Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę

199,00 

Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Pracodawca podejmujący decyzję o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów wykonawczych regulujących to zagadnienie zachowując jednocześnie określony tryb wprowadzenia odpowiednich regulacji do przepisów wewnątrzzakładowych, które muszą określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania.

Pakiet dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia kontroli stanu trzeźwości przez pracodawcę

Przygotowaliśmy dokumentację, która usprawni proces wprowadzenia w życie kontroli trzeźwości wśród pracowników. W skład naszego pakietu wchodzą odpowiednio:

  • Omówienie przepisów dotyczących badania kontroli trzeźwości.
  • Aktualizacja RCPD – gotowe zapisy pozwalające na aktualizację rejestru czynności przetwarzania danych, dla czynności, jaką jest kontrola stanu trzeźwości pracowników
  • Wzór Klauzuli Informacyjnej dla pracowników podlegających kontroli trzeźwości;
  • Wzór Informacji dla pracowników zatrudnionych w chwili wprowadzenia w życie kontroli;
  • Wzór Informacji dla pracowników, którzy dopiero zostaną zatrudnieni po wejściu w życie przepisów o kontroli.
  • Wzór zapisów wprowadzających kontrolę trzeźwości do układu zbiorowego pracy / regulaminu pracy / obwieszczenia. (Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości)

Aktualizacja materiałów wchodzących w skład pakietu

Informujemy ponadto, iż przekazana dokumentacja zostanie odpowiednio – w razie potrzeby – zaktualizowana i przekazana do Klientów, którzy zakupią pakiet, bezpośrednio po wejściu w życie nowych przepisów.

 

Opis

Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę

Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę – zainteresowanych odsyłamy także do naszego opracowania, w którym przybliżamy temat związany z problematyką prewencyjnego badania stanu trzeźwości pracowników.”Kontrola trzeźwości pracowników

W związku z powyższym Ustawodawca zdecydował się na zmianę przepisów Kodeksu Pracy, dzięki czemu pracodawcy otrzymają możliwość prowadzenia prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości pracowników. Warunkiem jednak poprawności organizacji tego badania będzie respektowanie określonych przepisami prawa reguł postępowania. Ustawodawca zakłada także obowiązek pracodawcy, chcącego stosować kontrole trzeźwości, wprowadzenia odpowiednich zapisów do aktów prawa wewnątrzzakłądowego. Naturalnie wprowadzenie nowej czynności przetwarzania wiąże się z obowiązkami również na gruncie RODO.

Ustawa zmieniająca ...

Zgodnie z art. 1 Ustawy zmieniającej, w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wprowadza się następujące zmiany po art. 221b dodaje się art. 221c –221h.  Zgodnie z art. 221c § 1 k.p.

cyt.: „Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników”.

Innymi słowy przepisy przewidują możliwość, co istotne, możliwość a nie obowiązek pracodawcy, w zakresie wprowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. Pracodawca może skorzystać z przewidzianego rozwiązania tylko i wyłączenie w sytuacji, kiedy taka kontrola trzeźwości pracowników jest rozwiązaniem niezbędnym do tego aby zapewnić ochronę życia i zdrowia pracowników, może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników także w sytuacji, kiedy jest to rozwiązanie niezbędne dla zapewnienia ochrony życia i zdrowia innych osób, jak również w sytuacji kiedy jest to rozwiązanie dla zapewnienia ochrony mienia. Widzimy zatem, iż pracodawca ograniczony został w swobodzie podejmowania decyzji o wprowadzeniu i stosowaniu kontroli trzeźwości pracowników. Kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, co oznacza, iż wprowadzając rozwiązania kontrole pracodawca został zobowiązany do takiej organizacji procesu badania, aby jego wykonanie gwarantowało, iż godność osób kontrolowanych i ich dobra osobiste nie zostaną naruszone.

Przetwarzanie danych w związku z kontrolą trzeźwości ...

Pracodawca przetwarza informacje o dacie, godzinie i minucie badania, oraz jego wyniku wskazującym na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ochrony dóbr, jakimi warunkuje się możliwość wprowadzenia kontroli trzeźwości, i przechowuje te informacje w aktach osobowych pracownika przez okres nieprzekraczający roku od dnia ich zebrania. Przepisu określają także szczególne warianty, w których to okres przechowywania został zmieniony. Ma to miejsce w przypadku zastosowania odpowiedzialności porządkowej – w tym wypadku okres przechowywania wynika z przepisu art. 113 k.p., jak również w sytuacji, kiedy informacje mogą stanowić lub stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, a pracodawca jest stroną tego postępowania lub powziął wiadomość o wytoczeniu powództwa lub wszczęciu postępowania – w tym wypadku okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie odpowiednio ww. okresów informacje podlegają usunięciu.

Obowiązek informacyjny pracodawcy ...

Pracodawca o prowadzeniu kontroli trzeźwości informuje zatrudnionych pracowników, pozostających już w zatrudnieniu w momencie wprowadzenia kontroli w sposób przyjęty u danego pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania. W odniesieniu do pracowników zatrudnianych już po wprowadzeniu obowiązku kontroli trzeźwości, w sytuacji, kiedy zgodnie z przyjętymi zasadami będą oni objęci procedurą kontroli pracodawca przekazuje takiemu pracownikowi, uwaga przed dopuszczeniem go do pracy informacje w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej, o grupie lub grupach pracowników objętych kontrolą trzeźwości, sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasie i częstotliwość jej przeprowadzania.

Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości