Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Zdaniem Gawrońskiego - nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line.

Nie ma czegoś takiego jak zakaz konferencji on-line, nawet w strefie czerwonej zdaniem Mecenasa Macieja Gawrońskiego. Pomimo tego, iż temat wydawać może się został definitywnie rozstrzygnięty, niestety wciąż pokutuje opinia o tym, iż wideokonferencje realizowane w strefie czerwonej są zakazane. Aby przeciwdziałać tej niebezpiecznej “interpretacji” oraz rozpowszechniającej się fali dezinformacji, poprosiliśmy naszego Eksperta Zespołu Proste to RODO Mecenasa Macieja Gawrońskiego o zajęcie stanowiska w sprawie. W taki oto sposób zapraszamy Państwa do śledzenia cyklu, który otrzymał wdzięczną nazwę … “Zdaniem Gawrońskiego”.

Zdaniem Gawrońskiego.

Na tle zmiany redakcji Rozporządzenia z 9 października 2020 wprowadzonej rozporządzeniem zmieniającym z 16 października 2020 powstała wątpliwość co do dopuszczalności organizowania w tzw. strefie czerwonej wydarzeń transmitowanych online, które wiążą się z obecnością w studiu kilku osób, w tym tzw. konferencji czy festiwali internetowych. Co ciekawe, wątpliwości powstały dopiero w związku ze zmianą rozporządzenia, mimo tego, że w par. 29 dotyczącym strefy czerwonej …nic się nie zmieniło. 

Podstawą ustawową rozporządzenia RM jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi („Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych”). Z przepisów tej ustawy, że można zakazać organizacji zgromadzeń, jak i można zakazać prowadzenia „określonej działalności”. Jest oczywiste, że na podstawie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych nie można zakazać każdej działalności (choć organizacji dłubania w nosie zapewne można byłoby zakazać), a jedynie takiej działalności, która wiąże się z ryzykiem epidemicznym. W tym kontekście jedynie z ryzykiem wynikającym z organizacji zgromadzeń ludności. Konferencja wirtualna oczywiście nie jest zgromadzeniem ludności w rozumieniu ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. Szerszą interpretację w tym zakresie zawarłem w opiniach dla naszych klientów.

Interpretację tę potwierdziło następnie Ministerstwo Zdrowia.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych.

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych. W związku z zapowiedziami Rządu RP na temat wprowadzeniem czerwonej strefy w całej Polsce i jasnymi już sygnałami o wprowadzeniu zdalnego i hybrydowego nauczania w szkołach podstawowych, dyrektor Szkoły powinien już teraz wprowadzić i uzgodnić z nauczycielami procedury zdalnego i hybrydowego nauczania.

Co ma zawierać procedura nauczania zdalnego i hybrydowego.

Co taka procedura powinna regulować:

 • wykorzystywane narzędzia;
 • wskazywać, kto jest administratorem danych i jaka jest podstawa prawna wprowadzenia takiego rozwiązania (oraz pozostałe elementy z art. 13 ust. 1 i 2 RODO);
 • wskazywać ścieżkę komunikacji rodziców, uczniów i nauczycieli;
 • określać sposób i ścieżkę reagowania na problemy techniczne, a także na sytuacje kryzysowe;
 • regulować, jak zorganizowane będą konsultacje, kontakt z dyrektorem;
 • wskazywać, jak realizować swoje zadania będzie pedagog, biblioteka, świetlica czy oddział przedszkolny;
 • poinformować rodziców i uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnych;
 • wskazać sposób weryfikacji wiedzy, a także sposoby oceniania.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Nauczanie zdalne i hybrydowe

Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie żółtej w strefie czerwonej

Nauczanie zdalne i hyrydowe.

Nauczanie zdalne i hybrydowe. Od soboty, 17 października 2020r. w całym kraju wprowadzone zostają nowe narzędzia do walki z koronawirusem. W zależności od rozwoju sytuacji rząd będzie na bieżąco reagować i wprowadzać kolejne ograniczenia. Wszystko po to, aby ratować zdrowie i życie Polaków. Co zmieni się od najbliższej soboty? M.in. funkcjonowanie punktów gastronomicznych, działalność basenów i siłowni, a także maksymalna liczba uczestników zgromadzeń publicznych.

Od 24.X.2020 cały Kraj w strefie czerwonej.

Polska w czerwonej strefie

Przychodzimy z pomocą.

Zdalne i hybrydowe nauczanie to pomysł na walkę z epidemią, jednak stawia ono kolejne wyzwania. Przepisy nie precyzują jak wdrożyć lekcje oraz z jakich platform należy korzystać. Opracowane przez nas procedury określają, na co zwrócić uwagę podczas nauczania zdalnego, a także jakie ryzyka wiążą się z nauczaniem mieszanym.  Zawierają one także nieodpłatne materiały edukacyjne dla nauczycieli i administratorów systemów zdalnego nauczania dla platformy MS Office 365 A1 oraz Google G-Suit Classroom.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla przedszkoli.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego potocznie Dniem Nauczyciela, pragniemy w imieniu całego Zespołu Proste to RODO, złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, dyrekcji najserdeczniejsze podziękowania za pracę, za ich wytrwałość i trud jaki wkładają realizując powierzone im zadania. Mamy świadomość tego, w jak trudnych czasach realizowane są zadania oświatowe, jednak ufamy, iż w perspektywie czasu staną się one fundamentem, który pozwoli na budowanie światłego społeczeństwa.

Warsztaty szkoleniowe dla jednostek oświatowych.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych

Podsumowanie szkolenia dla IOD oświatowych UODO

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych.

Szkolenie dla IOD jednostek oświatowych, odbyło się dnia 30 września 2020r. Zorganizowane zostało przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, w formie webinarium on line. Zachęcamy wszystkich Państwa do zapoznania się z naszą relacją, jak również do obejrzenia nagrania ze szkolenia dla IOD jednostek oświatowych.

Czytaj dalej

Czy IOD może być koordynatorem

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności.

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności? Problematykę koordynatora poruszałem w pierwszym opracowaniu pt.: “Koordynator do spraw dostępności“. Przypomnijmy tematyce poświęcona została Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Ustawa ta określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych. Pamiętać jednak należy, iż do dostępności cyfrowej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czytaj dalej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności, w związku z wątpliwościami dotyczącymi problemów z określeniem tego kto i kiedy zobowiązany jest do jego powołania, poniżej przedstawiam swoje wyjaśnienia. w tej sprawie.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organy władzy publicznej zobowiązane są do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt. 1 ww. Ustawy każda jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana jest do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uwaga.

Jednostki organizacyjne samorządu nie są natomiast organami władzy publicznej, wywnioskować to można chociażby z tego, iż podmioty te są powołane do realizacji określonych zadań własnych samorządu, a ich samodzielna decyzyjność w zakresie realizowanych zadań publicznych jest marginalna. Analizując art. 5 § 2 pkt. 3 KPA, który wprowadza definicję organów administracji publicznej, można znaleźć w nim, że organem administracji publicznej definiuje się jako ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2 (tj. podmioty wydające decyzje administracyjne).

Analizując dogłębnie ten przepis można go podzielić na definicję dwóch pojęć organy władzy publicznej oraz organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej.

Jednostki organizacyjne co do zasady nie zaliczają się do żadnej z tych grup, gdyż nie wydają decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, jedynie w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej co nie jest realizacją zadań publicznych.

Natomiast w przypadku szkół, przedszkoli czy ośrodków pomocy społecznej zaliczają się do podmiotów wydających decyzje administracyjnej w sytuacjach przewidzianych Prawem (np. skreślenie ucznia z listy uczniów, przyznanie świadczenia itp.). Zalicza więc to ich do definicji Organów administracji publicznej, jednak nie do definicji Organów władzy publicznej, a do podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy KPA.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prezentowane powyżej  moje stanowisko potwierdza również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czy wójt / burmistrz / prezydent miasta wyznacza koordynatora tylko w Urzędzie Gminy / Miasta czy dla wszystkich jednostek organizacyjnych?

Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów. Jednostki organizacyjne gminy, jako podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej określonych w art. 6 ustawy, ale nie są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora, o którym mowa w art. 14 ustawy. Zatem wójt / burmistrz / prezydent miasta  jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora dla organu. Od decyzji ww. organów zależy czy koordynator będzie odpowiedzialny tylko za dostępność w urzędzie obsługującym ten organ czy też w podległych jednostkach organizacyjnych. MFiPR zachęca do wyznaczania osób pełniących taką funkcję w jak największej liczbie podmiotów publicznych.

Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora do spraw dostępności?

Nie każdy. Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów.

Kto może pełnić funkcję koordynatora, czy są określone wymagania wobec osoby pełniącej tę funkcję?

Przepisy nie określają szczególnych wymagań w stosunku do osoby, która może być wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora dostępności. Biorąc pod uwagę zdania jakie ma wykonywać powinna być to osoba komunikatywna, empatyczna, otwarta na ludzi oraz zmotywowana do poznawania i wdrażania dostępności. Najlepiej byłoby, żeby była to osoba, która zna urząd, w którym pracuje i będzie mogła wskazać te obszary jego działalności, które należy poprawić, żeby urząd ten mógł spełniać wymagania w zakresie dostępności. Funkcja koordynatora dostępności może być pełniona przez jedną lub kilka osób. Decyzja w tym zakresie należy w do kierującego danym podmiotem.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych.

Procedura zdalnego nauczania w szkole

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych w okresie pandemii.

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych w okresie pandemii. Czy to da się pogodzić? Pandemia odciska piętno na każdym sektorze naszego i każdego innego kraju na świecie, sektor edukacji jest jednym z tych, który został poddany jednej z największych prób, gdyż przez lata zaniedbywana informatyzacja szkół i placówek oświatowych została poddana największemu z możliwych egzaminów.

Zobacz, jakie są efekty tego wszystkiego.

Cytowane nie bez przyczyny przeze mnie artykuły wskazują, że nie jest najlepiej z tą zdalną edukacją. Niestety, ale większość opisanych problemów w powyższych artykułach jest trywialna. W wielu placówkach uruchomienie zdalnego nauczania wiosną 2020 r., to był typowy chaos nad którym nie panował nikt, a niekiedy dyrektor nie wiedział nawet z jakich narzędzi korzystają nauczyciele, a tam była pełna dowolność:

 • Facebook i Messenger
 • Skype
 • Discord
 • Zoom
 • Vebex
 • Google Classroom
 • Microsoft Office 365
 • Moodle

I wiele, wiele innych….

Czytaj dalej

Nauczanie zdalne i hybrydowe

Zdalne i hybrydowe nauczanie w szkole

Nauczanie zdalne i hybrydowe.

Nauczanie zdalne i hybrydowe w szkołach to pomysł na walkę z epidemią, jednak stawia ono kolejne wyzwania. Przepisy nie precyzują jak wdrożyć lekcje oraz z jakich platform należy korzystać. Każde rozwiązanie ma swoje zalety, ale również wady. Google Classroom, MS Office 365, epodreczniki, ZOOM discord….

Nauczyciele i dyrektorzy, wciąż mają pytania ...

 • Które rozwiązanie wybrać?
 • Jakie procedury należy wdrożyć?
 • Co z ochroną danych osobowych?

Proste to RODO

 • We wtorek, czyli 01 września 2020r., opublikujemy dla Państwa gotowe procedury oraz opracowanie wskazujące na co zwrócić uwagę podczas nauczania zdalnego, a także jakie ryzyka wiążą się z nauczaniem mieszanym.
 • Opublikujemy również darmowe materiały edukacyjne dla nauczycieli i administratorów systemów zdalnego nauczania dla platformy MS Office 365 A1 oraz Google G-Suit Classroom.
 • Wskażemy również ryzyka jakie należy uwzględnić w analizie ryzyka oraz co z RCP. To wszystko będzie do pobrania już we wtorek.
 • Artykuł oraz instrukcje będą dostępne bezpłatnie a gotowe procedury nauczania zdalnego, hybrydowego, analizę ryzyka i RCP możecie Państwo zamówić w promocyjnej cenie w przedsprzedaży za 149 zł do wtorku do godziny 12.00
Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie żółtej
Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie czerwonej

Procedura zdalnego i hybrydowego nauczania w szkole dla nauczycieli.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii w nowym roku szkolnym.

 • Z uwagi na niecierpiący zwłoki charakter tematu dokumentację wysyłamy niezwłocznie na email.
 • Pakiet procedur bezpieczeństwa dla przedszkoli można także zamówić telefonicznie 694 494 240,
 • Procedury można też zamówić przesyłając na nasz adres email biuro@prostetorodo.pl
 • Oczywiście wystawiamy Faktury VAT uwzględniając, iż jest w takim zamówieniu inny nabywca i inny odbiorca.
 • Jest możliwość otrzymania Faktury VAT z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Czytaj dalej

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli

Nowe wytyczne dla przedszkoli COVID-19

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli i żłobków.

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli czyli “Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3″ zostały zaktualizowane już po raz czwarty.

Zaktualizowany zestaw dokumentów z czego się składa.

 • Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie placówki (zaktualizowana do nowych przepisów)
 • Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
 • Komunikat dla Rodziców / Opiekunów prawnych o ich obowiązkach wynikających z wytycznych.
 • Wytyczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 04 maja 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 04 czerwca 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Czytaj dalej