Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Wdrożenie RODO w jednostkach medycznych.
RODO w medycynie. Przygotowanie dokumentacji RODO. Szkolenia z ochrony danych osobowych.

Proste to RODO

Ochrona danych w medycynie i oświacie

Czy zdalna nauka wróci od września

Czy zdalna nauka wróci od września

Czy zdalna nauka wróci od września.   Rozpatrując różne warianty sytuacji, z jakimi możemy mieć do czynienia, należy mieć na uwadze znowelizowane przepisu Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2022r.  Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 125a ust. 6 ww. Ustawy PO,  których projekt został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji, również mają istotne znaczenie.

Zajęcia, w jakich placówkach będą podlegały w zawieszeniu ...

Przepis przewiduje obligatoryjne, obowiązkowe zawieszenie realizacji zajęć w:

  • przedszkolu,
  • innej formie wychowania przedszkolnego,
  • szkole,
  • placówce,

w razie wystąpienia określonych sytuacji.

W jakich sytuacja, zajęcia będą zawieszane ...

Przepis przewiduje, iż zajęcie będą zawieszane na czas określony, w razie

  • zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,
  • temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
  • zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
  • nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt 1-3 – w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.

Co z jednostkami niepublicznymi ...

Omawiane przepisy znowelizowanej Ustawy Prawo oświatowe (art. 125a) oraz przepisy wykonawcze (art. 125a ust. 6) –  stosuje się odpowiednio do

  • niepublicznych przedszkoli,
  • innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek.

Nowe obowiązki osób kierujących ...

Ustawodawca przewidział kilka nowych obowiązków, z którymi muszą zmierzyć się osoby zarządzające. Jednym z nich jest obowiązek dokonania zmian w treści statutu placówki, co wynika wprost z art. 125s ust. 7 Ustawy PO. Przepis ten stanowi, iż statut przedszkola, szkoły i placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – organizacja wychowania przedszkolnego, określa szczegółową organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 2, w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć, sposób przekazywania uczniom materiałów niezbędnych do realizacji tych zajęć, warunki bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Statut szkoły określa także sposób potwierdzania uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności ucznia oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki. Więcej na temat nauczania zdalnego od września pisałem w moim opracowaniu „Nauka zdalna w nowym roku szkolnym”

Nie są to jednak jedyne dokumenty, jakie należy przygotować ...

Jak przygotować przedszkole, szkołę ...