Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin Serwisu / Polityka Prywatności / Polityka plików cookies

Regulamin Serwisu / Polityka Prywatności / Polityka Plików Cookie
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja: I/2023

§ 1
[Definicje]

Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
a) Sprzedawcy – oznacza to Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262, Adres kontaktowy email: biuro@prostetorodo.pl Numer telefonu kontaktowego: 694494240
b) Operatorze płatności online – oznacza to PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
c) Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis
d) Usługobiorcy – oznacza to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, Przedsiębiorcę, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowę sprzedaży, jak również oznacza to Usługobiorcę konsumenta / konsumenta.
e) Usługobiorcy konsumencie / konsumencie – oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną będącą Usługobiorcą, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, jednak z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmioty wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
f) Przedsiębiorcy – oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a nie będącą Usługobiorcą konsumentem.
g) Sklepie – oznacza to, sklep internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.prostetorodo.pl
h) Serwis – oznacza to witrynę pod nazwą www.prostetorodo.pl
i) Dostawcy – oznacza to Pocztę Polską S.A., firmę kurierską, bądź innego rodzaju operatora publicznego.
j) Kosztach dostarczenia – oznacza to, opłaty za dostawę Produktu do Usługobiorcy.
k) Zamówieniu – oznacza to, wyrażenie oświadczenia woli prawnie wiążącego przedmiotem, którego jest wola zawarcia Umowy sprzedaży dotyczącej danego Produkt złożone przez Usługobiorcę w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
l) Produkcie – oznacza to odpowiednio: towar, treść cyfrową, towar z elementami cyfrowymi, usługę, usługę cyfrową zaprezentowane w Sklepie, z możliwością złożenia Zamówienia.
m) Produkcie obcym – oznacza to odpowiednio, towar, treść cyfrową, towar z elementami cyfrowymi, usługę, usługę cyfrową zaprezentowane w Sklepie oferowane w sprzedaży przez inne niż sprzedającego, albo zaprezentowane w ramach zewnętrznych witryn internetowych, do których odsyła Sklep.
n) Regulaminie – oznacza to, niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego.
o) Towarze – oznacza to. rzecz ruchomą
p) Treści cyfrowej – oznacza to, dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
q) Towarze z elementami cyfrowymi – oznacza to, towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
r) Usłudze cyfrowej – oznacza to, usługę pozwalającą na:
i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.
s) Trwałym nośniku – oznacza to, materiał lub narzędzie umożliwiające przechowywanie Usługobiorcy informacji kierowanych osobiście do Usługobiorcy, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
t) Środowisku cyfrowym – oznacza to, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich
u) Przycisku „Kupuję i płacę” – oznacza to, element Formularza zamówienia służący do złożenia zamówienia i informujący o tym, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
v) Ustawie – oznacza to, Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
w) Umowie zawieranej na odległość – oznacza to, Umowę zawartą w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
x) Umowa – oznacza to, Umowę sprzedaży Produktu zawartą w Sklepie

§ 2
[Akceptacja Regulaminu / Ceny sprzedaży / Formy płatności / Dokumenty księgowe]

1) Regulamin stanowi integralną częścią Umowy sprzedaży, zamieszczony jest na stronie internetowej Sklepu, dostępny jest nieodpłatnie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
2) Usługobiorca, zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem przed złożeniem Zamówienia.
3) Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem przez Usługobiorcę oraz jego akceptacja potwierdzane są stosownym oświadczeniem w Formularzu zamówienia, wyrażonym za pośrednictwem zaznaczenia stosownego pola w Formularzy zamówienia „Przeczytałem i akceptuję Regulamin”.
4) Usługobiorca konsument akceptując Regulamin w związku z zawarciem Umowy sprzedaży o dostarczanie Produktu w postaci treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które jest zobowiązany do zapłaty ceny, tym samym wyraża zgodę i żąda rozpoczęcie wykonania świadczenia przez Sprzedawcę, jak również potwierdza, iż przyjął do wiadomości i zaakceptował że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży. Akceptacja regulaminu stanowi również potwierdzenie przekazania Usługobiorcy konsumentowi wszelkich prawem wymaganych informacji.
5) Usługobiorca konsument akceptując Regulamin w związku z zawarciem Umowy sprzedaży o dostarczenie Produktu w postaci usługi, za który jest zobowiązany do zapłaty ceny, tym samym wyraża zgodę i żąda, rozpoczęcia wykonania świadczenia przez Sprzedawcę, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jak również potwierdza, iż przyjął do wiadomości i zaakceptował że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.
6) Przedmiotem sprzedaży są Produkty, które prezentowane są na stronach Sklepu, wraz z ceną sprzedaży.
7) Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania Produktów zgodnych z Umową sprzedaży.
8) Usługobiorcy zakazane jest dostarczanie do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
9) Ceny sprzedaży Produktów prezentowane na stronach Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.
10) Sprzedawca nie stosuje mechanizmów indywidualnego dostosowywania cen w Sklepie na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
11) Cena promocyjna jest Ceną sprzedaży Produktów której wysokość została zmieniona. W takiej sytuacji, obok Ceny promocyjnej Produktu Sprzedawca przedstawia informację o najniższej wysokości Ceny Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed dniem zastosowania ceny promocyjnej. W sytuacji kiedy Produkty oferowane w Cenie promocyjnej, przed datą jej przedstawienia, były oferowane w Cenie sprzedaży, ale przez okres krótszy niż 30 dni, Sprzedawca przedstawia informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania w sprzedaży Produktu w Cenie sprzedaży do dnia wprowadzenia Ceny promocyjnej.
12) Ceny sprzedaży Produktów prezentowane na stronach Sklepu nie zawierają kosztu dostarczenia, instalacji, jeśli takie koszty występują, wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT, a prezentowane są Usługobiorcy w Formularzu zamówienia przed złożeniem oświadczenia o zawarciu umowy za pomocą Przycisku „Kupuję i płacę”.
13) W zależności od treści informacji przedstawionej przy Produkcie możliwe są nw. formy płatności:
a) Przy wysyłce Produktu:
i) przelewem w formie przedpłaty,
ii) za pośrednictwem płatności online w formie przedpłaty,
iii) gotówką, przy odbiorze,
b) Przy wysyłce za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
i) przelewem w formie przedpłaty,
ii) za pośrednictwem płatności online w formie przedpłaty.
14) Płatności online są obsługiwane przez Operatora płatności online.
15) Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej, w przypadku chęci uzyskania dokumentu księgowego w postaci papierowej, Usługobiorca zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcę wraz z wypełnieniem Formularza zamówienia, wpisując stosowną adnotację w polu „Uwagi do zamówienia (opcjonalne)”. Sprzedawca gwarantuje, autentyczność oraz integralność dokumentu księgowego wystawionego w postaci elektronicznej. Sprzedawca jednak nie odpowiada za błędną treść Faktur VAT powstałą w związku z podaniem przez Usługobiorcę nieprawidłowych danych niezbędnych do wystawienia dokumentu księgowego. Faktury VAT w postaci elektronicznej dostarczane są na adres poczty elektronicznej e-mail, który podany został podczas składania zamówienia w Formularzu zamówienia. W przypadku zmiany adresu e-mail Usługobiorca zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail, traktowana będzie, jako prawidłowo doręczona.

§ 3
[Zasady przetwarzania danych osobowych]

1) Przetwarzanie danych osobowych reguluje Polityka prywatności, stanowiąca integralną część Regulaminu, umieszczona na stronie internetowej Sklepu.
2) Podanie danych osobowych podczas wypełniania Formularza zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne:
a. do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
b. do obsługi księgowej Umowy sprzedaży,
c. do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów,
d. do prowadzenia korespondencji email dotyczącej Umowy sprzedaży,
e. do realizacji płatności online, jeśli taka została wybrana, jako forma płatności, przez Usługobiorcę.
3) Zakres przetwarzanych danych w związku z realizacją celów, o jakich mowa w ust. 2):
a. Imię.
b. Nazwisko
c. Nazwa firmy
d. Kraj
e. NIP
f. Ulica
g. Miasto
h. Kod pocztowy
i. Telefon
j. Adres email
k. Odbiorca faktury (jeśli inny niż nabywca)
l. Adres odbiorcy faktury (jeśli podano odbiorcę faktury)
m. Uwagi do zamówienia (opcjonalne)

§ 4
[Zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie / Warunki szczególne ]

1) W celu zawarcia umowy sprzedaży Usługobiorca:
a. Dokonuje wyboru produktu prezentowanego w Sklepie,
b. Wyraża wolę przedstawienia oferty zakupu za pośrednictwem przycisku „Dodaj do koszyka”,
c. Za pośrednictwem przycisku „Zobacz koszyk” dokonuje weryfikacji poprawności dokonanego wyboru i zapoznania się z warunkami szczegółowymi Umowy sprzedaży,
d. Dokonuje wyboru za pośrednictwem odpowiednio przycisku: „Ilość” oraz – jeśli przewidziana została taka funkcjonalność „Kupon rabatowy” potwierdzając za pomocą przycisku „Zaktualizuj koszyk” a następnie „Przejdź do płatności”
e. Wypełnia pola sekcji „Dane płatności” oraz opcjonalnie „Dodatkowe informacje” określa preferowaną formę płatności, potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu za pośrednictwem przycisku „Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin” a następnie składa oświadczenie o zawarciu Umowy sprzedaży za pośrednictwem przycisku „Kupuję i płacę”,
f. Wypełniony Formularz zamówienia podlega walidacji poprawności i kompletności podanych danych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości wyświetlany jest odpowiedni komunikat informujący o błędzie. Po usunięciu nieprawidłowości danych przez Usługobiorcę zatwierdza on zakup za pośrednictwem przycisku „Kupuję i płacę”.
2) Realizacja procedury o jakiej mowa w ust. 1) oznacza:
a. złożenie oświadczenie woli przez Usługobiorcę Sprzedawcy co do zawarcia Umowy sprzedaży, na warunkach określonych w Formularzu zamówienia,
b. akceptuję w całości treść Regulaminu,
c. przyjęcie do bezwarunkowego stosowania postanowienia Regulaminu,
d. złożenie oświadczenia, iż wszystkie czynności dokonane w ramach Sklepu zostały wykonane przez Usługobiorcę bądź osoby uprawnione do jego reprezentowania,
e. złożenie oświadcza, iż wszystkie podane dane są zgodne z prawdą,
f. iż Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonej przez niego oferty za pośrednictwem Formularza zamówienia po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę”, oznacza zawarcie Umowy sprzedaży, Produktu, na warunkach określonych przy prezentacji Produktu, w chwili potwierdzenia dokonanego przez Sprzedawcę,
g. iż Usługobiorca zobowiązuje się do wykonania zawartej Umowy sprzedaży,
h. iż, Usługobiorca składa oświadczenie, o jakim mowa odpowiednio w § 2 ust. 5) Regulaminu § 2 ust. 6 Regulaminu,
i. iż Usługobiorca wyraża zgodę i akceptuje stosowanie faktur elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535 ze zm.)
j. iż, Usługobiorca w przypadku Umowy sprzedaży przedmiotem, której jest Produkt będący usługą polegającą na organizacji i przeprowadzeniu spotkania w formie on-line wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych zawartych w Formularzu zamówienia pozostałym uczestnikom spotkania on-line w zakresie imienia i nazwiska, albo danych podanych, jako imię i nazwisko przy dołączaniu do spotkania on-line,
k. iż, Usługobiorca w przypadku Umowy sprzedaży przedmiotem, której jest Produkt będący usługą „Wsparcie dla IOD” polegającej na możliwości zadawania pytań, możliwości uzyskania wyjaśnień merytorycznych na etapie realizowanego wdrożenia, możliwość stałego, konsultowania akceptuje, iż Sprzedawca nie świadczy usług doradztwa ani nie udziela pomocy prawnej. W szczególności Sprzedawca nie świadczy usługi doradztwa prawnego a Usługobiorca nie ma prawa oczekiwać ze strony Sprzedawcy świadczeń, które miałyby taki właśnie charakter ponadto, że odpowiedzi na pytania nie mają charakteru usługi, o takim właśnie charakterze, jak wyżej i nie mogą być tak traktowane, akceptuje, że w żadnym razie odpowiedzi na pytania nie stanowią porady prawnej w indywidualnej sprawie, a odpowiedzi mają charakter autorski, czyli odzwierciedlają stanowisko jej autora, jak również akceptuje, że na podstawie udzielanych odpowiedzi nie powinno się podejmować decyzje w konkretnych sprawach, albowiem opisywany stan faktyczny może obejmować swoim zakresem, takie jego elementy, których treść odpowiedzi może nie uwzględniać, że w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone w świetle obowiązujących przepisów prawnych, Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność prawną za ewentualne szkody pozostające w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania.
3) Okres ważności oświadczenia wyrażonego treścią Formularza zamówienia za pośrednictwem przycisku „Kupuję i płacę” wynosi 5 dni. W przypadku akceptacji warunków ofertowych Sprzedawca potwierdza zawarcie umowy. Potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży wysyłane jest przez Sprzedawcę na adres e-mail, podany w Formularzu zamówienia przez Usługobiorcę. W przypadku Umowy sprzedaży przedmiotem której są treści cyfrowe przesyłane potwierdzenie zawiera informację o udzielonej przez Usługobiorcę konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
4) W przypadku Zawarcia Umowy sprzedaży Produktu wymagającego dostarczenia w inny sposób niż za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, dostarczane są przez Dostawcę tylko i wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w sposób i w terminie i na zasadach określony w Formularzu zamówienia. Przy czym termin wysyłki nie jest dłuższy niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
5) Przepisów Ustawy nie stosuje się do Umów o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy lub obowiązku ustawowego.
6) Przy odbiorze Produkty w postaci towaru dostarczonego w sposób określny w Formularzu zamówienia, odpowiednio Usługobiorca podpisuje potwierdzenie odbioru lub nie. W momencie wydania Produktu na Usługobiorcę przechodzą uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7) W sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia Produktu w postaci towaru dostarczonego przez Dostawcę, mogące mieć związek z przewozem produktu, Usługobiorca powinien zgłosić powyższe przewoźnikowi bezpośrednio.

§ 5
[Wymagania techniczne dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu]

1) Warunkiem korzystania z funkcjonalności Sklepu jest korzystanie ze stosownych urządzeń podłączonych do sieci internet, wyposażonych w stosowne oprogramowanie prawidło skonfigurowane dające możliwość przeglądania stron WWW, jakimi są przeglądarki internetowe: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki powinny posiadać włączoną obsługę tzw. ciasteczek „cookies”. Warunkiem korzystania z funkcjonalności Sklepu jest korzystanie ze stosownych urządzeń wyposażonych w oprogramowanie do prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej email.
2) Powyższe wymagania uznać należy za minimalne techniczne wymagania pożądane do współpracy z systemem teleinformatycznym.

§ 6
[Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży]

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca,
b. dla umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
c. dla umowy, która polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;
d. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Konsument ma także możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, za pośrednictwem przesłania email na adres biuro@prostetorodo.pl W takim wypadku oświadczenia można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy, w takiej sytuacji Sprzedawca niezwłocznie przesyła konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem przesłania email.
6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
12. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
13. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
15. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
16. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sprzedawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy
17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
d. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie art. 21 ust. 1 Ustawy,
g. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§ 7
[Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru na konsumenta]

Rozdział I
[Zakres stosowania przepisów rozdziału / Wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu cywilnego]

1) W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337) w zakresie rękojmi za wady.
2) Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
Rozdział II
[Zgodność towaru z umową]

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
2) Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
c. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
3) Do towarów z elementami cyfrowymi przepisy § 8 Rozdział III ust. 3 i 4 oraz § 8 Rozdział IV ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
5) Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
a. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
b. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2 Ustawy.

Rozdział III
[Czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności towaru z umową]

1) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
2) Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
3) W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

Rozdział IV
[Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową]

1) Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
2) Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
3) Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
4) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi przedsiębiorca.
5) Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.
6) Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
7) Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

Rozdział V
[Obniżenie ceny; odstąpienie od umowy]

1) Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 Rozdział IV ust 2);
b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z § 7 Rozdział IV ust. 4)-6);
c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w § 7 Rozdział IV
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
2) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
3) Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
4) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
5) Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
6) W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
7) Przedsiębiorca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8
[Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

Rozdział I
[Stosowanie przepisów rozdziału do nośników treści cyfrowej; umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz o inne świadczenia]

1) Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o treści cyfrowej, należy przez to rozumieć również towar, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej, z uwzględnieniem § 8 Rozdział II ust. 8
2) Do umowy, na mocy której Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz innych świadczeń, przepisy § 8 stosuje się wyłącznie w zakresie postanowień umowy dotyczących treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

Rozdział II
[Sposób wykonania obowiązku dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej; uprawnienia konsumenta w przypadku niedostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

1) Sprzedawca dostarcza konsumentowi treść cyfrową lub usługę cyfrową niezwłocznie po zawarciu umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
2) Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy konsument lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.
3) Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
4) Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczył treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli przedsiębiorca nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, konsument może odstąpić od umowy.
5) Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
a. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub
b. konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla konsumenta, a przedsiębiorca nie dostarczył ich w tym terminie.
6) Ciężar dowodu dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej spoczywa na przedsiębiorcy.
7) W razie odstąpienia przez konsumenta od umowy przepis § 8 Rozdział VII stosuje się odpowiednio.
8) Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika.

Rozdział III
[Zgodność treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową]

1) Treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
b. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
2) Ponadto treść cyfrowa lub usługa cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
a. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej lub usługi cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej lub usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że przedsiębiorca wykaże, że:
i. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
ii. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
iii. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
c. być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać;
d. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
3) Sprzedawca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:
a. dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
b. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.
4) Jeżeli konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez przedsiębiorcę zgodnie z ust. 3, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
a. poinformował konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
b. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.
5) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.
6) W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w sposób ciągły, treść cyfrowa lub usługa cyfrowa muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
7) Treść cyfrową lub usługę cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia umowy, chyba że strony postanowiły inaczej.
8) Do integracji treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przepis § 7 II ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV
[Czasowe granice odpowiedzialności przedsiębiorcy za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

1) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
2) Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
3) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
4) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym §8 Rozdział III ust 3, który wystąpił w czasie określonym w tym przepisie.
5) Domniemania określone w ust. 1 i 3 nie mają zastosowania, jeżeli:
a. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
b. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

Rozdział V
[Uprawnienia konsumenta w przypadku braku zgodności z umową]

1) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
2) Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy.
3) Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową.
4) Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi przedsiębiorca.

Rozdział VI
[Obniżenie ceny / Odstąpienie od umowy]

1) Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
a. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do § 8 Rozdział V ust. 2 i 3;
b. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z § 8 Rozdział V ust. 4;
c. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
d. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w § 8 Rozdział V;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
2) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową.
3) Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny.

Rozdział VII
[Zakaz wykorzystywania wytworzonych lub dostarczonych przez konsumenta treści po odstąpieniu od umowy]

1) Po odstąpieniu od umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczonych przez przedsiębiorcę, z wyjątkiem treści, które:
a. są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
b. dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
c. zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
d. zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
2) Sprzedawca udostępnia konsumentowi na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w ust. 1 pkt a-c.
3) Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy.
4) Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
5) Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.
6) Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny.
7) Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Rozdział VIII
[Przesłanki dopuszczalności zmiany przez przedsiębiorcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej]

1) Sprzedawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Sprzedawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.
2) Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta.
3) Sprzedawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, o której mowa w ust. 1.

Rozdział IX
[Obowiązek poinformowania konsumenta o zmianie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej; uprawnienie konsumenta do wypowiedzenia umowy]

1) Jeżeli zmiana, o której mowa w § 8 Rozdział VIII ust. 1, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie, o którym mowa w ust. 2 lub 3.
2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, konsument może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany, o której mowa w § 8 Rozdział VIII ust. 1, lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Przepis § 8 Rozdział VII stosuje się odpowiednio.
3) Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli przedsiębiorca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§ 9
[Umowy sprzedaży zawierane z Przedsiębiorcami]

1) W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy określona przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W takim wypadku całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody, ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku takiego Przedsiębiorcy.
2) Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10
[Umowy sprzedaży zawierane z Usługobiorcami konsumentami]

1) W przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, z którą zawarta została Umowa sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, jednak z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmioty wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przepisy dotyczące uprawnień przypisanych Usługobiorcy konsumentowi określone treścią niniejszego Regulaminu, stosuje się odpowiednio, zgodnie z art. 7ss Ustawy.

§ 11
[Sposoby rozstrzygania sporów]
1) Usługobiorca akceptując niniejszy regulamin tym samym wyraża zgodę na rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów polubownie.
2) Usługobiorca konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Może złożyć swoją skargę m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Może złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595, zgodnie z Ustawą z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
3) W przypadku chęci poddania sprawy pod sąd polubowny jest to możliwe tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego pod warunkiem, że strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością miejsca siedziby Sprzedawcy.
4) Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumenta i znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
5) Odpowiedzialność związaną z treścią każdego z prezentowanych opracowań, oferowanych produktów będących utworem ponosi tylko i wyłącznie jego autor, w szczególności na gruncie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 12
[Postanowienia końcowe]
1. Sprzedawca zastrzega prawo dokonywania zmian Regulaminu. Regulamin w nowym brzemieniu wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
2. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem publikacji Regulaminu w nowym brzemieniu stosuje się Regulamin obowiązujący w dniu zawarcie Umowy sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór formularza odstąpienia od umowy

Usługobiorcy konsumencie / konsumencie – oznacza osobę fizyczną będącą Usługobiorcą, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również osobę fizyczną będącą Usługobiorcą, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarcza, jednak z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmioty wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

WZÓR
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY
DLA USŁUGOBIORCY KONSUMENTA

PW Aleksandra Kubik
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik
ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37
42-200 Częstochowa.
biuro@prostetorodo.pl

Usługobiorca konsument:
Imię / Nazwisko / Nazwa: ………………………………………
Adres korespondencyjny: ………………………………………

Ja niżej podpisana/y informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej dnia ……………….. za pośrednictwem Sklepu internetowego prowadzonego pod witryną www.prostetorodo.pl, przedmiotem której był Produkt o nazwie …………………………………….. jako umowy zawartej na odległość.

W związku z powyższym proszę o zwrot kwoty ……………………… (słownie: ……………………………………………………..) na niżej wskazany rachunek bankowy ……………………………………………………………………………………………………… (*)
za pośrednictwem przekazu na adres ………………………………………………………………………………………………………. (*)

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Usługobiorcy konsumenta będącego Usługobiorcą osobą fizyczną, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, jednak z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmioty wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (*)

Podpis Usługobiorcy konsumenta: ………………………………………………………………
Data: ………………………………………………………….,

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1
do Formularza Odstąpienia od Umowy Sprzedaży dla Usługobiorcy Konsumenta

Oświadczenie Usługobiorcy konsumenta będącego Usługobiorcą osobą fizyczną, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowa sprzedaży bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, jednak z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmioty wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (*)

OŚWIADCZENIE USŁUGOBIORCY KONSUMENTA
Ja niżej podpisana/y oświadczam, że zawarta Umowa sprzedaży jest bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale zakupiony Produkt nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Podpis Usługobiorcy konsumenta: ………………………………………………………………
Data: ………………………………………………………….,

Załącznik nr 2 do Regulaminu
Polityka Prywatności
Polityka Cookies

Polityka Prywatności
1) Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i zasady ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem Użytkowników z Serwisu.
2) Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników / Usługobiorców z Serwisu jest Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42-200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262, Adres kontaktowy email: biuro@prostetorodo.pl Numer telefonu kontaktowego: 694494240
3) Sprzedawca, odpowiednio do zakresu realizowanych celów, przetwarza dane osobowe Usługobiorców obejmujące:
a. Imię.
b. Nazwisko
c. Nazwa firmy
d. Kraj
e. NIP
f. Ulica
g. Miasto
h. Kod pocztowy
i. Telefon
j. Adres email
k. Odbiorca faktury (jeśli inny niż nabywca)
l. Adres odbiorcy faktury (jeśli podano odbiorcę faktury)
m. Uwagi do zamówienia (opcjonalne)
4) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO], w związku:
a. z koniecznością zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu przez Usługobiorcę – tj. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. obsługą księgową zawartych Umów sprzedaży – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
c. z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
d. z wykorzystaniem danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail, nr telefonu (SMS) – pod warunkiem wyrażenia wyraźnej zgody przez Usługobiorcę na powyższe – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
e. z prowadzeniem korespondencji telefonicznej / email w związku z zawarciem / wykonaniem Umowy sprzedaży – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO,
f. z potrzebami natury technicznej i statystyk Serwisu w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO,
g. z obsługą płatności online – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
h. z koniecznością ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO
i. z zamieszczanymi przez Użytkowników opiniami w Serwisie – w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
5) Dane osobowe przetwarzane są do momentu skorzystania przez uprawnionego z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania zgody na ich przetwarzanie, jeśli na tej podstawie są one przetwarzane, bądź do czasu kiedy ustanie cel, dla którego są przetwarzane.
6) Podmiot danych ma prawo:
a. żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b. żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
c. żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
d. żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących
f. żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących
g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody,
7) Zakres każdego z żądań o jakich mowa w ust. 6 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów RODO. Z praw tych można skorzystać składając wniosek u Administratora Danych Osobowych za pośrednictwem email biuro@prostetorodo.pl albo za pośrednictwem przesyłki listownej kierowanej na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w Regulaminie. Podmiot danych ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, nie są przekazywane poza EOG.
8) W przypadku osób wchodzących w skład zarządów spółek, osób ustanowionych pełnomocnikami, osób upoważnionych do reprezentowania w zakresie zawarcia / wykonania Umowy sprzedaży, osób wyznaczonych do kontaktu, osób wyznaczonych do realizacji kontraktu – informujemy, iż ich dane pozyskane zostały od Usługobiorcy w związku z zawarciem / wykonaniem Umowy sprzedaży.

POLITYKA COOKIES

1) Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym osoby korzystającej z serwisu (komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie etc). W zależności od rodzaju plików cookies ich przetwarzanie wymaga uzyskania zgody osoby korzystającej z serwisu bądź realizowane jest na zasadach prawem określonych bez takiej zgody.
2) Oświadczenie osoby odwiedzającej Serwis o wyrażeniu zgody, albo o braku wyrażenia zgody, albo o cofnięciu zgody na przetwarzanie plików cookies, w sytuacji w której przetwarzanie nie korzysta ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 173 ust. 3 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 ze zm.) [dalej Ustawa PT] odbierane jest z wykorzystaniem tzw. „Okna dialogowego” przy zachowaniu w szczególności warunków określonych w art. 174 ust. 4 Ustawy PT
3) Rodzaje plików cookies
a. Niezbędne techniczne pliki cookies – to pliki, dzięki którym służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania serwisu, ich stosowanie, nie wymaga uzyskiwania zgody Użytkownika, zgodnie z art. 173 ust. 3 Ustawy PT.
b. Pliki cookies wykorzystywane w celach analitycznych – to pliki, dzięki którym możliwe jest dokonanie analiz ilościowych dotyczących generowanego przez użytkowników korzystających z serwisu.
4) Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies dokonując modyfikacji ustawień przeglądarki internetowej, w tym usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu.
5) Możliwości zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje usługobiorca może znaleźć wykorzystując funkcję „Pomoc” w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://www.aboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w najpopularniejszych przeglądarkach. Pamiętać należy, że zablokowanie wszystkich cookie może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.