Proste to RODO w medycynie w oświacie w firmie

Wdrożenie RODO w firmie / w szkole / w podmiocie medycznym

Wdrożenie RODO w firmie / w oświacie / w medycynie

Dokumentacja RODO dla firmy, dla podmiotów medycznych, przychodni, szpitali, lekarzy, dla placówek oświatowych. Pełnienei funkcji Inspektora Ochrony Danych w firmach, w podmiotach medycznych, w szkołach. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Audyt Bezpieczeństwa Informacji KRI. Dofinansowania dla samorządów, dla podmiotów medycznych na cyberbezpieczeństwo.

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej

Komunikat MZ w sprawie przekazywania danych zdarzenia medycznego do NFZ w celu rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej – zgodnie z art. 56 ust. 2a. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.  Natomiast zgodnie z art. 56 ust 2b ww. Ustawy  dane, o których mowa w ust. 2a, niezbędne do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej, jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia (czyli Centrum e-Zdrowie), właściwa w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, jest obowiązana przekazywać Narodowemu Funduszowi Zdrowia od dnia 10 stycznia 2022 r.  Za sprawą podejmowanych jednak decyzji termin na realizację obowiązku przekazywania danych przez Centrum e-Zdrowia do NFZ kolejno był przesuwany.

 

 

Dowiedz się więcej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej

Odmowa udostępnienia dokumentacji medycznej – W przypadku gdy udostępnienie dokumentacji nie jest możliwe, odmowę przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej, zgodnie z żądaniem uprawnionego organu lub podmiotu. W każdym przypadku wymagane jest podanie przyczyny odmowy. Jednostka realizując obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej zobligowana została do weryfikacji, spełnienia się przesłanek uzasadniających udostępnienie dokumentacji medycznej.

Dowiedz się więcej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Kiedy nie pobiera się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – zasadniczo większość podmiotów medycznych orientuje się w temacie, jednak kiedy stają przed koniecznością udzielenia odpowiedzi, albo podjęcia decyzji, w sprawie o nieco bardziej złożonym charakterze, zaczynają się problemy. W takiej sytuacji, personel odpowiedzialny za udostępnianie dokumentacji medycznej, albo samodzielnie stara  się poszukiwać rozwiązania, albo kieruje swoje zapytanie do innych członków załogi. Zdarza się także, że w sytuacjach, w których działa presja czasu, personel podejmuje decyzje, bez kompleksowego rozpoznania zagadnienia – czym naraża administratora danych osobowych na wystąpienie zdarzenia mogącego być naruszeniem ochrony danych na gruncie RODO.

Dowiedz się więcej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

Nowe stawki opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej – zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę, co oznacza tyle, iż podmiot realizujący swoje obowiązki w związku z uprawnieniami pacjentów, do dostępu do dokumentacji medycznej, może pobierać, nie musi, ale może pobierać opłatę:

  • za udostępnienie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii, wydruku,
  • za udostępnienie na informatycznym nośniku danych,
  • za udostępnienie przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego [skanu] i przekazanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo na informatycznym nośniku danych. 

Dowiedz się więcej

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie

Placówka medyczna ma obowiązek wysyłki pacjentowi dokumentacji medycznej na jego żądanie – jak informuje Rzecznik Praw Pacjenta, w swoim komunikacie na stronie internetowej, dnia  15 maja 2024 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie zapadł wyrok (V SA/Wa 1827/23) dotyczący kwestii udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom. 

Dowiedz się więcej

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce

Problemy systemu ochrony zdrowia w Polsce – wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie aktualnych kluczowych dla Pacjentów kwestii problematycznych. Przedstawiamy Państwu kluczowe fragmenty wystąpienia, zachęcając jednocześnie do refleksji, nad tematem.

Dowiedz się więcej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznej

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji medycznejobecnie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. [MZ 1553], które to wprowadza kilka istotnych  zmian w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania [Dz.U.2020.666 ze zm.] [dalej Rozporządzenie RDM]

Dowiedz się więcej

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne dla pacjentów opaski w celu identyfikacji tożsamości

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta

Znaki identyfikacyjne na opasce pacjenta – obecnie projektowane są przepisy wykonawcze określające warunki, sposób i tryb zaopatrywania pacjentów w znaki identyfikacyjne, sposób postępowania w razie stwierdzenia braku znaków identyfikacyjnych pacjentów szpitala kierując się potrzebą zapewnienia identyfikacji pacjentów i ich bezpieczeństwa oraz koniecznością poszanowania ochrony danych osobowych.

Dowiedz się więcej

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny dopuszczalny czas pracy lekarzy Minister Zdrowia Izabela Leszczyna

Maksymalny czas pracy lekarzy

Maksymalny czas pracy lekarzyw naszym poprzednim opracowaniu informowaliśmy już o inicjatywie Rzecznika Praw Obywatelskich. Przypomnijmy 25 maja 2023 r. RPO zwrócił się w do Ministra Zdrowia o stanowisko co do możliwości podjęcia stosownych działań legislacyjnych, zmierzających do określenia maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy lekarzy. W odpowiedzi z dnia 4 lipca 2023 r. Ministerstwo Zdrowia napisało, że obecnie nie są prowadzone prace nad wprowadzeniem przepisów regulujących. 

Dowiedz się więcej

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego

Bez skierowania do PZK przy Centrum Zdrowia Psychicznego – zgodnie z treścią projektu opublikowanego Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (MZ 1602) planowane są istotne zmiany, jakie dotyczyć będą świadczeniodawców realizujących program pilotażowy CZP.

Dowiedz się więcej