Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Przetwarzanie danych osobowych w KZP

Original price was: 399,00 zł.Current price is: 299,00 zł.

Przetwarzanie danych osobowych w KZP

Wejście w życie nowej Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych niesie za sobą nowe obowiązki dla KZP, jako administratorów danych osobowych. Przygotowaliśmy dla Państwa opracowanie opisujące zasady przetwarzania danych w związku z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych oraz gotowy opis czynności do Rejestru Przetwarzania Danych Osobowych RCPD.

Każdy z kupujących otrzymuje:

  • Materiał opisujący zasady przetwarzania danych osobowych, jakie wynikają z Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych.
  • Wypełniony RCPD dla ADO jakim jest KZP
  • Klauzula Informacyjna / Członek KZP / Osoba uprawniona / Poręczyciel
  • Wzory oświadczeń:
    • Członka KZP
    • Osoby uprawnionej wskazanej przez Członka KZP
    • Poręczyciela

Autor: mgr Dominik Spałek
Autor: mgr Magdalena Waszak

Opis

Przetwarzanie danych osobowych w KZP

Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych a przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. Jak wynika z treści projektu Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych KZP jako ADO czekają kolejne zmiany, których realizacja wymuszona zostaje treścią projektowanych zapisów. Dokumentacja RODO dla KZP.

Istotna zmiana w zakresie tworzenia kas zapomogowo-pożyczkowych

cyt.: „(…)Do nowo wprowadzanych zagadnień należy wprowadzenie możliwości utworzenia KZP przez 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy (do tej pory przepisy mówiły o 10 pracownikach) – zmiana związana jest z nowelizacją z 2018 r., która dała prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową u danego pracodawcy, a nie tylko pracownikom. Pozwoli to uelastycznić warunki przynależności do KZP, w szczególności, że będą mogli do nich przynależeć nie tylko pracownicy, ale także inne niż pracownicy osoby wykonujące pracę zarobkową (np. zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła itp.).(…)”.

Obligatoryjne treści Statutu kasy zapomogowo-pożyczkowej

cyt.: „(…)Ponadto zostały określone niezbędne elementy statutu KZP przy zachowaniu katalogu otwartego.(…)”.

Obowiązkowe treści do zawarcia w Statucie KZP

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 15)  Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

cyt.: „(…)Statut KZP określa(…)zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;(…)’.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 16)  Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

cyt.: „(…)Statut KZP określa(…)wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;’.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

cyt.: „(…)Do kompetencji walnego zebrania członków należy(…)uchwalanie statutu KZP i wprowadzanie w nim zmian;(…)”.

Kto jest ADO KZP / Pracodawca / Związki Zawodowe

Zgodnie z art. 43 ust. 7 Ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych

cyt.: „(…)Administratorem danych osobowych jest KZP(…)”.

Przetwarzanie danych osobowych przez KZP