Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzór odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru w terminie

59,00 

Wzór odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru w terminie

Przygotowaliśmy wzór korespondencji konsumenta kierowanej do przedsiębiorcy z oświadczeniem o wyznaczeniu dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy na odległość w związku z niedostarczeniem towaru w określonym umownie terminie.

Opis

Wzór odstąpienia od umowy w związku z niedostarczeniem towaru w terminie

 Zgodnie z art.  5431 § 1 k.c., jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej. Innymi słowy w omawianej sytuacji konsumenta, w której to z zawartej przez konsumenta umowy na odległość wynika wprost, jaki jest termin dostarczenia towaru (10 dni) uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie mu po upływie tego właśnie 10 dniowego terminu, a nie terminu 30 dniowego, o jakim mowa w przepisie, który obowiązywałby, gdyby warunki zawartej umowy nie określały terminu na dostarczenie towaru. Zwracam jednak uwagę na fakt, iż co do zasady, jeśli mamy do czynienia z takim opóźnieniem w dostarczeniu towaru (w naszym wypadku o opóźnieniu mówić możemy po upływie 10 dniowego terminu) kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Innymi słowy co do zasady, sam upływ terminu nie jest wystarczający, obowiązkiem konsumenta jest wyznaczenie dodatkowego terminu dla dostarczenia towaru i zakomunikowanie tego faktu sprzedawcy.