Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe, jakie otrzymują uczestnicy szkolenia Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Proste to RODO.

Materiały szkoleniowe.

Materiały szkoleniowe, jakie przygotowaliśmy dla uczestników warsztatów poświęconych zagadnieniom praktycznej ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych. Program szkolenia opracowany został w oparciu o realne problemy w oświacie przez co stanowi odpowiedź na najczęściej spotykane problemy placówek oświatowych. Materiały szkoleniowe, gotowe do wykorzystania we włąsnej placówce.

Konspekt szkoleniowy.

Jest to materiał, jaki omawiany będzie przez naszego trenera w ramach warsztatów.  Jego lektura po szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie przekazanej wiedzy.

Umowa powierzenia z Centrum Usług Wspólnych (CUW).

Projekt porozumienia określającego zasady powierzania danych osobowych CUW. Dokument pozwalający na przygotowanie gotowego instrumentu prawnego, który można wykorzystać regulując zagadnienie powierzenia. Regulacja współpracy z CUW to bardzo delikatna kwestia, szczególnie gdy tą obsługę świadczy organ prowadzący. Wzór porozumienia jest tak przygotowany, aby pogodzić obie strony. Dokument pozwalający na usystematyzowanie współpracy z CUW.

Bezpieczeństwo IT w pracy nauczyciela.

Materiał szkoleniowy opracowany przez naszego trenera idealny dla przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego. Autorski program szkolenia, w którym w ciągu 2h uświadamia się kadrze pedagogicznej z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w pracy i życiu prywatnym.

RODO w szkole.

Materiał szkoleniowy pozwalający na przeprowadzenia szkolenia wewnętrznego poświęconego tematyce ochronie danych osobowych w placówce oświatowej.

Rekrutacja.

 • Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
 • Zgłoszenie kandydata do klasy I.

Klauzule informacyjne.

 • Wzór klauzuli informacyjnej realizującej obowiązek informacyjny w świetlicy.
 • Klauzula informacyjna dla ZFŚS.

Odbiór dziecka z placówki.

 • Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka.

ZFŚS dokumentacja.

 • Oświadczenie o upoważnieniu dla osób przetwarzających dane w ramach ZFSS.
 • Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy i poufności przez osoby upoważnione do przetwarzania danych w ramach ZFŚS.

Konkursy.

 • Wzór regulaminu konkursu.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie gminnym.
 • Wzór oświadczenia zawierającego zgodę na  przetwarzanie danych i zgody na wykorzystanie wizerunku w celach promocji szkoły.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i akceptacją jego postanowień.
 • Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku.

Monitoring wizyjny w szkole.

 • Arkusz kontroli w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkołach.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Udostępnianie dokumentacji medycznej uczniów w szkołach

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Udostępnianie dokumentacji medycznej ucznia. Za punkt wyjścia uczynić należy wskazanie tego, w jakim charakterze, w jakiej roli, występują w związku z realizacją opieki zdrowotnej nad uczniami podmioty, które ją sprawują, w odniesieniu do tworzonej dokumentacji medycznej. Często bowiem dochodzi do sytuacji, w której to placówka oświatowa traktowana zdaje się być, jako podmiot odpowiedzialny za tworzenie, przechowywanie, udostępnianie dokumentacji medycznej uczniów.

Czytaj dalejUdostępnianie dokumentacji medycznej ucznia

Opieka zdrowotna nad uczniami i błędy

Jakie błedy popełniane są w szkołach w związku z opieką zdrowotną nad uczniami

Opieka zdrowotna nad uczniami i błędy.

Opieka zdrowotna nad uczniami i błędy z nią związane. Temat wydawać by się mogło obcy nam wszystkim. Niestety jednak wciąż nowe przepisy, które weszły w życie dnia 12 września 2019 r., weszła w życie nowa Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami sprawiają wiele kłopotów. Szerzej o tematyce pisaliśmy w naszym artykule “Opieka zdrowotna nad uczniami – nowe zasady i zadania”.

Niedopuszczalne praktyki oraz błędy szkół.

Na podstawie doświadczenia, jak i wymiany informacji, przygotowaliśmy dla Państwa zestawienie najczęściej popełnianych błędów. Błędów które powstają w związku z nieprawidłową interpretacją nowych przepisów. Niestety równie często źródłem nieprawidłowości są ugruntowane w świadomości personelu nieprawidłowe praktyki zachowań. W tym miejscu uwidacznia nam się brak szkoleń stanowiskowych, uwzględniających specyfikę tematu. Bez wątpienia błędy to także wynik presji czasu. Zdarza się jednak także, iż ich źródło tkwi w relacjach pomiędzy placówką a organem założycielskim. Należy także wskazać, iż presja ze strony rodziców / opiekunów potrafi także doprowadzić w efekcie do wymuszenia konkretnych nieprawidłowych zachowań.

Czytaj dalejOpieka zdrowotna nad uczniami i błędy

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Naruszenia ochrony danych w placówkach oświatowych - webinarium

Webinarium UODO dla placówek oświatowych

Webinarium UODO dla placówek oświatowych. Według informacji podanej na stronach Urzędu webinarium online odbędzie się 09 czerwca 2020r. Webinarium trwać będzie od godziny 10:00–10:45. Tematem wykładu „RODO w szkolnej ławce – vademecum naruszeń”. W ramach webinarium eksperci UODO omówią istotne dla szkół oraz placówek oświatowych zagadnienie naruszenia ochrony danych.

Informacja programowa UODO.

Zbliżające się webinarium to okazja dla dyrektorów szkół i nauczycieli, aby:

 • zrozumieć istotę naruszeń poprzez przybliżenie definicji i pojęć związanych z tym zagadnieniem, aby skuteczniej chronić dane osobowe personelu szkoły, uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych),
 • poznać różnicę między naruszeniem a przetwarzaniem niezgodnym z prawem, co ułatwi identyfikację obu zjawisk w warunkach szkolnych,
 • przeanalizować procedurę zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego, aby gdy zajdzie konieczność, zareagować odpowiednio do sytuacji,
 • pozyskać wiedzę o najczęściej występujących naruszeniach w placówkach oświatowych i dzięki temu minimalizować ryzyko ich wystąpienia we własnych placówkach.

Nauczanie zdalne.

Jak informuje w swoim komunikacie UODO cyt.: “(…) podczas spotkania nie zabraknie także odniesień do nauczania zdalnego i naruszeń, jakie miały z nim związek (…)”.

Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli

Procedura bezpieczeństwa przy otwarciu klas I-III

Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli.

Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli. Temat wciąż aktualny i ważny. Niestety kolejna zmiana wytycznych GIS sprawia, iż koniecznością staje się ich zaktualizowanie. Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli z dnia 04 czerwca 2020r.

Wytyczne GIS z 04 czerwca 2020r. muszą być wprowadzaone do procedur.

Przypomnijmy, dyrektorzy przedszkoli, żłobków zobligowani zostali do opracowania procedur dotyczących bezpieczeństwa:

 • Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkola, żłobka.
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19.
Dokumentacja ta powinna zostać opracowana w oparciu o wytyczne GIS, MEN, MZ. Procedury bezpieczeństwa powinny określać zasady postępowania tak aby zapewniać wymogi określone w wytycznych. Niestety jednak poważnym utrudnieniem jest brak stabilności w zakresie formułowanych zaleceń.

Czym są Wytyczne GIS.

Wytyczne GIS COVID-19. Zgodnie z art. 8a ust. 5 lit. a)  ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarne cyt.:

“(…) Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej może wydawać osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w szczególności podmiotom wykonującym działalność leczniczą, pracodawcom podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lotnictwa cywilnego, użytkownikom statków powietrznych, użytkownikom cywilnych statków powietrznych niewpisanych do rejestru statków powietrznych oraz zarządzającym lotniskami, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284): (…) zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań ( …) – w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności wystąpienia choroby szczególnie niebezpiecznej lub wysoce zakaźnej, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (…)”.

Więcej na temat Wytycznych GIS pisaliśmy w naszym opracowaniu “Wytyczne GIS

Gotowe procedury dostępne w naszym sklepie.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletne procedury wewnętrzne bezpieczeństwa dla przedszkoli i żłobków. Są one dostosowane i realizują  wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Procedury kompletne oraz aktualizację można zamówić także telefonicznie.

 • Zamówienie telefoniczne: 694 494 240
 • Zamówienie przez email: biuro@prostetorodo.pl
 • Wystawiamy FV (nabywca / odbiorca)
 • Wystawiamy FV z terminem płatności
 • Zamówione procedury wysyłamy niezwłocznie na email.
 • Procedury można edytować (plik. Word)

Kompletny zestaw dokumentów procedur wewnętrznych, dostosowana do najnowszych wytycznych.
Gotowy zestaw do wdrożenia i stosowania.

Aktualizacja dokumentacji
procedur bezpieczeństwa wewnętrznego.
(Jeśli posiadają Państwo poprzednią naszą wersję dokumentacji)

Jak będzie wyglądać nauka do wakacji 2020?

Powór dzieci do szkoły

Jak będzie wyglądać nauka do wakacji 2020?

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 jest wielką zagadką dla wielu dyrektorów. Pytania jak będzie wyglądać rok szkolny do wakacji cały czas się mnożą, na najważniejsze z nich już najwyższy czas, aby odpowiedzieć.

 • Co z uczniami którzy mają zagrożenia brakiem klasyfikacji, czy nauczyciele będą podnosić oceny o 1 w górę zgodnie z apelem Rzecznika Praw Dziecka?
 • Czy można organizować oficjalne zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw?
 • Czy zajęcia będą prowadzone w wakacje?

Na ostatniej konferencji w poniedziałek 01.06.2020 Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowsk poinformował wszystkich o tym, że nie będzie kolejnych etapów odmrażania szkół do końca roku szkolnego, a zajęcia będą prowadzone w formie kształcenia na odległość.

Oznacza to, że uczniowie nie wrócą już do stacjonarnych zajęć w szkole w tym roku szkolnym. Warto zwrócić również uwagę na to, iż Minister zaznaczył, że elementy zdalnej nauki powinny z nami zostać już na stałe, są to bardzo ważne i kluczowe deklaracje, aby informatyzacja i rozwój nauki z wykorzystaniem narzędzi do kształcenia na odległość były nadal w szkołach rozwijane. Co od marca do dnia dzisiejszego pokazało jak bardzo w szkołach zawiodło.  Pamiętajmy, że bariery dla e-lekcji to nie tylko brak komputerów w domach uczniów czy nauczycieli, a bardzo często wykluczenie cyfrowe uczniów i rodziców, a co najgorsze nauczycieli.

Liczę na to, że dyrektorzy szkół wyciągną właściwe wnioski z sytuacji kryzysowej z jaką teraz musieli się zmierzyć i wdrożą elementy kształcenia na odległość w roku szkolnym 2020/2021, a w każdej szkole zadziała chociaż platforma rządowa e-podręczniki lub rozwiązania komercyjne takie jak MS Office lub Google Classroom.

 • Czy nauczyciele będą zawyżać wszystkim uczniom oceny zgodnie z apelem RPD?

W mojej ocenie takie podejście kadry pedagogicznej było by katastrofą dla systemu edukacji oraz gwoździem do trumny dla systemu kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń, który w semestrze szkolnym 2019 miał dużą liczbę nieobecności oraz zagrożenie klasyfikacji nie skorzystał z opcji relatywnie łatwiejszego podniesienia swoich ocen poprzez system zdalnej nauki to klasyfikowanie go do następnej klasy będzie demoralizujące dla niego oraz krzywdzące dla uczniów, którzy wypełniali swoje obowiązki.  Weźmy również aspekty motywacyjne do wykorzystywania narzędzi do zdalnej nauki w przyszłości, jeżeli uczeń za brak jakichkolwiek działań i za brak obecności na zajęciach dostaje promocje do następnej klasy to w jaki sposób motywuje go to do nauki z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania. Należy również zauważyć, że promocja takiego ucznia do kolejnej klasy spowoduje tylko pogłębienie się braków edukacyjnych, gdyż uczeń ten nie opanował wiedzy z klasy niżej, która w większości przypadków jest niezbędna, aby opanować wiedzę w klasie wyższej.

Tego typu apele nie zyskały również aprobaty Ministra Edukacji co nie ukrywam bardzo mnie cieszy.

Natomiast jeżeli barierą dla ucznia było wykluczenie cyfrowe lub wielodzietność, należy takiego ucznia zapraszać na konsultacje i pracować z nim w szkole, gdyż uczeń który będzie zmotywowany do nauki zaliczy przedmioty, z którymi ma problem na konsultacjach. Pamiętajmy, że darmowa promocja do klasy wyżej nie wyjdzie nikomu na zdrowie, ani szkole, ani klasie, a tym bardzie promowanemu uczniowi.

 • Co z zakończeniem roku szkolnego?

Ponieważ szkoły każdego stopnia obowiązują przepisy rozporządzeń:

Należy mieć na uwadze, że działania tych placówek zostały zawieszone “Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej”

oraz

“W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

Oznacza, że przepisy nie przewidują możliwości realizowania jakichkolwiek działań po za tymi dopuszczonymi wyjątkami (edukacja wczesnoszkolna, oddziały przedszkolne itd), a co za tym idzie również organizowania jakichkolwiek wydarzeń w szkołach w tym oficjalnego zakończenia roku szkolnego czy oficjalnego rozdania świadectw. 

Szkoły powinny przygotować się na indywidualne rozdawanie świadectw podobnie jak to wyglądało w przypadku maturzystów oraz powstrzymać się od organizowania oficjalnego zakończenia roku.

Pamiętać należy, iż co prawda możliwe jest dostarczenie skanu świadectwa uczniowie, jednak dokument ten jest pozbawiony mocy prawnej, gdyż świadectwo jest dokumentem publicznym i podlega ścisłemu zarachowaniu.

Z konferencji MEN wynika, iż nie są planowane w tej kwestii zmiany, stąd nie liczyłbym na zmianę stanowiska ministerstwa do końca roku szkolnego.

 • Jak wygląda sytuacja w przedszkolach?

Nieco inaczej ma się to w przedszkolach, które zostały wykreślone z w/w rozporządzeń, a co za tym idzie (po za wytycznymi GIS i ogólnym rozporządzeniem o nakazach i zakazach) przedszkola w obecnym stanie prawnym funkcjonują “normalnie”.  Byłbym jednak bardzo ostrożny jeżeli chodzi o organizowane oficjalnego zakończenia roku, a jeżeli nacisk ze strony rodziców były duży na jego zorganizowane zalecam wystąpić o decyzję do sanepidu.

 • Wakacje!

Nie ma żadnych przesłanek do tego, aby zajęcia były organizowane w wakacje, a rok szkolny został wydłużony. Potwierdza to również przygotowanie przez MEN, MZ i GIS wspólnych wytycznych dla organizowanych wypoczynków wakacyjnych

Procedury egzaminu ósmoklasisty 2020

Procedura przeprowadzania egzaminu dla VIII klasy

Procedury egzaminu ósmoklasisty 2020 r.

Procedury egzaminu ósmoklasisty 2020 r., dla dyrektorów szkół zgodne z wytycznymi GIS, MEN, CKE. Jak poprawnie zorganizować egzaminy dla uczniów klas ósmych, aby były bezpieczne w związku z zagrożeniem koronawirusem.

Czym są procedury bezpieczeństwa.

Procedura przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. To dokumentacja, która musi zostać opracowana w placówce oświatowej. Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotowali wytyczne do przeprowadzenia egzaminu Są to wytyczne, które odnoszą się m.in do egzaminów Ósmoklasisty (E8).

Dokumentacja gotowa do wykorzystania.

Problematyczną kwestią jest rozplanowanie działań i ich opisanie. Opisanie tak, aby pozostawały one spójne z wytycznymi. Nasza procedura określa istotne dla szkoły podstawowej elementy. Celem opracowania i wdrożenia procedury jest zapewnienie bezpieczeństwa zdających oraz personelu placówki. Celem jest także ułatwienie pracy przewodniczącym komisji. Procedura określa także, to jakie zadania ciążą na członkach zespołów nadzorujących. Wszystko to, oraz inne wymagania znajdziecie Państwo w przygotowanej przez nas procedurze przeprowadzenia egzaminu Ósmoklasisty E8. Dodatkowo do pakietu załączamy druga procedurę. Procedura postępowania z osobami zakażonymi COVID-19.

Podstawowe wytyczne GIS obejmują.

 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • wytyczne dotyczące:
  • środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
  • zasad bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
  • możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
  • szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
  • sposobu postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Pozostałe procedury.

W naszej ofercie posiadamy także inne procedury dedykowane dla placówek oświatowych:

Autor opracowania.

Mariusz Stasiak vel Stasek.

Jak prowadzić BIP

BIP Biuletyn Informacji Publicznej - szkolenie jak prowadzić

Jak prowadzić BIP - warsztaty szkoleniowe

Jak poprawnie prowadzić BIP, czyli Biuletyn Informacji Publicznej w samorządowej jednostce organizacyjnej zgodnie z prawem. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo.

Czytaj dalejJak prowadzić BIP

Procedury bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3

Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla klas 1-3

Procedury bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3

Procedury bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3 w szkołach podstawowych staną się faktem, jeśli zapadną decyzje o tym, iż dzieci powrócą do nauki w stacjonarnym stylu

Co prawda większość szkół wdrożyła pewnego rodzaju mechanizmy zdalnej nauki, jednak niestety nie wszystkie wykonały to zadanie domowe z należytą starannością i świadomością tego jak jest ono trudne i skomplikowane.Czytaj więcej “Nawet 1300 zł za zdalne nauczanie. Uczniowie nie wiedzieli że dzwonią do USA“.

Trudna praca domowa ze zdalnym nauczaniem nie tylko dla uczniów.

Szkoły nie stanęły przed łatwym zadaniem, bywało, że zdalne nauczanie musiały wdrożyć placówki, które nie miały wdrożonego elektronicznego dziennika, a część kadry nie obsługiwała poczty elektronicznej. Abstrahując więc od skutków gospodarczych czy społecznych pandemii, szkoły dostały porządnego paliwa rakietowego we wdrażaniu nowoczesnych technologii.

Czy jednak ogrom pracy nie pójdzie na marne?

Wszystko wskazuje na to, że nie z pierwszego projektu Zdalna szkoła na zakup komputerów dla uczniów skorzystało 98% samorządów gminnych i powiatowych, a MEN z Ministerstwem Cyfryzacji już zapowiedziało kontynuowanie tego projektu dla gmin jako Zdalna Szkoła +, na którą ma zostać poświęcone kolejne 180 mln. “Dodatkowe 180 mln na zakup sprzętu dla uczniów i działania MEN na rzecz zdalnej nauki“. Co to w praktyce oznacza, że MEN przygotowuje się do kontynuowania zdalnego nauczania, także w nowym roku szkolnym, niekoniecznie w takiej formie jak wygląda to aktualnie

Pierwsze próby uruchomienia placówek oświatowych.

Pierwszą próbę uruchomienia placówek oświatowych mamy za sobą. W pierwszym etapie podjęto decyzje o uruchomieniu przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz żłobków. Forma ich otwarcia budziła wiele kontrowersji oraz niewiadomych. Zgodnie z wytycznymi GIS dyrektor placówki zobowiązany był do przygotowania procedur, które w pierwszej formule opierały się na kilku luźnych wskazówkach GISu. Jednak po protestach dyrektorów GIS wydał bardziej szczegółowe wytyczne, które pozwalały na przygotowanie takich procedur. Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa dla przedszkoli / żłobków.

Kolejnym krokiem będzie uruchomienie klas 1-3.

Kolejnym krokiem, którego możemy spodziewać się już 18 maja będzie otwarcie klas 1-3 w szkołach podstawowych. Tutaj niestety wyzwań jest zdecydowanie więcej niż w przypadku przedszkoli, które zajęcia mają prowadzone w jednej Sali i reżim odległości i ilości dzieci w sali jest utrzymać łatwiej (chociaż też nie łatwo).

Minister nie przewiduje również wydłużenia roku szkolnego czy skrócenia wakacji.

Na co należy przygotować się - jeszcze w tym roku szkolnym.

Nauczanie hybrydowe.

Nauczanie hybrydowe – połączenie zdalnego nauczania z formą tradycyjną. Jeżeli zapowiedzi szefa MEN sprawdzą się to po 18 maja będzie możliwość otwarcia przez samorządy szkół dla klas 1-3 jednak pójście dziecka do szkoły nie będzie przymusowe. Powoduje to dodatkowe komplikacje, gdyż szkoła będzie musiała zapewnić naukę w formie tradycyjnej oraz zdalnej. Oczywiście nieznane są jeszcze zapisy rozporządzenia oraz wytycznych GIS, które te kwestie by regulowały, jednak zakładając kontynuację programu „Zdalna Szkoła” oraz wcześniejsze zapowiedzi MEN o kontynuacji zdalnego nauczania również w nowym roku szkolnym można przypuszczać, iż właśnie o prowadzenie lekcji hybrydowych coraz częściej myśli MEN.

Jaka jest przewaga zajęć hybrydowych.

Brak wykluczenia cyfrowego rodzin uboższych oraz wielodzietnych, możliwość krótszych zajęć w formie tradycyjnej w szkole oraz organizacja zajęć rotacyjnie.

Niezbędna dokumentacja przy uruchomieniu klas 1-3.

Jak tylko wydane zostaną stosowne przepisy, już w fazie nawet projektu rozporządzenia oraz wytyczne we współpracy z portalem naszym ekspertem Mariuszem Stasiak vel Stasek przygotujemy dla wszystkich zainteresowanych niezbędne procedury wdrożenia zajęć tradycyjnych oraz hybrydowych. Przygotowanie się teraz na te wyzwania pozwoli łatwiej przejść przez nowe wytyczne i ewentualny nawrót epidemii. Zachęcamy do skorzystania ze specjalnej oferty jaką prezentujemy w formie przedsprzedaży

Specjalna oferta przedsprzedaż dokumentacji. Zyskują Państwo cenny czas – jaki pierwsi otrzymacie dokumentację. Zyskują Państwo aktualizacje procedur – bezpłatnie otrzymywać będziecie na bieżąco aktualne procedury dostosowane do nowych wytycznych. Procedury bezpieczeństwa przy otwarciu klas 1-3. Regulamin prowadzenia zajęć w systemie hybrydowym.

Nie czekaj skorzystaj ze specjalnej ofery w przedsprzedaży.

Czy klasy 4-8 pójdą w tym roku do szkoły?

Teoretycznie jest to możliwe patrząc na kalendarz łagodzenia restrykcji 6 maj przedszkola, 18 maj klasy 1-3, tak więc początek czerwca jest prawdopodobne otwarcie placówek dla klas 4-8. Oczywiście można się zastanawiać czy będzie to obligatoryjne (zapewne tak jak w przypadku przedszkoli i 1-3 nie będzie) oraz jaki jest sens otwierać szkoły na 3 ostatnie tygodnie nauki.

Tak jak w przypadku przedszkoli otwarcie 1-3 oraz 4-8 będzie uzależnione czy organ prowadzący skorzysta z zapisów paragrafu 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2003 nr 6 poz. 69 z późniejszymi zmianami). Jednak zakładając, że Organ prowadzący nie zamknie placówki to szkoły będą musiały zabezpieczyć bardzo restrykcyjne warunki sanitarne. Wielu rodziców nie zdecyduje się jednak posłać dziecko do szkoły, a zapewne MEN nie zdecyduje się uczęszczania do szkół w czasie pandemii jako obligatoryjnego, a jedynie dobrowolnie.

 • Wznowienie zajęć stacjonarnych jest szczególnie istotne dla osób z zagrożeniem klasyfikacji do kolejnych klas oraz wykluczonych cyfrowo, które ciężko jest klasyfikować zdalnie.
 • Proszę również zauważyć, że wdrożenie tzw. Hybrydowego nauczania niesie ze sobą nowe zagrożenia i potencjalne próby oszustwa, proszę wiec nie zapominać informować swoich Inspektorów Ochrony Danych o wdrażanych rozwiązaniach.

Życzymy wytrwałości wszystkim dyrektorom oraz organom prowadzącym w tych nie wątpliwie ciężkich czasach.