Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta

Sprawozdanie z działalności RPP za rok 2019

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta

Sprawozdanie Rzecznika Praw Pacjenta. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła Sprawozdanie dotyczące przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku. Poniżej cytujemy wybrane dla Państwa najciekawsze jego fragmenty.

Czytaj dalej

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Jak udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta

Udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta to zagadnienie, które stale powraca w pytaniach naszych czytelników. Pozornie tylko tematyka udzielania informacji przez personel medyczny osobom zainteresowanym stanem zdrowia pacjentów jest prosta. Wielość i różnorodność stanów faktycznych sprawia, iż opracowanie właściwej procedury jest koniecznością. Należy jednak pamiętać, iż zachowanie prostego języka i czytelnej formy dokumentu to podstawowa przesłanka do tego, że procedura będzie respektowana w codziennej pracy. Więcej pisaliśmy o tym także w naszych dotychczasowych opracowaniach “Nieprzytomny pacjent a prawo do informacji”,Kontakt z pacjentem przez telefon“, “Wytyczne RPP i UODO jak realizować prawa pacjenta

Czytaj dalej

Audyt zgodności z RODO

Audyt RODO - uniwersalna lista kontrolna audytowa

Audyt zgodności z RODO

Audyt zgodności z RODO, jako metoda badania przestrzegania RODO. W wyniku jego realizacji wiemy jakie przepisy i jak są realizowane.

Jaki korzyści płyną z wykonania audytu RODO

  • Audyt RODO może stanowić przygotowanie do kontroli PUODO.
  • Raport może być wykorzystany, jako narzędzie odwrócenia ciężaru dowodu w realiach kontroli.
  • Jest to także gotowe narzędzie pracy dla IOD.
  • Autyt RODO – Uniwersalna lista kontrolna może być narzędziem dla rozliczalności.
  • Wyniki raportu mogą także zostać wykorzystane do tego, aby ADO sprawdził poprawność pracy IOD.
Gotowa lista kontrolna audyt zgodności z RODO

Czytaj dalej

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala

Interwencja RPO zakaz wstępu do szpitala. Jak czytamy w komunikacie Rzecznika Praw Obywatelskich na jego stronach internetowych, dot. sprawy o sygnaturze VII.501.12.2021,

cyt.: “(…) Do Rzecznika Praw Obywatelskich dotarły informacje dotyczące przetwarzania przez żołnierzy informacji dotyczących zdrowia pacjentów w jednym z publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA. Pacjent nie został wpuszczony do przychodni, ponieważ odmówił przekazania żołnierzowi informacji, do jakiego specjalisty się udaje. W ocenie pacjenta ujawniało to dane dotyczące charakteru jego schorzeń.(…)”.

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił z pytaniem.

cyt.: “(…)RPO pyta dyrektora tego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA, jak – jako administrator danych osobowych – rozwiązał kwestię dostępu żołnierzy do danych dotyczących zdrowia w sposób odpowiadający wymogom rozporządzenia RODO(…)”.

Czytaj dalej

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, podane prostym zrozumiałym językiem, a jednocześnie informujące o prawidłowych praktykach RODO

Praktyczne informacje dla pracowników

Praktyczne informacje dla pracowników, aby takie były muszą być podane w odpowiedniej postaci, formie, czasie. Dlaczego w ogóle o tym piszemy na łamach Proste to RODO …

Mam to w nosie ...

Niektórzy mówią, iż nie wypada o tym mówić głośno, mówić wprost, ale fakty są takie … “nie wszyscy przejmują się RODO”. Zapewne wielu z Państwa w trakcie realizacji obowiązków IOD spotkało się z różnego rodzaju postawami personelu ADO. Począwszy od postawy charakteryzującej się całkowitą obojętnością a skończywszy nawet na postawach agresywnych, czy wręcz wprost negujących obowiązki przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Nie należy także ukrywać tego, iż takie elementy, jak:

  • przygotowane harmonogramy konkretnych tematycznie szkoleń,
  • listy potwierdzające realizacje szkoleń,
  • konkretne tematy zaplanowanych zajęć zgodne z potrzebami personelu,
  • alternatywne do szkoleń sposoby przekazu informacji pracownikom,

to elementy, których istnienie weryfikowane jest przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, w trakcie postępowań kontrolnych.

Co to więc za projekt ...

Aby pomóc Państwu w przełamaniu oporu pracowników do przyjmowania do stosowania kolejnych procedur czy suchych instrukcji zdecydowaliśmy, iż systematycznie raz w miesiącu publikować będziemy ciekawe materiały edukacyjne dedykowane właśnie dla pracowników. W prosty, czytelny a przede wszystkim na przykładach pokazywać będziemy, jak powinny wyglądać prawidłowe praktyki działania. Przy okazji jednak podpowiadać będziemy, w jaki sposób wiedza dotycząca RODO może chronić interesy pracowników w ich życiu prywatnym.

Czytaj dalej

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Poświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest jednym z dokumentów, który pozwala na potwierdzenie prawa do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP. Wzór poświadczenia wydawanego przez NFZ przedstawiony został w Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Czytaj dalej

Kolejna zmiana w standardach teleporad

Zmiana standardu udzielania teleporad w POZ

Kolejna zmiana w standardach teleporad w POZ

Kolejna zmiana w standardach teleporad w POZ wymusza aktualizację dokumentacji w podmiocie medycznym. Krótko przypomnijmy, iż od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy określające, w jaki sposób powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Czytaj dalej

Wezwanie do odbioru depozytu

RCPD - aktualizacja - Prowadzenie księgi depozytowej

Wezwanie do odbioru depozytu a RODO

Wezwanie do odbioru depozytu a RODO. Wskazać należy, iż problematyka depozytów w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne reguluje Ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [dalej UoPPiRP] oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej [dalej Rozporządzenie DEP]. W odniesieniu natomiast do podmiotów leczniczych będących jednostkami sektora finansów publicznych kwestie związane z trybem postępowania z nieodebranymi depozytami odpowiednio stosować należy Ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów [dalej Ustawa LIKW] . Z zastrzeżeniem jednak, iż w stosunku do pozostałych podmiotów stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o nieodpłatnym przechowaniu.

Ostrożnie z wezwaniami do odbioru depozytów

Problematyczną staje się kwestia stosowania odpowiednio przepisów Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów, która to wymusza na podmiocie określony tryb działania, przy wzywaniu do podjęcia depozytów. GIODO już zwracał uwagę kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z ww. przepisów, podobnie jak RPO.

Czytaj dalej

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym

Prowadzenie depozytu w zakładzie leczniczym to zagadnienie, które szczegółowo uregulowane zostało treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, którego tekst jednolity, ogłoszony w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 stycznia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej. Jak przypomina RPP, pacjent przebywający w podmiocie leczniczym ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie. Dotyczy ono placówek, wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne czyli w szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Koszty realizacji tego prawa ponosi ta placówka, w której pacjent przebywa. Jak prawidłowo przygotować Wezwanie do odbioru niepodjętego depozytu czytaj więcej >>>

Aktualizacja RCPD pod kątem ogłoszonych przepisów

Wbrew pozorom tematyka prowadzenia depozytów nierozerwalnie związana jest z przetwarzanie m danych osobowych, co oznacza, iż uwzględnić należy powyższe w prowadzonym Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych w podmiocie medycznym. Przygotowaliśmy Aktualizację RCPD – Obsługa depozytu.

Czytaj dalej

Raport o stanie zapewniania dostępności

Obowiązkowy raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Minimalne wymagania dostępności.

Raport o stanie zapewniania dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Raportowanie jest nowym obowiązkiem podmiotów publicznych obok zapewnienia dostępności, według zasad wynikających z nw. aktów: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami [dalej Ustawa OZD] oraz Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych [dalej Ustawa ODC].

Czytaj dalej