Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Gotowe klauzule informacyjne RODO

699,00 

Gotowe klauzule informacyjne RODO

Gotowe klauzule informacyjne RODO. Przygotowaliśmy dla Państwa pakiet dokumentów zawierających gotowe wzory klauzul informacyjnych RODO, pozwalających na realizację obowiązku informacyjnego przez ADO wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Każdy administrator danych osobowych ma obowiązek podczas pozyskiwania danych od podmiotu danych bezpośrednio lub z innych źródeł zrealizować swój obowiązek informacyjny, czyli przekazać określone prawem informacje. W zależności od sytuacji, w których pozyskiwane są dane opracować należy konkretne wzory klauzul informacyjnych – co wykonaliśmy dla Państwa. Przygotowany pakiet klauzul informacyjnych dedykowany jest dla sektora medycznego, dla przychodni, dla lekarzy, dla szpitali, dla indywidualnych praktyk lekarskich.

Procedura realizacji obowiązku informacyjnego:

Decydując się na zakup naszych materiałów, nie tylko otrzymają Państwo wzory gotowych Klauzul Informacyjnych, ale także otrzymają Państwo materiał będący Procedurą realizacji obowiązku informacyjnego w podmiocie wykonującym działalność leczniczą. Dzięki stosowaniu tej procedury będą Państwo w stanie wykazać, iż obowiązek informacyjny jest realizowany przez ADO.

W skład pakietu wchodzą nw. wzory klauzul informacyjnych:

 • Procedura realizacji obowiązku informacyjnego (art. 13-14 RODO)
 • Klauzula Informacyjna przeznaczona dla:
  • pacjenta,
  • kandydata do pracy,
  • pracownika zatrudnionego,
  • kontrahenta,
  • postępowań prowadzonych w ramach prawa zamówień publicznych (PZP),
  • obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK),
  • obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
  • stażystów,
  • praktykantów,
  • wolontariuszy,
  • formularza kontaktowego zamieszczanego na stronie internetowej (WWW),
  • monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Kodeksu pracy,
  • monitoringu wizyjnego stosowanego w PWDL na podstawie Ustawy o działalności leczniczej,
  • rejestrowania rozmów telefonicznych na Nocnej i Świątecznej OPiece Zdrowotnej (NiŚOZ).

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Madalena Waszak

Opis

Gotowe klauzule informacyjne RODO

Gotowe klauzule informacyjne RODO dedykowane dla przychodni, dla lekarzy, dla szpitali, w medycynie pozwalają na usprawnienie procesu realizacji obowiązku informacyjnego przez Administratora Danych Osobowych.

Obowiązek informacyjny RODO - zmiany i aktualizacje

Przepisy art. 13 i 14 RODO określają obowiązku administratorów danych osobowych, jakie muszą oni realizować podczas pozyskiwania danych osobowych. Problematyczną kwestią jednak to, iż zmieniająca się rzeczywistość prawna, pojawiające się nowe zadania do realizacji przez podmioty medyczne – pociąga za sobą tworzenie coraz to nowych wzorów klauzul informacyjnych. Stare klauzule natomiast podlegają ciągłym modyfikacjom i zmianom. Wszystko to wymaga, czasu, poświęcenia i zaangażowania ze strony ADO.

Jak wykazać to, że obowiązek jest spełniany ...

Narzędziem pozwalającym na zarządzanie sposobami realizacji obowiązku informacyjnego może być Załącznik do Polityki Bezpieczeństwa określający stosowane w jednostce metody udostępniania klauzul informacyjnych. Za właściwe a wręcz wymagane uznać należy równolegle określenie kilku metod realizacji obowiązku. Dokument o jakim mowa pozwala także na sprawną weryfikacje faktycznego wypełnienia obowiązku informacyjnego, na weryfikację tego, czy osoby odpowiedzialne w jednostce za realizację obowiązku informacyjnego faktycznie zrealizowały powierzone im zadania.

W dokumencie wskazujemy na rekomendowane rozwiązania sygnalizując jednak, iż nie są to wszystkie możliwe sposoby. Specyfika jednostki, jej warunki lokalowe mogą podpowiadać inne alternatywne sposoby, które mogą okazać się skuteczniejsze od proponowanych przez nas. Z tego względu warto pokrótce przedstawić każdy z proponowanych sposobów, po to aby następnie świadomie dokonać najwłaściwszego wyboru dla danej jednostki.

Gotowe wzory klauzul informacyjnych RODO

W zależności od podejmowanych czynności przez ADO pozyskuje on dane osobowe z wykorzystaniem różnych mechanizmów. Z tego względu należy opracować i przygotować adekwatne dokumenty, za pomocą których realizowany będzie obowiązek informacyjny RODO.

RCPD - Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

Należy także pamiętać o tym, iż z wykonywaniem konkretnych czynności przetwarzania danych idzie nie tylko obowiązek realizacji obowiązku informacyjnego z wykorzystaniem klauzul informacyjnych, ale idzie także obowiązek stworzenia, czy też aktualizacji odpowiedniej pozycji w prowadzonym przez jednostkę RCPD, czyli Rejestrze Czynności Przetwarzania Danych. Posiadamy również taki wzorcowy wypełniony już RCPD dla podmiotów medycznych.