Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Wykonanie raportu o stanie zapewniania dostępności

Original price was: 1 200,00 zł.Current price is: 699,00 zł.

Wykonanie raportu o stanie zapewniania dostępności

Podmioty publiczne zobowiązane zostały nie tylko do zapewnienia dostępności, bądź dostępów alternatywnych, ale także do raportowania o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Obowiązek ten muszą realizować co cztery lata najpóźniej do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

Pierwszy raport o stanie zapewniania dostępności

Pierwszy raport powinien zostać wykonany i złożony do dnia 31 marca 2021r.

Zamawiający otrzymuje

Dokumentacja przygotowywana jest w oparciu o udzielane informacje przez podmiot oraz analizy własne wykonane w celu przygotowania zapisów raportu o stanie zapewniania dostępności.

  • Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego – wypełniony w zakresie zapisów wymaganych dla Działu 2 Formularza Raportu, w części formularzowej i opisowej. Dane odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).
  • Deklarację dostępności dla strony WWW.
  • Informacje dodatkowe zawierające wykaz uwag oraz sprawdzonych elementów, który dostarczy fachowej wiedzy o jakości Twojego serwisu internetowego i pozwoli Ci podjąć świadome decyzje o jego przyszłym rozwoju i przebudowie.

Termin realizacji usługi: Należy przyjąć iż po przekazaniu wszystkich wnioskowanych informacji czas na przygotowanie raportu wynosi 3 dni robocze, jednak należy uwzględnić zasadę, iż o kolejności realizacji decydować będzie kolejność opłaconych zamówień.

 

Opis

Wykonanie raportu o stanie zapewniania dostępności

Wykonanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Podmiot publiczny przekazuje co 4 lata, najpóźniej do dnia 31marca danego roku, raport ostanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wdanym podmiocie, i publikuje go na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej –na swojej stronie internetowej.

Niezależnie jednak od obowiązku raportowania ww. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, w każdym czasie, występować do podmiotów publicznych o przedstawienie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie ich działalności.

Raport wykonany w terminie

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Formularz raportu

Współpraca w celu realizacji

Audyt strony a następnie sporządzenie i opracowanie raportu wymusza współpracę z nami, z tego względu prosimy o wyznaczenie osoby do kontaktu, która udzielać będzie niezbędnych dla nas informacji, które pozwolą na przygotowanie dokumentacji.