Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Protokół z badania trzeźwości pracownika

Protokół z badania trzeźwości pracownika

Protokół z badania trzeźwości pracownika – za sprawą nowelizacji przepisów Kodeksu pracy, wprowadzoną Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [Dz.U.2023.240] – od dnia 21 lutego 2023r. obowiązują nowe przepisy art. 22(1c) – 22 (1h) k.p. Przepisy te regulują kwestie kontroli trzeźwości oraz kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu.

Dokumentacja do wprowadzenia kontroli trzeźwości ...

Pakiet dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia kontroli stanu trzeźwości przez pracodawcę

  • Aktualizacja Rejestru Czynności Przetwarzania Danych – należy przygotować aktualizację RCPD w związku w wprowadzeniem nowego rodzaju czynności, w związku z realizacją, której dochodzi do przetwarzania danych osobowych badanych osób.
  • Klauzula Informacyjna dla pracowników podlegających kontroli trzeźwości – należy opracować klauzulę informacyjną, przy wykorzystaniu, której, pracodawca, jako administrator danych osobowych, realizował będzie swój obowiązek informacyjny względem podmiotów danych, poddawanych kontroli trzeźwości.
  • Informacja dla pracowników zatrudnionych w chwili wprowadzenia w życie kontroli – zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, należy przygotować taki wzór dla pracowników.
  • Informacja dla pracowników, którzy dopiero zostaną zatrudnieni po wejściu w życie przepisów o kontroli – również w takim przypadku pracodawca musi przygotować stosowną informację dla nowozatrudnianych pracowników, którzy zgodnie z przyjętymi zasadami objęci zostaną po zatrudnieniu trzeźwości.
  • Zapisy wprowadzające kontrolę trzeźwości do układu zbiorowego pracy / regulaminu pracy / obwieszczenia. (Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości) – wprowadzenie kontroli trzeźwości wymaga nie tylko zachowania właściwego trybu wprowadzenia w życie zapisów, ale również wymaga ich opracowania według wytycznych zawartych w przepisach kodeksu pracy.
  • Protokół potwierdzający ustalenie istnienia uzasadnionego podejrzenia że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub spożywał alkohol w czasie pracy.
  • Protokół z przeprowadzenia badania kontroli trzeźwości przez pracodawcę.

Regulamin do wprowadzenia pracy zdalnej ...

Protokół z kontroli trzeźwości ...