Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Skanowanie dokumentacji medycznej w praktyce

Skanowanie dokumentacji medycznej w praktyce

Skanowanie dokumentacji medycznej w praktyce

Skanowanie dokumentacji medycznej w praktyce – w praktyce funkcjonowania podmiotów medycznych zagadnienie skanowania dokumentacji medycznej pojawia się w związku z różnego rodzaju zapotrzebowaniami. Należy prawidłowo rozpoznawać sytuacje, w których taki proces możliwy jest do realizacji, jak również należy prawidłowo określać prawem określane tryby, a tym samym warunki, realizacji tego procesu.

Czytaj dalej

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich

Digitalizacja dokumentacji medycznej w podmiotach medycznych

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich.

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów medycznych. Przypomnijmy o nowym rozwiązaniu prawnym, jakie wprowadzone zostały art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej Ustawa o systemie informacji].

Prawo do digitalizacji dla każdego podmiotu medycznego.

Więcej o tematyce digitalizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich pisaliśmy w artykule pt.: „Digitalizacja dokumentacji medycznej„. Treść lektury przepisu prowadziła nas do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, kto jest uprawniony do skorzystania z tej formy cyfryzacji dokumentacji. Postawiliśmy dwie tezy.

Zgodnie z art. 2 pkt. 15) Ustawy o systemie informacji,

cyt.: „(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) usługodawca – świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę (…)”.

Zgodnie z art. 5 pkt. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę

cyt.:”(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) świadczeniodawca:

    1. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
    2. osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
    3. (uchylona),
    4. podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (…)”.

Czytaj dalej

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Digitalizacja dokumentacji medycznej.

Digitalizacja dokumentacji medycznej, jakie są podstawy prawne jej dokonywania, czemu służy, jakie elementy organizacyjne należy uwzględnić decydując się na jej stosowanie w praktyce podmiotu medycznego. Dla niecierpliwych wyjaśniamy, iż nie mówimy tutaj o prowadzeniu dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, o czym pisaliśmy m.in. w naszym opracowaniu „Przestajemy drukować dokumentację medyczną”.

Nowe możliwości.

Zgodnie z art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej Ustawa o systemie informacji] dodanym przez art. 10 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz.U.2020.1493) możliwa jest tzw. digitalizacja dokumentacji medycznej [dalej Ustaw zmieniająca].

Czytaj dalej