Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sklep RODO w medycynie

Praktycznie wszystkie dokumenty, jakimi dysponujemy – zapoznaj się ze zbiorem. Praca IOD w medycynie sprawia, iż praktycznie każdy dzień przynosi nam swoje wyzwania, które często finalizujemy przygotowując konkretne opracowania problemu, czy procedury, albo konkretne wzory dokumentów, z tego względu jeśli czegoś nie ma na naszej liście, najprawdopodobniej jeszcze tego nie zamieściliśmy tam. Jeśli mają Państwo swoje prośby o opracowanie konkretnego zagadnienia zapraszamy do kontaktu tel. 694 494 240

Sklep RODO w medycynie to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania jednostek medycznych. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur w medycynie, opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO w medycynie spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Oddzwonimy do Ciebie ... jeśli czegoś szukasz, albo masz pytanie ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Dokumentacja w postaci elektronicznej ...

Procedura do digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej.

 

Procedura postępowania opisująca w jaki sposób należy postępować z dokumentacją medyczną prowadzoną w postaci papierowej przy jej skanowaniu. Zarząd podmiotu medycznego podejmując decyzję o digitalizacji dokumentacji medycznej powinien pamiętać o szeregu zasad i przepisów, jakie należy uwzględnić wdrażając w życie nowe rozwiązanie.

199,00 pln

Porównanie starych i nowych przepisów w postaci zestawienia tabelarycznego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 ze zm.)

 

Opracowaliśmy porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

119,00 pln

Procedura prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Jeśli jednostka chce prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej musi wdrożyć odpowiednią dokumentację.


Komplet dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do wdrożenia przy prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM.

599,00 pln

Nagranie VIDEO jak przygotować system informatyczny lekarza, jednostki medycznej do prowadzenia dokumentacji elektronicznej, w tym EDM.


Jakie wymagania stawiają przepisy prawa przed jednostkami w zakresie przygotowania systemu informatycznego. Co w praktyce należy zrobić, aby spełnić ww. wymagania przepisów prawa. Co jest źródłem nieprawidłowych działań podmiotów medycznych. Jakie są warianty możliwych modernizacji systemu informatycznego pod kątem przygotowania do EDM. Jakie są możliwe modele gwarantujące wysoki poziom przygotowania systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

79,00 pln

Jakie wymogi musi spełnić system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej.


Opis wymogów techniczno organizacyjnych, jakie należy spełnić, aby PWDL mógł prowadzić dokumentacje medyczną jedynie w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca poprawność przygotowania podmiotu, jak również pozwalająca na opracowanie planu naprawczego.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr inż. Michał Kubik
Autor: mgr inż. Kamil Kubik

149,00 pln

Audyty w podmiotach medycznych ...

Audyt RODO. Lista pytań kontrolnych pozwalających na wykonanie audytu poprawności wdrożenia przepisów RODO w podmiocie medycznym.

Lista uniwersalnych pytań kontrolnych pozwalających na dokonanie weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zgodności z RODO. Audyt kontrolny RODO przygotowany przez dr Jakuba Rzymowskiego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

860,00 pln

Lista pytań kontrolnych  pozwalająca na sprawdzenie poprawności korzystania z Systemu eWUŚ.

Problem poprawności korzystania z systemu eWUŚ jest niestety problemem bardzo często występującym w praktyce funkcjonowania jednostek. Niestety także ADO / ASI nie dostrzegają powagi tego zagadnienia bagatelizując np. to, iż dane weryfikowane są z wykorzystaniem tylko jednego login / hasło przez kilku pracowników. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

99,00 pln

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Lista kontrolna pozwalająca na sprawdzenie poprawności  działań personelu.

Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

149,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK, powstała na bazie raportów z kontroli przeprowadzonych przez NIK w podmiotach medycznych.

Lista pytań kontrolnych, która pozwala na dokonanie samooceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w oparciu o wytyczne, jakimi kierowała się Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzając kontrolę w podmiotach medycznych.

69,00 pln

Lista kontrola pozwalająca na sprawdzenie czy monitoring wizyjny w podmiocie medycznym jest prawidłowo stosowany.

Konkretne pytania oraz opracowanie merytoryczne, do tego wytyczne, jakie należy spelnić aby monitoring w PWDL był legalny.

99,00 pln

Ankieta sprawdzająca poprawność zabezpieczeń urządzeń przenośnych w firmie

Przygotowaliśmy ankietę sprawdzającą. Na podstawie ankiety IOD będzie miał możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive, tablety itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobó

29,99 pln

Dokumentacja RODO dla podmiotów medycznych ...

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla przychodni. Polityka Bezpieczeństwa dla podmiotu medycznego.

 

Dokument bazowy nazywany często Polityką Bezpieczeństwa, Polityką Ochrony Danych. Kluczowy dokument regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce medycznej. Dokument pozwala na uporządkowanie dokumentacji regulującej zagadnienia ochrony danych osobowych w PWDL. Uzupełniony o dodatkowe moduły w postaci załączników staje się kompleksowym dokumentem. Moduły możliwe do nabycia w Sklep RODO.

299,00 pln

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki, higienistki szkolnej.

Każda pielęgniarka, podmiot leczniczy sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole ma określone obowiązki, w tym obowiązki na gruncie RODO. Oznacza to, iż należy przygotować i wdrożyć odpowiednią dokumentację RODO dla gabinetu pielęgniarki w szkole. Bazując na naszym doświadczeniu branżowym opracowaliśmy dla Państwa taką wzorcową dokumentację, której dostosowanie do swoich potrzeb będzie proste

599,00 pln

Dokumentacja RODO do organizacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 

Przygotowaliśmy zestaw dokumentów wspierających prawidłową organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych.

119,00 pln

Procedura pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – regulamin dla IOD wewnętrznego / dla IOD zewnętrznego

W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w zakresie weryfikowania poprawności funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych w strukturach Administratorów Danych Osobowych, przygotowaliśmy procedurę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Postępowania kontrole prowadzone są w oparciu o listę pytań, jakie UODO zadanie sprawdzanym ADO. Przygotowany przez nas Regulamin pełnienia funkcji IOD oparty jest o taką właśnie listę.

Autor: Magdalena Waszak

399,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

Opracowanie przedstawiające zasady postępowania podmiotu medycznego w związku z realizacją praw podmiotów danych na gruncie RODO. Wzory dokumentów wniosków, wzory gotowych odpowiedzi. Gotowa procedura dla każdego z osobnych praw do wdrożenia do stosowania w podmiocie medycznym.

149,00 pln

Wzory Klauzul Informacyjnych RODO dla podmiotów medycznych: dla pacjenta, kontrahenta, kandydata, pracownika, wolontariusza, stażysty, praktykanta, ZFŚS, PZP, PPK, WWW, COVID-19, monitoring, rejestracja rozmów itd.

Pełen pakiet wzorców dokumentacji Klauzul Informacyjnych RODO dla przychodni, lekarza, szpitala, w medycynie. Dodatkowo Procedura realizacji obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. Zobacz pełen wykaz dokumentów, jaki przygotowaliśmy.

699,00 pln

Gotowe materiały edukacyjno – informacyjne dla personelu. Ułatwienie w pracy IOD podnoszącego kompetencje pracowników.

Wykupując abonament otrzymują Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno informacyjnych tematycznie związanych z RODO adresowanych do pracowników. Materiały mogą Państwo wykorzystywać jako IOD w prowadzeniu działań szkoleniowych w swoich jednostkach. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

399,00 pln

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Instrukcja opisująca szczegółowo zasady, jakie obowiązują personel, przy korzystaniu w pracy ze służbowej poczty elektronicznej. Dokument opisujący prawidłowe praktyki działania, jak również wskazujący na nieodpowiednie zachowania. Uporządkowanie procedury związanej z korzystaniem z email jest koniecznością. Nieodpowiedzialne posługiwanie się email doprowadzić może do dramatycznych skutków nie tylko biznesowych.

99,00 pln

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO

Prawa i wolności to grupa zjawisk często traktowanych na gruncie RODO po macoszemu. A niedobrze. Znajomość praw i wolności jakie chronione są na gruncie RODO potrzebna jest do realizacji kilku przepisów

Autor: dr Jakub Rzymowski

59,00 pln

Plan Ciągłości Działania dla jednostek medycznych

Ze względu na powinność istnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz obowiązek regularnego testowania, mierzenia jak i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, jak również ze względy na obowiązek podmiotu zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki – wprowadza się Plan Ciągłości Działania (PCD), a w nim określa Krytyczne Procesy (KP) których niedostępność albo obniżenie stopnia poprawności, skutkować może powstaniem ryzyka w zakresie realizacji celów Jednostki.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

299,00 pln

Wzór ankiety pozwalającej na przygotowanie oferty wdrożeniowej RODO w jednostce medycznej.

Ankieta sprawdzająca służy pomocą przy opracowaniu oferty wdrożenia RODO u kontrahenta. Dokument zawiera wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla audytora przygotowującego ofertę. Ankieta składa się z szeregu pytań, odpowiedzi na które w sposób istotny, ułatwią przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrożenia RODO.

49,00 pln

RCPD - rejestr czynności przetwarzania danych w medycynie.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego. Każdy z klientów otrzymuje wsparcie w formie online przy wdrożeniu RCPD w PWDL.

1699,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Rejestracja osób odwiedzających pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii Covid-19 w związku z postępem realizacji narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją odwiedzin pacjentów w szpitalu zgodnie z wytycznymi MZ i GIS.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

79,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Prowadzenie depozytów / przyjmowanie / likwidacja niepodjętych depozytów.

 

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem depozytów, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych zagadnień problematycznych.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

119,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD
Czynność: Obsługa PZP.
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna.

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 
Czynność: Prowadzenie PPK
Dodatkowo: Klauzula Informacyjna dla PPK.


Przygotowaliśmy dla Państwa wzory dokumentów wymaganych w związku z obsługą Pracowniczych Planów Kapitałowych w obszarze RODO.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

Pozyskiwanie danych z rejestru sprawców na tle seksualnym jest obowiązkiem niektórych pracodawców. Niestety jednak obowiązek ten zdarza się, iż nie jest prawidłowo realizowany. Zwrócić należy uwagę, iż zmianie uległ tryb pozyskiwania takich danych, jak i sposób zakładania konta użytkownika.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD Czynność: Przetwarzanie danych osobowych w Kasach Zapomogowo Pożyczkowych KZP

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD oraz opisujących zasady przetwarzania danych osobowych przez KZP.

Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pozyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jako administratorów danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie opisujące zasady przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych oraz gotowy opis czynności do Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych RCPD.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

299,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

99,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

  • Gotowa opisana czynność do RCPD.
  • Wzór Klauzuli Informacyjnej
  • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
  • Omówienie zagadnienia

199,99 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji.

Realne pytania i gotowe odpowiedzi dotyczące problemu udostępniania dokumentacji medycznej.

Udostępnianie dokumentacji medycznej to temat, który w praktyce prowadzi do wielu trudnych sytuacji. Sytuacji, z którymi musicie sobie radzić w codziennej pracy. Z tego względu bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu przygotowaliśmy konspekt z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tematem. Udzielamy odpowiedzi na realne pytania. Uwaga dodatkowo, każdy z Was otrzyma wsparcie w postaci konsultacji w swojej codziennej pracy

399,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej. 

Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis. Opracowanie wyjaśniające zagadnienia problematyczne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Szerokie wprowadzenie do tematu oraz procedura udostępniania dokumentacji medycznej.

Zgodna z Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r.

99,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej.

Gotowa procedura oraz obszerne wyjaśnienia zwązane z tematem zasadności prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej, poruszająca problemy w szerszym zakresie.

49,00 pln

Kompendium wiedzy na temat udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. 

Wzory procedur dotyczących udostępniania dokumentacji, wzory oświadczeń, szczegółowe opisanie zagadnienia.

299,00 pln

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych.

Dokumentacja dedykowana dla tych podmiotów medycznych szpitali, przychodni, które prowadzą nagrywanie rozmów w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na SOR, czy w ramach NiŚOZ. Regulamin to dokument kompleksowo opisujący proces rejestracji rozmów, uwzględniający nie tylko różne podstawy prawne prowadzenia nagrywania, ale i różne cele i okresy retencji zgromadzonych danych w związku z nagrywaniem rozmów: na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz na NiŚOZ (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) na NiŚOZ (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna)

Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Udostępnianie danych do rejestrów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

Często jednostki medyczne proszone są przez różnego rodzaju instytucje o przekazanie im różnego rodzaju danych dotyczących zatrudnionego personelu. Takie zjawisko występuje także jeśli chodzi o dane pielęgniarek i położonych. Merytoryczne opracowanie tematu, wskazujące na obowiązki o prawa podmiotów danych. Wzór  oświadczenia personelu, umożliwiający udostępnienie danych.

49,00 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
Kiedy i na jakich zasadach jednostka medyczna może udostępniać dokumentację medyczną oraz informacje dotyczące pacjentów ubezpieczycielom.
Autor: Dominik Spałek

99,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych

 

Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji

119,00 pln

Prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Opracowanie merytoryczne wyjaśniające temat zasad w oparciu o które realizowane jest prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej, ze wskazaniem wyjątków pozwalających na odmowę takiego dostępu..

49,00 pln

Procedura Wydawanie recept w podmiocie medycznym. Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji

59,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Opracowanie, w którym omówione zostały różne warianty i przypadki w których zachodzi konieczność podjęcia decyzji w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.  Opracowanie zawiera także graficzny schemat procedury udzielania informacji.

199,00 pln

Realizacja obowiązku informacyjnego w podmiocie medycznym ...

Wzory Klauzul Informacyjnych RODO dla podmiotów medycznych: dla pacjenta, kontrahenta, kandydata, pracownika, wolontariusza, stażysty, praktykanta, ZFŚS, PZP, PPK, WWW, COVID-19, monitoring, rejestracja rozmów itd.

Pełen pakiet wzorców dokumentacji Klauzul Informacyjnych RODO dla przychodni, lekarza, szpitala, w medycynie. Dodatkowo Procedura realizacji obowiązku informacyjnego przez administratora danych osobowych. Zobacz pełen wykaz dokumentów, jaki przygotowaliśmy.

699,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów podmiotów medycznych. Dodatkowo opis możliwych sposobów realizacji obowiązku informacyjnego względem pacjentów PWDL.

149,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w PWDL z wykorzystaniem klauzul informacyjnych. 

Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprowadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się 

99,00 pln

Przetłumaczone Klauzule Informacyjne dla Pacjentów. Język angielski. Język niemiecki. Język ukraiński.

Zasada przejrzystości na gruncie RODO, wymaga by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących.

Czy należy realizować obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej.

 Kompleksowe opracowanie tematu ze stanowiskiem podsumowującym.

39,00 pln

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową klauzulę informacyjną, przeznaczoną dla podmiotów wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19, za pomocą której realizują one, jako ADO, swój obowiązek informacyjny określony przepisami art. 13 RODO. Dodatkowo otrzymają Państwo także Procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego.

 

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

79,00 pln

Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego ...

Video szkolenie dla personelu medycznego.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Praktyczna pomoc dla IOD w realizacji zadań szkoleniowych personelu w okresie pandemii.

199,00 pln

Dokumentacja trenerska, szkoleniowa dla zajęć dedykowanych dla rejestratorek i pielęgniarek w PWDL.

Materiał szkoleniowy, test sprawdzający wiedzę, karta szkolenia wstępnego .

99,00 pln

Jak wykonać audyt bezpieczeństwa informacji w podmiocie medycznym.
Jak wykonać audyt KRI.

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkoleniową w ramach której nasi eksperci zaprezentują Państwu, w jaki sposób zgodnie z prawem i prawidłowo można wykonać samodzielnie Audyt bezpieczeństwa informacji KRI.

Autor: Robert Stańczyk

599,00 pln

Gotowe materiały edukacyjno – informacyjne dla personelu. Ułatwienie w pracy IOD podnoszącego kompetencje pracowników.

Wykupując abonament otrzymują Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno informacyjnych tematycznie związanych z RODO adresowanych do pracowników. Materiały mogą Państwo wykorzystywać jako IOD w prowadzeniu działań szkoleniowych w swoich jednostkach. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

399,00 pln

Sprawy pracownicze ...

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej na podstawie kodeksu pracy.

Wykorzystanie w praktyce korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie pracy zdalnej, korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również opracowania, wdrożenia i stosowania odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Przygotowaliśmy w związku z powyższym wzorcową dokumentację zawierającą stosowne materiały, jakie nie tylko usprawnią, ale i przyspieszą proces wdrożenia pracy zdalnej.

 

299,00 pln

Przygotowaliśmy dokumentację, która usprawni proces wprowadzenia w życie kontroli trzeźwości wśród pracowników. W skład naszego pakietu wchodzą odpowiednio.

Pracodawca podejmujący decyzję o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów wykonawczych regulujących to zagadnienie zachowując jednocześnie określony tryb wprowadzenia odpowiednich regulacji do przepisów wewnątrzzakładowych, które muszą określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania.

299,00 pln

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną

Pojęcie pracy zdalnej. Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy. Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną.Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej. Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem. Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.  Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi. Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę. Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu. Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych. Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania. Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kontrola wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej. Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną. Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej. Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną. Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.

99,00 pln

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości

Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie przepisów zawierające analizę przepisów kodeksu pracy, jakie dają możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Kolejno analizujemy poszczególne przepisy tym samym staramy się wspierać Państwa w ich stosowaniu w praktyce.

99,00 pln

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych.

Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, w tym dot. postępowania konkursowego, jak również wzory oświadczeń kandydatów.

Zobacz, jak my to robimy.

299,00 pln

Procedura wyboru kontrahenta zgodna z RODO dla podmiotów medycznych.

Procedura ma na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa regulującymi ochronę danych osobowych, realizowanych w przedsiębiorstwie postępowań zmierzających do wyboru kontrahenta. Instrukcja ma również na celu określenie czy w związku z zawarciem kontraktu należy zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

379,00 pln

Jakie dokumenty należy wdrożyć w podmiocie medycznym w związku z wejściem w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

Jakie zmiany należy wprowadzić do Regulaminu ZFŚS, aby był on zgodny z przepisami

Wyczerpujące opracowanie dot. zmian przepisów, jakie należy uwzględnić tworząc / aktualizując Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w podmiocie medycznym.

199,00 pln

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej.

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Przygotowaliśmy pakiet dokumentów, jakie należy wdrożyć w związku z realizacją obowiązków określonych treścią Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

99,00 pln

Procedura rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych.

Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, w tym dot. postępowania konkursowego, jak również wzory oświadczeń kandydatów.

Zobacz, jak my to robimy.

299,00 pln

Jakie dokumenty należy wdrożyć w podmiocie medycznym w związku z wejściem w życie przepisów o Pracowniczych Planach Kapitałowych.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD.

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

149,00 pln

Ankieta sprawdzająca poprawność zabezpieczeń urządzeń przenośnych w firmie

Przygotowaliśmy ankietę sprawdzającą. Na podstawie ankiety IOD będzie miał możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive, tablety itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobó

29,99 pln

Procedura antykorupcyjna dla szpitala

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację zawierającą zasady postępowania w sytuacjach, których kwalifikacja prawna, etyczna jest negatywna. Uporządkowanie tematu pozwala na sprawne poruszanie się po zagadnieniach.

199,00 pln

Procedura wygaszania uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

Każdy administrator zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności również przy cofaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Jedynie formalne cofnięcie upoważnienia jest niewystarczające. Konieczne jest również weryfikowanie poprawności podjętych działań, także po ustaniu upoważnienia.

 

49,00 pln

Teleporady w AOS.

Standard teleporady w AOS. Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ. Obowiązkiem PWDL jest opracować odpowiednią dokumentację, jak również poinformować o niej w określony sposób pacjentów i NFZ.

399,00 pln

Teleporady w POZ.

Standard teleporady w POZ. Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ. Obowiązkiem PWDL jest opracować odpowiednią dokumentację, jak również poinformować o niej w określony sposób pacjentów i NFZ.

299,00 pln

Procedura organizacji pracy przy wynoszeniu dokumentacji medycznej poza jednostkę.

Dokumentacja w tym medyczna wynoszona poza Jednostkę, poza szpital, czy przychodnię, to zagadnienie, z którym ADO w medycynie spotykają się każdego dnia. Problematyka zorganizowania przetwarzania danych w takiej sytuacji to zagadnienie rozbudowane i zawierające w sobie szereg aspektów. Aspektów które należy odpowiednio rozwinąć i opisać, tak aby zasady, jakie powstaną były czytelne i możliwe do stosowania przez personel. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa komplet dokumentów dotyczacych tematu organizacji poprawnej takiej pracy.

129,00 pln

Tabela opisująca przykładowe zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych.

Dokumentacja dedykowane dla administratorów, których działania ukierunkowane są na uświadamianie zatrudnionego personelu, personelu dopuszczonego do przetwarzania danych. Dokumentacja zawiera trzy tabele opisujące poszczególne zjawiska oraz metody postępowania proponowane:

49,00 pln

Usługi informatyczne dla jednostek medycznych (IT w medycynie).

COVID-19 ...

Oświadczenie personelu medycznego dotyczące szczepień COVID-19

W związku z faktem, iż opublikowany został Komunikat na stronach Ministerstwa Zdrowia, dnia 21 lutego 2022r., pn.: „Obowiązek szczepień służb medycznych”, publikujemy wzór oświadczenia pracowników objętych obowiązkowym szczepieniem przeciwko COVID-19. Wzór, którym może posłużyć się taki pracodawca zatrudniający personel objęty obowiązkowymi szczepieniami przeciwko COVID-19.

Autor: mgr Magdalena Waszak

79,00 pln

Dokumentacja RODO niezbędna dla Punktu Szczepień COVID-19

Dokumentacja RODO w medycynie, jaką należy wdrożyć w Punkcie Szczepień realizującym świadczenia zdrowotne postaci szczepień przeciwko chorobie wywoływanej wirusem SARS-CoV-2

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

2583,00 pln

Klauzula Informacyjna RODO przy szczepieniach COVID-19

Przygotowaliśmy dla Państwa wzorcową klauzulę informacyjną, przeznaczoną dla podmiotów wykonujących szczepienia przeciwko COVID-19, za pomocą której realizują one, jako ADO, swój obowiązek informacyjny określony przepisami art. 13 RODO. Dodatkowo otrzymają Państwo także Procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego.

 

Autor: mgr Magdalena Waszak
Autor:
mgr Dominik Spałek

79,00 pln

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19. 

Zestaw dokumentów przygotowany dla poprawnego wdrożenia pracy zdalnej w związku z COVID-19. Regulamin pracy zdalnej. Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej. Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań. Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej. Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej. Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

 

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

179,00 pln

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka