Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej – czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy? Czytając niniejsze opracowanie uzyskasz odpowiedz na postawione pytanie, oraz dowiesz się, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników, oraz jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Rola społecznej inspekcji pracy ...

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy społeczna [dalej Ustawa SIP] inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Co równie istotne, z punktu widzenia przedmiotu zagadnienia, społeczna inspekcja pracy reprezentuje interesy wszystkich pracowników w zakładach pracy i jest kierowana przez zakładowe organizacje związkowe.

Organizacja i przeprowadzenie wyborów SIP ...

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z 6 ww. Ustawy SIP, społecznych inspektorów pracy wybierają i odwołują pracownicy zakładu pracy a wybory przeprowadzają zakładowe organizacje związkowe na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów wyborów. Ogólnokrajowe organizacje związkowe mogą ustalać ramowe wytyczne do regulaminów wyborów społecznych inspektorów pracy.

Podstawa prawna do żądania imiennej listy pracowników przez związki zawodowe ...

Zgodnie z art. 26 pkt 4) Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  [dalej Ustawa ZZ] do zakresu działania zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie z państwową inspekcją pracy. Zgodnie z art.  28. Ust. 1 w zw. z ust. 2  Ustawy ZZ obowiązkiem pracodawcy, jest udzielanie na wniosek organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej,  w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Podstawa prawna do udostępnienia danych przez pracodawcę ...

Podstawa prawna: art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy ZZ w związku z art. 6 ust. 1 i 6 Ustawy SIP w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO

Materiały źródłowe

Materiały szkoleniowe dla Twojego personelu

Jako Administrator albo Inspektor Ochrony Danych możesz aktywnie wspierać swój personel podnosząc jego wiedzę nt. zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w jednostce oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa.