Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy można nagrywać lekcje online

Czy można nagrywać lekcje online

Czy można nagrywać lekcja online? To pytanie, które zadają sobie nie tylko nauczyciele, ale także i rodzice oraz uczniowie.Wielu z nas może nie zdawać sobie sprawy z powagi tego zagadnienia, które może być źródłem poważnych konsekwencji.

Rozpowszechnianie nagrań ...

Należy jednak zauważyć, iż … rozpowszechnianie takiego nagrania prawnie dozwolone już nie jest i wymaga zgody każdej z osób, które dane osobowe, wizerunek czy głos są ujawniane w związku z takim przetwarzaniem. Zgodnie z definicją danych osobowych (art. 4 pkt. 1 RODO) dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, i tak głos, wizerunek, imię i nazwisko są informacjami używanymi do identyfikacji osób fizycznych, a więc ich przetwarzanie mieści się w materialnym zakresie stosowania RODO. Przy czym należy zauważyć, iż rozpowszechnianie wizerunku co do zasady wymaga zgody osoby, której dane dotyczą (art. 81 ust. 1 ustawy o prawach autorskich), ale również zastosowanie ma ochrona dóbr osobistych, o których mowa w art. 23 i 24 Kodeksy Cywilnego.

Rozpowszechnianie bez zgody ...

Co to oznacza w praktyce … Osoba, która bez zgody nauczyciela i rodziców małoletnich biorących udział w zajęciach online publikuje zdjęcia lub nagrania takich zajęć staje się administratorem tych danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO. Oznacza to, iż musi legitymować się przesłanką upoważniającą do takiego rodzaju przetwarzania. Z ostrożności podniosę tylko, iż dla celów stricte promocyjnych taką przesłanką jest zgoda, gdyż prawnie uzasadniony interes administratora nie jest ważniejszy niż prawo do prywatności uczniów i nauczycieli (negatywny test równowagi).

Skarga do PUODO ...

W takiej sytuacji, kiedy osoba publikuje wizerunek, głos, nagrania zawierające inne dane osobowe (np. wykonane prace na lekcji lub domowe, wyczytywane imiona i nazwiska lub omawiane sytuacje przez uczniów) naraża się na złożenie skargi przez innych rodziców lub szkołę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i odpowiedzialność administracyjną w wysokości do 10 mln euro.

Co mogą zrobić rodzice ...

Każdy z rodziców ma również prawo złożyć prywatny pozew cywilny z art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego o zadość uczynienie oraz zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 107 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.

Co mogą zrobić nauczyciele ...

Warto również zaznaczyć, iż dobra osobiste nauczyciela podczas wykonywania przez niego czynności służbowych są chronione na mocy art. 231a Kodeksu Karnego.

Czy można nagrywać lekcje online bezkarnie ...

Warto również zaznaczyć, iż dostęp do zajęć online jest udostępniany uczniom na ich indywidualnych danych dostępowych, a korzystanie z danych dostępowych do zajęć online przez rodzica bez zgody administratora systemu stanowi ominięcie jego zabezpieczeń tj zastosowanie może mieć również art. 267  §1 Kodeku Karnego, zgodnie z którym kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Uzyskane w ten sposób informacje, jeżeli zostaną opublikowane stanowić mogą naruszenie art. 267 § 4 Kodeksu Karnego. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1-3 ujawnia innej osobie.

 

 

Pamiętajmy również, że upublicznienie pracy dziecka lub nauczyciela jest również nieuprawnionym rozpowszechnianiem utworu w rozumieniu prawa autorskiego i z tego tytułu dziecku lub nauczycielowi przysługuje odszkodowanie.

Autor opracowania:

Autor: Mariusz Stasiak vel Stasek