Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia bez zgody

Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia bez zgody

Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia bez zgody na przetwarzanie danych osobowych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Problem podstaw przetwarzania danych opisany został w opracowaniu „Dokumentacja w poradniach psychologiczno-pedagogicznych„.

Komunikat UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych dostrzegając od wielu lat lukę prawną w dostosowaniu regulacji dotyczących działalności poradni psychologiczno-pedagogicznych do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o systemowe zmiany w przepisach prawa. Obecnie Prawo oświatowe oraz akty wykonawcze do tej ustawy zapewniają jedynie fragmentaryczną ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji prowadzonej przez poradnie.

Reasumując

Cieszę się, że po wielu latach i wielu wystąpieniach moich oraz wielu innych specjalistów w tematyce ochrony danych osobowy, tematem zainteresował się również Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wystąpił do Ministra Edukacji i Nauki o poprawę przepisu, który wprowadza poradnie w błąd co do podstawy przetwarzania danych osobowych.

Wniosek o wydanie opinii lub orzeczenia bez zgody

Zgodnie z § 1 Rozporządzenia z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

cyt.: „(…)W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. poz. 1743)
w § 6 w ust. 2 uchyla się pkt 1.
(…)”.

Uchylony przepis

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 1)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

cyt.: „(…)Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także: (…) oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;(…)„.

Podstawy prawne

Komunikat UODO z dnia 29.09.2021 [Dostępny dnia 29.02.2021r., godz.: 15:00]

Praktyczne porady z cyberbezpieczeństwa.