Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Rozporządzenie MEN w sprawie ograniczeń

Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie MEN w sprawie ograniczeń.

Rozporządzenie MEN w sprawie ograniczeń skompilowane do tekstu jednolitego, aby ułatwić jego czytanie i stosowanie.

Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 12 sierpnia 2020 r.

z uwzględnieniem zmian Dz.U.2020.1960, Dz.U.2020.1870, Dz.U.2020.1859, Dz.U.2020.1830
tekst jednolity z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. W roku szkolnym 2020/2021 ogranicza się w całości lub w części funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w których odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia zostały zawieszone na podstawie przepisów wydanych na podstawie odpowiednio art. 95a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., art. 32 ust. 11 oraz art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z zastrzeżeniem § 1a.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się na czas, na jaki zostały zawieszone odpowiednio wszystkie lub poszczególne zajęcia.

3. uchylony

Czytaj dalej

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych dla klas od IV do VIII.

Jak poinformowano na konferencji prasowej Premiera RP, dnia 23 października 2020r.

Polska w czerwonej strefie

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla przedszkoli.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych.

Nauczanie zdalne w szkołach podstawowych. W związku z zapowiedziami Rządu RP na temat wprowadzeniem czerwonej strefy w całej Polsce i jasnymi już sygnałami o wprowadzeniu zdalnego i hybrydowego nauczania w szkołach podstawowych, dyrektor Szkoły powinien już teraz wprowadzić i uzgodnić z nauczycielami procedury zdalnego i hybrydowego nauczania.

Co ma zawierać procedura nauczania zdalnego i hybrydowego.

Co taka procedura powinna regulować:

 • wykorzystywane narzędzia;
 • wskazywać, kto jest administratorem danych i jaka jest podstawa prawna wprowadzenia takiego rozwiązania (oraz pozostałe elementy z art. 13 ust. 1 i 2 RODO);
 • wskazywać ścieżkę komunikacji rodziców, uczniów i nauczycieli;
 • określać sposób i ścieżkę reagowania na problemy techniczne, a także na sytuacje kryzysowe;
 • regulować, jak zorganizowane będą konsultacje, kontakt z dyrektorem;
 • wskazywać, jak realizować swoje zadania będzie pedagog, biblioteka, świetlica czy oddział przedszkolny;
 • poinformować rodziców i uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z narzędzi technologii informacyjno komunikacyjnych;
 • wskazać sposób weryfikacji wiedzy, a także sposoby oceniania.

Procedura zdalnego, hybrydowego nauczania dla szkół.

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela.

Szanowni Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zwanego potocznie Dniem Nauczyciela, pragniemy w imieniu całego Zespołu Proste to RODO, złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, dyrekcji najserdeczniejsze podziękowania za pracę, za ich wytrwałość i trud jaki wkładają realizując powierzone im zadania. Mamy świadomość tego, w jak trudnych czasach realizowane są zadania oświatowe, jednak ufamy, iż w perspektywie czasu staną się one fundamentem, który pozwoli na budowanie światłego społeczeństwa.

Warsztaty szkoleniowe dla jednostek oświatowych.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Podsumowanie – Konwent Ochrony Danych i Informacji

Konwent Ochrony Danych i Informacji 2020r.

Podsumowanie - Konwent Ochrony Danych i Informacji.

Podsumowanie – Konwent Ochrony Danych i Informacji, odbył się w dniu 7.10.2020. Była to już IX edycja konwentu, który tradycyjnie już co roku jesienią odbywał się w Łodzi.  W tym roku jednak zrealizowany został w nowej formule online.  Na uwagę natomiast zasługuje perfekcyjna wręcz organizacja wydarzenia i doskonałe zaplecze techniczne. Konwent rozpoczął się bez opóźnień i problemów technicznych mimo ogromnej liczby uczestników.

Akademia Managera Ochrony Zdrowia II

Czytaj dalej

Czy IOD może być koordynatorem

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności.

Czy IOD może być koordynatorem do spraw dostępności? Problematykę koordynatora poruszałem w pierwszym opracowaniu pt.: “Koordynator do spraw dostępności“. Przypomnijmy tematyce poświęcona została Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  Ustawa ta określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz obowiązki podmiotów publicznych. Pamiętać jednak należy, iż do dostępności cyfrowej w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się przepisy Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czytaj dalej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności.

Koordynator do spraw dostępności, w związku z wątpliwościami dotyczącymi problemów z określeniem tego kto i kiedy zobowiązany jest do jego powołania, poniżej przedstawiam swoje wyjaśnienia. w tej sprawie.

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organy władzy publicznej zobowiązane są do wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Natomiast zgodnie z art. 3 pkt. 1 ww. Ustawy każda jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązana jest do stosowania ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Uwaga.

Jednostki organizacyjne samorządu nie są natomiast organami władzy publicznej, wywnioskować to można chociażby z tego, iż podmioty te są powołane do realizacji określonych zadań własnych samorządu, a ich samodzielna decyzyjność w zakresie realizowanych zadań publicznych jest marginalna. Analizując art. 5 § 2 pkt. 3 KPA, który wprowadza definicję organów administracji publicznej, można znaleźć w nim, że organem administracji publicznej definiuje się jako ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 zakres regulacji ustawy pkt 2 (tj. podmioty wydające decyzje administracyjne).

Analizując dogłębnie ten przepis można go podzielić na definicję dwóch pojęć organy władzy publicznej oraz organy i podmioty realizujące zadania administracji publicznej.

Jednostki organizacyjne co do zasady nie zaliczają się do żadnej z tych grup, gdyż nie wydają decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach, jedynie w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznej co nie jest realizacją zadań publicznych.

Natomiast w przypadku szkół, przedszkoli czy ośrodków pomocy społecznej zaliczają się do podmiotów wydających decyzje administracyjnej w sytuacjach przewidzianych Prawem (np. skreślenie ucznia z listy uczniów, przyznanie świadczenia itp.). Zalicza więc to ich do definicji Organów administracji publicznej, jednak nie do definicji Organów władzy publicznej, a do podmiotów wymienionych w art. 1 ustawy KPA.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Prezentowane powyżej  moje stanowisko potwierdza również Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Czy wójt / burmistrz / prezydent miasta wyznacza koordynatora tylko w Urzędzie Gminy / Miasta czy dla wszystkich jednostek organizacyjnych?

Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów. Jednostki organizacyjne gminy, jako podmioty publiczne są zobowiązane do zapewnienia minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej określonych w art. 6 ustawy, ale nie są zobowiązane do wyznaczenia koordynatora, o którym mowa w art. 14 ustawy. Zatem wójt / burmistrz / prezydent miasta  jest zobowiązany do wyznaczenia koordynatora dla organu. Od decyzji ww. organów zależy czy koordynator będzie odpowiedzialny tylko za dostępność w urzędzie obsługującym ten organ czy też w podległych jednostkach organizacyjnych. MFiPR zachęca do wyznaczania osób pełniących taką funkcję w jak największej liczbie podmiotów publicznych.

Czy każdy podmiot publiczny musi mieć koordynatora do spraw dostępności?

Nie każdy. Art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ogranicza obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności wyłącznie do organów władzy publicznej, sądów i trybunałów.

Kto może pełnić funkcję koordynatora, czy są określone wymagania wobec osoby pełniącej tę funkcję?

Przepisy nie określają szczególnych wymagań w stosunku do osoby, która może być wyznaczona do pełnienia funkcji koordynatora dostępności. Biorąc pod uwagę zdania jakie ma wykonywać powinna być to osoba komunikatywna, empatyczna, otwarta na ludzi oraz zmotywowana do poznawania i wdrażania dostępności. Najlepiej byłoby, żeby była to osoba, która zna urząd, w którym pracuje i będzie mogła wskazać te obszary jego działalności, które należy poprawić, żeby urząd ten mógł spełniać wymagania w zakresie dostępności. Funkcja koordynatora dostępności może być pełniona przez jedną lub kilka osób. Decyzja w tym zakresie należy w do kierującego danym podmiotem.

Sklep RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszego portalu.
Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Zapoznaj się z ofertą niszczarek do dokumentów dla firm.
Sklep

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych.

Procedura zdalnego nauczania w szkole

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych w okresie pandemii.

Zdalna nauka i ochrona danych osobowych w okresie pandemii. Czy to da się pogodzić? Pandemia odciska piętno na każdym sektorze naszego i każdego innego kraju na świecie, sektor edukacji jest jednym z tych, który został poddany jednej z największych prób, gdyż przez lata zaniedbywana informatyzacja szkół i placówek oświatowych została poddana największemu z możliwych egzaminów.

Zobacz, jakie są efekty tego wszystkiego.

Cytowane nie bez przyczyny przeze mnie artykuły wskazują, że nie jest najlepiej z tą zdalną edukacją. Niestety, ale większość opisanych problemów w powyższych artykułach jest trywialna. W wielu placówkach uruchomienie zdalnego nauczania wiosną 2020 r., to był typowy chaos nad którym nie panował nikt, a niekiedy dyrektor nie wiedział nawet z jakich narzędzi korzystają nauczyciele, a tam była pełna dowolność:

 • Facebook i Messenger
 • Skype
 • Discord
 • Zoom
 • Vebex
 • Google Classroom
 • Microsoft Office 365
 • Moodle

I wiele, wiele innych….

Czytaj dalej

Nauczanie zdalne i hybrydowe

Zdalne i hybrydowe nauczanie w szkole

Nauczanie zdalne i hybrydowe.

Nauczanie zdalne i hybrydowe w szkołach to pomysł na walkę z epidemią, jednak stawia ono kolejne wyzwania. Przepisy nie precyzują jak wdrożyć lekcje oraz z jakich platform należy korzystać. Każde rozwiązanie ma swoje zalety, ale również wady. Google Classroom, MS Office 365, epodreczniki, ZOOM discord….

Nauczyciele i dyrektorzy, wciąż mają pytania ...

 • Które rozwiązanie wybrać?
 • Jakie procedury należy wdrożyć?
 • Co z ochroną danych osobowych?

Proste to RODO

 • We wtorek, czyli 01 września 2020r., opublikujemy dla Państwa gotowe procedury oraz opracowanie wskazujące na co zwrócić uwagę podczas nauczania zdalnego, a także jakie ryzyka wiążą się z nauczaniem mieszanym.
 • Opublikujemy również darmowe materiały edukacyjne dla nauczycieli i administratorów systemów zdalnego nauczania dla platformy MS Office 365 A1 oraz Google G-Suit Classroom.
 • Wskażemy również ryzyka jakie należy uwzględnić w analizie ryzyka oraz co z RCP. To wszystko będzie do pobrania już we wtorek.
 • Artykuł oraz instrukcje będą dostępne bezpłatnie a gotowe procedury nauczania zdalnego, hybrydowego, analizę ryzyka i RCP możecie Państwo zamówić w promocyjnej cenie w przedsprzedaży za 149 zł do wtorku do godziny 12.00
Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie żółtej
Nauczanie zdalne i hybrydowe w strefie czerwonej

Procedura zdalnego i hybrydowego nauczania w szkole dla nauczycieli.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii w nowym roku szkolnym.

 • Z uwagi na niecierpiący zwłoki charakter tematu dokumentację wysyłamy niezwłocznie na email.
 • Pakiet procedur bezpieczeństwa dla przedszkoli można także zamówić telefonicznie 694 494 240,
 • Procedury można też zamówić przesyłając na nasz adres email biuro@prostetorodo.pl
 • Oczywiście wystawiamy Faktury VAT uwzględniając, iż jest w takim zamówieniu inny nabywca i inny odbiorca.
 • Jest możliwość otrzymania Faktury VAT z odroczonym 7 dniowym terminem płatności.

Czytaj dalej

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli

Nowe wytyczne dla przedszkoli COVID-19

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli i żłobków.

Nowe wytyczne sanitarne dla przedszkoli czyli “Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3″ zostały zaktualizowane już po raz czwarty.

Zaktualizowany zestaw dokumentów z czego się składa.

 • Procedura Bezpieczeństwa Wewnętrznego na terenie placówki (zaktualizowana do nowych przepisów)
 • Procedurę postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19.
 • Komunikat dla Rodziców / Opiekunów prawnych o ich obowiązkach wynikających z wytycznych.
 • Wytyczne GIS z dnia 30 kwietnia 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 04 maja 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 04 czerwca 2020r.
 • Wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Czytaj dalej