Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

(2 opinie klienta)

499,00  399,00 

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023 – za sprawą nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz przygotowania projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – osoby zarządzające placówkami oświaty powinny podjąć działania przygotowujące zarządzaną placówkę do realizacji nowych obowiązków w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Pakiet dokumentów …

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa przygotowaliśmy dokumentację zawierającą wymienione poniżej wzory dokumentów, którymi będzie posługiwać się jednostka przy organizacji i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w nowym roku szkolnym 2022/2023.

 • Wzór informacji o dopuszczeniu do prowadzenia zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 • Wzór informacji dla uczniów, rodziców o formie i terminach indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 • Wzór wniosku rodzica ucznia – który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności / szczególną sytuację nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – o organizację dla tego ucznia  zajęć na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki,
  – w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

  – z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość
 • Wzór porozumienia z organem prowadzącym o organizację zajęć na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.
 • Projekt zamian zapisów statutu – do wprowadzenia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 dla szkoły korzystającej z platformy, dla przedszkola korzystającego z platformy oraz dla przedszkola, które nie korzysta z platformy.

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek
Forma: Dokumentacja doręczana w postaci elektronicznej / edytowalnej

 

 

Opis

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022//2023 – za sprawą nowelizacji przepisów Ustawy Prawo oświatowe, jak również stosownych rozporządzeń wykonawczych, placówki zobowiązane zostały do realizacji nowych obowiązków począwszy od 1 września 2022r. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszym opracowaniu „Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023

Prawo oświatowe

Kwestie zawieszenia zajęć uregulowane zostały treścią art.  125a.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [dalej Ustawa PO]. Przepis art. 125a dodany przez art. 5 pkt 7 Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej niniejszą Ustawę PO z dniem 1 września 2022 r.

Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 1 PO

cyt.: „(…)Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

Przepisy wykonawcze ...

Dostosowanie treści statutów jednostek ...

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 PO

cyt.: „(…)Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.(…)”.

Wykaz dokumentów, jakie należy przygotować

Dodatkowe informacje

Wybierz dokumentację:

Projekt zamian zapisów statutu, Wzór porozumienia z organem prowadzącym o organizację zajęć na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.

2 opinie dla Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

 1. Magda / Dyrektor PSP

  Postanowiłam, nie czekać do ostatniej chwili – nowy rok szkolny to dla nad dyrektorów zawsze burzliwy okres – zakupiła pakiet dokumentacji. Bardzo praktyczne podejście do tematu – zwłaszcza jeśli chodzi o zapisy do nowelizacji treści statutu – wszystko zrozumiałe i bardzo dobrze przygotowane – POLECAM

 2. IOD

  Panie Mariuszu świetna robota – ŚWIETNA – wszystko można powiedzieć „na gotowo” wzory porozumień i oświadczeń a najbardziej przyda się wzór zmian do statutu z regulaminem nauki zdalnej – super

Dodaj opinię