Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy – opracowanie stanowi kontynuację cyklu, jaki rozpocząłem, który poświęcony zostanie w całości regulacjom Kodeksu pracy odnoszącym się do pracy zdalnej. Dla przypomnienia w Części 1 omówiłem podstawowe pojęcia  oraz przedstawiłem kwestie związane z wykonywaniem pracy zdalnej po uzgodnieniu stron stosunku pracy. W Części 2 zajmiemy się dopuszczalnością wykonywania pracy zdalnej w następstwie wydania polecenia przez pracodawcę.

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy ... okresy szczególne

Zgodnie z art. 67(19) § 3 pkt. 1) k.p.

cyt.: „Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

  1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu

jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej”

 • Jeżeli pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia przez pracodawcę złoży oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej
 • Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego.
 • Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
 • Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie stanu epidemii
 • Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie 3 miesięcy po upływie okresu obowiązywania stanu nadzwyczajnego, albo po upływie stanu zagrożenia epidemicznego albo po upływie stanu epidemii.
 • Pracodawca uprawniony jest do wydania polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej, w sytuacji kiedy pracownik złożył oświadczenie o tym, iż posiada warunki lokalowe oraz warunki techniczne do wykonywania pracy zdalnej i jednocześnie okres wykonywania pracy zdalnej przypada na: okres obowiązywania stanu nadzwyczajnego, albo okres stanu zagrożenia epidemicznego, albo okres stanu epidemii, albo okres 3 miesięcy po upływie ww. okresów.

Praca zdalna wykonywana na polecenie ... siła wyższa

Zgodnie z art. 67(19) § 3 pkt. 2) k.p.

cyt.: „Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy:

2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej”

 • Jeżeli pracownik bezpośrednio przed wydaniem polecenia przez pracodawcę złoży oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej
 •  Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy w okresie w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe a powodem braku takiej możliwości jest działanie siły wyższej

Jak czytamy w treści Uzasadnienia do Rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

cyt.: „(…) polecenie wykonywania pracy zdalnej przez pracodawcę będzie mogło zostać wydane wyłącznie z przyczyn obiektywnych (losowych) i niezależnych od pracodawcy oraz wyłącznie na określony czas. Jednak, aby możliwe było w ogóle polecenie pracy zdalnej przez pracodawcę, pracownik będzie musiał złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia – oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Oznacza to, iż wydanie przez pracodawcę polecenia pracy zdalnej, oprócz spełnienia ustawowych przesłanek, będzie wymagało w pierwszej kolejności uzyskania od pracownika informacji, czy posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Dopiero oświadczenie pracownika w tym przedmiocie umożliwi pracodawcy wydanie takiego polecenia. Przy czym należy zaznaczyć, iż to pracownik dokonuje oceny swoich warunków lokalowych i technicznych, co oznacza, iż pracodawca nie będzie mógł jej weryfikować ani podważać.(…)”.

Cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(19) § 4 k.p.

cyt.: „Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej, o którym mowa w § 3, z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem”.

 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.
 • Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej, w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej – może zostać cofnięte z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy pracownika, względem którego cofnięte zostało polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Obligatoryjne cofnięcie polecenia pracy zdalnej ...

Zgodnie z art. 67(19) § 5 k.p.

cyt.: „W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej”.

 • W przypadku polecenia pracy zdalnej wydanego przez pracodawcę względem pracownika, który bezpośrednio przed wydaniem tego polecenia złożył oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej, taki pracownik w przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych, względem których złożył oświadczenie, zmiany na tyle istotnej, że uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna - omówienie przepisów oraz wzory dokumentacji do wdrożenia pracy zdalnej

Pracodawcy którzy staną przed problemem wdrożenia regulacji dotyczących pracy zdalnej powinni bezwzględnie zapoznać się z przepisami Kodeksu pracy, dotyczącymi zagadnienia pracy zdalnej. Przygotowaliśmy nie tylko opracowanie, zawierające szczegółowe omówienie przepisów Kodeksu pracy, dotyczących pracy zdalnej, ale również opracowaliśmy pakiet dokumentów pozwalających na sprawne i szybkie wdrożenie pracy zdalnej.

Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej

Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną

Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Zasady jakie trzeba przestrzegać przy kontroli pracy zdalnej

Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy

Dokumentacja niezbędna do wprowadzenia pracy zdalnej ...