Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19

Bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19

Bliski kontakt z osobą zakażoną COVID-19

Kryteria kliniczne.

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z poniższych objawów:

 • kaszel
 • gorączka
 • duszność
 • utrata węchu o nagłym początku
 • utrata lub zaburzenia smaku o nagłym początku

Kryterium diagnostyki obrazowej.

Zmiany w obrazie radiologicznym płuc wskazujące na COVID-19.

Kryterium laboratoryjne.

Wykrycie kwasu nukleinowego COVID-19 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Próbki materiału klinicznego z dolnych dróg oddechowych (popłuczyny pęcherzykowo – oskrzelowe (BAL), bronchoaspirat, odkrztuszana plwocina) mają większą wartość diagnostyczną niż próbki z górnych dróg oddechowych (np. wymaz z nosogardła)

Jeżeli to możliwe, należy wykonać sekwencjonowanie

W przypadku poważnych niedoborów odczynników w konkretnym laboratorium można zastosować uproszczony algorytm testowania – badanie pojedynczego obszaru genowego zamiast dwóch albo pulowanie próbek pochodzących od osób o niskim ryzyku zakażenia (bezobjawowych)

Kryteria epidemiologiczne.

Każda osoba, która  w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub prawdopodobnym). Jako bliski kontakt należy rozumieć:
 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem COVID-19 (np. podanie ręki),
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej),
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu co chory z COVID-19 przez co najmniej 15 minut (np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej),
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący
  • osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19;
  • osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.

W przypadku ciężkich objawów u osoby z COVID-19 za bliski kontakt należy uznać wszystkich pasażerów znajdujących się w sekcji lub na pokładzie środka transportu, w której ta osoba przebywała, a w przypadku  jej przemieszczania się po środku transportu na całym jego pokładzie.

 • personel medyczny lub inna osoba bezpośrednio opiekująca się chorym z COVID-19 lub osoba pracująca w laboratorium bezpośrednio z próbkami osób z COVID-19 bez odpowiedniego zabezpieczania lub w przypadku gdy doszło do uszkodzenia stosowanych środków ochrony osobistej lub w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowego zastosowania
 • przebywała (jako pensjonariusz) lub była członkiem personelu w placówce opiekuńczej/opieki długoterminowej, w której potwierdzono transmisję COVID-19 .

Klasyfikacja przypadku.

Przypadek możliwy:

Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne

Przypadek prawdopodobny

Każda osoba spełniająca kryterium kliniczne oraz kryterium epidemiologiczne

Każda osoba spełniająca kryterium diagnostyki obrazowej

Przypadek potwierdzony

Każda osoba spełniająca kryterium laboratoryjne przypadku potwierdzonego

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Obowiązki RODO w PPK

Obowiązki RODO w PPK - klauzula informacyjna RCPD

Obowiązki RODO w PPK.

Obowiązki RODO w PPK, przypomnijmy, w dniu 01 stycznia 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 04 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych zobowiązująca pracodawców do terminowego wdrożenia PPK. Jakie dokumenty można, a jakie należy przygotować na gruncie RODO w związku z PPK.

Od kiedy należy stosować Ustawę o PKK.

Zgodnie z art. 134 ust. 1 Ustawy o PKK

cyt.:”(…) Ustawę stosuje się do:

 1. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,
 2. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,
 3. podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,
 4. pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

– z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137. (…)”.

Czytaj dalej

Oświadczenie pracownika o kwarantannie

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej, kiedy należy je złożyć płatnikowi, do czego uprawnia, co zawiera. Proste to RODO

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji domowej składane plątnikowi składek. Jak informuje ZUS na swoich stronach w komunikacie z 22 października 2020r., został zobowiązany do udostępniania stosownych informacji o odbytej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych płatnikom składek.

Co jest podstawą wypłaty.

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, o której mowa w § 3a ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli osobie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która to osoba od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

ZUS udostępnia informacje z systemu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, zawartą w systemie, o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, płatnikowi składek na profilu informacyjnym płatnika składek

Czy jest jednak możliwe, że informacji ZUS nie udostępni.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji zawartej w systemie o objęciu osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych przez ZUS osoba, taka w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Oświadczenie pracownika o kwarantannie lub izolacji.

Oświadczenie, osoby względem której ZUS nie przekazał informacji z systemu o objęciu jej kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych tj. nie zamieścił go na profilu informacyjnym płatnika składek, złożone w terminie 3 dni od dnia zakończenia kwarantanny lub izolacji domowej przez zainteresowanego powinno zawierać:

 1.  dane dotyczace osoby prezbywającej na kwarantannie, w izolacji domowej
  • imię i nazwisko,
  •  numer PESEL, jeżeli go posiada,
  •  serię i numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2;
 2. dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia;
 3.  podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych.

Potwierdzenie oświadczenia przez Inspekcję Sanitarną.

Samo złożenie oświadczenia, nie kończy procesu postępowania w sprawie. Obowiązkiem bowiem pracodawcy albo zobowiązanego do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach jest wystąpienie występuje do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Podstawy prawne.

Wybrane materiały dla firm.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy – tekst jednolity. W Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 1862, opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1862)

Uwaga redakcyjna.

Nowe świadectwo pracy bez imion rodziców.

Zgodnie z treścią § 2. ust. 1. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 1197) w przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika

Wniosek może złożyć: pracownik albo osoba upoważniona przez pracownika, albo małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika – w razie śmierci pracownika. Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia. Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa pracy nie jest możliwe, w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu nowe świadectwo pracy przesyła się pracownikowi albo osobie uprawnionej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 oraz z 2019r. poz. 1051) albo doręcza się je winny sposób. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.

Źródło: Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1862)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2020r., poz. 1709)

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy. (Dz.U. z 2020r., poz 1197)

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Anna Goławska nowa wiceminister

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji służby zdrowia

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji.

Anna Goławska nowa wiceminister ds. informatyzacji w resorcie zdrowia. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia na swoich stronach w komunikacie z 19.10.2020r. Minister zdrowia Adam Niedzielski wręczył nominację na podsekretarza stanu Annie Goławskiej, która do tej pory pełniła funkcję dyrektora generalnego w Ministerstwie Zdrowia.

Informatyzacja sektora zdrowia i nadzór nad CeZ.

Wiceminister Anna Goławska będzie odpowiedzialna za informatyzację sektora zdrowia w tym m.in. nadzór nad Centrum e-Zdrowia.

Anna Goławska ukończyła Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, jest absolwentką doktoranckich studiów w dyscyplinie nauk o zarządzaniu w Szkole Głównej Handlowej oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie Projektami, Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej na Uniwersytecie im. Kardynała Wyszyńskiego.

Nowa wiceminister jest wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Zdrowia. Od 2009 r. zajmowała stanowisko naczelnika, w latach 2015-2018 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia, a pod koniec 2018 r. została dyrektorem generalnym w MZ. Od początku swojej pracy w administracji publicznej zajmowała się wdrażaniem środków europejskich dedykowanych dla sektora zdrowia. Od 2015 r. realizowała zadania związane z szeroko pojętym e-zdrowiem. Posiada wiedzę i doświadczenie z zakresu finansów publicznych, zarządzania zasobami i projektami.

Źródło: PAP

Szkolenia i usługi dla sektora medycznego.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Standard organizacyjny teleporady POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ.

Standard organizacyjny teleporady w POZ zasady udzielania teleporad, jakie należy wdrożyć do 30 października 2020r. w POZ. Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie teleporady] (Dz.U. 2020r., poz 1395). Rozporządzenie teleporady wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

W telegraficznym skrócie:

Kogo dotyczą przepisy:

Standard organizacyjny teleporady POZ, dotyczy świadczeniodawcy POZ, czyli co do zasady takiego który zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zatrudniającego lekarzy, pielęgniarki lub położne, którzy udzielają świadczeń u świadczeniodawcy POZ.

Do kiedy należy się przygotować:

Świadczeniodawcy POZ mają 60 dni na przygotowanie się do stosowania nowych przepisów, licząc od dnia wejścia ich w życie czyli, od 29 sierpnia 2020r. Innymi słowy jednostki muszą zagwarantować przestrzeganie standardów teleporty w poz do dnia 30 października 2020r.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Czytaj dalej

Nauczanie zdalne i hybrydowe

Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie żółtej w strefie czerwonej

Nauczanie zdalne i hyrydowe.

Nauczanie zdalne i hybrydowe. Od soboty, 17 października 2020r. w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

Od 24.X.2020 cały Kraj w strefie czerwonej.

Polska w czerwonej strefie

Przychodzimy z pomocą.

Zdalne i hybrydowe nauczanie to pomysł na walkę z epidemią, jednak stawia ono kolejne wyzwania. Przepisy nie precyzują jak wdrożyć lekcje oraz z jakich platform należy korzystać. Opracowane przez nas procedury określają, na co zwrócić uwagę podczas nauczania zdalnego, a także jakie ryzyka wiążą się z nauczaniem mieszanym.  Zawierają one także nieodpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i administratorów systemów zdalnego nauczania dla platformy MS Office 365 A1 oraz Google G-Suit Classroom.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla przedszkoli.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Pytania - elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medycza.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, co jeszcze chciałbyś wiedzieć o zasadach jej prowadzenia. Nie krępuj się zadaj nam swoje pytanie, może być anonimowo.  Mówiąc poważnie, uprzejmie prosimy Państwa o współudział w stworzeniu listy trudnych, zawiłych i wymagających interpretacji pytań związanych z przepisami regulującymi zagadnienie prowadzenia dokumentacji medycznej zarówno w postaci elektronicznej, jak i jako elektroniczna dokumentacja medyczna.

Chcesz zadać pytanie - czekamy.

Jak uzyskać odpowiedź.

Czytaj dalej

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej

Standardy organizacyjne opieki pieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 określone zostały w treści Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r., poz. 1749). Rozporządzenie weszło w życie 09 października 2020r. Rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295, 567 i 1493)

Przygotowanie się PWDL do stosowania standardu.

Standardy organizacyjne opieki zdrowotnej nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi COVID-19 to nie tylko suche procedury, które należy stosować, ale to także realne działania organizacyjne, jakie muszą podjąć podmioty medyczne. Przygotowanie personelu od strony technicznej jest tutaj także istotnym elementem, dla poprawnej realizacji zapisów prawa.

Cel wprowadzenia standardu.

Standard organizacyjny opieki zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2, określa poszczególne elementy organizacji opieki mającej na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia pacjenta oraz przeciwdziałanie szerzeniu się zachorowań na chorobę wywołaną zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Czytaj dalej

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego potocznie Dniem Nauczyciela, pragniemy w imieniu całego Zespołu Proste to RODO, złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, dyrekcji najserdeczniejsze podziękowania za pracę, za ich wytrwałość i trud jaki wkładają realizując powierzone im zadania. Mamy świadomość tego, w jak trudnych czasach realizowane są zadania oświatowe, jednak ufamy, iż w perspektywie czasu staną się one fundamentem, który pozwoli na budowanie światłego społeczeństwa.

Warsztaty szkoleniowe dla jednostek oświatowych.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep