Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Raportowanie Zdarzeń Medycznych

Raportowanie Zdarzeń Medycznych to zadanie, z którym muszą się zmierzyć podmioty medyczne, zwłaszcza te, które zdecydowały się na wzięcie udziału w programie Pilotaż EDM. W rzeczywistości jednak obowiązki związane z raportowaniem zdarzeń medycznych obejmować będą o wiele większą grupę podmiotów medycznych. O samym programie Pilotaż EDM pisaliśmy w naszym tekście, który cieszy się wciąż dużym zainteresowaniem “Program Pilotaż EDM“.

Rozporządzenie dot. przekazywania danych do SIM.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2020.1253) [dalej Rozporządzenie ZM] wydane zostało na podstawie art. 11 ust. 4a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702) [dalej Ustawa SI] zarządza się, co następuje.

Rozporządzenie ZM określa:

  1. Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do Systemu Informacji Medycznej
  2. Terminy przekazywania do SIM danych,
  3. Sposób przekazywania do SIM danych.

Kluczowe pojęcia.

Dla zrozumienia tematu oraz płynnego poruszania się po zagadnieniach, warto poświęcić kilka chwil na wyjaśnienie kluczowych definicji. Zakres znaczeniowy używanych zwrotów pozwoli także Państwu uzmysłowić sobie, jak szeroki ma w praktyce omawiana regulacja.

Czytaj dalejRaportowanie Zdarzeń Medycznych

Opis badań diagnostycznych w EDM

Opis badań diagnostycznych w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej

Opis badań diagnostycznych w EDM.

Opis badań diagnostycznych w EDM. Od kiedy należy prowadzić w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej opisy badań diagnostycznych? Kiedy mamy do czynienia z opisem badań diagnostycznych? 

Czytaj dalejOpis badań diagnostycznych w EDM

Obowiązek tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Obowiązkowa Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - od kiedy EDM

Obowiązek tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej - od kiedy EDM.

Obowiązek tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – od kiedy EDM. Przepisy nie określają wprost definicji dokumentacji medycznej. Z tego względu uznać należy, że jest to zbiór dokumentów, prowadzonych, przechowywanych, udostępnianych i zabezpieczanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych. Dokumentów dotyczących stanu zdrowia pacjenta, opisujących stan zdrowia pacjenta.

Dokumentów dotyczących udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi, opisujących udzielone mu świadczenia zdrowotne. Dokumentację medyczną tworzą także wszelkie oświadczenia pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta oraz informacje odnotowane na podstawie udostępnionej jednostce przez pacjenta dokumentacji medycznej o istotnym charakterze dla procesu diagnostycznego, leczniczego lub pielęgnacyjnego.

Czytaj dalejObowiązek tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Nowe dokumenty w postaci EDM

Nowe dokumenty w postaci EDM

Nowe dokumenty w postaci EDM.

Definicja Elektroniczej Dokumentacji Medycznej.

Zgodnie z art. 2 pkt 6) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej USIOZ] „(…) elektroniczna dokumentacja medyczna – [dop. są to] dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

  1. recepty,
  2. określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a,
  3. skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.) (…)”,

co oznacza tyle, iż EDM – elektroniczna dokumentacja medyczna, jest kwalifikowaną forma dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Czytaj dalejNowe dokumenty w postaci EDM