Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Sklep RODO dla przedsiębiorcy

Oddzwonimy do Ciebie

Sklep RODO dla przedsiębiorcy, dla firm to miejsce, w którym odnajdą Państwo, szereg merytorycznych opracowań poświęconych tematyce ochrony danych ale także tematyce odnoszącej się do zagadnień funkcjonowania firm na rynku. Liczne nasze opracowania, szkolenia, wzory dokumentów, wzory procedur postępowania opracowujemy z myślą o ich praktycznym wykorzystaniu przez naszych Klientów. W przypadku pytań dotyczących zakupów jesteśmy do Państwa dyspozycji. Naszym celem jest aby Sklep RODO dla przedsiębiorcy spełniał Państwa oczekiwania. Jeśli natomiast poszukują Państwo konkretnej pozycji, opracowania, czy szkolenia, prosimy o kontakt z nami.

Oddzwonimy do Ciebie ... jeśli czegoś szukasz, albo masz pytanie ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Jak prosto wdrożyć RODO - GDPS Standard.

Zastanawiasz się, jak pomóc sobie we wdrożeniu RODO w firmie, albo skąd pobrać niezbędną dokumentację, jak przygotować rejestr czynności przetwarzania, jak prowadzić i gdzie rejestr naruszeń, czy upoważnień … odpowiedź jest jedna – Narzędzie do wdrożenia RODO w firmie szybko i prosto – GDPS – Standard.

RODO Sender - aplikacja do szyfrowania email.

Aplikacja do automatycznego szyfrowania załączników do email jednocześnie automatycznie przesyłająca SMS zawierający hasło dostępu do odbiorcy. Prosta obsługa i szybkość w działaniu. Jeszcze nigdy zabezpieczenie przesyłanych email nie było chyba tak proste dla użytkownika. RODO Sender.

Dokumentacja RODO dla firm.

Dokumentacja RODO dla agencji ochrony osób i mienia.

Wzory dokumentów przygotowane dla firmy ochroniarskiej, agencji ochrony osób i mienia. Kompletny zestaw dokumentacji  i procedur, jakie należy wdrożyć w związku z ochroną danych osobowych. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych RCPD oraz szereg procedur ochrony danych i klauzul informacyjnych dla agencji ochrony.

5/5

2999,00 pln

Dokumentacja RODO dla biura rachunkowego

Dokumentacja RODO przygotowana dla księgowych, biura rachunkowego, biur rachunkowości. Kompletny zestaw dokumentacji i procedur. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla biura rachunkowego oraz zestaw procedur i klauzul informacyjnych dla biura rachunkowego.

5/5

1899,00 pln

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych dla firm
RCPD

Zgodnie z art. 30 ust. 1 RODO każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora, prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają. Administrator, który nie prowadzi RCPD naraża się na odpowiedzialność z art. 83 ust. 4 pkt. 1) RODO.

5/5

799,00 pln

Jak prawidłowo wykonać Audyt zgodności z RODO.
Lista pytań kontrolnych gotowych do przeprowadzenia Audytu RODO

Lista uniwersalnych pytań kontrolnych. Dzięki przygotowanej liście kontrolnej można przeprowadzić Audyt RODO. Audyt przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Audyt kontrolny RODO przygotowany przez dr Jakuba Rzymowskiego.

Autor: dr Jakub Rzymowski

5/5

860,00 pln

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin dla sklepu internetowego

Wzorcowa dokumentacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową. W skład pakietu dokumentów wchodzi regulamin dla sklepu internetowego, polityka prywatności, polityka cookies, procedura pozyskiwania zgód marketingowych, klauzule informacyjne.

5/5

1499,00 pln

Kasy Zapomogowo Pożyczkowe

Ustawa o kasach zapomogowo pożyczkowych wprowadziła szereg zmian. Należy w związku z wejściem jej w życie przygotować aktualizację dokumentacji RODO dla KZP, dla dawnych PKZP.

Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pozyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jako administratorów danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie opisujące zasady przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych oraz gotowy opis czynności do Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych RCPD.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

299,00 pln

Statut Kasy Zapomogowo Pożyczkowej

Statut dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej. Dokument opracowany w oparciu o znowelizowane przepisy.

Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pozyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jednym z nich jest aktualizacja dotychczas obowiązującego Statutu PKZP. Przepisy określają wprost, jakie postanowienia powinny zostać w nim przedstawione. Przygotowaliśmy wzorcowy dokument, na bazie którego można przeprowadzić aktualizację statutu, jakim posługiwała się przed wejściem w życie ustawy pracownicza kasa zapomogowo-pożyckzowa.

5/5

999,00 pln

Prawo zamówień publicznych a RODO

Pakiet dokumentów aktualizujących RCPD i Klauzula Informacyjna w PZP.


Wejście w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wymusza na ADO dokonanie aktualizacji dokumentacji w obszarze RODO poprzez uwzględnienie wprowadzonych zmian w treści zapisów prowadzonego RCPD, jak również poprzez aktualizację klauzul informacyjnych, za pośrednictwem, których realizują oni obowiązek informacyjny RODO.

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

Pracownicze Plany Kapitałowe a RODO

Jakie dokumenty należy wprowadzić w firmie w związku z obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych. RODO a PPK.

Pakiet dokumentacji RODO, jaką należy wdrożyć rozpoczynając proces przygotowania do realizacji obowiązków związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Pakiet zawiera klauzulę informacyjną dla PPK oraz opis czynności do RCPD

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Magdalena Waszak

149,00 pln

ZFŚS - gotowe zmiany do regulamiu

 Obsługa Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Przygotowaliśmy opracowanie poświęcone tematyce dostosowania ZFŚS do nowych przepisów. W ramach pakietu dokumentów otrzymują Państwo:

 • RCPD – obsługa ZFŚS.
 • Wzór Klauzuli Informacyjnej
 • Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 • Omówienie zagadnienia
5/5

199,99 pln

Ankieta sprawdzająca zabezpieczenia IT nośników

Ankieta sprawdzająca zabezpieczenia przenośnych nośników danych.

Przygotowaliśmy ankietę sprawdzającą. Na podstawie ankiety IOD będzie miał możliwość dokonania analizy stanu faktycznego. Analizy pod kątem tego, jak i czy wykorzystywane są w strukturach ADO urządzenia przenośne w tym pamięci masowe zewnętrzne, pendrive, tablety itp. Zebrane informacje pozwolą na dokonanie oceny ryzyka i dopasowanie adekwatnych zabezpieczeń. Ankietę można także wykorzystywać, jako narzędzie regularnego testowania zasobów.

5/5

19,99 pln

Klauzula informacyjna dla pracowników.

Klauzula informacyjna dla pracowników, to dokument, za pomocą którego administrator realizuje swój obowiązek wynikający z RODO, obowiązek informacyjny względem zatrudnianych pracowników. Realizacja obowiązku informacyjnego w firmie względem pracowników.

5/5

9,99 pln

Pakiet klauzul informacyjnych dla firm, do realizacji obowiązku informacyjnego.

 • KI – Pacjent
 • KI – Pacjent COVID-19
 • KI – Kandydat
 • KI – Pracownik
 • KI – Kontrahent
 • KI – Kontrahent art. 14 RODO
 • KI – PZP (Prawo zamówień publicznych)
 • KI – PPK (Pracownicze plany kapitałowe)
 • KI – Stażyści / Praktykanci / Wolontariusze
 • KI – ZFŚS (Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)
 • KI – Formularz WWW
 • Klauzula Informacyjna – Email
 • KI – Telefon
 • KI – Monitoring wizyjny PWDL, KP
 • KI – FB (Media społecznościowe)
 • KI – Nagrywanie rozmów NiŚOZ
5/5

699 pln

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą z art. 15-21 RODO to narzędzie, które ułatwi Państwu spełnienie obowiązków ADO. 

Przygotowaliśmy dla Państwa procedurę opisującą zasady realizacji praw podmiotów danych na gruncie RODO. Zestaw dokumentów zawiera także wzory proponowanych wniosków, jakie można składać mają one za zadanie ułatwienie procesu realizacji praw podmiotów danych, jak również dokumentacja zawiera wzory odpowiedzi na kierowane wnioski.

5/5

149,00 pln

Monitoring wizyjny w firmie.

Procedura wdrożenia i stosowania monitoringu u pracodawcy po zmianach kodeksu pracy.

5/5

99,00 pln

Tabela opisująca przykładowe zagrożenia oraz sposoby postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. 

5/5

Autor: Dominik Spałek
Autor: Michał Kubik
Autor: Kamil Kubik

 

19,00 pln

Tabelaryczne zestawienie zasad przetwarzania danych osobowych. Narzędzie do wykazania rozliczalności.

5/5

69,00 pln

Autor: Dominik Spałek
Autor: dr Jakub Rzymowski

Procedury sanitarne COVID-19

Procedura sanitarna COVID-19 dla salonów fryzjerskich.

Kompletna dokumentacja sanitarna dla uruchomienia salonu fryzjerskiego w okresie pandemii koronawirusa.

5/5

Autor: Patrycja Żarska-Cynk

149,00 pln

Procedura sanitarna COVID-19 dla kierowców taksówek.

Kompletna dokumentacja sanitarna zgodna z wytycznymi GIS oraz Ministerstwa Rozwoju. Zestaw procedur dla kierowcó wykonujących zawód taksówkarza. Procedury opisujące tryb postępowania oraz zasady realizacji nowych obowiązków kierowców taxi.

5/5

Autor: Patrycja Żarska-Cynk

99,00 pln

Procedura sanitarna COVID-19 dla branży turystycznej (hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych).

5/5

Autor: Patrycja Żarska-Cynk

149,00 pln

Szyfrowanie automatyczne email - RODO Sender.

Niszczarki do dokumentów dla firm / instytucji.

Wallner HD-120 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 10
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×30 mm

 

Fellowes 92Cs

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 18
Czas ciągłej pracy: 
30 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×38 mm

 

Wallner HD-220 C4

Poziom DIN (66399) P-4
Pojemność kosza (litry) 20 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek niszczonych: 14
Czas ciągłej pracy:  12 mm
Szerokość cięcia (mm) 4×20 mm

 

Fellowes AutoMax 100M

Poziom DIN (66399): P-4
Pojemność kosza (litry): 23 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 100/10
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 4×10 mm

Odzyskaj 100 pln od producenta

Niszczarka
Fellowes 10M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 19 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 10
Czas ciągłej pracy: 
10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

Fellowes
Microshred 450M

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 22 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  10 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×12 mm

 

 

Fellowes
AutoMax 200M

Poziom DIN (66399) P-5
Pojemność kosza (litry) 32 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 200/10 podajnik
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm) 2×14 mm

Odzyskaj 200 pln od producenta

Fellowes Microshred 99Ms

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 34 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 14
Czas ciągłej pracy:  20 mm
Szerokość cięcia (mm): 2×14 mm

Hsm Securio C18
1,9 x 15 mm

Poziom DIN (66399): P-5
Pojemność kosza (litry): 25 l
Cięcie zszywek, spinaczy, CD, kart: TAK
Ilość kartek: 9
Czas ciągłej pracy:  15 mm
Szerokość cięcia (mm): 1,9×15 mm