Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Porozumienie w sprawie powierzenia zawierane z CUW

69,00 

Porozumienie w sprawie powierzenia zawierane z CUW

Szereg uchwał powołujących jednostki obsługujące (CUW) nie odpowiada wymogom prawnym, aby stanowiły one wystarczający instrument w oparciu o który dochodzi do zlecenia przetwarzania danych w imieniu administratora. Z tego względu należy stosować przepisy art. 28 Rozporządzenia RODO dotyczące powierzenia przetwarzania tj. zawierać stosowne umowy powierzenia labo porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania.

Autor opracowania: Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Porozumienie w sprawie powierzenia zawierane z CUW

Porozumienie w sprawie powierzenia zawierane z CUW. Powierzenie przetwarzania danych następuje w sytuacji, gdy inny podmiot na zlecenie Administratora dokonuje czynności na danych z definicji Rozporządzenia RODO. Łatwo, więc ustalić jak wygląda relacja między Jednostką Obsługującą, a Jednostkami Obsługiwanymi, gdyż niewątpliwie mamy tu do czynienia z Powierzeniem. Administratorem Danych Osobowych [dalej ADO] pracowników jest pracodawca, a więc Jednostka Obsługiwana. Jednostka Obsługująca wykonuje jedynie w imieniu ADO operacji przetwarzania danych osobowych tych pracowników. Chcesz wiedzieć więcej na temat powierzenia danych CUW, przeczytaj nasze opracowanie „Przetwarzanie danych przez CUW

Czym jest CUW

Zgodnie z art. 6 ust. 1 w związku z art. 6b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym oraz z art. 9 ust. 1 w związku z art. 10b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Powiat lub Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, które będą realizować wspólną obsługę Jednostek Obsługiwanych. Sposób utworzenia i powierzenia zadań Jednostce Obsługującej określa odpowiednio art. 6b ust. 2 oraz art. 10b ust. 2.

Jak powstaje jednostka obsługująca

Jednostka Obsługująca musi zostać utworzona w drodze uchwały Powiatu lub Gminy, a uchwała ta musi określać Jednostkę Obsługującą, Jednostki Obsługiwane oraz zakres obowiązków powierzonych Jednostce Obsługującej.

Niekompletne Uchwały

Oznacza to jedynie, że większość uchwał nie zawiera tych elementów, więc w rozumieniu RODO nie są wystarczającym instrumentem prawnym, którym można powierzyć przetwarzanie danych osobowych.Z tego względu Porozumienie w sprawie powierzenia zawierane z CUW staje się koniecznością.

Umowa powierzenia / Porozumienie w sprawie powierzenia przetwarzania danych

Należy pamiętać, że RODO jest aktem nadrzędnym wobec przywoływanych ustaw, tak więc ustawa też jest w jego rozumieniu innym instrumentem prawnym, co za tym idzie, aby mogła powierzać przetwarzanie danych musi wypełniać wymogi z art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO.

Zachodzi więc potrzeba zastosowania umowy powierzenia lub innego instrumentu, który wypełniał by brakujące postanowienia art. 28 ust. 3 Rozporządzenia RODO, aby powierzenie było zrealizowane w całości. Wątpliwe natomiast zdaje się to, iż Jednostka Obsługiwana nie ma możliwości wyboru w zakresie Jednostki Obsługującej, tak jak to ma miejsce w przypadku biur rachunkowych. Czy oznacza to zatem, że nie mamy tu do czynienia z powierzeniem? Jest to powierzenie w czystej postaci i aby ustalić, czy brak możliwości wyboru CUW jest przesłanką do uznania, że powierzenie nie zachodzi konieczne jest przeanalizowanie art. 28 ust. 1 Rozporządzenia RODO.