b. akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu,
c. przyjmuje do bezwarunkowego stosowania postanowienia niniejszego Regulaminu,
d. oświadcza, iż wszystkie czynności dokonane w ramach Sklepu zostały dokonane przez Usługobiorcę bądź osoby uprawnione do jego reprezentowania,
e. oświadcza, iż wszystkie podane dane są zgodne z prawdą i wystarczające dla zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
f. przyjmuje do wiadomości, iż potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonej przez niego oferty za pośrednictwem Formularza zamówienia po kliknięciu przycisku Kupuję i płacę, oznacza zawarcie umowy sprzedaży, Produktu, na warunkach określonych przy prezentacji Produktu, w chwili wypełnienia Formularza zamówienia przez Usługobiorcę,
g. zobowiązuje się do wykonania zawartej Umowy sprzedaży,
h. wyraża wyraźną zgodę na dostarczeni treści cyfrowych nie utrwalonych na nośniku danych przed upływem 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy, akceptując iż tym samym nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
i. wyraża zgody na stosowanie Faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami,
j. w przypadku zakupu dotyczącego szkoleń organizowanych w formie on-line wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych zawartych w Formularzu Zamówienia pozostałym Usługobiorcą, którzy biorą udział w szkoleniu, chyba że złoży przeciwne zastrzeżenie w polu Uwagi dodatkowe w Formularzu Zamówienia, powyższe ma zastosowania w sytuacji, kiedy webinaria są rejestrowane.
k. akceptuje warunki świadczenia usługi „Wsparcie dla IOD” polegającej na możliwości zadawania pytań, możliwości uzyskania wyjaśnień merytorycznych na etapie realizowanego wdrożenia, możliwość stałego, konsultowania tj. akceptuje, iż Sprzedawca nie świadczy usług doradztwa ani nie udziela pomocy prawnej. W szczególności nie świadczy usługi doradztwa prawnego a Usługobiorca nie ma prawa oczekiwać ze strony Sprzedawcy świadczeń, które miałyby taki właśnie charakter ponadto, że odpowiedzi na pytania nie mają charakteru usługi, takim właśnie charakterze, jak wyżej i nie mogą być tak traktowane, że w żadnym razie odpowiedzi na pytania nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, odpowiedzi mają charakter autorski, czyli odzwierciedlają stanowisko jej autora, że na podstawie udzielanych odpowiedzi nie powinno się podejmować decyzje w konkretnych sprawach, albowiem opisywany stan faktyczny może obejmować swoim zakresem takie jego elementy, których treść odpowiedzi może nie uwzględniać, że w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody pozostające w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania.

16. Okres ważności oświadczenia wyrażonego treścią Formularza zamówienia wynosi 5 dni, jeśli w tym okresie Sprzedawca nie potwierdzi jego przyjęcia wówczas nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest na adres e-mail, podany w Formularzu zamówienia przez usługodawcę. Potwierdzenie Sprzedawcy następuje poprzez wysyłkę do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail informacji, w której Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia Usługobiorcy do realizacji.

17. Sklep działa prawidłowo, przy wykorzystaniu przeglądarek: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki posiadają włączoną obsługę języka Javascript, oraz posiadają włączoną obsługę ciasteczek i danych stron, oraz obsługę poczty elektronicznej e-mail. Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym.

18. Usługobiorcy zakazane jest dostarczanie do serwisu treści o charakterze bezprawnym.

19. Usługobiorcy przysługuje prawo do reklamacji w przypadku zawarcia umowy sprzedaży i wystąpienia warunków ją uzasadniających. Reklamację produktu zakupionego w Sklepie zaleca się zgłosić niezwłocznie. W celu wykonania uprawnień z reklamacji produkt należy przesłać na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie, jeśli jest to niezbędne dla jej prawidłowego rozpatrzenia.

20. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej kierując zgłoszenie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające jednoznacznie określić Usługobiorcę oraz Produkt, którego dotyczy reklamacja, jak również opis zgłaszanych zastrzeżeń.

21. Sprzedawca przed rozpatrzeniem reklamacji, zwraca się do Usługobiorcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia, bądź wskazuje na zasadność dostarczenia mu Produktu celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.

22. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której w późniejszym terminie uzupełniano dane reklamacyjne, lub w późniejszym terminie dostarczono Produkt, co było niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji, albo odpowiednio daty dostarczenia produktu, w zależności, które zdarzenie wystąpiło później.

23. W przypadku zamówienia Produktu wymagającego dostarczenia w inny sposób niż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostarczane są one tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób i w terminie i na zasadach określony w formularzu zamówienia. Przy czym termin wysyłki nie jest dłuższy niż 30 dni od dnia potwierdzenia formularza zamówienia przez Sprzedawcę.

24. Przy odbiorze Produkty dostarczonego w sposób określny w formularzu zamówienia, odpowiednio Usługobiorca podpisuje potwierdzenie odbioru lub nie. W momencie wydania Produktu na Usługobiorcę przechodzą uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

25. W sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia produktu dostarczonego przez Dostawcę, mogące mieć związek z przewozem produktu, Usługobiorca powinien zgłosić powyższe przewoźnikowi bezpośrednio.

26. Każdy Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesyłając je na adres Sprzedawcy bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie. Stosowny wzór oświadczenia stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu, przy czym do skorzystania z uprawnienia nie jest wymagane posługiwanie się niniejszym wzorem, chyba że przepisy prawa, przepisy niniejszego Regulaminu wyłączają możliwość skorzystania ww. prawa.

27. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy, jako Konsumentowi, w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli została ona w pełni wykonana za wyraźną zgodą Usługobiorcy, o czym został on poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu traci on prawo do odstąpienia od umowy;
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji usługobiorcy lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
c. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne lub programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. zawartych w drodze aukcji publicznej;
e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli realizację umowy rozpoczęta została za wyraźną zgodą Usługobiorcy przed upływem terminu odstąpienia od umowy i po tym, jak został on poinformowany, że w tej sytuacji traci prawo odstąpienia od umowy,
f. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, którą dostarcza Sprzedawca w zapieczętowanym opakowaniu, a której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

28. Usługobiorca odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

29. Produkt zwracany należy odesłać niezwłocznie, do 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawcy na adres wskazany w Regulaminie.

30. W sytuacji zawarcia umowy sprzedaży na produkt główny w zestawie z innym produktem, umowę traktuje się jako zawartą kompleksowo, w takiej sytuacji nie przewiduje się możliwości jej częściowego utrzymania, w przypadku skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z prawa do odstąpienia od umowy, co do części tej umowy. W takim wypadku Usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy jedynie w całości, co oznacza iż należy zwrócić cały produkt główny i towarzyszący. Gdy Usługobiorca realizuje prawo odstąpienia względem umowy sprzedaży, odstępuje też od umów dodatkowych wobec umowy sprzedaży, ma to miejsce w sytuacji produktów dołączonych łącznie z głównym produktem za cenę 1 grosz.

31. Jeśli w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy Usługobiorca uprawniony odstępuje od umowy bez podania przyczyny, ponosi koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) Produktu Sprzedawcy.

32. Uprawnienia i obowiązki związane z prawem odstąpienia od umowy dotyczą tych Usługobiorców wyłącznie, którzy posiadają status Konsumenta – w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827) i zawierają umowę sprzedaży produkty na podstawie umowy zawartej na odległość.

33. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy. Przede wszystkim ustalają, że nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży, na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

34. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, taki usługobiorca może złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/, albo może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595), zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Załącznik nr. 1
do Regulaminu sklepu internetowego

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Sprzedawca:
PW Aleksandra Kubik
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik
ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37
42-200 Częstochowa.

Usługobiorca, będący Konsumentem:

Ja niżej podpisana/y informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży, zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod witryną …………………………..
Data zawarcia umowy to: ………………………………………………………….,
Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………….,
Adres konsumenta: ………………………………………………………….,
Podpis konsumenta: ………………………………………………………….,
Data: ………………………………………………………….,

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy pod domeną www.prostetorodo.pl jest administrowany przez Sprzedawcę, który jest Administratorem Danych Osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa warunki, sposób gromadzenia, i przetwarzania danych osobowych Usługobiorców.
1. Sprzedawca, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, na zasadach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności, zbiera dane osobowe Usługobiorców obejmujące:
• Imię.
• Nazwisko
• Ulica
• Miasto
• Telefon
• Adres email
• Kod pocztowy
• NIP / REGON / KRS
• Nazwa firmy

2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO], w związku:
a. z koniecznością zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Usługobiorcę – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie usługobiorcy,
b. z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie ww. usługi na żądanie Usługobiorcy oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c. z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail, nr telefonu (SMS) – pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody przez usługobiorcę na powyższe – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes ADO,
d. z korespondencją mailową – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e. z potrzebami natury technicznej i statystyk Sklepu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
f. z obsługą płatności online, dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Operatora płatności online w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie

3. Wszystkie dane osobowe Usługobiorców są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

4. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez Usługobiorcę z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie, jeśli na tej podstawie są one przetwarzane, oraz do czasu kiedy ustanie cel, dla którego są przetwarzane.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do uzyskania od ADO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
a. celu przetwarzania,
b. kategorii odnośnych danych osobowych,
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
d. w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu,
e. informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
f. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
g. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – w chwili obecnej Administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

6. Usługobiorca ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Usługobiorca, którego dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

7. Usługobiorca ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a odpowiednio Sprzedawca ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania,
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

8. Usługobiorca, którego dane dotyczą, ma prawo żądania od Sprzedawcy ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a. Usługobiorca kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Usługobiorca, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c. dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne Usługobiorcy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d. Usługobiorca wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Sprzedawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

9. Usługobiorca, którego dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył Sprzedawcy, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych osobowych, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, jeżeli:
a. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Usługobiorca ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Sprzedawcę bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

10. Usługobiorca, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Sprzedawcy nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez Sprzedawcę marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

12. Usługobiorcy przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Kontakt Usługobiorcy ze Sprzedawcą – jako Administratorem Danych Osobowych, w tym skorzystanie z przysługujących mu uprawnień, następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:
a. e-mail: biuro@prostetorodo.pl
b. Przesyłka listowna na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie

14. Sklep wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

15. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu, do preferencji usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b. utrzymania sesji usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
c. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób usługobiorcy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

16. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym usługobiorcy. Usługobiorcy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu usługobiorcy Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania.

17. ADO chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep, ale również Usługobiorców, którzy udostępnili swoje dane osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których polityki działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited (w tym przy pomocyi Facebook Lead Ads) mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług ADO. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są na stronie: https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.

18. ADO ma możliwość dokonania zmiany Regulaminu m.in. ze względu na:
a. rozwój funkcjonalności
b. zmian związanych z postępem technologii internetowej,
c. potrzebę wdrożenie rozwiązań technologicznych mających wpływ na zakres Regulaminu;
d. zmianę obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną i innych zdarzeń mających wpływ na działalność ADO.

POLITKA PLIKÓW COOKIES
1. Pliki Cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym usługobiorcy (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc).
2. Pliki cookies tworzone są przez przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informacje i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
3. Pliki cookies ułatwiają usługobiorcy korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli usługobiorca korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
4. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób usługobiorcy korzystają ze Serwisu, a to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pliki cookies pozwalają na utrzymanie sesji usługobiorcy dzięki temu każda kolejna podstrona serwisu nie wymaga ponownego logowania.
5. Usługobiorca w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać.
6. Usługobiorca może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę.
7. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętaj, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.
8. Serwis wykorzystuje pliki cookies, które można podzielić w następujący sposób:
a. „niezbędne” – czyli umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. podtrzymujące sesję po zalogowaniu użytkownika;
b. „funkcjonalne” – pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień i wpływające na personalizację interfejsu;
c. „zabezpieczające” – wspomagające zapewnienie bezpieczeństwa
d. „wydajnościowe” – pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu.