Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr – nie należy tego ukrywać, ale rok 2023r. obfituje w istotne i obszerne zmiany przepisów prawa pracy, z którymi musiały zmierzyć się działy kadr, a w rzeczywistości ich pracownicy. Subiektywnie rzecz ujmując, przyznać muszę, że publikowane nowe przepisy do stosowania przez działy kadr nie zawsze są regulacjami, których pobieżna jedynie lektura wystarcza do tego, aby w sposób  prawidłowy stosować je w praktyce. Niestety często postawy pracodawców, charakteryzujące się nonszalancją co do wprowadzanych zmian, nie ułatwiają pracy pracownikom działów kadr.

Kontrola trzeźwości pracowników ...

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023 poz. 240].  Zmiany wprowadzone za sprawą wejścia w życie ww przepisów dotyczą zasad prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników, w tym kontroli prewencyjnej, jak również określają zasady dotyczące zasad kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie obowiązują od dnia 21 lutego 2023r.

Praca zdalna została uregulowana w kodeksie pracy ...

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023.240].  Zmiany wprowadzone za sprawą wejścia w życie ww przepisów dotyczą wprowadzenie rozwiązań prawnych określających zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy dotyczące pracy zdalnej obowiązują od dnia 7 kwietnia 2023r.

Work Life Balance ...

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023.641] Ustawa zmieniająca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Zmiany przepisów wprowadzone za sprawą Work Life Balance obowiązuję od 26 kwietnia 2023r. 

Zmiany dotyczące akt osobowych ... praca zdalna

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej [Dz.U.2023.471] Przepisy zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, dotyczące zmiany, w obszarze tematyki prowadzenia akt osobowych i dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej wejdą w życie w innym terminie, weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej [Dz.U.2023.879]. Rozporządzenie określa zasady w oparciu o które należy przechowywać następujące dokumenty: wnioski pracowników o zmianę rodzaju umowy o pracęna umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy), wnioski pracowników o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy), dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy). Czytaj więcej >>>

Wzory wniosków dla pracowników ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków [Dz.U.2023.937] Rozporządzenie określa: treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części oraz dokumenty dołączane do wniosków; treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty dołączane do wniosków; treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu; treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz dokumenty dołączane do wniosku; treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty dołączane do wniosku.  Zmiany przepisów wprowadzone za sprawą Rozporządzenia z 9 maja 2023r. obowiązuję od 17 kwietnia 2023r.  Czytaj więcej >>>

Wzory dokumentów dla działów kadr ...