Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Monitoring wizyjny w firmie

199,00 

Przygotowaliśmy dla Państwa procedurę wg. której należy wprowadzić i stosować monitoring wizyjny w firmie. Nowelizacja zapisów Kodeksu Pracy sprawiła, iż Pracodawcy, zamierzający dopiero korzystać z monitoringu, albo już ja stosujący, mają nowe obowiązki do realizacji. Obowiązki te dotyczą także prowadzenia akt osobnych pracowników.

Procedura Monitoring wizyjny w firmie zawiera:

  • Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego.
  • Analiza dot. zasadności wprowadzenia do stosowania monitoringu.
  • Informacja dla pracowników w sprawie stosowania monitoringu wizyjnego.
  • Treść zapisów Regulaminu pracy / Układu Zbiorowego Pracy / Obwieszczenia wprowadzająca monitoring.
  • Opis dokumentów wymaganych przy zmianie Układu Zbiorowego Pracy
  • Klauzula Informacyjna dot. monitoringu wizyjnego.
  • Tabliczka informująca o objęciu monitoringiem danego obszaru.
  • Wpis do Rejestru Czynności Przetwarzania danych RCPD – Monitoring wizyjny.

Autor: Dominik Spałek
Format: A4
Format pliku: Edytowalny MS Word

Opis

Monitoring wizyjny w firmie.

Monitoring wizyjny w firmie, jest tematem, który często sprawia wiele problemów przedsiebiorcom. W związku z nowelizacja zapisów Kodeksu Pracy m.in. w zakresie zagadnienia, jakim jest stosowanie monitoringu wizyjnego, pragnę zwrócić szczególną uwagę na kilka kluczowych zagadnień. Opracowanie odnosi się także do tych podmiotów, które uregulowały już wcześniej kwestie związane z monitoringiem wizyjnym wewnętrznymi przepisami.

Przesłanki dopuszczalności stosowania monitoringu wizyjnego u pracodawcy.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Obszar możliwy do objęcia go monitoringiem wizyjnym.

Monitoring wizyjny w firmie nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.