Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Dokumentacja RODO dla koła łowieckiego

Original price was: 3 499,00 zł.Current price is: 2 600,00 zł.

Dokumentacja RODO dla koła łowieckiego

Dokumentacja RODO dla Koła Łowieckiego – nie ulega jakimkolwiek wątpliwościom, iż Koła Łowieckie, zrzeszające osoby fizyczne są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Ponadto należy dostrzec, że Koła Łowieckie posiadają osobowość prawną i ponoszą odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Jednak to nie wszystko, albowiem Koła Łowieckie, w związku ze swoją aktywnością są także Administratorem Danych Osobowych.

Koło Łowieckie, jako Administrator Danych Osobowych, zobowiązany jest do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wzorcowa Dokumentacja RODO

Na bazie naszych doświadczeń praktycznych oraz wiedzy, jaką posiadamy przygotowaliśmy dedykowaną dla Koła Łowieckiego, Dokumentację do wdrożenia RODO. W ramach pakietu dokumentów przygotowywane są konkretne dokumenty opisujące tematykę ochrony danych. Otrzymują Państwo także 120 min wsparcia przy wdrożeniu dokumentacji we własnych strukturach Koła Łowieckiego.

Wsparcie konsultacyjne we wdrożeniu

Otrzymujecie Państwo także merytoryczne wsparcie w postaci 120 minut zdalnego wsparcia dzięki czemu pomożemy we wdrożeniu Dokumentacji przekazanej w Państwa Kole Łowieckim.

 

 

Opis

Dokumentacja RODO dla koła łowieckiego

Dokumentacja RODO dla koła łowieckiego, stanowi m.in. wyraz tego, iż koło łowieckie, będąc administratorem danych osobowych, realizuje nałożone na niego obowiązki, wynikające z przepisów prawa.

Zasady przetwarzania danych osobowych ...

Koło Łowieckie, jako administrator danych osobowych musi zapewnić, aby dane osobowe były:

  • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);
  • bierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);
  • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);
  • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”);
  • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);
  • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Obowiązek wykazania przestrzegania zasad ...

Koło Łowieckie, jako administrator danych osobowych musi ponadto, jako odpowiedzialny za przestrzeganie ww. zasad przetwarzani danych osobowych, być w stanie wykazać, że zasady te przestrzega  („rozliczalność”). Przygotowana Dokumentacja RODO dla koła łowieckiego jest m.in. narzędziem pozwalającym na wykazanie tego faktu.

Koło Łowieckie przetwarza dane osobowe ...

Począwszy od postępowania, które dotyczy wpisu na listę członków Koła Łowieckiego, poprzez procesy obsługi wniosków o przyjęcie na staż, organizacją polowań indywidualnych, grupowych, organizację polowań z udziałem cudzoziemców, raportowanie, a skończywszy na działalności finansowe, odszkodowawczej, czy postępowania związane z wykluczeniem – wszędzie tam mamy do czynienia z procesami przetwarzania danych osobowych, za prawidłowość, których i za zabezpieczenie, których odpowiedzialny jest Administrator Danych Osobowych.

Zabezpieczenia ...

Należy także uświadomić sobie, że Koła Łowieckie działają w różnych realiach, jedne wykorzystują sprzęt informatyczny i aplikacje do swojej działalności statutowej, inne działają w sposób tradycyjny. Bez względu jednak na to, w pierwszy, jak i w drugim przypadku, Koła Łowieckie mają określone obowiązki w zakresie wprowadzenia i stosowania środków organizacyjno – technicznych, które zabezpieczać mają dane przetwarzane. Z tego względu zobowiązane są do wdrożenia przepisów RODO w praktyce swojego funkcjonowania.