Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Sklep RODO w medycynie

Dokumenty dla podmiotów medycznych ...

Praktycznie wszystkie dokumenty, jakimi dysponujemy – zapoznaj się ze zbiorem. Praca IOD w medycynie sprawia, iż praktycznie każdy dzień przynosi nam swoje wyzwania, które często finalizujemy przygotowując konkretne opracowania problemu, czy procedury, albo konkretne wzory dokumentów, z tego względu jeśli czegoś nie ma na naszej liście, najprawdopodobniej jeszcze tego nie zamieściliśmy tam. Jeśli mają Państwo swoje prośby o opracowanie konkretnego zagadnienia zapraszamy do kontaktu tel. 694 494 240

Sklep RODO w medycynie to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania jednostek medycznych. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur w medycynie, opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO w medycynie spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Na skróty ...

Potrzebujesz wsparcia oddzwonimy ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Standardy Ochrony Małoletnich dla podmiotów medycznych

Dokumentacja RODO dla podmiotów medycznych ...

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla przychodni. Polityka Bezpieczeństwa dla podmiotu medycznego. Dokument bazowy nazywany często Polityką Bezpieczeństwa, Polityką Ochrony Danych. Kluczowy dokument regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce medycznej. Dokument pozwala na uporządkowanie dokumentacji regulującej zagadnienia ochrony danych osobowych w PWDL. Uzupełniony o dodatkowe moduły w postaci załączników staje się kompleksowym dokumentem. Pozostałe moduły zawierające szczegółowe procedury przetwarzania danych dostępne w sprzedaży w Sklep RODO.

Klauzule Informacyjne RODO dla podmiotu medycznego

Pakiet wzorcowych klauzul informacyjnych, za pomocą których realizowany jest obowiązek informacyjny RODO. Pakiet zawiera wzorcowe klauzule dla: pacjenta, kandydata do pracy, pracownika zatrudnionego, kontrahenta, postępowań  prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych (PZP), obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), stażystów, praktykantów, wolontariuszy, formularza kontaktowego  zamieszczanego na stronie internetowej (WWW), monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Kodeksu pracy, monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Ustawy o działalności leczniczej, rejestrowania rozmów  telefonicznych na Nocnej i Świątecznej OPiece Zdrowotnej (NiŚOZ). Dodatkowo dokumentacja zawiera procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce, przez co administrator danych osobowych zyskuje efekt w postaci możliwości wykazania, udowodnienia, iż obowiązek swój realizuje.

Klauzula informacyjna RODO dla pacjentów

Pakiet wzorcowych klauzul informacyjnych, za pomocą których realizowany jest obowiązek informacyjny RODO. Pakiet zawiera wzorcowe klauzule dla: pacjenta, kandydata do pracy, pracownika zatrudnionego, kontrahenta, postępowań  prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych (PZP), obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), stażystów, praktykantów, wolontariuszy, formularza kontaktowego  zamieszczanego na stronie internetowej (WWW), monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Kodeksu pracy, monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Ustawy o działalności leczniczej, rejestrowania rozmów  telefonicznych na Nocnej i Świątecznej OPiece Zdrowotnej (NiŚOZ). Dodatkowo dokumentacja zawiera procedurę opisującą sposób realizacji obowiązku informacyjnego w jednostce, przez co administrator danych osobowych zyskuje efekt w postaci możliwości wykazania, udowodnienia, iż obowiązek swój realizuje.

Klauzula informacyjna dla pacjentów - przetłumaczona

Klauzule Informacyjne dla pacjentów – przetłumaczone na język angielski, niemiecki, ukraiński. Zasada przejrzystości na gruncie RODO, wymaga by wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, których dane dotyczą, o tożsamości administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących.

Obowiązek informacyjny RODO względem osób upoważnionych

Obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej. Opracowanie merytoryczne zawierające odpowiedź wraz z merytorycznym uzasadnieniem, na pytanie o to: Czy należy realizować obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej, których dane pozyskane zostały nie od nich bezpośrednio, przez PWDL?

 

Rozliczalność realizacji obowiązku informacyjnego RODO

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w jednostkach medycznych [02]. Procedura stanowić może samodzielny dokument lub może być częścią Polityki Bezpieczeństwa. Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprowadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się dokumentem realizującym zasadę rozliczalności z RODO.

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki szkolnej

Dokumentacja RODO dla gabinetu pielęgniarki, higienistki szkolnej. Każda pielęgniarka, podmiot leczniczy sprawujący opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole ma określone obowiązki, w tym obowiązki na gruncie RODO. Oznacza to, iż należy przygotować i wdrożyć odpowiednią dokumentację RODO dla gabinetu pielęgniarki w szkole. Bazując na naszym doświadczeniu branżowym opracowaliśmy dla Państwa taką wzorcową dokumentację, której dostosowanie do swoich potrzeb będzie proste

Dokumentacja RODO nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Przygotowaliśmy zestaw dokumentów wspierających prawidłową organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z punktu widzenia przetwarzania danych osobowych. Pakiet dokumentów zawiera: wprowadzenie do tematu wraz z omówieniem najistotniejszym problemów, wzór klauzuli informacyjnej dla realizacji obowiązku informacyjnego na gruncie RODO przez jednostkę, wzór komunikatu informującego o przetwarzaniu danych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, wzór wpisu Rejestru Czynności Przetwarzania Danych odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Regulamin funkcjonowania IOD w podmiocie medycznym

Procedura pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – regulamin dla IOD wewnętrznego / dla IOD zewnętrznego. W związku z prowadzonymi postępowaniami kontrolnymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w zakresie weryfikowania poprawności funkcjonowania Inspektora Ochrony Danych w strukturach Administratorów Danych Osobowych, przygotowaliśmy procedurę pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Postępowania kontrole prowadzone są w oparciu o listę pytań, jakie UODO zadanie sprawdzanym ADO. Przygotowany przez nas Regulamin pełnienia funkcji IOD oparty jest o taką właśnie listę.

Procedury uzupełniające do Polityki Ochrony Danych Osobowych ...

Procedura prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

Procedura prowadzenia rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych. Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, w tym dot. postępowania konkursowego, jak również wzory oświadczeń kandydatów. Opracowana przez nas procedura odnosi się do zapewnienia zgodności z RODO procesu rekrutacji prowadzonego w celu zatrudnienia w podmiocie medycznym. Każdy kupujący otrzymuje: Procedurę rekrutacji zgodnej z RODO, Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym własnym, Klauzulę Informacyjną w postępowaniu rekrutacyjnym konkursowym, Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych „w szerszym zakresie”, Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych.

Procedura nadawania i cofania upoważnień do przetwarzania danych

Procedura opisująca tryb postępowania przy dawaniu upoważnień do przetwarzania danych osobowych w podmiocie medycznym. Pakiet dokumentów zawiera wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, wzór oświadczenia o zachowaniu poufności zarówno dla personelu upoważnionego, jak i nieupoważnionego, kartę szkolenia wstępnego oraz test sprawdzający wstępny.

Procedura postępowania przy naruszeniu ochrony danych

Procedura ma na celu zapewnienie zgodności zgłaszania naruszeń danych w podmiocie medycznym, z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, poprzez: zapewnienie odpowiednich mechanizmów pozwalających na zgłaszanie naruszeń do odpowiedniego organu w wyznaczonym czasie, ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenia i odpowiednią reakcję na działania niepożądane.

Aktualizacja Regulaminu ZFŚS

Jakie zmiany należy wprowadzić do Regulaminu ZFŚS, aby był on zgodny z przepisami.  Wyczerpujące opracowanie dot. zmian przepisów, jakie należy uwzględnić tworząc / aktualizując Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w podmiocie medycznym. Ostatnia nowelizacja Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wymusza na pracodawcach i związkach zawodowych wprowadzenie zmian do Regulaminów ZFSS. Pracodawcy obarczeni zostali nowymi obowiązkami. Dzięki naszemu poradnikowi, dowiedzą się Państwo na czym powinny polegać te zmiany, oraz jak należy je wprowadzić w życie. Dokument zawiera merytoryczne opracowanie tematu oraz dodatkowo konkretne przygotowane przez nas wzory dokumentów, gotowe do użytku przy dysponowaniu funduszem socjalnym. Pakiet dokumentów zawiera: merytoryczne opracowanie zagadnienia, wzory zapisów dostosowujących regulamin zfśs do przepisów RODO, wzory upoważnień do przetwarzania danych, jakie powinny posiadać osoby przetwarzające dane osobowe w związku z działalnością socjalną, wzór klauzuli informacyjnej dla beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Reklamowanie od obowiązku czynnej służby wojskowej

Reklamowanie od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Przygotowaliśmy pakiet dokumentów, jakie należy wdrożyć w związku z realizacją obowiązków określonych treścią Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Pakiet dokumentów zawiera: wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych – kompletny wpis aktualizujący RCPD, określający prawem wymagane informacje, wyjaśnienia w przedmiocie obowiązku informacyjnego – względem osób co do których składane są zawiadomienia o reklamowaniu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Procedura antykorupcyjna dla szpitala

Przygotowaliśmy dla Państwa dokumentację zawierającą zasady postępowania w sytuacjach, których kwalifikacja prawna, etyczna jest negatywna. Uporządkowanie tematu pozwala na sprawne poruszanie się po zagadnieniach. Celem procedury jest: wzbudzanie wśród personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów jednostki świadomości naganności czynów, które na gruncie przepisów prawa karnego kwalifikowane są, jako czyny zabronione, edukację personelu, pacjentów, osób trzecich, kontrahentów, w zakresie umiejętności dokonywania poprawnych ocen swoich działań / zaniechań z punktu widzenia prawnego i etycznego, określenie zasady uczestnictwa personelu w seminariach, konferencjach lub szkoleniach organizowanych przez podmioty prywatne, określenie zasad postępowania w przypadku kierowania reklamy produktu leczniczego polegającej na wręczaniu, oferowaniu i obiecywaniu korzyści materialnych, prezentów i różnych ułatwień, nagród, wycieczek oraz organizowaniu i finansowaniu spotkań promocyjnych produktów leczniczych, podczas których przejawy gościnności wykraczają poza główny cel tego spotkania – do osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, określenie zasad postępowania w przypadku prób wręczania, wręczenia personelowi tzw. „wyrazów wdzięczności” od pacjentów, kontrahentów, określenia zasad postępowania w przypadku przyjmowania lub udzielania korzyść majątkowych lub osobistych albo ich obietnicy, w związku z pełnieniem funkcji publicznej przez personel, lub w przypadku uzależniania uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo ich obietnicy lub żądania takiej korzyści.

Procedura stosowania monitoringu wizyjnego

Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego w podmiocie leczniczym. Kompleksowa dokumentacja pozwalająca na wprowadzenie do stosowania rozwiązań polegających na prowadzeniu obserwacji pomieszczeń za pomocą urządzeń umożliwiających rejestracje obrazu (monitoring wizyjny) w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Przygotowany pakiet dokumentów oparty jest na znowelizowanym brzmieniu przepisów art. 23a Ustawy o działalności leczniczej, która wchodzi w życie z dniem 6 września 2023r. Opracowana przez nas dokumentacja w postaci regulaminu zawiera gotowe do zastosowania dokumenty, co istotnie upraszcza ona proces wdrożenia systemu monitoringu do stosowania oraz skraca czas uruchomienia systemu obserwacji.

Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych

Dokumentacja dedykowana dla tych podmiotów medycznych szpitali, przychodni, które rejestrują bądź planują wprowadzić nagrywanie rozmów telefonicznych. np. w rejestracji, na SOR, czy w ramach NiŚOZ. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych to dokument kompleksowo opisujący proces rejestracji, przechowywania, udostępniania i monitorowania nagrań.. Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych w pomiocie medycznym. Dokumentacja dedykowana dla tych podmiotów medycznych szpitali, przychodni, które prowadzą nagrywanie rozmów w związku z udzielaniem świadczeń medycznych na SOR, czy w ramach NiŚOZ. Regulamin to dokument kompleksowo opisujący proces rejestracji rozmów, uwzględniający nie tylko różne podstawy prawne prowadzenia nagrywania, ale i różne cele i okresy retencji zgromadzonych danych w związku z nagrywaniem rozmów: na SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz na NiŚOZ (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) na NiŚOZ (Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna)

Procedura realizacji praw podmiotów danych na gruncie RODO

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-22 RODO to narzędzie, które ułatwi spełnienie obowiązków związanych z obsługą wniosków podmiotów danych, jakie kierowane są do administratora danych osobowych, jakim jest podmiot medyczny. Opracowanie przedstawia zasady postępowania podmiotu medycznego w związku z realizacją praw podmiotów danych na gruncie RODO. Pakiet dokumentów zawiera wzory dokumentów wniosków, oraz propozycje gotowych odpowiedzi. Wzorcowe wnioski i odpowiedzi odnoszą się do każdego z osobnych przypadku wystąpienia, z jakim może zwrócić się do podmiotu medycznego podmiot danych.

Materiały edukacyjne i szkoleniowe dla personelu medycznego

Gotowe materiały edukacyjno – informacyjne dla personelu medycznego. Istotne ułatwienie w pracy IOD podnoszącego kompetencje pracowników i personelu zatrudnionego w podmiocie medycznym. Materiały mogą być wykorzystywane przez Inspektora Ochrony Danych, w ramach działań podnoszących świadomość zatrudnionego personelu, ale także mogą być wykorzystywane przez samego administratora danych osobowych, który w ten sposób wpływał będzie na podnoszenie świadomości i wiedzy swoich pracowników. Pakiet dokumentów składa się z kolejnych opracowań merytorycznych, które przygotowane zostały prostym i zrozumiałym językiem. dodatkowo w skład pakietu wchodzi harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego zarówno przez IOD, jak i przez ADO.

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej to instrukcja opisująca szczegółowo zasady, jakie obowiązują personel, przy korzystaniu w pracy ze służbowej poczty elektronicznej. Dokument opisujący prawidłowe praktyki działania, jak również wskazujący na nieodpowiednie zachowania użytkowników poczty email. Uporządkowanie procedury związanej z korzystaniem z email jest koniecznością, zwłaszcza kiedy email wykorzystywany jest do komunikacji z pacjentami. Nieodpowiedzialne posługiwanie się email doprowadzić może do dramatycznych skutków nie tylko biznesowych.

Plan Ciągłości Działania dla podmiotu medycznego

Plan Ciągłości Działania dla jednostek medycznych. Ze względu na powinność istnienia zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania danych osobowych przez Jednostkę, zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego oraz obowiązek regularnego testowania, mierzenia jak i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, jak również ze względy na obowiązek podmiotu zapewnienia odpowiednich warunków zabezpieczających dokumentację medyczną przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki – wprowadza się Plan Ciągłości Działania (PCD), a w nim określa Krytyczne Procesy (KP) których niedostępność albo obniżenie stopnia poprawności, skutkować może powstaniem ryzyka w zakresie realizacji celów Jednostki.

Plan Ciągłości Działania dla podmiotu medycznego

Wzór ankiety pozwalającej na przygotowanie oferty wdrożeniowej RODO w jednostce medycznej. Ankieta sprawdzająca służy pomocą przy opracowaniu oferty wdrożenia RODO u kontrahenta będącego podmiotem medycznym. Dokument zawiera wzór oświadczenia o zachowaniu poufności dla oferenta przygotowującego ofertę. Ankieta składa się z szeregu pytań, odpowiedzi na które w sposób istotny, ułatwią przygotowanie Indywidualnego Planu Działania w zakresie wdrożenia RODO.

Materiały pomocne przy wystąpieniu naruszenia ochrony danych osobowych ..

Procedura postępowania przy naruszeniu ochrony danych

Procedura ma na celu zapewnienie zgodności zgłaszania naruszeń danych w podmiocie medycznym, z wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, poprzez: zapewnienie odpowiednich mechanizmów pozwalających na zgłaszanie naruszeń do odpowiedniego organu w wyznaczonym czasie, ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenia i odpowiednią reakcję na działania niepożądane.

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO materiał w całości opracowany przez dr Jakuba Rzymowskiego. Znajomość praw i wolności jakie chronione są na gruncie RODO niezbędna jest do prawidłowej realizacji obowiązków przez administratorów danych osobowych.

 

Zestawienie praw i wolności na gruncie RODO

Przykłady konsekwencji naruszenia i środków zaradczych pomocne przy sporządzaniu zgłoszenia lub zawiadomienia podmiotu danych. Dokumentacja pomocna przy sporządzaniu zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych przekazywanego do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub zawiadomienia kierowanego do podmiotu danych, którego dane dotyczą, zawiera przykłady: możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych zwykłych, możliwych konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych szczególnej kategorii, środki zaradczych, jakie mogą być zastosowane lub są proponowane w celu zaradzenia naruszeniu / zminimalizowaniu skutków naruszenia ochrony danych osobowych zwykłych, środki zaradczych, jakie mogą być zastosowane lub są proponowane w celu zaradzenia naruszeniu / zminimalizowaniu skutków naruszenia ochrony danych osobowych szczególnej kategorii. Pomocna dokumentacja przy sporządzaniu zawiadomień. Wielu ADO / IOD boryka się z problemami, jakiego rodzaju konsekwencje mogą stanowić następstwo wystąpienia zdarzenia będącego naruszeniem ochrony danych osobowych, bądź jakiego rodzaju środki zaradcze, mające na celu zaradzenie naruszeniu, bądź zminimalizowaniu skutków naruszenia, należy zawrzeć w zawiadomieniu, kierowanym do Urzędu Ochrony Danych osobowych, bądź do podmiotu danych, którego dane dotyczą. Przygotowaliśmy wykaz zawierający zarówno konsekwencje naruszeń z odniesieniem do kategorii danych, jak i wyka proponowanych środków zaradczych. Wykaz powstał na bazie rzeczywistych stanów faktycznych. Wykaz pełni rolę pomocniczego, co oznacza, iż można nim się posiłkować tworząc własne zawiadomienia do UODO czy do podmiotu danych.

Prowadzenie dokumentacji w postaci elekronicznej ...

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Procedura opisująca zasady dokonywania digitalizacji dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. Procedura opisuje krok po kroku, jakie etapy muszą zostać wykonane, aby możliwe było skanowanie dokumentacji, jaka prowadzona była w postaci papierowej. Procedura przygotowana w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. ​

Rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej

Opracowaliśmy porównanie, ułatwiające analizę zmian, jakie wprowadza w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 ze zm.). W ten prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

Procedura do prowadzenia dokumentacji elektronicznej

Procedura opisująca zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Jeśli jednostka chce prowadzić dokumentację w postaci elektronicznej musi wdrożyć odpowiednią dokumentację, tak a właśnie dokumentacje przygotowaliśmy dla naszych Klientów. Pakiet zawiera komplet dokumentacji wewnętrznej niezbędnej do przejścia na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM.

Nagranie instruktażowe dokumentacja elektroniczna

Nagranie VIDEO, podczas którego omawiane są zagadnienia związane z tym, jak przygotować system informatyczny jednostki medycznej oraz personel do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej w tym w postaci EDM. Odpowiadamy na pytania m.in.  o to jakie wymagania stawiają przepisy prawa przed jednostkami w zakresie przygotowania systemu informatycznego, co w praktyce należy zrobić, aby spełnić ww. wymagania przepisów prawa, jakie są źródła nieprawidłowych działań, jakie są warianty możliwych modernizacji systemu informatycznego pod kątem przygotowania, a w końcu jakie są możliwe modele gwarantujące wysoki poziom przygotowania systemu do prowadzenia dokumentacji elektronicznej.

Kiedy jednostka będzie gotowa EDM

Opracowanie opisujące zagadnienie związane z tym, jakie wymogi musi spełnić system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej, w tym w postaci EDM. Procedura zawiera opis wymogów techniczno organizacyjnych, jakie należy spełnić, aby podmiot medyczny, lekarz, mógł prowadzić dokumentacje medyczną jedynie w postaci elektronicznej. Dokumentacja zawiera ankietę sprawdzającą poprawność przygotowania podmiotu, jak również pozwalająca na opracowanie planu naprawczego.

Audyty w podmiotach medycznych ...

Audyt zgodności z RODO

Lista pytań kontrolnych pozwalających na wykonanie audytu poprawności wdrożenia przepisów RODO w podmiocie medycznym. Lista uniwersalnych pytań kontrolnych pozwalających na dokonanie weryfikacji stanu faktycznego pod kątem zgodności z RODO. Materiał w przygotowany w całości przez dr Jakuba Rzymowskiego.

 

Audyt poprawności korzystania z Systemu eWUŚ

Lista pytań kontrolnych  pozwalająca na sprawdzenie poprawności korzystania z Systemu eWUŚ w podmiocie medycnzym. Problem poprawności korzystania z systemu eWUŚ jest niestety problemem bardzo często występującym w praktyce funkcjonowania jednostek. Niestety także ADO / ASI nie dostrzegają powagi tego zagadnienia bagatelizując np. to, iż dane weryfikowane są z wykorzystaniem tylko jednego login / hasło przez kilku pracowników. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

 

Procedura niszczenia dokumentacji w podmiocie medycznym

Procedura opisująca zasady, jakie należy stosować w podmiocie medycznym w trakcie niszczenia dokumentacji papierowej, oraz innych nośników zawierających, bądź mogących zawierać dane osobowe. Pakiet dokumentów zawiera także listę audytową, listę kontrolną pozwalającą na sprawdzenie poprawności  działań personelu, zarówno przed wdrożeniem procedury niszczenia dokumentów w życie, jak i po jej wdrożeniu. Dokument opisuje zasady niszczenia dokumentów, zawiera kartę sprawdzająca oraz kartę testową personelu.

 

Lista pytań kontrolnych NIK

Lista pytań kontrolnych NIK, powstała na bazie raportów z kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli w podmiotach medycznych. Lista pytań kontrolnych, która pozwala na dokonanie samooceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w oparciu o wytyczne, jakimi kierowała się Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzając kontrolę w podmiotach medycznych.

 

Digitalizacja dokumentacji medycznej

Procedura opisująca zasady dokonywania digitalizacji dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. Procedura opisuje krok po kroku, jakie etapy muszą zostać wykonane, aby możliwe było skanowanie dokumentacji, jaka prowadzona była w postaci papierowej. Procedura przygotowana w oparciu o znowelizowane przepisy Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. ​

Procedura kontroli poprawności stosowania monitoringu

Lista kontrola zawierająca szereg pytań, na bazie których możliwe jest zweryfikowanie czy monitoring wizyjny w podmiocie medycznym został i jest prawidłowo stosowany. Materiały zawierają konkretne pytania oraz opracowanie merytoryczne, do tego wytyczne, jakie należy spelnić aby monitoring w PWDL był legalny.

 

Kontrola poprawności zabezpieczeń pamięci przenośnych

Ankieta sprawdzająca poprawność zabezpieczeń urządzeń przenośnych w firmie. Na podstawie ankiety IOD / ADO ma możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Ma możliwość określenia tego, czy zabezpieczenia zalecone zostały wprowadzone, czy są nadal stosowane po ich wprowadzeniu. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive, tablety itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobów

Audyt poprawności wycofanych upoważnień do dostępu do danych

Procedura sprawdzająca poprawność wygaszenia uprawnień użytkownika po cofnięciu upoważnienia. Każdy administrator zobowiązany jest do dołożenia należytej staranności również przy cofaniu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.  Jedynie formalne cofnięcie upoważnienia jest niewystarczające. Konieczne jest również weryfikowanie poprawności podjętych działań, także po ustaniu upoważnienia. Procedura pozwoli na: ustalenie obszarów zagrożeń, weryfikację poprawności wycofania uprawnień, kontrolę prawidłowości funkcjonowania systemu po cofnięciu upoważnienia.

RCPD - rejestr czynności przetwarzania danych w medycynie.

Kompletny wypełniony RCPD dla podmiotu medycznego

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego. Każdy z klientów otrzymuje wsparcie w formie online przy wdrożeniu RCPD w PWDL.

RCPD - prowadzenie depozytu

Kompletny wpis do RCPD opisujący przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem depozytów, z uwzględnieniem wszystkich specyficznych zagadnień problematycznych, wiązanych z przyjmowaniem do depozytu, wydawaniem z depozytu i likwidowaniem niepodjętych rzeczy przyjętych do depozytu.

RCPD - obsługa zamówień publicznych (PZP)

Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO. Pakiet zawiera zarówno wpis kompletny do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych, jak również wzorcową klauzulę informacyjną, za pośrednictwem której realizowany jest obowiązek informacyjny na gruncie RODO.

 

RCPD - obsługa pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Kompletny wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla administratorów danych osobowych, którzy w ramach swojej działalności przetwarzają dane personelu w związku z jego przystąpieniem do pracowniczych planów kapitałowych. Pakiet dokumentów zawiera  także wzorcową klauzulę informacyjną dedykowaną dla osób zgłaszających chęć przystąpienia do PPK.

RCPD - rejestr przestępców na tle seksualnym

Pozyskiwanie danych z rejestru sprawców na tle seksualnym jest obowiązkiem niektórych pracodawców. Niestety jednak obowiązek ten zdarza się, iż nie jest prawidłowo realizowany. Zwrócić należy uwagę, iż zmianie uległ tryb pozyskiwania takich danych, jak i sposób zakładania konta użytkownika. Kompletny wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych dla podmiotów, które zobligowane są do weryfikowania kandydatów przyjmowanych do pracy.

RCPD - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD oraz opisujących zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawców wspierających działalność socjalną w formie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Pakiet zawiera wpis kompletny do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych, dodatkowo wzorcową klauzulę informacyjną dla osób korzystających ze świadczeń ZFŚS, jak również wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, dla personelu zaangażowanego w obsługę ZFŚS oraz omówienie przepisów pozwalające na przybliżenie tematyki przetwarzania danych w związku z obsługą funduszu.

RCPD - kasy zapomogowo pożyczkowe (KZP)

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD oraz opisujących zasady przetwarzania danych osobowych przez kasy zapomogowo pozyczkowe (KZP). Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pozyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jako administratorów danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie opisujące zasady przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych oraz gotowy opis czynności do Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych RCPD.

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji.

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis. Opracowanie wyjaśniające zagadnienia problematyczne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Szerokie wprowadzenie do tematu oraz procedura udostępniania dokumentacji medycznej, jaką można wykorzystać we własnym podmiocie medycznym, czy praktyce lekarskiej. Pakiet dokumentów zawiera wzorcowe zapisy procedury, jak również formularzy i wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. pakiet dokumentów przygotowany w oparciu o aktualne przepisy Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Procedura udzielania informacji na temat zdrowia pacjenta

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Opracowanie, w którym omówione zostały różne warianty i przypadki w których zachodzi konieczność podjęcia decyzji w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.  Opracowanie zawiera także graficzny schemat procedury udzielania informacji. Jednostki medyczne mają obowiązek stosować, takie zasady, aby nie ograniczać pacjenta w prawie dostępu do informacji. Przychodnie, szpitale, jednostki medyczne muszą uważać na nieprawidłowe praktyki związane z procedurą udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Opracowanie zawiera: omówienie zasad udzielania informacji z uwzględnieniem specyfiki rożnych przypadków pacjent: nieprzytomny, niepełnoletni, bez kontaktu, który ukończył 16 r.ż. ale nie ukończył 18 r.ż, pacjent poniżej 16 r.ż, z decyzją sądu rodzinnego, i inne, procedurę udzielania informacji gotową do wdrożenia, schemat graficzny pokazujący procedurę udzielania informacji,wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na udzielenie informacji osoby trzeciej, wzór karty weryfikującej tożsamość pacjenta,  wzór karty weryfikującej tożsamość wnioskodawcy.

FAQ - pytania i praktyczne odpowiedzi

Realne pytania i gotowe odpowiedzi dotyczące problemu udostępniania dokumentacji medycznej. Udostępnianie dokumentacji medycznej to temat, który w praktyce prowadzi do wielu trudnych sytuacji. Sytuacji, z którymi musicie sobie radzić w codziennej pracy. Z tego względu bazując na naszej wiedzy i doświadczeniu przygotowaliśmy konspekt z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tematem. Udzielamy odpowiedzi na realne pytania. Uwaga dodatkowo, każdy z Was otrzyma wsparcie w postaci konsultacji w swojej codziennej pracy

Procedura prowadzenia wykazu udostępnionej dokumentacji

Gotowa procedura oraz obszerne wyjaśnienia związane z tematem zasadności prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej, poruszająca problemy w szerszym zakresie. Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej: imię (imiona) i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna; sposób udostępnienia dokumentacji medycznej; zakres udostępnionej dokumentacji medycznej; imię (imiona) i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna, a w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3 i 4, także nazwę uprawnionego organu lub podmiotu; imię (imiona) i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną; datę udostępnienia dokumentacji medycznej. Pakiet dokumentów zawiera omówienie tematyki prawidłowego prowadzenia w sposób prawidłowy wykazu.

Zbiór opracowań na temat udostępniania dokumentacji medycznej

Kompendium wiedzy na temat udostępniania dokumentacji medycznej przed podmiot medyczny. Przygotowaliśmy zbiorcze opracowanie wraz ze wzorami procedur, poświęcone udostępnianiu dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym. Obszerny materiał przygotowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Zestaw dokumentów składa się z niżej wymienionych opracowań: procedura udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie medycznym, omówienie tematyki ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej, wraz z procedurą poprawnego jej prowadzenia, omówienie zagadnienia udostępniania dokumentacji medycznej ubezpieczycielom, obszerne opracowanie na temat udostępniania dokumentacji medycznej uczniów, omawiamy także temat bezpieczeństwa udostępniania dokumentacji medycznej drogą elektroniczną np. przez email.

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom. Kiedy i na jakich zasadach jednostka medyczna może udostępniać dokumentację medyczną oraz informacje dotyczące pacjentów ubezpieczycielom.Merytoryczne opracowanie tematu, ze wskazaniem podstaw prawnych i ich omówieniem. Porady o charakterze praktycznym, dla jednostek medycznych. Wzory pism, jakie powinny zostać skierowane do ubezpieczyciela w przypadku wadliwości wniosku.

Procedura udostępniania danych do OIPiP

Udostępnianie danych do rejestrów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Często jednostki medyczne proszone są przez różnego rodzaju instytucje o przekazanie im różnego rodzaju danych dotyczących zatrudnionego personelu. Takie zjawisko występuje także jeśli chodzi o dane pielęgniarek i położonych. Merytoryczne opracowanie tematu, wskazujące na obowiązki o prawa podmiotów danych. Wzór  oświadczenia personelu, umożliwiający udostępnienie danych. Opracowanie merytoryczne zwracające uwagę na praktykę samorządów zawodowych do występowania do jednostek medycznych z wnioskami o aktualizację stanu zatrudnionego personelu, albo potwierdzanie odprowadzanych składek członkowskich.

Procedura udostępniania danych do OIPiP

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej w celach dydaktycznych i naukowych. Procedura opisująca zasady i tryb postępowania w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej podmiotu w celach dydaktycznych jak i w celach naukowych. Procedura opisuje także zasady prowadzenia anonimowych badań ankietowych wśród pacjentów. Pakiet dokumentów składa się z wprowadzenia do tematu będące omówieniem najistotniejszych zagadnień, procedury udostępniania dokumentacji w celach dydaktycznych i naukowych, wzorów oświadczenia o zachowaniu tajemnicy informacji, oraz wzóru oświadczenia przy badaniu ankietowym wśród pacjentów.

Procedura wydawania recept i wydruków informacyjnych

Procedura wydawanie recept w podmiocie medycznym. Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji. Procedura składa się z: omówienia zagadnień merytorycznych, procedury wydawania recept, zleceń, wydruków informacyjnych w podmiocie medycznym, wzór formularza – upoważnienie do odbioru dokumentacji, wzór formularza – oświadczenie o upoważnieniu osoby trzeciej, wzór formularza – potwierdzenie wydania dokumentacji upoważnionemu, wzór formularza – potwierdzenie wydania dokumentacji osobie trzeciej.

Prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej

Prawo pacjenta do obecności osoby bliskiej. Opracowanie wyjaśniające problematyczną kwestię, jaką jest możliwość obecności osoby trzeciej przy pacjencie, w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych. Czytając nasze opracowanie dowiesz się nie tylko o tym, czy pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej przy nim, ale także wyjaśnimy, kogo należy traktować za „osobę bliską”. Wyjaśnimy także, kiedy można odmówić obecności osoby bliskiej przy pacjencie oraz jak należy postępować, kiedy pacjent jest nieprzytomny.

 

Standardy Teleporad w POZ

Teleporady w POZ. Standard teleporady w POZ. Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ. Obowiązkiem PWDL jest opracować odpowiednią dokumentację, jak również poinformować o niej w określony sposób pacjentów i NFZ. Na świadczeniodawców nałożone zostały konkretne obowiązki, w sytuacji, kiedy udzielają świadczeń zdrowotnych w ramach teleporad w POZ. Za sprawą naszej dokumentacji otrzymają Państwo gotową dokumentację, która po jej dostosowaniu pozwoli na realizację tych zobowiązań.

Procedura postępowania przy wynoszeniu dokumentacji medycznej

Procedura organizacji pracy przy wynoszeniu dokumentacji medycznej poza jednostkę. Dokumentacja w tym medyczna wynoszona poza Jednostkę, poza szpital, czy przychodnię, to zagadnienie, z którym ADO w medycynie spotykają się każdego dnia. Problematyka zorganizowania przetwarzania danych w takiej sytuacji to zagadnienie rozbudowane i zawierające w sobie szereg aspektów. Aspektów które należy odpowiednio rozwinąć i opisać, tak aby zasady, jakie powstaną były czytelne i możliwe do stosowania przez personel. W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa komplet dokumentów dotyczacych tematu organizacji poprawnej takiej pracy.

 

Materiały szkoleniowe dla personelu medycznego ...

Materiały szkoleniowe dla personelu

Gotowe materiały edukacyjno – informacyjne dla personelu. Ułatwienie w pracy IOD podnoszącego kompetencje pracowników. Wykupując pakiet otrzymują Państwo bezpłatny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjno informacyjnych tematycznie związanych z RODO adresowanych do pracowników. Materiały mogą Państwo wykorzystywać jako IOD w prowadzeniu działań szkoleniowych w swoich jednostkach. Otrzymują Państwo także gotowy harmonogram szkoleniowy, co pozwala na wykazanie, rozliczenie realizacji obowiązku szkoleniowego IOD.

 

VIDEO ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim to video, które otwiera cykl szkoleniowych webinarów, jakie przygotowaliśmy dla podmiotów medycznych. Webinary szkoleniowe to idealne narzędzie do przeprowadzania szkoleń w okresie pandemii, kiedy kontakt z personelem medycznym jest ograniczony, a przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia jest niemożliwe.

VIDEO przeprowadzić Audyt KRI

materiał VIDEO zawierający szczegółowe wyjaśnienia i instrukcje na temat tego, jak samodzielnie należy przeprowadzić wewnętrzny audyt bezpieczeństwa informacji (Audyt KRI) Dodatkowo pakiet dokumentów zawierających wzory pytań i wniosków jak i raportów pokontrolnych. Zgodnie z §20 ust. 1 KRI podmiot realizujący zadania publiczne opracowuje i ustanawia, wdraża i  eksploatuje, monitoruje i przegląda oraz utrzymuje i doskonali system zarządzania bezpieczeństwem informacji zapewniający poufność, dostępność i integralność informacji z uwzględnieniem takich atrybutów, jak autentyczność, rozliczalność, niezaprzeczalność i niezawodność. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji realizowane jest w szczególności przez zapewnienie przez kierownictwo podmiotu publicznego warunków umożliwiających realizację i egzekwowanie następujących działań zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Sprawy pracownicze ...

Omówienie przepisów wprowadzających pracę zdalną

Omówienie przepisów kodeksu pracy wprowadzających pracę zdalną. Pojęcie pracy zdalnej. Uzgodnienie co do wykonywania pracy zdalnej. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy. Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną.Tryb określenia zasad wykonywania pracy zdalnej. Treść porozumienia, regulaminu dotyczącego pracy zdalnej. Treść polecenia pracy zdalnej i porozumienia z pracownikiem. Obowiązek zapewnienia instalacji, serwisu konserwacji oraz obowiązek pokrycia kosztów w tym kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.  Zasady wykorzystania niezapewnionych przez pracodawcę materiałów i narzędzi. Zasady wypłaty ekwiwalentu za wykorzystywanie materiałów i narzędzi pracy w tym urządzeń technicznych, niezapewnionych przez pracodawcę. Wypłata ryczałtu zamiast pokrywania kosztów czy wypłaty ekwiwalentu. Obowiązek określenia procedur ochrony danych osobowych. Obowiązek oświadczenia o zapoznaniu się z procedurami i ich przestrzegania. Obowiązek porozumiewania się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Kontrola wykonywania pracy zdalnej. Obowiązek dostosowania sposobu przeprowadzania kontroli pracy zdalnej. Konsekwencje stwierdzenia uchybień w pracy zdalnej. Zakaz mniej korzystnego traktowania pracownika wykonującego pracę zdalną. Zakaz dyskryminowania za wykonywanie za odmowę wykonywania pracy zdalnej. Prace jakie nie mogą być objęte pracą zdalną. Ocena ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną. Oświadczenie dotyczące zapoznania się z oceną ryzyka i zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Wniosek o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie.

Regulamin pracy zdalnej

Wzory dokumentów do wprowadzenia pracy zdalnej na podstawie kodeksu pracy. Wykorzystanie w praktyce korzyści, jakie niesie za sobą zastosowanie pracy zdalnej, korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracowników, wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również opracowania, wdrożenia i stosowania odpowiedniej dokumentacji wewnętrznej. Przygotowaliśmy w związku z powyższym wzorcową dokumentację zawierającą stosowne materiały, jakie nie tylko usprawnią, ale i przyspieszą proces wdrożenia pracy zdalnej.

Omówienie przepisów prowadzających kontrolę trzeźwości

Omówienie przepisów kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie przepisów zawierające analizę przepisów kodeksu pracy, jakie dają możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Kolejno analizujemy poszczególne przepisy tym samym staramy się wspierać Państwa w ich stosowaniu w praktyce.

 

Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości

Przygotowaliśmy dokumentację, która usprawni proces wprowadzenia w życie kontroli trzeźwości wśród pracowników. W skład naszego pakietu wchodzą odpowiednio. Pracodawca podejmujący decyzję o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów wykonawczych regulujących to zagadnienie zachowując jednocześnie określony tryb wprowadzenia odpowiednich regulacji do przepisów wewnątrzzakładowych, które muszą określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania.

Usługi informatyczne dla jednostek medycznych (IT w medycynie) ...