Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie dokumentacji medycznej elektronicznej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 2020/666

Wdrożenie dokumentacji medycznej elektronicznej

Wdrożenie dokumentacji medycznej elektronicznej, czyli prowadzonej w postaci elektronicznej, jak i w postaci elektronicznej dokumentacji medycznej, to tematy które elektryzują środowisko medyczne. Niestety jednak w toczących się dyskusjach rzadko spotkać można rozważania na temat nowych obowiązków PWDL. Obowiązków opracowania dokumentacji prze PWDL, wymaganej przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666). Naturalnie wdrożenie dokumentacji medycznej elektronicznej nie ogranicza się tylko do opracowania ww. procedur, ale bez nich nie jest ono także prawidłowe.

Czytaj dalej

Czy skanować oświadczenia pacjenta

Czy skanować oświadczenia pacjenta do dokumentacji medycznej

Czy skanować oświadczenie pacjenta

Czy skanować oświadczenie pacjenta i załączać je do dokumentacji medycznej. Jakiego rodzaju oświadczenia przewidziane zostały w treści nowego Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666).

Czytaj dalej

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu

Przekazywanie dokumentacji medycznej podmiotowi kierującemu

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu.

Przekazywanie dokumentacji podmiotowi kierującemu. Bez wątpienia Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. (Dz.U. z 2020r., poz. 666) jest aktem, któremu poświęca się zbyt mało uwagi, ograniczając się najczęściej do dywagacji odnoszących się do zmiany terminu jego obowiązywania. Tymczasem jednak przepisy ww. zawierają szereg uregulowań, nad którymi podmioty medyczne przygotowujące się do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM, powinny się pochylić. Jednym z takich przykładów jest zapis § 3, stanowiący obowiązku przekazywania dokumentacji medycznej podmiotom kierującym.

Czytaj dalej

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r.

Dokumentacja medyczna po 1 stycznia 2021r. Bez względu na to, jakie decyzje zapadną pod koniec br. w zakresie elektronicznej dokumentacji, pamiętać należy o tym, iż proces cyfryzacji służby zdrowia postępuje. Pandemia COVID-19 pokazała w sposób dokładny, jak bardzo jednostki medyczne muszą być gotowe na dynamiczne zmiany. Wprowadzenie do stosowania na szeroką skale świadczeń udzielanych za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, konieczność obsługi nowych systemów teleinformatycznych, udostępnianie dokumentacji medycznej za pośrednictwem środków komunikacji na odległość, były to rozwiązania, których nikt wcześniej nie planował na taką skalę, a pomimo tego, zostały wprowadzone w życie i są stosowane.

Czytaj dalej

Program Domowa Opieka Medyczna

Program Domowa Opieka Medyczna

Program Domowa Opieka Medyczna

Program Domowa Opieka Medyczna (DOM). Jak czytamy w piśmie Ministerstwa Zdrowia z dnia 10 listopada 2020r. [KO.546.1.2020.ML]

cyt.: “(…)W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) Ministerstwo Zdrowia wdrożyło program Domowej Opieki Medycznej (DOM) wykorzystujący system informatyczny mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów w izolacji domowej – aplikację PulsoCare. System będzie wykorzystywał urządzenie pulsoksymetr, jako narzędzie diagnostyczne i dodatkowo będzie pozyskiwał informacje o stanie zdrowia pacjenta w formie ankiety. Pacjenci monitorowani będą poprzez platformę teleinformatyczną. Z uwagi na znaczącą liczbę pacjentów przebywających w izolacji domowej, w opinii ekspertów, niezbędne jest udostępnienie narzędzi umożliwiających bieżące monitorowanie ich stanu zdrowia.(…)”.

Czytaj dalej

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika

Prywatne dane kontaktowe pracownika, czy mogą zostać wykorzystane przez pracodawcę do kontaktu w celach służbowych? Pytanie wydawać może się trywialne, aczkolwiek w kontekście Stanowiska UODO, jakie zaprezentowane zostało dnia 17 sierpnia 2020r., na stronach UODO, warto jest dokonać analizy tematu.

Stanowisko UODO

O tym, jakie dane osobowe może przetwarzać pracodawca pisaliśmy w naszym opracowaniu pt. “Jakie dane może przetwarzać pracodawca

Czytaj dalej

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19

Komunikaty Centrali NFZ

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19

Zmiany w dokumentacji medycznej COVID-19 podyktowane koniecznością uregulowania zagadnienia związanego z prowadzeniem dokumentacji medycznej w tzw. “tymczasowych”, “polowych szpitalach”. O nowym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz.666), które weszło w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. pisaliśmy już wielokrotnie, tym razem jednak będzie o jego zmianie.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U. z 2020r., poz. 1981]

cyt.: “(…)W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6kwietnia 2020r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz.666) po §12 dodaje się §12a w brzmieniu:(…)”.

Czytaj dalej

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich

Digitalizacja dokumentacji medycznej w podmiotach medycznych

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich.

Digitalizacja dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów medycznych. Przypomnijmy o nowym rozwiązaniu prawnym, jakie wprowadzone zostały art. 13b  Ustawy z dnia z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia [dalej Ustawa o systemie informacji].

Prawo do digitalizacji dla każdego podmiotu medycznego.

Więcej o tematyce digitalizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich pisaliśmy w artykule pt.: “Digitalizacja dokumentacji medycznej“. Treść lektury przepisu prowadziła nas do wątpliwości interpretacyjnych w zakresie tego, kto jest uprawniony do skorzystania z tej formy cyfryzacji dokumentacji. Postawiliśmy dwie tezy.

Zgodnie z art. 2 pkt. 15) Ustawy o systemie informacji,

cyt.: „(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) usługodawca – świadczeniodawcę, o którym mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę (…)”.

Zgodnie z art. 5 pkt. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz aptekę

cyt.:”(…) Użyte w ustawie określenia oznaczają:  (…) świadczeniodawca:

  1. podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  2. osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,
  3. (uchylona),
  4. podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne (…)”.

Czytaj dalej

Jakie dane w umowie na zastępstwo

Jakie dane w umowie na zastępstwo mogą zostać zawarte. Czy mozna wpisać imię i nazwisko zastępowanego pracownika w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo.

Jakie dane w umowie na zastępstwo może wskazać pracodawca. Czy w umowie na zastępstwo można wymienić imię i nazwisko pracownika, który jest zastępowany. Zagadnienie to nierozerwalnie związane jest z pytaniem o to, jakie dane może przetwarzać pracodawca, o czym pisaliśmy w naszym opracowaniu czytaj więcej>>>

Rodzaje umów o pracę.

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo nac zas określony.(…)”.

Wyłączenia dla umów na zastępstwo.

Zgodnie z art. 25(1) § 1 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.(…)”.

Zgodnie z art. 25(1) §4 Kodeksu pracy

cyt.: „(…)Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

  1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
  4. w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.(…)”.

Czytaj dalej

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych

Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych.

Wytyczne COVID-19 dla pielęgniarek i położnych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało na swoich stronach Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w zakresie postępowania dla pielęgniarek i położnych mających styczność z osobą zakażona SARS-CoV-2 

Wytyczne usystematyzowane i podzielone.

Dla poprawy czytelności i zwiększenia efektywności ich stosowania wytyczne przedstawione zostały z podziałem na poszczególne rodzaje i zakresy świadczeń.

 1. Stomatologia
 2. Opieka paliatywna i hospicyjna
 3. Położne POZ
 4. Pielęgniarki POZ
 5. Opieka długoterminowa
 6. Pediatria
 7. Opieka psychiatryczna
 8. Zalecenia dot. hospitalizacji pacjentów niepełnoletnich leczonych psychiatrycznie oraz z COVID-19
 9. Opieka nad chorymi hematologicznymi
 10. Opieka nad biorcami i dawcami komórek krwiotwórczych
 11. Wybrane zalecenia postępowania w oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii
 12. Transplantologia
 13. Zalecenia i rekomendacje konsultanta krajowego w dziedzinie radioterapii onkologicznej dla radioterapii
 14. Zalecenia postępowania dla pielęgniarek ratunkowych
 15. Wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażeń SARS-CoV-2 w środowisku szpitalnym
 16. Rekomendacja dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19
 17. Diabetologia
 18. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące przeprowadzania badań bilansowych u dzieci
 19. Ratownictwo medyczne
 20. Opieka okołoporodowa
 21. Zalecenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku noworodków matek zakażonych lub z podejrzeniem COVID-19 (druga aktualizacja z 29.09.2020)
 22. Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania /higienistek szkolnych / pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach
 23. Okulistyka i optometria
 24. Wytyczne dla ośrodków rehabilitacji
 25. Zalecenia dot. ważności orzeczeń lekarskich dopuszczających do uprawiania sportu
 26. Wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2
 27. Algorytm postępowania w sytuacji podejrzenia COVID-19 – TRANSPORT WŁASNY

Czytaj dalej