Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Jak wprowadzić zapisy o nauce zdalnej do statutu szkoły

Jak wprowadzić zapisy o nauce zdalnej do statutu szkoły

Jak wprowadzić zapisy o nauce zdalnej do statutu szkoły  – za sprawą nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, należy dokonać zmian w treści statutu uzupełniając go według treści zapisu art. 125a ust. 7 Ustawy PO.

Jak wprowadzić zapisy o nauce zdalnej do statutu szkoły

Realizując obowiązek ustawowy dokonania nowelizacji treści statutu celem wprowadzenia do niego zapisów o nauce zdalnej musimy pamiętać o tym, że:

Jaką ścieżkę wprowadzania zmian wybrać ...

 • Przepisy prawa powszechnie obowiązującego określają zasady techniki prawodawczej dla aktów prawa powszechnie obowiązującego, a nie dla przepisów wewnętrznych. Ustawa Prawo Oświatowe również nie określa sposobu wprowadzania zmian do statutu. Przyjąć należy, że dobrą praktyką jest sugerowanie się zasadami techniki prawodawczej, która stosowana jest dla aktów prawa powszechnie obowiązującego, a co za tym idzie statut może być zmieniony w formie nowelizacji aktu pierwotnego, nowelizacji aktu znowelizowanego oraz nowelizacji aktu ujednoliconego. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po nowelizacji wydać tekst jednolity, który niewątpliwie łatwiejszy jest do zapoznania się dla zainteresowanych.

Co w zespołach szkół ...

 • Jeżeli zapisy mają być takie same dla poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu nowelizacji może zostać poddany tylko statut zespołu wynika to z art. 91 ust. 6. Ustawy Prawo Oświatowe: „W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek. „

Data przyjęcia uchwały a wejścia w życie ...

 • Uchwała zmieniająca treść statutu może wejść w życie z dniem jej podjęcia lub terminie późniejszym. W uchwale należy podać datę pojęcia i datę wejścia w życie. Pamiętać jednak należy, iż statut w znowelizowanym brzmieniu musi obowiązywać od dnia 1 września 2022r.

Dyrektor, jako wnioskodawca zmian w statucie ...

 • Z wnioskiem o zmianę statutu może wystąpić: dyrektor szkoły (jako przewodniczący rady pedagogicznej ma prawo występować z wnioskiem o podjęcie uchwały w ramach kompetencji stanowiących rady pedagogicznej), organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organy szkoły (rada szkoły, rada rodziców, samorząd uczniowski). Natomiast w przedmiotowej sprawie z wnioskiem powinien wystąpić dyrektor, jako kierownik jednostki organizacyjnej.

Organ przyjmujący uchwałę w sprawie zmian ...

 • Projekt zmian w statucie przygotowuje Rada Pedagogiczna (Art. 72 ust. 1 UPO ), natomiast uchwala go Rada Szkoły (Art. 80 ust. 2 pkt 1 UPO). W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje Rada Pedagogiczna (Art. 82 ust. 2 UPO). Rada szkoły może projekt: przyjąć, w drodze uchwały,  może odrzucić i przesłać go do poprawek radzie pedagogicznej, gdyż to w jej kompetencjach jest przygotowywanie projektu.

Forma rozstrzygnięcia ...

 • Zmiana statutu wymaga wydania przez radę szkoły (lub w przypadku jej braku rady pedagogicznej) uchwały w sprawie zmiany statutu.

Elementy uchwały zmieniające statu ...

 • Uchwała powinna posiadać: tytuł uchwały – numer, data podjęcia uchwały, przedmiot uchwały „uchwała w sprawie zmiany statutu szkoły … „, podstawa prawna wydania uchwały art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tekst uchwały z podziałem na jednostki redakcyjne (paragrafy, ustępy, punkty, litery, tirety), wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi,  data podjęcia uchwały, data wejścia w życie uchwały, podpis przewodniczącego.

Wzór zapisów do statutu wprowadzających zdalną naukę ...

 • Można posłużyć się gotowym wzorem, w którym wszystkie wymagane elementy zostały opracowane, a także dostosowane do poszczególnych platform do zdalnej nauki. Wzór ten zawiera także propozycję zapisów w statucie dla placówek (np. przedszkoli), które nie będą wykorzystywać do technik i metod kształcenia na odległość żadnej z platform nauki zdalnej, a zajęcia odbywać się będą asynchronicznie. Wzór zawiera wsad do statutu, który należy opatrzeć w formę uchwały.

Jeśli są Państwo zainteresowani nabyciem wzorów kompletnych zapisów do statutu szkoły / przedszkola w związku z wprowadzeniem zajęć zdalnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: tel. 694 494 240 mogą Państwo złożyć także zamówienie internetowe tutaj>>>

Spis treści

Pakiet zawiera wzór zapisów do statutu, dla:

 • szkoły prowadzącej nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie bez wykorzystania platformy

Wzór zapisów statutu dla szkoły - z platformą

Wprowadzenie:

 • opis narzędzi i warunków korzystania z platformy do prowadzenia nauczania zdalnego
 • informacja o zakładaniu kont na platformie
 • opis wymaganych warunków technicznych dla platformy

Postanowienia ogólne:

 • Informacja o administratorze danych osobowych
 • Warunki korzystania z narzędzi i przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli

Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania:

 • omówienie warunków, na jakich korzystanie z platformy jest dozwolone dla uczniów

Bezpieczeństwo etykieta:

 • warunki techniczne zabezpieczania zasobów danych, wykaz obowiązków jakie należy spełnić prowadząc nauczanie z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • wykaz działań zabronionych
 • warunki korzystania z kamery
 • warunki wyciszania uczestników
 • informacja o dopuszczalności brania udziału w zajęciach

Organizacja nauczania na odległość:

 • warunki określone dotyczące zasad organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia nauki zdalnej
 • określenie czasu trwania zajęć
 • zasady sprawdzania obecności
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami:
Obowiązki wychowawców:
Obowiązki pedagoga / psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego:
Obowiązki nauczycieli wspomagających (nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia osób niepełnosprawnych):
Ocenianie:
Modyfikacja dokumentacji:
Oddział przedszkolny:
Świetlica szkolna:
Biblioteka szkolna: