Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym

Wzory oświadczeń składanych przez osoby zatrudniane Ustawa o przeciwdziałaniu przestępczości na tle seksualnym – [dalej Lex Kamilek] wejście w życie ww. przepisów nie tylko nakłada na pracodawców lub organizatorów, nowe obowiązki, ale również generuje szereg pytań i wątpliwości związanych ze stosowaniem w praktyce ww. regulacji. 

Dowiedz się więcej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 56 ust. 2a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.  Natomiast zgodnie z art. 56 ust 2b ww. Ustawy  dane, o których mowa w ust. 2a, niezbędne do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (czyli Centrum e-Zdrowie), właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, jest obowiązana przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia od dnia 10 stycznia 2022 r.  Za sprawą podejmowanych jednak decyzji termin na realizację obowiązku przekazywania danych przez Centrum e-Zdrowia do NFZ kolejno był przesuwany.

 

 

Dowiedz się więcej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej – W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy. Jednostka realizując obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej zobligowana została do weryfikacji, spełnienia się przesłanek uzasadniających udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dowiedz się więcej

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników do organizacji związkowej w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP

Przekazywanie danych pracowników w związku z wyborami SIP do organizacji związkowej – czy obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie listy imiennej pracowników zatrudnionych w związku z wystąpieniem Związków Zawodowych,  na potrzebę przeprowadzenia wyborów społecznego inspektora pracy? Czytając niniejsze opracowanie uzyskasz odpowiedz na postawione pytanie, oraz dowiesz się, jaka jest podstawa prawna do żądania przekazania imiennej listy pracowników, oraz jaka jest podstaw prawna dla jej udostępnienia przez pracodawcę.

Dowiedz się więcej

Regulamin publikowania informacji w BIP

Procedura publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Regulamin publikowania informacji w BIP ...

Regulamin publikowania informacji w NIP. Przygotowaliśmy wzorcową procedurę opisującą zasady realizacji obowiązków wynikających z Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ale także tych określonych przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. Zagadnienia dotyczące kwestii realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej przez zobowiązane podmioty to tematyka, która często jest przedmiotem kontroli ze strony uprawnionych organów. Zdarza się także, iż w ramach uprawnień nadzorczych podmioty te przeprowadzają ankiety zawierające zapytania dotyczące m.in. tematyki publikacji w BIP. Wdrożenie i stosowanie procedury, jaką przygotowaliśmy, pozwoli na wykazanie, rozliczenie się podmiotu zobowiązanego do publikacji, z obciążających go obowiązków.

Dowiedz się więcej

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne

Wyciek danych pacjentów DCG we Wrocławiu

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne ...

Wyciek danych pacjentów DCG Centrum Medyczne Sp. z o.o.  Jak podał portal niebezpiecznik.pl pacjenci jednego z wrocławskich podmiotów medycznych, otrzymali SMS z informacjami dotyczącymi niepokojącego zdarzenia, prowadzącego do cyt.: „naruszenia poufności danych osobowych”. 

Dowiedz się więcej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznejobecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. [MZ 1553], które to wprowadza kilka istotnych  zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U.2020.666 ze zm.] [dalej Rozporządzenie RDM]

Dowiedz się więcej

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne dla pacjentów opaski w celu identyfikacji tożsamości

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta – obecnie projektowane są przepisy wykonawcze określające warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny dopuszczalny czas pracy lekarzy Minister Zdrowia Izabela Leszczyna

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny czas pracy lekarzyw naszym poprzednim opracowaniu informowaliśmy już o inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy 25 maja 2023 r. RPO zwrócił się w do Ministra Zdrowia o stanowisko co do możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych, zmierzających do określenia maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy lekarzy. W odpowiedzi z dnia 4 lipca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia napisało, że obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących. 

Dowiedz się więcej

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi

Standardy komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Zgodnie z art. 57 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta, z dniem 8 września 2023r. w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 650 i 1234) wprowadzone zostały zmiany polegające na dodani art. 8d. Nowelizacja zakłada wprowadzenie do stosowania wspólnych, bezpiecznych otwartych standardów komunikacji pomiędzy systemami teleinformatycznymi.

Wspólne i bezpieczne otwarte standardy komunikacji między systemami teleinformatycznymi

Art.  8d. 

  1. Usługodawcy oraz dostawcy usług informatycznych dla usługodawców, zwani dalej „dostawcami usług informatycznych”, są obowiązani zapewniać, aby ich systemy teleinformatyczne identyfikowały się wzajemnie oraz porozumiewały się między sobą w sposób bezpieczny, zgodnie z wymogami dotyczącymi wspólnych i bezpiecznych otwartych standardów komunikacji.

Dowiedz się więcej