Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Monitoring wizyjny - procedura

Monitoring wizyjny w szkole

(2 opinie klienta)

150,00 

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny w szkole).

Po zakupie naszej dokumentacji otrzymają Państwo:

 • Protokół z obowiązkowych konsultacji
 • Protokół z obowiązkowych konsultacji dot. kontynuacji wykorzystywania monitoringu
 • Zapisy do regulaminu wprowadzające monitoring wizyjny
 • Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
 • Tabliczka informująca o monitoringu

Autorem merytorycznie odpowiedzialnym za treść dokumentacji jest:
Mariusz Stasiak vel Stasek

Opis

Monitoring wizyjny w szkole

Od 25 maja obowiązują nowe warunki w sprawie monitoringu w szkołach. Pomieszczenia z zainstalowanymi kamerami powinny zostać odpowiednio oznaczone, uczniowie i pracownicy – powiadomieni o monitoringu. Zasady ochrony przechowywanych nagrań – zostać skonsultowane z organem prowadzącym. Tak satnowi prawo oświatowe.

Cel stosowania monitoringu i tryb.

Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia możliwe jest uruchomienie procedury wdrażania. Wówczas to dyrektor szkoły lub placówki podejmuje procedurę uzgadniania. Uzgodnić musi projektowane rozwiązanie z z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz skonsultować z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Dopiero wówczas może wprowadzić szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny w szkole).

Czas przechowywania nagrań.

Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po tym okresie nagrania ulegają zniszczeniu, za wyjątkiem przypadków, kiedy przepisy nakazują je zachować.

Monitoring nie może służyć jako narzędzie nadzoru nad jakością pracy.

Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników. Z tego względu także nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów, pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Obowiązek poinformowania o wprowadzeniu monitoringu.

Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.

Prawidłowe oznaczenie pomieszczeń monitorowanych.

W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed jego uruchomieniem.

Obowiązkowe zabezpieczenia.

Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub placówkęodpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników iinnych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w wyniku monitoringu

Autorem merytorycznie odpowiedzialnym za treść dokumentacji jest: Mariusz Stasiak vel Stasek

2 opinie dla Monitoring wizyjny w szkole

 1. Agnieszka

  Dokumenty, bardzo pomocne i przydatne, pomagają przejść proces związany z uruchomieniem monitoringu pod kątem ochrony danych danych osobowych, rozwiały wiele wątpliwości.
  Zdecydowanie polecam

 2. Ola

  Bardzo praktyczna i prosta procedura, wszystko dobrze opisane czytelnie i preystępnie. Dokumenty Pana Mariusza są odne polecenia.

Dodaj opinię