Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie KRI nadal obowiązuje

Rozporządzenie KRI nadal obowiązuje

Rozporządzenie KRI nadal obowiązuje – w związku z brzmieniem z art. 26 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zrodziły się pytania dotyczące tego, do kiedy stosować należy zapisy Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Ustawodawca zdecydował o przedłużeniu okresu obowiązywania Rozporządzenia KRI. Przypomnijmy przepisy miały obowiązywać do 23 maja 2023r. do kiedy zatem należy stosować przepisu Rozporządzenia KRI … ?

Reasumując ...

Zgodnie z określonymi przepisami zasadami techniki prawodawczej, w sytuacji kiedy zmienia się treść przepisu upoważniającego do wydania określonego aktu wykonawczego – w taki sposób, iż zmienia się zakres spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczym – przyjmuje się, że ten akt wykonawczy wydany na tej podstawie traci swoją moc obowiązującą z dniem wejścia w życie przepisu zmieniającego treść przepisu upoważniającego. W opisywanym przypadku doszło do zmiany art. 18 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, poprzez uchylenie lit c) w pkt. 1. Innymi słowy doszło do zmiany zakresu spraw przekazanych do uregulowania aktem wykonawczy, dla którego podstawę stanowił zmieniany przepis. Innymi słowy uległ zmianie przepis, który stanowił podstawę do wydania Rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2012r., w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Ustawodawca zdecydował do kiedy obowiązywać będzie Rozporządzenie KRI ...

Ustawodawca określił, iż Rozporządzenie KRI, wydane na podstawie zmienionego art. 18 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obowiązywać będzie przez okres 60 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  Innymi Rozporządzenie KRI nadal obowiązuje do dnia 23 maja 2024r.

Nagranie VIDEO - jak przeprowadzić Audyt KRI

Bieżące zagadnienia ...