Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Promocja!

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

249,00  199,00 

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023 związane z zawieszaniem zajęć i wprowadzaniem nauczania zdalnego, o tym właśnie stanowi art. 125a ust. 1  Ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem zajęcia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

1) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
2) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

Z czego wynikają zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.

Nauka zdalna – Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Przygotowaliśmy dla Państwa projekt zmian zapisów, które można bezpośrednio wykorzystać realizują obowiązek z art. 125a ust. 7 Ustawy Prawo oświatowe. Przedmiotem sprzedaży są proponowane treści zapisów, przygotowane w oparciu o ww. przepisy. Dzięki temu mają Państwo możliwość ich wykorzystania przy dokonywaniu zmian swojego statutu.

Przygotowane dokumenty to wzorcowe zapisy statutu:

  • dla szkoły – korzystającej z platformy
  • dla przedszkola – korzystającego z platformy
  • dla przedszkola – które nie korzysta z platformy

 

 

Opis

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023

Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023 – to następstwo wejścia w życie z dniem 1 września br. przepisów określających zasady zawieszania zajęć i ich organizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Więcej na ten temat piszemy w naszym opracowaniu „Czy wróci od 1 września 2022r. nauka zdalna…?”

Zgodnie z treścią art. 125a ust. 7 PO

cyt.: „(…)Statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki.(…)”.

Wykaz dokumentów, jakie należy przygotować

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zmiany do statutu na rok szkolny 2022/2023”