Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Regulamin ZFŚS – zmiany zgodnie z RODO

199,00 

Jak dostosować Regulamin ZFŚS aby był zgodny z RODO.

Ostatnia nowelizacja Ustawy o ZFŚS, która weszła w życie 04 maja 2019r. wymusza na pracodawcach i związkach zawodowych wprowadzenie zmian do Regulaminów ZFSS. Pracodawcy obarczeni zostali nowymi obowiązkami. Dzięki naszemu poradnikowi, dowiedzą się Państwo na czym powinny polegać te zmiany, oraz jak należy je wprowadzić w życie. Dokument zawiera merytoryczne opracowanie tematu oraz dodatkowo konkretne przygotowane przez nas wzory dokumentów, gotowe do użytku przy dysponowaniu funduszem socjalnym.

Poradnik zawiera:

  • merytoryczne opracowanie zagadnienia,
  • wzory zapisów dostosowujących regulamin zfśs do przepisów RODO,
  • wzory upoważnień do przetwarzania danych, jakie powinny posiadać osoby przetwarzające dane osobowe w związku z działalnością socjalną,
  • wzór klauzuli informacyjnej dla beneficjentów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Autor: Dominik Spałek
Dokument dedykowany dla:
pracodawców / związków zawodowych / księgowych / kadrowych
Format: A4
Format pliku: edytowalny
Ilość stron: 10
Ilość wzorów formularzy: 4
Konsultacja telefoniczna: TAK

Opis

Regulamin  ZFŚS – zmiany zgodnie z RODO.

Regulamin ZFŚS. Zmiany w Regulaminie ZFŚS zgodnie z RODO, po 04 maja 2019 r., stały się koniecznością. Mimo to wielu pracodawców, organizacji związkowych, nie wprowadziło do Regulaminów ZFŚS niezbędnych zapisów. Przepisy Ustawy o ZFŚS, zmienione zostały 04 maja 2019 r., za sprawą wejścia w życie Ustawy dostosowującej do RODO. Zwracamy Państwa uwagę szczególnie na brzmienie przepisów art. 8 ust.  od 1a do 1d Ustawy o ZFŚS.  Nadal przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.

Nowe obowiązki pracodawców administrujących ZFŚS.

Zgodnie z nowym brzemieniem Ustawy o ZFSS na pracodawców nałożono nowe obowiązki. Wiele kontrowersji budzi problem podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych w ramach fundusu. Zagadnieniem problematycznym jest to, kto jest administratorem. Istotna zmiana dotyczy dopuszczalności gromadzenia dokumentów od beneficjentów. Regulamin ZFŚS musi uwzględniać wszystkie te nowe zapisy. Z tego względu konieczne jest dokonanie jego przeglądu.

Regulamin ZFSS do poprawy.

W obecnym stanie prawnym dotychczasowe zapisy regulaminów mogą okazać się błędne. Z tego względu bezwzględnie należy je poprawić. Należy usunąć z treści regulaminów te zapisy, które są niedopuszczalne w obecnym stanie prawnym.

Obowiązkowy przegląd danych.

Sam obowiązek nie jest nowy. Jednak ustawodawca określił częstotliwość jego wykonywania. Państwa Regulamin ZFSS powinien uwzględniać w sowich zapisach ww. postanowienia.

Regulamin ZFSS określa zasady przetwarzania danych.

Ustawodawca określa konkretne wymogi, jakie należy spełnić w tym zakresie. Z tego względu należy te wprowadzić do regulaminu.

Odpowiedzialność pracodawcy.

Zgodnie z art. 12 a ust. 1. Ustawy ZFŚS kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym, w imieniu pracodawcy, za wykonywanie przepisów ustawy o ZFSS, nie wykonuje jej przepisów albo podejmuje działania niezgodne z nimi podlega karze grzywny.