Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy z Pocztą Polską należy zawrzeć umowę powierzenia dla usług PURDE i PUH?

69,00 

Czy z Pocztą Polską należy zawrzeć umowę powierzenia dla usług PURDE i PUH?

Stanowisko IOD zawiera odpowiedź na pytanie: Czy w związku ze świadczeniem przez Pocztą Polską publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (PURDE) oraz publicznej usługi hybrydowej (PUH) należy zawrzeć umową powierzenia przetwarzania danych, o jakiej mowa w art. 28 RODO?

Opis

Czy z Pocztą Polską należy zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania dla usług PURDE i PUH?

Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.,  o doręczeniach elektronicznych, do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany operator wyznaczony. Zgodnie z art. 3 pkt. 13 Ustawy dnia 23 listopada 2012 r., Prawo pocztowe, operator wyznaczony, jest to operator pocztowy obowiązany do świadczenia usług powszechnych. Operatorem wyznaczonym, na lata 2016 – 2025 jest Spółkę Akcyjną Poczta Polska, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00- 940 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP: 525-000-73-13, kapitał zakładowy: 964 140 000,00 zł – wpłacony w całości.