Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Rozporządzenie MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Rozporządzenie MEiN w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 125a ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe [dalej UPO] wchodzi w życie z dniem 10 września 2022r.

Gotowa dokumentacja do wprowadzenia zmian do statutu ...

Do treści zapisów Statutu należy wprowadzić konkretne zmiany i informacje. Statut  musi określać szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych. Statut musi określać także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki. Przygotowaliśmy gotowe wzory dokumentów zarówno dla szkoły, jak i dla przedszkola, zobacz co zawiera dokumentacja. Wystawiamy Fakturę VAT z 7 dniowym terminem płatności. Materiał otrzymujesz natychmiast po zamówieniu. W razie pytań zadzwoń do nas. tel. 694 494 240

Organizacja zajęć zdalnych ...

Od roku szkolnego 2022/2023 dyrektor przedszkola, szkoły i placówki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego są zobowiązani do organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w sytuacji gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 125a ust. 1 UPO.

Nauka zdalna w trzecim dniu zawieszenia zajęć …

Zgodnie z art. 125a ust. 1 i 2 UPO, w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, są zobowiązani, nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć zorganizować dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zawieszenie zajęć ..

Zawieszenie zajęć może nastąpić w razie wystąpienia na danym terenie:

 • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
 • nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
 • innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów

– przy czym zawieszenie zajęć następuje w przypadkach i trybie określonych w:

 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) [dalej Rozporządzenie BHP] oraz
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2020 r. poz. 1520) [dalej Rozporządzenie WP]

Rozporządzenie BHP

Zgodnie z § 17 ust. 1 i 2 Rozporządzenia BHP  w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18°C.  Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.

 

Zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzenia BHP organ prowadzący szkołę lub placówkę może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów związane z utrudnieniem w:

 • dotarciu ucznia do szkoły lub placówki lub powrotem ze szkoły lub placówki w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych lub
 • organizacji zajęć w szkole lub placówce w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych.

Zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia BHP dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi ‒15oC lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a UPO, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

Zgodnie z § 18 ust. 2a Rozporządzenia BHP  dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.

Zgoda i opinia mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 i 278).

Rozporządzenie WP

Zgodnie z § 5a Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiesza zajęcia w punkcie lub zespole na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadząc jeżeli:

 • w pomieszczeniach nie jest możliwe zapewnienie temperatury, co najmniej 20 oC.

Zgodnie z § 5b ust. 1 Rozporządzenia WP organ prowadzący punkt lub zespół może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, w przypadku gdy na danym terenie może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa dzieci związane z utrudnieniem w:

 • dotarciu dziecka do punktu lub zespołu lub powrotem z punktu lub zespołu – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych lub
 • organizacji zajęć w punkcie lub zespole – w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych

Zgodnie z § 5b ust. 2 Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli:

 • temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15oC lub jest niższa;
 • wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż wymienione w ust. 3, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.

Zgodnie z § 5b ust. 3 Rozporządzenia WP dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli

 • ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie dzieci.

Zgoda i opinia, o których, mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Warunki dodatkowe dla nauczania zdalnego ...

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi uwzględniać:

 • równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;
 • możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
 • łączenie przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej lub grupie wychowawczej, a w przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych w szkole artystycznej i placówce artystycznej zajęcia te prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą mogły być realizowane w formie indywidualnej albo formie grupowej, w tym w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej.

Czas trwania zajęć ...

Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie trwać 45 minut. Natomiast w uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut, a w przypadku zajęć prowadzonych w przedszkolu i innej formie wychowania przedszkolnego – w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

Konsultacje z nauczycielem ...

W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne. Konsultacje mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji.

Konsultacje na podstawie Karty Nauczyciela ...

Zauważyć należy, że w okresie organizowania i prowadzenia nauki zdalnej zapewnienie uczniom i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia może być również zorganizowane w ramach uregulowanego w art. 42 ust. 2f ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) czasu dostępności nauczyciela w szkole.

Zmiana zakresu nauczania ...

W związku z prowadzeniem w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość modyfikacji będą mogły ulec:

 • zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów),
 • tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych,
 • tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

– przy czym o potrzebie dokonania ww. modyfikacji będzie decydował dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną. Ponadto dyrektor o dokonaniu ww. modyfikacji musi niezwłocznie poinformować organ sprawujący nadzór pedagogiczny

Dodatkowo jeżeli zawieszenie zajęć w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce nastąpi z powodu wystąpienia na danym terenie:

 • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub
 • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów (innego niż nieodpowiednia temperatura zewnętrzna lub w pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia, impreza ogólnopolska lub międzynarodowa)

– dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, będzie mógł zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny.

Natomiast w przypadku:

 • szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców – dyrektor ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program w porozumieniu z radą pedagogiczną;
 • szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz szkół i placówek niepublicznych – dyrektor ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program w porozumieniu z innym organem, o którym mowa w art. 84 ust. 5 ustawy.

Informacja dotycząca kształcenia specjalnego ...

W okresie prowadzenia zajęć zdalnych dyrektor będzie obowiązany przekazać uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 UPO.

W okresie prowadzenia zajęć zdalnych dyrektor będzie obowiązany przekazać uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 10 UPO.

Wnioski rodziców ...

Szczególne rozwiązania w przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania. W stosunku do takiego ucznia, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, jest zobowiązany zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki:

 • w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub
 • z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 – jeżeli jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń oraz jeżeli na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

Szczególne rozwiązania w przypadku ucznia będącego w trudnej sytuacji rodzinnej, z powodu której nie może on realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor może, na wniosek rodziców ucznia, zorganizować dla niego zajęcia na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o ile zapewni bezpieczne i higieniczne warunki nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, a na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

Organizacja zajęć w innym miejscu ...

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, szkoły, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, do której uczęszcza uczeń, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może zarówno dla uczniów znajdujących się w wyżej opisanych sytuacjach zorganizować zajęcia w innym miejscu (wskazanym przez organ prowadzący), tj. w przedszkolu, szkole, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce (np. w młodzieżowym domu kultury, bibliotece pedagogicznej albo bursie).

Zajęcia praktyczne ...

W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, placówkach kształcenia ustawicznego oraz centrach kształcenia zawodowego w przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w art. 125a UPO, zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (w tym realizowane na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności zawodowych) oraz zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego realizowane na innych kursach umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 UPO, ze względu na specyfikę kształcenia zawodowego, będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie:

 • praktyk zawodowych w formach projektu edukacyjnego albo wirtualnego przedsiębiorstwa;
 • zajęć praktycznych w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia niezrealizowane w okresie zawieszenia zajęć uczeń będzie uzupełniał po zakończeniu tego okresu.

Praktyki zawodowe dla uczniów techników, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane w formie

 

 • projektu edukacyjnego, realizowanego we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, polegającego na zespołowym lub indywidualnym działaniu ucznia lub uczniów pod kierunkiem opiekuna praktyk zawodowych, którego celem jest rozwiązanie określonego problemu związanego z zawodem, w ramach którego uczeń odbywa te praktyki, lub
 • wirtualnego przedsiębiorstwa polegającego na uczestniczeniu ucznia w symulacji komputerowej odpowiadającej funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w warunkach rzeczywistych, podczas której uczeń wykonuje działania lub podejmuje decyzje związane ze specyfiką zawodu, w ramach którego odbywa te praktyki.

Obowiązek informacyjny ...

Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, zgodnie z art. 125a ust. 4 UPO, ma obowiązek poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Warunki organizacji wycieczek ...

O ile nie jest  zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów, możliwość organizowania dla uczniów w okresie prowadzenia nauczania zdalnego wycieczek w ramach krajoznawstwa i turystyki, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 UPO.

Koordynacja ...

W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów.

Dokumentacja do nauczania zdalnego 2022/2023 ...