Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

(7 opinii klienta)

499,00  399,00 

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023 – za sprawą nowelizacji przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, oraz przygotowania projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – osoby zarządzające placówkami oświaty powinny podjąć działania przygotowujące zarządzaną placówkę do realizacji nowych obowiązków w nowym roku szkolnym 2022/2023.

Pakiet dokumentów …

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa przygotowaliśmy dokumentację zawierającą wymienione poniżej wzory dokumentów, którymi będzie posługiwać się jednostka przy organizacji i prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w nowym roku szkolnym 2022/2023.

 • Wzór informacji o dopuszczeniu do prowadzenia zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.
 • Wzór informacji dla uczniów, rodziców o formie i terminach indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 • Wzór wniosku rodzica ucznia – który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności / szczególną sytuację nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania – o organizację dla tego ucznia  zajęć na terenie danego przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki,
  – w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

  – z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość
 • Wzór porozumienia z organem prowadzącym o organizację zajęć na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.
 • Projekt zamian zapisów statutu – dla szkoły – dla przedszkola – do wprowadzenia przed rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 dla szkoły korzystającej z platformy, dla przedszkola korzystającego z platformy oraz dla przedszkola, które nie korzysta z platformy.
 • GRATIS Projekt Uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek
Forma: Dokumentacja doręczana w postaci elektronicznej / edytowalnej
Termin wysyłki: Dokumentacja wysyłana jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym rachunku bankowym
Faktura VAT: Każdy kupujący otrzymuje automatycznie przy zakupie dokument księgowy

Telefon kontaktowy: 694 494 240

 

 

Opis

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022//2023 – za sprawą nowelizacji przepisów Ustawy Prawo oświatowe, jak również stosownych rozporządzeń wykonawczych, placówki zobowiązane zostały do realizacji nowych obowiązków począwszy od 1 września 2022r. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w naszym opracowaniu „Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023

Prawo oświatowe

Kwestie zawieszenia zajęć uregulowane zostały treścią art.  125a.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [dalej Ustawa PO]. Przepis art. 125a dodany przez art. 5 pkt 7 Ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej niniejszą Ustawę PO z dniem 1 września 2022 r.

Nauczanie zdalne w roku szkolnym 2022/2023

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 1 PO

cyt.: „(…)Zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

Przepisy wykonawcze ...

Dostosowanie treści statutów jednostek ...

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 PO

cyt.: „(…)Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.(…)”.

Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

Chcesz kupić ale wolisz zamówić przez telefon ...

Istnieje możliwość zamówienia dokumentów telefonicznie pod numerem:  694 494 240
Zamówienia można składać także za pośrednictwem email: biuro@prostetorodo.pl

Zamawiam w sklepie internetowym

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK

Chce zamówić w trakcie rozmowy telefonicznej

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK
Numer telefonu 694 494 240
Telefon czynny od 6:00 do 24:00

Chcę zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK
Adres email: biuro@prostetorodo.pl

Oddzwonimy do Ciebie ... jeśli czegoś szukasz, albo masz pytanie ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dodatkowe informacje

Wybierz dokumentację:

Projekt zamian zapisów statutu, Wzór porozumienia z organem prowadzącym o organizację zajęć na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki.

7 opinii dla Procedura nauki zdalnej w roku szkolnym 2022/2023

 1. Magda / Dyrektor PSP

  Postanowiłam, nie czekać do ostatniej chwili – nowy rok szkolny to dla nad dyrektorów zawsze burzliwy okres – zakupiła pakiet dokumentacji. Bardzo praktyczne podejście do tematu – zwłaszcza jeśli chodzi o zapisy do nowelizacji treści statutu – wszystko zrozumiałe i bardzo dobrze przygotowane – POLECAM

 2. IOD

  Panie Mariuszu świetna robota – ŚWIETNA – wszystko można powiedzieć „na gotowo” wzory porozumień i oświadczeń a najbardziej przyda się wzór zmian do statutu z regulaminem nauki zdalnej – super

 3. Dyrekcja przedszkola publicznego

  Szybko, sprawnie a przede wszystkim w punkt. Materiały praktyczne bez zbędnego przegadania tematu. Dziękuję za wsparcie.

 4. Andrzej

  Nareszcie konkretna dokumentacja …. szkoda, że tak trudno było Was odszukać w internecie.

 5. Gabrysia

  PROFESJONALNIE szybko i bez żadnych problemów – komplet dokumentów już mamy opracowany i jesteśmy gotowi na zdalne nauczanie „w zimie”.

 6. Marlena Dyrekcja

  W ostatniej chwili – zakupiłam cały pakiet – udało się zdążyliśmy – POLECAM

 7. Aneta Zjawiona Sekretarz PSP

  Nie byłam pewna, jak dostanę produkt, kiedy, ale zadzwoniłam do nich wszystko mi wyjaśnili, otrzymałam materiał ekspresowo już przystosowałam sobie i mamy na Radzie do omówienia gotowe dokumenty

Dodaj opinię