Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Promocja!

Monitoring wizyjny w szkole

199,00 

Monitoring wizyjny w szkole – pakiet dokumentów wprowadzających.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny w szkole).

Po zakupie naszej dokumentacji otrzymają Państwo:

  • RCPD – dotyczący czynności przetwarzania danych z monitoringu.
  • Analiza Ryzyka – związaną z monitoringiem wizyjnym w szkole.
  • Analiza pod kątem DPIA – odnosząca się do stosowania monitoringu.
  • Listę kontrolną – pozwalającą na przeprowadzenie wewnętrznego audytu poprawności.
  • Konsultacja i uzgodnienia – protokół z obowiązkowych konsultacji
  • Oświadczenie pracownika – dot. zapoznania się z nowymi rozwiązaniami.
  • Wdrożenie – gotowe zapisy do regulaminu wprowadzające monitoring wizyjny.
  • Regulamin Monitoringu – regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
  • Obowiązek Informacyjny – tabliczka informująca o monitoringu

Autorem merytorycznie odpowiedzialnym za treść dokumentacji jest:
Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Monitoring wizyjny w szkole.

Monitoring wizyjny w szkole. Od 25 maja obowiązują nowe warunki w sprawie monitoringu w szkołach. Pomieszczenia z zainstalowanymi kamerami powinny zostać odpowiednio oznaczone, uczniowie i pracownicy – powiadomieni o monitoringu. Zasady ochrony przechowywanych nagrań – zostać skonsultowane z organem prowadzącym. Tak satnowi prawo oświatowe.

Cel stosowania monitoringu i tryb wprowadzenia.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia możliwe jest uruchomienie procedury wdrażania. Wówczas to dyrektor szkoły lub placówki podejmuje procedurę uzgadniania. Uzgodnić musi projektowane rozwiązanie z z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz skonsultować z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Dopiero wówczas może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny w szkole).

Czas przechowywania nagrań z monitoringu.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, za wyjątkiem przypadków, kiedy przepisy nakazują je zachować.

Monitoring nie może służyć jako narzędzie nadzoru nad jakością pracy.

Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników. Z tego względu także nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Obowiązek poinformowania o wprowadzeniu monitoringu.

Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

Prawidłowe oznaczenie pomieszczeń monitorowanych.

W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

Obowiązkowe zabezpieczenia.

Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu

Autorem merytorycznie odpowiedzialnym za treść dokumentacji jest: Mariusz Stasiak vel Stasek