Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Nowy statu dla kasy zapomogowo-pożyczkowej

599,00 

Nowy statu dla kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Czasu coraz mniej, aktualizacja statutu konieczna do wykonania do 12 kwietnia 2023r. Wejście w życie 11 października 2021r., nowej regulacji tj. Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, pociąga za sobą szereg zmian, jakie muszą wykonać KZP. Jedną z nich jest dokonanie przeglądu i aktualizacja treści zapisów obowiązującego statutu – tak aby dopasować go do treści nowych przepisów prawa.

Wzorcowy Statut KZP – zgodny z nowymi przepisami.

Przygotowaliśmy dla Państwa dokument będący wzorcowym Statutem Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, w oparciu o regulacje zawarte w treści Ustawy z dnia 23 lipca 2021r. regulującej zasady funkcjonowania KZP. Dzięki temu będą mieli Państwo możliwość zweryfikowania poprawności własnej dokumentacji. Będą mieli Państwo także możliwość wykorzystania gotowych propozycji zapisów do Statutu KZP.

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

 

Opis

Nowy statu dla kasy zapomogowo-pożyczkowej

Tyle czasu pozostało na wprowadzenie zmian ...

Dni
Godziny
Minuty
Termin na aktualizację statutu właśnie upłynął ....

Z czego wynikała potrzeba zmiany ...

Przypomnijmy tylko, że podstawą funkcjonowania dla kas zapomogowo-pożyczkowych, jest Ustaw z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo–pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, które wydane zostało na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 39 ust. 5 ww. Ustawy o związkach zawodowych. Zmiany jakie wprowadzone zostały w obszarze regulacji Ustawy o związkach zawodowych w rzeczywistości wymuszałyby dokonanie gruntownej nowelizacji przepisów ww. rozporządzenia wykonawczego. Ustawodawca jednak doszedł do wniosku, iż taka nowelizacja przepisów rozporządzenia byłaby bezzasadna. Tematyka funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych uznał ponadto, iż nadaje się do unormowania w osobnej ustawie. Dodatkowo ujęcie przepisów regulujących kwestie działania kas w jednym akcie prawnym rangi ustawowej ma ułatwić adresatom norm prawnych ich stosowanie i może przyczynić się do upowszechniania instytucji KZP. Szczegółowo o nowelizacji piszemy w naszym opracowaniu poświęconym „KZP”.

Obligatoryjne treści, jakie musi zawierać Statu ...

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy KZP

cyt.: „(…)Statut KZP określa:

 1. nazwę KZP oraz jej siedzibę i adres ze wskazaniem nazwy pracodawcy, u którego została utworzona;
 2. cele i zadania KZP;
 3. sposób reprezentowania KZP;
 4. tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
 5. zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich; 
 6. tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
 7. tryb i sposób wybierania delegatów, o których mowa w art. 16 ust. 2, oraz proporcję, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
 8. zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
 9. zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 10. rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 11. zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 12. termin zwyczajnego walnego zebrania członków, o którym mowa w art. 20 ust. 2;
 13. zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia;
 14. zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
 15. zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 16. wzór o świadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa o świadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
 17. zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.(…)”.