Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 ...

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 – świadomość przedsiębiorców, co do zasadności pozyskiwania oświadczeń woli o wyrażeniu tzw. zgód marketingowych stale rośnie. Niestety jednak, wciąż dostrzegam, iż znajomość przepisów regulujących zagadnienie jest niewystarczająca. W efekcie dochodzi do sytuacji, w których to odbierane oświadczenia o wyrażeniu zgody marketingowej w rzeczywistości nie odpowiadają wymogom, jakie przepisy prawa stawiają w odniesieniu do zaplanowanego procesu, który realizował będzie przedsiębiorca.

Dyrektywa Omnibus ...

Ustawa implementująca Dyrektywę Omnibus ...

Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r., poz. 2581) jest aktem, który wprowadza zmiany w Ustawie z dnia :

 • 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;
 • 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.

Ważne definicje ...

Przedsiębiorca planujący realizację określonego działania potocznie nazywał będzie je działaniem marketingowym. Sygnalizuję jednak, iż jest to zbyt daleko idące uproszczenie tematu. Należy w sposób precyzyjny zestawić projektowane działania z obowiązującymi przepisami prawa i dopiero na tej podstawie należy przejść do kolejnego etapu, jakim będzie opracowanie dokumentacji, procedur postępowania, które gwarantować będzie poprawność realizowanego procesu. Przede wszystkim przedsiębiorca musi udzielić jasnej odpowiedzi, jakiego rodzaju działania będzie realizował a następnie określić, musi także w jaki sposób będzie chciał osiągnąć zaplanowany rezultat, jak również to do kogo będzie kierował swoje działania.

Zacząć należy od określenia tego, czy projektowany proces zakłada przesyłanie informacji handlowych, czy też będzie w ramach działań prowadzony marketing bezpośredni. Następnie należy doprecyzować, czy wykorzystywane do realizacji będą telekomunikacyjne urządzenia końcowe, automatyczne systemy wywołujące, czy też środki komunikacji elektronicznej, w tym email. Procedura pozyskiwania zgód marketingowych w firmie, wzory zgód marketingowych.

Informacja handlowa ...

Informacja handlowa – jest to pojęcie, jakie zdefiniowane zostało w art. 2 pkt. 2) Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Zgodnie z art. 2 Dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym), informacja handlowa to każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany.

Następujące informacje same w sobie nie stanowią informacji handlowych:

 • informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
 • informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych.

Informacja handlowa jest wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. Informacja handlowa zawiera:

 • oznaczenie podmiotu, na którego zlecenie jest ona rozpowszechniana, oraz jego adresy elektroniczne;
 • wyraźny opis form działalności promocyjnej, w szczególności obniżek cen, nieodpłatnych świadczeń pieniężnych lub rzeczowych i innych korzyści związanych z promowanym towarem, usługą lub wizerunkiem,
 • jednoznaczne określenie warunków niezbędnych do skorzystania z tych korzyści, o ile są one składnikiem oferty;
 • wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ na określenie zakresu odpowiedzialności stron, w szczególności ostrzeżenia i zastrzeżenia.

Spam ...

Spam – będzie to zatem treść posiadająca cechy informacji handlowej, aczkolwiek jej przekazanie następuje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez uzyskania uprzedniej zgody.

Marketing bezpośredni ...

Marketing bezpośredni – omawiając to pojęcie odwołam się do treści Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 sierpnia 2022r., (RPZ.610.2.2020.PG / Decyzja Nr RPZ 5/2020). Przez marketing rozumie się działania przedsiębiorców dotyczące sprzedaży, dystrybucji, reklamy, planowania, produkcji, badań rynku. Przez marketing definiuje się również sztukę zdobywania, utrzymywania, rozwijania klienta poprzez tworzenie, dawanie, komunikowanie mu wartości, które mają dla niego największe znaczenie (M. Wejtko, „Dożywotni romans z klientem”, Marketing Serwis, 1998, nr 11.). Działania te mają także na celu poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji, sprzedaży i reklamy towarów lub usług. Bezpośredniość zaś oznacza skierowanie komunikatu do konkretnej osoby (choćby nadawca nie dysponował jej danymi), celem uzyskania bezpośredniej reakcji (odpowiedzi). Ponieważ cechą działań podejmowanych w celach marketingu bezpośredniego jest nakierowanie na osiągnięcie efektu handlowego, najczęściej w postaci zwiększenia popytu na towary lub usługi przedsiębiorcy, marketing bezpośredni obejmuje nie tylko działania o charakterze sprzedażowym, ale również jakiekolwiek działania, które służą dostarczaniu informacji, jeśli ich końcowym efektem jest zainteresowanie adresata ofertą przedsiębiorcy.

Tym samym, za marketing bezpośredni kwalifikowane mogą być sytuacje:

 • w których przedsiębiorca kontaktuje się z konsumentem w celu przedstawienia propozycji zawarcia umowy,
 • kiedy, kontakt ma na celu uzyskanie zgody na marketing bezpośredni, w tym na zaprezentowani oferty;
 • polegające na tym, iż kontakt jest wykorzystywany do umówienia bezpośredniego spotkania z przedstawicielem handlowym, którego zadaniem jest przedstawienie oferty określonego produktu i zawarcie umowy;
 • kiedy przedsiębiorca nawiązuje kontakt ze swoim klientem w celu zbadania jego potrzeb lub oczekiwań co do oferowanych przez przedsiębiorcę towarów lub usług;
 • w których kontakt ma na celu informowanie o akcjach promocyjnych przedsiębiorcy, bez składania propozycji zawarcia umowy przez telefon,
 • kiedy kontakt dotyczy zapowiedzi oferty.

Warto dokonać przeglądu stosowanych oświadczeń ...

Zgodnie z art. 3 pkt. 1) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w art. 172 w ust. 1 po wyrazach „dla celów marketingu bezpośredniego” dodaje się wyrazy „lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).”.

 

Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ...

Art.  172. – nowe brzmienie od 1 stycznia 2023.

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.
 4. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

Art.  172. – dotychczasowa treść przepisu

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Zgody marketingowe od 1 stycznia 2023 ...