Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Sklep RODO w medycynie

Strona główna Sklep RODO

Proste to RODO
Kontakt 694 494 240

Sklep RODO w medycynie to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania jednostek medycznych. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur w medycynie, opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO w medycynie spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Szkolenia dla personelu jednostek medycznych.

Praktycznie wszystkie dokumenty, jakimi dysponujemy – zapoznaj się ze zbirem.

Praca IOD w medycynie sprawia, iż praktycznie każdy dzień przynosi nam swoje wyzwania, które często finalizujemy przygotowując konkretne opracowania problemu, czy procedury, albo konkretne wzory dokumentów, z tego względu jeśli czegoś nie ma na naszej liście, najprawdopodobniej jeszcze tego nie zamieściliśmy tam. Jeśli mają Państwo swoje prośby o opracowanie konkretnego zagadnienia zapraszamy do kontaktu tel. 694 494 240

5/5

Video szkolenie dla personelu medycznego.
Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Praktyczna pomoc dla IOD w realizacji zadań szkoleniowych personelu w okresie pandemii. Materiał dzięki któremu Twój personel pozna zasady przetwarzania danych osobowych w jednostce medycznej. Nagranie każdy może odtworzyć sobie w dogodnym dla niego momencie, co daje gwarancję, iż zostanie ono uważnie odsłuchane.

5/5

Dokumentacja medyczna po zmianach przepisów.
Czyli jak prowadzić dokumentację medyczną od 01 stycznia 2020r. według nowych zasad.

Praktyczna warsztaty szkoleniowe dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie placówki medycznej do prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej. Cenne uwagi i praktyczne wyjaśnienia. Warsztaty prowadzi uznany ekspert w dziedzinie ochrony danych medycznych w tym osobowych dr Jakub Rzymowski.

5/5

RCPD - rejestr czynności przetwarzania danych w medycynie.

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla przychodni [PWDL]. Rejestr opracowany został w sposób kompletny, nie jest to tylko tabelka pusta. RCPD wypełniony został informacjami zgodnie z przepisami RODO, dla wybranych charakterystycznych i powtarzających się czynności przetwarzania w podmiotach medycznych.  RCPD pozwala w znaczny sposób skrócić czas przygotowania własnego dokumentu, dostosowanego do specyfiki podmiotu medycznego.

5/5

1499,00 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa kandydatów w związku z pozyskiwaniem danych z rejestrów przestępców na tle seksualnym.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem wnowelizacją przepisów.

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

49,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku prowadzeniem Krajowego Rejestru Pacjentów z CVID-19.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. KRP COVID-19. 

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

39,99 pln

AKTUALIZACJA RCPD 

Czynność: Obsługa pacjentów  w związku z chorobami zakaźnymi.

Nanieś poprawki do swojego Rejestru Czynności Przetwarzania Danych w związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. COVID-19. 

Stwórz swój własny RCPD z elementów jakie przygotowujemy indywidualnie dla Ciebie.

5/5

49,99 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji.

Kompendium wiedzy na temat udostępniania dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym. 

Wzory procedur dotyczących udostępniania dokumentacji, wzory oświadczeń, szczegółowe opisanie zagadnienia.

Dokumentacja zgodna z Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020.

5/5

299,00 pln

Procedura udostępniania dokumentacji medycznej.  Kompletny zestaw wzorów dokumentów i ich opis. Opracowanie wyjaśniające zagadnienia problematyczne związane z udostępnianiem dokumentacji medycznej. Szerokie wprowadzenie do tematu oraz procedura udostępniania dokumentacji medycznej.

Zgodna z Rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej z 2020r.

5/5

99,00 pln

Jak prowadzić ewidencję udostępnionej dokumentacji medycznej. Gotowa procedura oraz obszerne wyjaśnienia zwązane z tematem zasadności prowadzenia ewidencji udostępnionej dokumentacji medycznej, poruszająca problemy w szerszym zakresie.

5/5

29,00 pln

Udostępnianie dokumentacji medycznej ubezpieczycielom.
Kiedy i na jakich zasadach jednostka medyczna może udostępniać dokumentację medyczną oraz informacje dotyczace pacjentów ubwzpieczycielom.
Autor: Dominik Spałek

5/5

99,00 pln

Udzielanie informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, na temat udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.
Opracowanie, w którym omówione zostały różne warianty i przypadki w których zachodzi konieczność podjęcia decyzji w zakresie udzielenia bądź odmowy udzielenia informacji na temat stanu zdrowia pacjenta.  Opracowanie zawiera także graficzny schemat procedury udzielania informacji.

5/5

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

49,00 pln

Prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej podczas udzielania świadczeń zdrowotnych. Opracowanie merytoryczne wyjaśniające temat zasad w oparciu o które realizowane jest prawo pacjenta do obecności przy nim osoby bliskiej, ze wskazaniem wyjątków pozwalających na odmowę takiego dostępu..

5/5

39,00 pln

Udostępnianie danych do rejestrów Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych. Często jednostki medyczne proszone są przez różnego rodzaju instytucje o przekazanie im różnego rodzaju danych dotyczących zatrudnionego personelu. Takie zjawisko występuje także jeśli chodzi o dane pielęgniarek i położonych. Merytoryczne opracowanie tematu, wskazujące na obowiązki o prawa podmiotów danych. Wzór  oświadczenia personelu, umożliwiający udostępnienie danych.

5/5

49,00 pln

Procedura Wydawanie recept w podmiocie medycznym. Procedura określająca prawidłowe praktyki postępowania przy wydawaniu, recept, zleceń, wydruków informacyjnych. Procedura zawiera szczegółowy opis poświęcony przepisom regulującym temat wydawania dokumentacji

5/5

59,00 pln

Dokumentacja RODO w medycynie.

Polityka Ochrony Danych Osobowych dla przychodni. Dokument bazowy nazywany często Polityką Bezpieczeństwa, Polityką Ochrony Danych. Regulamin RODO kluczowy dokument regulujący zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce medycznej. Dokument pozwala na uporządkowanie dokumentacji regulującej zagadnienia ochrony danych osobowych w jednostce. Uzupełniony o dodatkowe moduły w postaci załączników staje się kompleksowym dokumentem. Moduły możliwe do nabycia w Sklep RODO.

5/5

299,00 pln

Dokumentacja trenerska, szkoleniowa dla zajęć dedykowanych dla rejestratorek i pielęgniarek w PWDL. Materiał szkoleniowy, test sprawdzający wiedzę, karta szkolenia wstępnego .

5/5

99,00 pln

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.  Zestaw dokumentów przygotowany dla poprawnego wdrożęnia pracy dalnej w związku z COVID-19. Regulamin pracy zdalnej. Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej. Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań. Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej. Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej. Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

 

 

5/5

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

179,00 pln

Video szkolenie dla personelu medycznego.

Ochrona danych osobowych w gabinecie lekarskim.

Praktyczna pomoc dla IOD w realizacji zadań szkoleniowych personelu w okresie pandemii.

5/5

199,00 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-20 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

5/5

149,00 pln

Wypełniony wzór Klauzuli Informacyjnej dla Pacjentów podmiotów medycznych. Dodatkowo opis możliwych sposobów realizacji obowiązku informacyjnego względem pacjentów PWDL.

5/5

149,00 pln

Czy należy realizować obowiązek informacyjny względem osób upoważnionych do dokumentacji medycznej. Kompleksowe opracowanie tematu ze stanowiskiem podsumowującym.

5/5

39,00 pln

Procedura rekrutacji zgodna z RODO dla podmiotów medycznych. Procedura opisująca w jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne aby było one zgodne z RODO. Dokumentacja zawiera m.in. wzory klauzul informacyjnych, w tym dot. postępowania konkursowego, jak również wzory oświadczeń kandydatów.

Zobacz, jak my to robimy.

5/5

299,00 pln

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego w PWDL.  Wzór dokumentu określa przewidywane i rekomendowane sposoby realizacji obowiązku informacyjnego RODO w jednostce. Dzięki procedurze IOD z łatwością jest w stanie przeprowadzać systematyczne kontrole w zakresie realizacji obowiązku. Dodatkowo wzór procedury wypełniony staje się 

5/5

99,00 pln

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.  Zestaw dokumentów przygotowany dla poprawnego wdrożęnia pracy dalnej w związku z COVID-19. Regulamin pracy zdalnej. Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej. Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań. Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej. Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej. Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

 

 

5/5

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

179,00 pln

Teleporady w POZ.

Konkretna dokumentacja jednostki medycznej, jaką musi posiadać udzielając teleporad w POZ.

5/5

299,00 pln

Ankieta sprawdzająca poprawność stosowania monitoringu w medycynie.

Konkretne pytania oraz opracowanie merytoryczne, do tego wytyczne, jakie należy spelnić aby monitoring w PWDL był legalny.

5/5

99,00 pln

Procedura niszczenia dokumentów w jednostce medycznej. Dokument opisujący zasady niszczenia dokumentów. Dodatkowo karta sprawdzająca oraz test dla personelu.

5/5

59,00 pln

Procedura opisująca warunki wykonywania pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu do danych.
Wzory oświadczeń personelu, dokument opisujący zasady pracy zdalnej, testy sprawdzające przygotowanie personelu. Niezbędne dla wdrożęnia u pracodawcy systemu pracy ze zdalnym dostępem do danych.

5/5

120,00 pln

Zasady korzystania z eWUŚ. Problem poprawności korzystania z systemu eWUŚ jest niestety problemem bardzo często występującym w praktyce funkcjonowania jednostek. Niestety także ADO / ASI nie dostrzegają powagi tego zagadnienia bagatelizując np. to, iż dane weryfikowane są z wykorzystaniem tylko jednego login / hasło przez kilku pracowników. Ankieta pozwalająca na przeprowadzenie audytu wewnętrznego sprawdzającego poprawność wykorzystania eWUŚ.

5/5

49,00 pln

Jakie wymogi musi spełnić system teleinformatyczny, aby prowadzić w nim dokumentacje medyczną w postaci elektronicznej. Opis wymogów techniczno organizacyjnych, jakie należy spełnić, aby PWDL mógł prowadzić dokumentacje medyczną jedynie w postaci elektronicznej. Ankieta sprawdzająca poprawność przygotowania podmiotu, jak również pozwalająca na opracowanie planu naprawczego.

5/5

199,00 pln

Autor: Dominik Spałek
Autor: Michał Kubik
Autor: Kamil Kubik

 

Porównanie starych i nowych przepisów Rozporządzenie o dokumentacji medycznej (Dz.U. 2020, poz. 666). Opracowaliśmy dla Państwa porównanie, ułatwiające prześledzenie i analizę zmian, jakie wprowadza w życie nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. W prosty i czytelny sposób pokazujemy, jak zmieniły się przepisy. Zestawienie można idealnie wykorzystać do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego.

5/5

119,00 pln

Lista pytań kontrolnych NIK. Lista pytań kontrolnych, która pozwala na dokonanie samooceny stopnia poprawności wdrożenia przepisów RODO w oparciu o wytyczne, jakimi kierowała się Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzając kontrolę w podmiotach medycznych.

5/5

69,00 pln

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19.  Zestaw dokumentów przygotowany dla poprawnego wdrożęnia pracy dalnej w związku z COVID-19. Regulamin pracy zdalnej. Wzór polecenia służbowego pracy zdalnej. Procedura opisująca zasady dostępu do danych z wykorzystaniem zdalnych rozwiązań. Materiały edukacyjne dla pracowników, którzy oddelegowani zostaną do pracy zdalnej. Test potwierdzający przygotowanie pracowników do pracy zdalnej. Upoważnienie do przetwarzania danych z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami pracy z wykorzystaniem zdalnego dostępu.

 

 

5/5

Autor: dr Jakub Rzymowski
Autor: Dominik Spałek

179,00 pln

Usługi informatyczne dla jednostek medycznych (IT w medycynie).

Wdrożenie modułu Teleporady dla aplikacji mMedica.

Kompleksowa usługa polegająca na wdrożeniu i przygotowaniu personelu do korzystania z modułu Teleporady w aplikacji mMedica. 

5/5

1123,00 pln

Jak uruchomić wystawianie skierowań zleceń na badania COVID-19 w aplikacji gabinet.gov.pl

Konfiguracja ustawień krok po kroku od początku aż do uruchomienia funkcjonalności wystawiania skierowań na badania w aplikacji gabinet.gov.pl przez lekarzy POZ.

5/5

299,00 pln

Bezpłatna wycena wdrożenie modułu EDM w mMedica. Analiza systemu informatycznego, opracowanie indywidualnego planu działania.

5/5

Usługa bezpłatna

Konfiguracja konta i uruchomienie możliwości wystawiania e-recept przez lekarza gabinet.gov.pl
Cały proces przeprowadzimy podczas warsztatów szkoleniowych. Dodatkowo rabaty na zakupy w naszym sklepie dla uczestników.

5/5

399,00 pln

Bezpłatna wycena wdrożenie modułu e-Recepty w mMedica. Analiza systemu informatycznego, opracowanie indywidualnego planu działania.

5/5

Usługa bezpłatna

Audyt poprawności rozliczeń z NFZ. Nasi eksperci w zakresie rozliczeń z NFZ dokonają indywidualnego audytu poprawności rozliczeń Państwa jednostki. Na podstawie przeprowadzonej analizy procedur i poprawności działań opracowany zostaje program naprawczy co ostatecznie może prowadzić do pozyskania należnych środków finansowych przez jednostkę.

5/5

799,00 pln

Medycyna

Dokumentacja dla jednostek medycznych

PWDL

Sklep

Przedsiębiorcy

Dokumentacja dla przedsiębiorców

Działalność gospodarcza

Sklep

Oświata

Dokumentacja dla placówek oświatowych

Oświata

Sklep

Szkolenia

Warsztaty szkoleniowe prowadzone przez PTR

Szkolenia

Sklep

Niszczarki

Niszczarki do dokumentów wybrane modele

Niszczarki

Sklep

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep