Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

249,00 

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023 związane z zawieszaniem zajęć i wprowadzaniem nauczania zdalnego, o tym właśnie stanowi art. 125a ust. 1  Ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

Z czego wynikają zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

Nauka zdalna – Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Przygotowaliśmy dla Państwa projekt zmian zapisów, które można bezpośrednio wykorzystać realizują obowiązek z art. 125a ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe. Przedmiotem sprzedaży są proponowane treści zapisów, przygotowane w oparciu o ww. przepisy. Dzięki temu mają Państwo możliwość ich wykorzystania przy dokonywaniu zmian swojego statutu. Dokumentację wysyłamy bezpośrednio po zakupie.

Przygotowane dokumenty to wzorcowe zapisy statutu:

 • dla szkoły – korzystającej z platformy
 • dla przedszkola – korzystającego z platformy
 • dla przedszkola – które nie korzysta z platformy
 • GRATIS Projekt Uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie zmian w Statucie
 • Materiały, jakie Państwo kupują, są to gotowe zapisy, jakie wprowadza się do statutu.

Materiały w postaci elektronicznej wysyłamy zaraz po zakupie.

Istnieje możliwość zamówienia dokumentów telefonicznie pod numerem: 694 494 240
Zamówienia można składać także za pośrednictwem email: biuro@prostetorodo.pl

 

 

Opis

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023 – to następstwo wejścia w życie z dniem 1 września br. przepisów określających zasady zawieszania zajęć i ich organizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Więcej na ten temat piszemy w naszym opracowaniu „Czy wróci od 1 września 2022r. nauka zdalna…?”

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 PO

cyt.: „(…)Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.(…)”.

Spis treści

Pakiet zawiera wzór zapisów do statutu, dla:

 • szkoły prowadzącej nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie z wykorzystaniem platformy
 • przedszkola prowadzącego nauczanie bez wykorzystania platformy

Wzór zapisów statutu dla szkoły - z platformą

Wprowadzenie:

 • opis narzędzi i warunków korzystania z platformy do prowadzenia nauczania zdalnego
 • informacja o zakładaniu kont na platformie
 • opis wymaganych warunków technicznych dla platformy

Postanowienia ogólne:

 • Informacja o administratorze danych osobowych
 • Warunki korzystania z narzędzi i przetwarzania danych osobowych przez nauczycieli

Warunki korzystania z systemu zdalnego nauczania:

 • omówienie warunków, na jakich korzystanie z platformy jest dozwolone dla uczniów

Bezpieczeństwo etykieta:

 • warunki techniczne zabezpieczania zasobów danych, wykaz obowiązków jakie należy spełnić prowadząc nauczanie z wykorzystaniem narzędzi komputerowych
 • wykaz działań zabronionych
 • warunki korzystania z kamery
 • warunki wyciszania uczestników
 • informacja o dopuszczalności brania udziału w zajęciach

Organizacja nauczania na odległość:

 • warunki określone dotyczące zasad organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia nauki zdalnej
 • określenie czasu trwania zajęć
 • zasady sprawdzania obecności
 • zasady usprawiedliwiania nieobecności

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami:
Obowiązki wychowawców:
Obowiązki pedagoga / psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego:
Obowiązki nauczycieli wspomagających (nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia osób niepełnosprawnych):
Ocenianie:
Modyfikacja dokumentacji:
Oddział przedszkolny:
Świetlica szkolna:
Biblioteka szkolna:

Jak wprowadzić zmiany do statutu ...

Zapraszam także do zapoznania się z naszym bezpłatnym opracowaniem poświęconym zagadnieniu „Jak wprowadzić w praktyce zmiany do statutu – jaki tryb zachować”.

Wykaz dokumentów, jakie należy przygotować

Jak dokonać zamówienia ...

Zamawiam w sklepie internetowym

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK

Chce zamówić w trakcie rozmowy telefonicznej

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK
Numer telefonu 694 494 240
Telefon czynny od 6:00 do 24:00

Chcę zamówić za pośrednictwem poczty elektronicznej

Faktura VAT: TAK
Termin płatności: 7 dni
Natychmiastowa wysyłka: TAK
Adres email: biuro@prostetorodo.pl

Potrzebujesz wsparcia oddzwonimy ...

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/Pani danych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Aleksandra Kubik ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, NIP: 9491984104, REGON: 368912262. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: Aleksandra Kubik PW ul. Obrońców Westerplatte 13 lok 37, 42200 Częstochowa, za pomocą adresu email: kamil@informatykaserwis.pl, telefonicznie: 606 126 875.

Pani/Pana dane wysłane za pomocą formularza kontaktowego przetwarzać będziemy w celu prowadzenia z korespondencji telefonicznej i odpowiedzi na ewentualne pytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do zrealizowania kontaktu telefonicznego i udzielenia odpowiedzi na ewentualne pytania. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości zrealizowania powyższego.

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom
i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi ADO zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności: zewnętrzny podmiot usług IT, zewnętrzny hostingodawca.

Pani/Pana dane przetwarzać będziemy,dopóki istnieć będzie potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji do czasu istnienia tej potrzeby po naszej stronie, nie dłużej niż 15 lat z upływem na koniec roku kalendarzowego w którym wypada usunięcie danych lub też do czasu realizacji wniesionego przez Ciebie sprzeciwu lub żądania usunięcia danych.

Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, żądania od ADO przeniesienia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez konsekwencji dla przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem, jeśli dane zbierane są na podstawie zgody – zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają  z przepisów RODO.

Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u Administratora. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.