Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla firm

Original price was: 799,00 zł.Current price is: 699,00 zł.

Przepisy prawa (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – RODO) zobowiązują firmy do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych (RCPD) oraz w przypadku firm działających jako podmioty przetwarzające dodatkowo Rejestru Wszystkich Kategorii Czynności Przetwarzania (RWKCP). Przygotowaliśmy wzorcowy rejestr czynności przetwarzania danych (RCPD). Dostarczany przez nas rejestr to tabela wypełniona danymi zawierająca wszystkie wymagane prawem informacje, jakie powinny znajdować się w RCPD. RCPD, jaki przesyłamy, zawiera zaktualizowane zapisy zgodne z przepisami na rok 2023r. Rejestr dedykowany jest dla firm i przedsiębiorstw.

Jakie czynności przetwarzania opisujemy w RCPD:

Przygotowany przez nas RCPD zawiera opis nw. czynności przetwarzania odnoszących się do wskazanych tematów:

 • Kandydaci do pracy – rekrutacja własna.
 • Kandydaci do pracy – zlecenie rekrutacji.
 • Stażyści/ Praktykanci / Wolontariusze – obsługa procesów
 • Obsługa pracowników w zakresie.
  • działań kadrowych.
  • działań płacowych.
  • BHP i P.POŻ.
  • uprawnień wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  • obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)
  • obsługi Kas Zapomogowo Pożyczkowych  (KZP)
 • Korespondencja i ewidencja korespondencji.
 • Archiwizacja dokumentów.
 • Umowy cywilno – prawne.
 • Działania marketingowe.
 • Monitoring wizyjny na terenie i wokół obiektu.
 • Działania podejmowane w związku z ochroną roszczeń.

Przygotowany przez nas rejestr zawiera wszystkie prawem wymagane pola. Różni go od innych wzorów to, iż pola te zostały wypełnione tekstem, tak aby ułatwić Państwu posługiwanie się RCPD.

 • nazwa czynności przetwarzania,
 • cel przetwarzania,
 • kategorie osób, których dane są przetwarzane,
 • kategorie danych,
 • podstawa prawna przetwarzania,
 • źródło pochodzenia danych,
 • planowany termin usunięcia kategorii danych,
 • wykaz podmiotów przetwarzających,
 • wykaz odbiorców danych osobowych,
 • odbiorcy w państwach trzecich,
 • nazwa systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych,
 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa

W jakiej postaci dostarczamy RCPD:

RCPD dla firm przygotowany został w formacie MS Excell. Tabele Excell są w pełni edytowalne, co pozwala na swobodne modyfikowanie zapisów rejestru czynności przetwarzania. Z uwagi jednak na funkcjonalnośc obsługi dokumentu, dostarczamy także plik w formacie MS Word, co istotnie ułatwia jedo wydrukowanie i zarządzanie nim w praktyce. Rejestr przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem RODO.

 • RCPD w formacie EXCELL
 • RCPD w formacie WORD

Zadzwoń do nas:

W razie pytań przed zakupem, jak i w sytuacji chęci skonsultowania RCPD po jego sdostarczeniu, po prostu zadzwoń do nas tel. 694 494 240

Opis

Kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania Danych dla firm

Kompletny rejestr czynności przetwarzania danych dla firm, obowiązek jego posiadania [RCPD], za który odpowiada administrator danych osobowych, wynika z art. 30 ust. 1 RODO.

Każdy administrator oraz – gdy ma to zastosowanie – przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają.”

Po pierwsze należy pamiętać iż UODO może skontrolować Firmę, czy posiadają Państwo RCPD. Należy pamiętać, że sam dokument, jego treść także podlegać będzie kontroli.

Jako Inspektorzy Ochrony Danych postanowiliśmy zebrać nasze doświadczenia i opracowaliśmy kompletny RCPD dla firm. To nie tylko wzór, to dokument wypełniony danymi!

Zawiera m.in. szczegółowe kategorie danych i podstawy przetwarzania – elementy, które przysparzają najwięcej trudności.

Rejestr dostarczamy w formie edytowalnej, w postaci elektronicznej, w tabeli utworzonej w programie Excel w wersji 2016. Na życzenie możemy dostarczyć w innym formacie.

Grupa Robocza Art. 29, skupiająca unijnych rzeczników ochrony danych osobowych, w tym Prezesa UODO (dawniej GIODO), przyjęła stanowisko, w którym wskazuje, w jakich przypadkach administratorzy lub podmioty przetwarzające zatrudniające mniej niż 250 pracowników, muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania.

Obowiązek ten trzeba realizować, gdy przetwarzanie:

 • może powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą,
 • nie ma charakteru sporadycznego,
 • obejmuje szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, lub dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych.

Przy czym dla jego powstania wystarczy, że zachodzi którakolwiek z tych sytuacji samodzielnie. Z tego względu proponujemy kompletny Rejestr Czynności Przetwarzania dla Firm.

Jako przykład Grupa Robocza Art. 29 podaje przypadek małej organizacji, która najprawdopodobniej systematycznie przetwarza dane dotyczące swoich pracowników. Jak wskazuje, „w rezultacie takie przetwarzanie nie może być uznane za „sporadyczne” i musi w związku z tym być zawarte w rejestrze czynności przetwarzania.