Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej

Co powinno zawierać porozumienie w sprawie pracy zdalnej – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej. 

Czytaj dalej

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO\\\\

Ochrona Danych Osobowych – Zaskarżanie decyzji Prezesa UODO – Konferencja on-line – organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Inspektora Ochrony Danych.

Czytaj dalej

Dofinansowanie dla POZ

Dofinansowanie dla POZ

Dofinansowanie dla POZ

Dofinansowanie dla POZ – nie trać czasu skorzystaj z możliwości uzyskania bezzwrotnego dofinansowania dla swojego podmiotu medycznego. Proponujemy udzielenie wsparcia na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, a następnie na etapie jego złożenia i rozliczenia. Zapewniamy kompleksową obsługę wniosku o dofinansowanie. W zależności od tego, jaką liczbę deklaracji posiada jednostka na dzień 31 grudnia 2022r., istnieje możliwość skorzystania z jednej z dwóch form wsparcia.

Czytaj dalej

Kolejny atak na szpital – znów przez błąd pracownika

Kolejny atak na szpital - znów przez błąd pracownika

Kolejny atak na szpital - znów przez błąd pracownika

Kolejny atak na szpital – znów przez błąd pracownika – warto jest zadawać sobie to pytanie, co doprowadziło, co mogło doprowadzić, do danego zdarzenia. Bez najmniejszego problemu można przytaczać dane statystyczne, które jednoznacznie wskazywać będą i potwierdzać problem zaniedbań w obszarze cyberbezpieczeństwa podmiotów medycznych. Niestety jednak tego rodzaju działania, nie do końca, albo inaczej, nie zawsze, odnoszą oczekiwany skutek. Wciąż spotkać można się ze stanowiskiem, które charakteryzuje się założeniem, iż problem ataków nie dotyczy danego podmiotu medycznego, szpitala, przychodni, gabinetu … bo nigdy do tej pory nie stał on się jego ofiarą. Tylko, czy takie podejście jest prawidłowe …

Czytaj dalej

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Dofinansowanie na cyberbezpieczeńśtwo w rokuj 2023

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeństwo

Zarządzenie w sprawie dofinansowania na cyberbezpieczeńśtwo –  informuję, iż dnia 17 stycznia 2023r. weszło w życie Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 8/2023/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców. Utraciło natomiast moc Zarządzenie Nr 68/2022/BBIiCD Prezesa NFZ z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców

Czytaj dalej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej

Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Rozpoczynam cykl publikacji, jakie poświęcone zostaną nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy określających zasady wykonywania pracy zdalnej. W Części 1 „Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej” wyjaśnię definicję pojęcia praca zdalna, przedstawi, jakie warunki muszą zostać spełnione aby można było wykazać, iż uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej zostało prawidłowo zrealizowane.

Czytaj dalej

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń

Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń ...

Seria i numer dokumentu w oświadczeniu o prawie do świadczeń … innymi słowy,  czy dane w postaci serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą być zamieszone w oświadczeniu o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Wzór oświadczenia o prawie do świadczeń ...

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydane na podstawie art. art. 50 ust. 10 Ustawy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, określa Wzór oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj dalej

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP

Aktualizacja dokumentacji RODO dla KZP. Kontynuując tematykę związaną z funkcjonowaniem Kas Zapomogowo Pożyczkowych, na podstawie Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz.U. 2021 poz. 1666) [dalej Ustawa KZP] a konkretnie zagadnienie związane z podstawami prawnymi, jakie legalizują przetwarzanie danych osobowych przez KZP, jako administratora danych osobowych, dla kompletności wywodu przypomnę tylko tym, iż Prezes UODO w swoim wystąpieniu do MRiPS  zwrócił uwagę na zasadność podjęcia prac nad wprowadzeniem zmian w Ustawie KZP (DOL.413.2.2022). Szerzej zaprezentowane zostało zagadnienie w moim opracowaniu „Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez KZP

Czytaj dalej

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Kasy Zapomogowo Pożyczkowe

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP

Podstawy prawne przetwarzania danych przez KZP – Zbliża się termin na dostosowanie przez obecnie funkcjonujące kasy zapomogowo pożyczkowe swoich statutów do nowych regulacji, jakie przedstawione zostały w Ustawie z dnia 11 sierpnia 2021r., o kasach zapomogowo-pożyczkowych [dalej Ustawa KZP]

Czytaj dalej

Podmiot leczniczy a Audyt KRI

Podmiot leczniczy a Audyt KRI

Podmiot leczniczy a Audyt KRI

Podmiot leczniczy a Audyt KRI – udzielę odpowiedzi na pytanie, czy spółka prawa handlowego prowadząca podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Płatnikiem, jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, zobowiązana jest do respektowania postanowień Ustawy z dnia 17 lutego 2005r., o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w tym i Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych [dalej Rozporządzenie KRI]?

Czytaj dalej