Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

Original price was: 399,00 zł.Current price is: 299,00 zł.

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

Przygotowaliśmy opracowanie poświęcone w całości tematyce pozyskiwania i wykorzystywania danych w celach marketingowych. Dokumentacja zawiera szczegółową procedurę, jaką należy zachować, przy pozyskiwaniu zgód na marketing. Przedstawiamy także wzory gotowych oświadczeń woli dla Klientów, które można wykorzystać do prowadzenia działań marketingowych.

Dokumentacja dla przedsiębiorcy:

 • Omówienie zagadnienia ze wskazaniem przepisów prawa regulujących zagadnienie.
 • Procedura pozyskiwania zgód marketingowych w firmie.
 • Wzór oświadczenia kontrahenta o wyrażeniu zgody marketingowej składanego:

  • za pomocą formularza w postaci papierowej  wraz z Klauzulą Informacyjną RODO oraz treścią  automatycznie wysyłanej odpowiedzi do  podmiotu danych,
  • w trakcie rozmowy telefonicznej,
  • za pośrednictwem WWW wraz Klauzulą Informacyjną RODO.

Opis

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych

Procedura pozyskiwania zgód marketingowych – celem procedury jest określenie prawidłowych zasad postępowania w związku z odbieraniem i dokumentowaniem oświadczeń woli Kontrahentów o wyrażeniu przez nich zgody na kontakt w celach marketingu bezpośredniego lub przekazywania im informacji handlowych, z wykorzystaniem połączeń telefonicznych albo odpowiednio korespondencji email.

Jaki jest cel pozyskiwania danych ...

Przedsiębiorca musi wiedzieć, w jakim celu pozyskuje dane czy będzie to pozyskiwanie w celu:

 • prowadzenia marketingu bezpośredniego, czy
 • przesyłania / przekazywania niezamówionej informacji handlowej.

Różne podstawy prawne ..

W zależności od projektowanych działań przedsiębiorcy muszą mieć świadomość tego, iż różne przepisy regulują to zagadnienie, określając różne warunki legalizujące. Interesuje cię temat, chcesz wiedzieć więcej, przeczytaj nasze opracowanie „Zgody marketingowe w firmie„.

W jaki sposób będzie wyrażana zgoda ...

W zależności od przyjętego kształtu procesu różne mogą być warianty i rozwiązania technologiczne służące realizacji celu, jakim jest m.in. pozyskanie zgody marketingowej. W praktyce najpopularniejszymi kanałami, za pośrednictwem których składane są oświadczenia woli o wyrażeniu zgody to :

 • na formularzu w postaci papierowej,
 • w trakcie rozmowy telefonicznej,
 • za pośrednictwem formularzy WWW.

Warto dokonać przeglądu stosowanych oświadczeń ...

Zgodnie z art. 3 pkt. 1) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibus w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne w art. 172 w ust. 1 po wyrazach „dla celów marketingu bezpośredniego” dodaje się wyrazy „lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

Zgodnie z art. 3 pkt. 2) Ustawy implementującej Dyrektywę Omnibu dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).”.

 

Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ...

Art.  172. – nowe brzmienie od 1 stycznia 2023.

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego lub przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.
 4. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233).

Art.  172. – dotychczasowa treść przepisu

 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
 2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
 3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.