Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Procedura prowadzenia monitoringu GPS w firmie

399,00 

Procedura prowadzenia monitoringu GPS w firmie

Pracodawcy mają możliwość stosowania rożnych form monitoringu zatrudnionych pracowników. Zobowiązani jednak są do tego, aby przestrzegać określonych przepisów. Przepisów które mówią o tym, w jakim celu może być stosowany monitoring, jak może być realizowany, jakie są tryby jego wprowadzania w zakładzie pracy. Przygotowaliśmy dokumentację, która opisuje zasady stosowania tzw. innego monitoringu, monitoringu pojazdów / urządzeń z wykorzystaniem technologii pozwalającej na lokalizację GPS. Najczęściej ta forma monitoringu stosowana jest w pojazdach flotowych, ale również zdarzają się przypadki monitorowania położenia urządzeń mobilnych powierzonych pracownikom w związku z wykonywaniem ich obowiązków.

W skład dokumentacji wchodzą:

 • Omówienie merytoryczne tematu
 • Procedura wdrożenia do stosowania monitoringu z wykorzystaniem urządzeń lokalizacyjnych GPS
 • Wzór uzasadnienie potwierdzający niezbędność stosowania monitoringu GPS
 • Zapis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD)
 • Wzorcowe zapisy, jakie należy wprowadzić do przepisów prawa wewnątrzzakładowego
 • Wzorcowa klauzula informacyjna na gruncie RODO
 • Wzorcowa klauzula skrócona informująca o stosowaniu monitoringu lokalizacji za pomocą GPS
 • Wzorcowa informacja kierowana do pracowników w związku ze stosowaniem monitoringu GPS

Opis

Procedura prowadzenia monitoringu GPS w firmie ...

W praktyce wciąż pracodawcy popełniają błędy ...

W praktyce spotkałem się z licznymi, niestety, przypadkami, kiedy to stosowanie de facto wszystkich form monitoringu realizowane było z naruszeniem przepisów prawa. Najczęściej pracodawcy zasłaniali się w swoich wyjaśnieniach w trakcie audytów nieznajomością przepisów.

 • Obszar objęty monitoringiem – pracodawcy posiadają skłonność do tego, aby monitoring wizyjny, stosowany na terenie zakładu pracy, obejmował także pomieszczenia np. socjalne bądź pomieszczenia organizacji związkowych.
 • Rejestracja dźwięku – co do zasady nieprzepuszczalne jest rejestrowanie dźwięku z przy stosowaniu monitoringu wizyjnego, często jednak pracodawcy wyrażają swoje zainteresowanie właśnie taką formą „kontroli” zatrudnionego personelu.
 • Obowiązek informacyjny – zdarza się, iż w niedostatecznym zakresie, bądź wcale, nie realizują pracodawcy swojego obowiązku informacyjnego, co do stosowanej formy monitoringu pracowników.
 • Brak oznaczeń informacyjnych – nagminnie spotykam przypadki, w których pracodawcy odstępują nawet w pewnych przypadkach świadomie od dokonywania oznaczeń przestrzeni , czy urządzeń podlegających monitorowaniu.
 • Cele swobodnie określane – zaobserwowałem także, niebezpieczeństwa związane ze skłonnością pracodawców do tego, aby dane pozyskane w ramach monitoringu wykorzystywać w innych niż określone przepisami celach.
 • Czas prowadzenia monitoringu – odnotowałem także przypadki, w których audyt kontrolny jednoznacznie wskazywał, iż urządzenia lokalizacyjne GPS rejestrują i zapisują dane także w czasie wolnym pracowników.
 • Brak dokumentacji – niestety jednak najczęstszym błędem jest to, iż pracodawcy nie prowadzą żadnej dokumentacji opisującej zasady stosowania monitoringu.

Zakupując naszą procedure otrzymasz ...

 • Omówienie merytoryczne tematu – przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych przepisów prawa, które regulują tematykę prowadzenia monitoringu GPS. Każdy pracodawca przed przystąpieniem do prowadzenie takiej formy monitorowania pracowników bezwzględnie powinien zapoznać się z ww. przepisami.
 • Procedura wdrożenia do stosowania monitoringu z wykorzystaniem urządzeń lokalizacyjnych GPS – opisujemy, krok po kroku, jakie działania należy realizować z wykorzystaniem dostarczonej dokumentacji, aby rozpocząć i prawidłowo przeprowadzić proces wdrożenia monitoringu.
 • Wzór uzasadnienie potwierdzający niezbędność stosowania monitoringu GPS – przegotowaliśmy wzorcowy dokument na bazie którego można stworzyć indywidualne stanowisko.
 • Zapis do Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD) – jest to gotowy zapis, jakie należy uzupełnić w prowadzonym RCPD przez pracodawcę, jako ADO.
 • Wzorcowe zapisy, jakie należy wprowadzić do przepisów prawa wewnątrzzakładowego – zgonie z przepisami prawa przepisy wewnątrzzakładowe muszę zawierać określone informacje na temat stosowanego monitoringu.
 • Wzorcowa klauzula informacyjna na gruncie RODO – pracodawca realizując swój obowiązek informacyjny względem monitorowanych osób, może posługiwać się Klauzulą Informacyjne, której wzór przygotowaliśmy, jako jeden z elementów naszego pakietu.
 • Wzorcowa klauzula skrócona informująca o stosowaniu monitoringu lokalizacji za pomocą GPS – pracodawca zobowiązany jest także do prawidłowego oznaczenia przy stosowaniu monitoringu także wykorzystującego lokalizatory GPS