Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19 to nie tylko dokumentacja medyczna, to także dokumentacja traktująca o zasadach przetwarzania danych. Zarówno pierwszą, jak i druga należy opracować, wdrożyć i stosować się do obowiązujących zasad.

Oświadczenia, zgody i inne problemy.

Dokumentacja do organizacji Szczepień COVID-19 to nie tylko dokumentacja medyczna, to także dokumentacja traktująca o zasadach przetwarzania danych. Zarówno pierwszą, jak i druga należy opracować, wdrożyć i stosować się do obowiązujących zasad.

Czytaj dalej

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne.

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne nowe przepisy w sprawie NOP, koniec ze standardowymi zgłoszeniami. Tematyka NOP zyskała na popularności, w związku z realizacją “Narodowego Programu Szczepień“. Kwestie ww. nierozerwalnie wiążą się z tematyką zasad prowadzenia  dokumentacji medycznej dot. takżę szczepień COVID-19. O czym już pisaliśmy w naszym opracowaniu “Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19“. Warto zapoznać się z tymi publikacjami także z uwagi na tematykę NOP, uzyskamy wówczas odpowiedź na pytanie, jak zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne.

Obowiązek zgłaszania NOP

Czytaj dalej

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez skierowań na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, wydanym na podstawie Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Czytaj dalej

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania, czyli co lekarz powinien wiedzieć na temat eSkierowań, opracowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, oraz Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zawiera szereg podstawowych informacji dotyczacych tematyki skierowań, które od dnia 08 stycznia 2021r. stały elementem naszej rzeczywistości. Jeśli interesuje Państwa tematyka dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci EDM, zapraszamy także do naszego opracowania “Od kiedy obowiązuje EDM“.

Czytaj dalej

Umowa podstawowa a umowa powierzenia

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa podstawowa a umowa powierzenia.

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych, to zagadnienie, które  omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów “Rzymowski uważa że …”. Jest to trzecia część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych. Część pierwsza dla zainteresowanych dostępna tutaj >>> oraz część druga tutaj >>>.

Powierzenie przetwarzania zwykle zachodzi na podstawie umowy.

Dla zajścia powierzenia przetwarzania nie jest jednak ko­nieczne podpisanie umowy powierzenia przetwarzania. Czasem admi­nistrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę, wskutek której strona umowy inna niż administrator staje się właśnie podmio­tem przetwarzającym jednak umowa ta nie jest wcale umową powie­rzenia przetwarzania. Umowa ta jest inna umową, jednak wskutek jej realizacji pojawia się zjawisko powierzenia przetwarzania. Dla uproszczenia, w poniższym rozumowaniu, umowę tę, umowę łączącą administratora z podmiotem przetwarzającym, jednak nie będącą umową powierzenia przetwarzania, nazywam umową podstawową. Czasem administrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę podstawową i umowę powierzenia przetwarzania. Możliwości jest tu więcej, zestawiam je poniżej.

Jeżeli zachodzi zjawisko przetwarzania przez podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych, to możliwe są wymienione poniżej sytuacje.

Sama umowa powierzenia przetwarzania – sytuacja dziwaczna. Samo powierzenie bez określenia szczegółów, czego ono dotyczy, jest jak czysta powinność u Kelsena, niby zachodzi ale trudno powiedzieć, że wywołuje jakiekolwiek skutki. Nie wywołuje skutków ponieważ na przykład ze słów: „Administrator danych powierza przetwarzanie da­nych osobowych podmiotowi przetwarzającemu” nie wynika tak na­prawdę czego administrator oczekuje od podmiotu przetwarzającego. Nawet więcej, nie wynika z niej czy administrator na prawdę powierza przetwarzanie, czy jedynie tak mu się wydaje i to swoje mylne odczu­cie zawiera w umowie.

Umowa powierzenia przetwarzania zawierająca elementy umowy podstawowej – sytuacja poprawna. Zawarto umowę powierzenia – zrealizowano art., 28 RODO, wiadomo co jest przedmiotem umowy.

Sama umowa powierzenia przetwarzania nie mająca w sobie na­wet słowa o powierzeniu, ale wypełniająca cechy umowy powie­rzenia (zlecenie czynności na danych) – sytuacja poprawna. Admini­strator zawiera umowę, której przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. W umowie tej zawarte są wszystkie elementy konieczne dla umowy powierzenia przetwarzania, wynikające z art. 28 RODO.

Umowa podstawowa i umowa powierzenia przetwarzania – sytua¬cja poprawna.

Sama umowa podstawowa z zawartymi w niej elementami umowy powierzenia przetwarzania – wersja poprawna, wręcz bardzo dobra.

Sama umowa podstawowa bez umowy powierzenia przetwarzania bez elementów umowy powierzenia przetwarzania – sytuacja nie­właściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art., 28 RODO, powierzenie i tak zachodzi, oczywiście jeżeli umowa skutkuje przetwarzaniem przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy.

Brak umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, skutkujące pojawieniem się przetwarzania przez prowadzącego cudze sprawy bez zlecenia w imieniu tego, czyje sprawy są prowadzone) – sytuacja niewłaściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art. 28 RODO, powierzenie, a dokładniej przetwarzanie w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający i tak zachodzi .

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych już 28 stycznia 2021r. Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości. Proste to RODO

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

XV Dzień Ochrony Danych Osobowych obchody tego dnia zainicjowała w 2006 roku Rada Europy.  Na dzień 28 stycznia przypada rocznica ustanowienia Konwencji 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Z tej właśnie okazji rzecznicy ochrony danych osobowych, rządy, parlamenty, krajowe organy ochrony danych i inne podmioty prowadzą działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości o prawach do ochrony danych osobowych i prywatności.

Zaproszenie na konferencję online.

Wydarzenie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO: www.uodo.gov.pl. Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji na temat aktualnych wyzwań, związanych ze skuteczną ochroną danych osobowych w kontekście współczesnych problemów takich, jak zagrożenia praw i wolności obywatelskich związane z rozwojem gospodarki cyfrowej, pandemia COVID-19, powszechne stosowanie zdalnych narzędzi komunikacji w pracy czy nauczaniu.

Prelegenci zaproszeni na konferencję.

Jako Zespół Proste to RODO, zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w obchodach XV Dnia Ochrony Danych Osobowych, który w br. realizowany jest pod hasłem „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości” Z ogromną satysfakcją odnotowujemy fakt, iż jednym z prelegentów konferencji UODO będzie nasz ekspert r-pr Maciej Gawroński, który zaprezentuje zagadnienie “RODO w praktyce, czyli wyzwanie dla małych i średnich przedsiębiorstw”.

Czytaj dalej

Nabór do Narodowego Programu Szczepień

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19 stal się faktem, jak informuje NFZ w swoim komunikacie z 11 grudnia 2020r.

Przydatne linki ...

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego.

Odróżnienie administratora od podmiotu przetwarzającego, to zagadnienie, które  omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów “Rzymowski uważa że …”. Jest to druga część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych. Część pierwsza dla zainteresowanych dostępna tutaj >>>

Czytaj dalej

Powierzenie przetwarzania jako zlecenie czynności na danych osobowych

Powierzenie przetwarzania, jako czynność na danych

Powierzenie przetwarzania, jako zlecenie czynności na danych osobowych.

Powierzenie przetwarzania, jako zlecenie czynności na danych osobowych, to zagadnienie omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów “Rzymowski uważa że …”. Jest to pierwsza część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych.

Czytaj dalej

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19 tematyka aktualna w ostatnim czasie z uwagi na faktyczne rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zatem definitywnie określiło jak powinna być prowadzona dokumentacja medyczna szczepień COVID-19. Zainteresowanych odsyłamy uzupełniająco do naszego opracowania “Od kiedy EDM“.

Czytaj dalej