Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr

Nowe przepisy do stosowania przez działy kadr – nie należy tego ukrywać, ale rok 2023r. obfituje w istotne i obszerne zmiany przepisów prawa pracy, z którymi musiały zmierzyć się działy kadr, a w rzeczywistości ich pracownicy. Subiektywnie rzecz ujmując, przyznać muszę, że publikowane nowe przepisy do stosowania przez działy kadr nie zawsze są regulacjami, których pobieżna jedynie lektura wystarcza do tego, aby w sposób  prawidłowy stosować je w praktyce. Niestety często postawy pracodawców, charakteryzujące się nonszalancją co do wprowadzanych zmian, nie ułatwiają pracy pracownikom działów kadr.

Kontrola trzeźwości pracowników ...

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023 poz. 240].  Zmiany wprowadzone za sprawą wejścia w życie ww przepisów dotyczą zasad prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników, w tym kontroli prewencyjnej, jak również określają zasady dotyczące zasad kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu. Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników i kontroli na obecność środków działających podobnie obowiązują od dnia 21 lutego 2023r.

Praca zdalna została uregulowana w kodeksie pracy ...

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023.240].  Zmiany wprowadzone za sprawą wejścia w życie ww przepisów dotyczą wprowadzenie rozwiązań prawnych określających zasady wykonywania pracy zdalnej. Przepisy dotyczące pracy zdalnej obowiązują od dnia 7 kwietnia 2023r.

Work Life Balance ...

Ustawa z dnia 9.03.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. 2023.641] Ustawa zmieniająca wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 186 z 11.07.2019, str. 105) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 79). Zmiany przepisów wprowadzone za sprawą Work Life Balance obowiązuję od 26 kwietnia 2023r. 

Zmiany dotyczące akt osobowych ... praca zdalna

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej [Dz.U.2023.471] Przepisy zmieniające ww. rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej, dotyczące zmiany, w obszarze tematyki prowadzenia akt osobowych i dokumentacji dotyczącej pracy zdalnej wejdą w życie w innym terminie, weszły w życie z dniem 7 kwietnia 2023r.

Zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej [Dz.U.2023.879]. Rozporządzenie określa zasady w oparciu o które należy przechowywać następujące dokumenty: wnioski pracowników o zmianę rodzaju umowy o pracęna umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy, w tym polegające na zmianie rodzaju pracy lub zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 293 § 1 i 3 Kodeksu pracy), wnioski pracowników o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę na okres próbny za wypowiedzeniem albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny z rozwiązaniem umowy o pracę i odpowiedź pracodawcy na ten wniosek pracownika (art. 294 § 3 i 4 Kodeksu pracy), dotyczące stosowania elastycznej organizacji pracy (art. 1881 Kodeksu pracy). Czytaj więcej >>>

Wzory wniosków dla pracowników ...

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków [Dz.U.2023.937] Rozporządzenie określa: treść wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części, urlopu rodzicielskiego lub jego części i urlopu ojcowskiego lub jego części oraz dokumenty dołączane do wniosków; treść wniosku w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego i części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dokumenty dołączane do wniosków; treść wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego takiego urlopu; treść wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego lub jego części oraz dokumenty dołączane do wniosku; treść wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego oraz dokumenty dołączane do wniosku.  Zmiany przepisów wprowadzone za sprawą Rozporządzenia z 9 maja 2023r. obowiązuję od 17 kwietnia 2023r.  Czytaj więcej >>>

Wzory dokumentów dla działów kadr ...