Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Weryfikacja upoważnień złożonych przez IKP

Weryfikacja upoważnień złożonych przez IKP

Weryfikacja upoważnień złożonych przez IKP.  Zgodnie z przepisami UoPPiRP podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Powyższe wymusza na jednostce obowiązek weryfikowania statusu osób wnioskodawców, czy organów występujących o dostęp do dokumentacji medycznej, w celu ustalenia, czy uprawnienie dostępu do dokumentacji im przysługuje[1].

Świadomość obowiązku ...

W mojej ocenie personel medyczny odpowiedzialny za proces udostępniania dokumentacji, udzielania informacji świadomy jest tego, iż takiej weryfikacji powinien dokonywać przed podjęciem decyzji o udostępnieniu.

Ograniczenia techniczne ...

Inną jednak rzeczą jest to, w jaki sposób personel ten obowiązek swój realizuje. Zdarzają się przypadki, kiedy to weryfikacja dokonywana jest zbyt pobieżnie, w oparciu o dane, które nie dają gwarancji równej pewności, czy została ona wykonana poprawnie. Zdarza się jednak i tak, że personel nie posiada odpowiednich narzędzi do tego, aby taką weryfikację poprawnie wykonać.

Oświadczenia przez Internetowe Konto Pacjenta...

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 6 kwietnia 2020 r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

cyt.: „(…)Oświadczenie pacjenta:

    1. o wyrażeniu zgody na udzielanie informacji, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą,
    2. o upoważnieniu do dostępu do dokumentacji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
    3. o wyrażeniu zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 16-18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

– złożone w inny sposób niż za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zamieszcza się w dokumentacji indywidualnej wewnętrznej.(…)”.

Obowiązek poinformowania o skutkach ...

Ustawodawca ponadto zobligował podmiot medyczny do tego, aby ten poinformował Pacjenta przed złożeniem przez niego oświadczeń, o możliwości ich złożenia za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta i skutkach ich złożenia. Pozornie wydawać może się, iż przepis pełni jedynie funkcje informacyjną, ma za zadanie sprawić, iż Pacjenci zachęcani będą do korzystania z IKP. W mojej jednak ocenie fakt, iż obowiązkiem podmiotu medycznego jest to, że ma on poinformować Pacjenta o „skutkach” złożenia oświadczeń za pośrednictwem IKP, oznacza że ustawodawca racjonalnie przyjął, iż mogą wystąpić sytuacje, w których to, złożenie oświadczenia przez IKP, wywoływać będzie inne jeszcze skutki, dla Pacjenta, dla osób uprawnionych, aniżeli te, które wprost wynikają z faktu złożenia oświadczenia w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielanie informacji określonej osobie, oświadczenia o upoważnieniu do dokumentacji określonej osoby.

Internetowe Konto Pacjenta

Zgodnie z art. 2 pkt 19) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r., o systemie informacji w ochronie zdrowia Internetowe Konto Pacjenta – moduł systemu, o którym mowa w art. 7 ust. 1, w którym są przetwarzane dane dotyczące usługobiorcy zawarte w SIM oraz Systemie Rejestru Usług Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.

mMedica

Z racji faktu, iż współpracujemy z firmą Informatyka-Serwis zajmującą się stałą obsługą informatyczną m.in. podmiotów medycznych w zakresie utrzymywania  systemów teleinformatycznych, w których jednostki prowadzą swoją dokumentację medyczną, poprosiliśmy o weryfikację funkcjonalności w odniesieniu do aplikacji mMedica / Asseco. Weryfikacja upoważnień złożonych przez IKP, jaka została dokonana doprowadziła do wniosku, iż aplikacja daje możliwość faktycznie sprawdzenia tego, czy osoba wnioskująca została upoważniona przez Pacjenta – ale uwaga – tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy to osoba upoważniona, która wnioskuje, jest jednocześnie Pacjentem tego podmiotu medycznego, czyli jest w Kartotece Pacjentów. Przygotowane zostało stosowne zgłoszenie serwisowe, które zostało rozpatrzone pozytywnie.

Przypisy

[1] R.Rzymowski, D.Spałek, RODO GDPR Ochrona danych medycznych, Wydawnictwo Uniwersytety Medycznego w Łodzi, Łódź 2022, s. 214

Jeśli szukasz wsparcia IT dla swojej jednostki ...

Produkty dedykowane dla sektora medycznego ...

Dodaj komentarz