Proste to RODO ochrona danych w medycynie

Standardy Teleporady w POZ

Standard organizacyjny teleporady w POZ

Teleporady w POZ

Standardy Teleporad w POZ (Podstawowej Opiece Zdrowotnej). Przypomnijmy, od 29 sierpnia 2020r. obowiązują przepisy określające standardy dot.tego, w jaki sposób, w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 powinny przebiegać teleporady udzielane pacjentom w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Wytyczne dotyczące teleporad w ramach POZ określone zostały treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020r., w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020r., poz 1395). Przepisy te zostały znowelizowane za sprawą Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021r., poz. 95).

Czy trzeba coś zmieniać w organizacji ...

Wprowadzone zmiany mają na celu zabezpieczyć prawa pacjenta w obszarze dostępu do świadczeń. Ustawodawca wprowadził dwa nowe obowiązki, których realizacja spoczywać będzie na podmiotach medycznych. Pozornie wiele jednostek stwierdzi, iż zmiany mają charakter kosmetyczny i nie wprowadzi żadnych modyfikacji w procesie zarządzania. Jednak warto jest zastanowić się, czy aby proponowane zmiany nie powinny zostać przeanalizowane przez pryzmat specyfiki działalności danej jednostki.

Czytaj dalej

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne.

Jak zgłaszać Niepożądane Odczyny Poszczepienne nowe przepisy w sprawie NOP, koniec ze standardowymi zgłoszeniami. Tematyka NOP zyskała na popularności, w związku z realizacją “Narodowego Programu Szczepień“. Kwestie ww. nierozerwalnie wiążą się z tematyką zasad prowadzenia  dokumentacji medycznej dot. takżę szczepień COVID-19. O czym już pisaliśmy w naszym opracowaniu “Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19“. Warto zapoznać się z tymi publikacjami także z uwagi na tematykę NOP, uzyskamy wówczas odpowiedź na pytanie, jak zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne.

Obowiązek zgłaszania NOP

Czytaj dalej

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez skierowań na porady specjalistyczne - Logopedia

Bez eskierowania na porady specjalistyczne – Logopedia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, wydanym na podstawie Na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.)

Czytaj dalej

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania

Poradnik dla lekarzy e-skierowania, czyli co lekarz powinien wiedzieć na temat eSkierowań, opracowany pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, oraz Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, zawiera szereg podstawowych informacji dotyczacych tematyki skierowań, które od dnia 08 stycznia 2021r. stały elementem naszej rzeczywistości. Jeśli interesuje Państwa tematyka dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci EDM, zapraszamy także do naszego opracowania “Od kiedy obowiązuje EDM“.

Czytaj dalej

Umowa podstawowa a umowa powierzenia

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych

Umowa podstawowa a umowa powierzenia.

Umowa podstawowa a umowa powierzenia przetwarzania danych, to zagadnienie, które  omawiać będzie dr Jakub Rzymowski, w ramach naszego cyklu wpisów “Rzymowski uważa że …”. Jest to trzecia część w obszernego opracowania poświęconego tematyce powierzenia przetwarzania danych. Część pierwsza dla zainteresowanych dostępna tutaj >>> oraz część druga tutaj >>>.

Powierzenie przetwarzania zwykle zachodzi na podstawie umowy.

Dla zajścia powierzenia przetwarzania nie jest jednak ko­nieczne podpisanie umowy powierzenia przetwarzania. Czasem admi­nistrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę, wskutek której strona umowy inna niż administrator staje się właśnie podmio­tem przetwarzającym jednak umowa ta nie jest wcale umową powie­rzenia przetwarzania. Umowa ta jest inna umową, jednak wskutek jej realizacji pojawia się zjawisko powierzenia przetwarzania. Dla uproszczenia, w poniższym rozumowaniu, umowę tę, umowę łączącą administratora z podmiotem przetwarzającym, jednak nie będącą umową powierzenia przetwarzania, nazywam umową podstawową. Czasem administrator danych i podmiot przetwarzający zawierają umowę podstawową i umowę powierzenia przetwarzania. Możliwości jest tu więcej, zestawiam je poniżej.

Jeżeli zachodzi zjawisko przetwarzania przez podmiot przetwarzający w imieniu administratora danych, to możliwe są wymienione poniżej sytuacje.

Sama umowa powierzenia przetwarzania – sytuacja dziwaczna. Samo powierzenie bez określenia szczegółów, czego ono dotyczy, jest jak czysta powinność u Kelsena, niby zachodzi ale trudno powiedzieć, że wywołuje jakiekolwiek skutki. Nie wywołuje skutków ponieważ na przykład ze słów: „Administrator danych powierza przetwarzanie da­nych osobowych podmiotowi przetwarzającemu” nie wynika tak na­prawdę czego administrator oczekuje od podmiotu przetwarzającego. Nawet więcej, nie wynika z niej czy administrator na prawdę powierza przetwarzanie, czy jedynie tak mu się wydaje i to swoje mylne odczu­cie zawiera w umowie.

Umowa powierzenia przetwarzania zawierająca elementy umowy podstawowej – sytuacja poprawna. Zawarto umowę powierzenia – zrealizowano art., 28 RODO, wiadomo co jest przedmiotem umowy.

Sama umowa powierzenia przetwarzania nie mająca w sobie na­wet słowa o powierzeniu, ale wypełniająca cechy umowy powie­rzenia (zlecenie czynności na danych) – sytuacja poprawna. Admini­strator zawiera umowę, której przedmiotem jest przetwarzanie danych osobowych w imieniu administratora. W umowie tej zawarte są wszystkie elementy konieczne dla umowy powierzenia przetwarzania, wynikające z art. 28 RODO.

Umowa podstawowa i umowa powierzenia przetwarzania – sytua¬cja poprawna.

Sama umowa podstawowa z zawartymi w niej elementami umowy powierzenia przetwarzania – wersja poprawna, wręcz bardzo dobra.

Sama umowa podstawowa bez umowy powierzenia przetwarzania bez elementów umowy powierzenia przetwarzania – sytuacja nie­właściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art., 28 RODO, powierzenie i tak zachodzi, oczywiście jeżeli umowa skutkuje przetwarzaniem przez zleceniobiorcę w imieniu zleceniodawcy.

Brak umowy podstawowej i umowy powierzenia przetwarzania (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia, skutkujące pojawieniem się przetwarzania przez prowadzącego cudze sprawy bez zlecenia w imieniu tego, czyje sprawy są prowadzone) – sytuacja niewłaściwa, ponieważ brak jest umowy powierzenia – nie zrealizowano art. 28 RODO, powierzenie, a dokładniej przetwarzanie w imieniu administratora przez podmiot przetwarzający i tak zachodzi .

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Nabór do Narodowego Programu Szczepień

Nabór do Narodowego Programu Szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19

Nabór do Narodowego Programu Szczepień COVID-19 stal się faktem, jak informuje NFZ w swoim komunikacie z 11 grudnia 2020r.

Przydatne linki ...

Wybierz interesujący tematycznie dział Sklepu RODO

IT w medycynie

Wsparcie IT dla podmiotów medycznych

Wsparcie IT

Sklep

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19

Dokumentacja medyczna szczepień COVID-19 tematyka aktualna w ostatnim czasie z uwagi na faktyczne rozpoczęcie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia zatem definitywnie określiło jak powinna być prowadzona dokumentacja medyczna szczepień COVID-19. Zainteresowanych odsyłamy uzupełniająco do naszego opracowania “Od kiedy EDM“.

Czytaj dalej

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący prowadzenia dokumentacji elektronicznej

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Komunikat dotyczący prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej od 1 stycznia 2021r. Przepisy stanowią, iż nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020r., w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz. 666 ze zm.) wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020r. Tym samym traci swą moc dotychczas obowiązujące Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).  Niestety wbrew temu, co stanowią przepisy, wiele podmiotów pozostawało w przekonaniu, iż termin obowiązywania ww. aktu, zostanie przesunięty z dnia 1 stycznia 2021r., na inną datę. Komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie dokumentacji medycznej, jaki opublikowany został na stronie gov.pl, nie pozostawia najmniejszych jednak złudzeń.

Czytaj dalej

Podpis pacjenta w dokumentacji fizjoterapeuty

Podpis pacjenta w dokumentacji medycznej fizjoterapeuty

Podpis pacjenta w dokumentacji fizjoterapeuty

Podpis pacjenta w dokumentacji fizjoterapeuty, ograniczenie, uwiarygodnienie, paranoja, nadmiarowa biurokracja a może jednak obowiązek. Pytanie brzmi … Czy w świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz 666 ze zm.) tj. § 49 ust. 4 pkt. 3)

cyt. :”(…) Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej zawiera informacje wymienione w ust. 3 oraz: (…) oznaczenie fizjoterapeuty udzielającego świadczenia zdrowotnego, zgodnie z § 10 pkt 3 (…)”,

jednostka medyczna przygotowująca się do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej (!) w ramach świadczeń z zakresu – fizjoterapia ambulatoryjna oraz fizjoterapia domowa – realizowanych zgodnie z umową z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po 01 stycznia 2021r. nadal zobowiązana będzie do tego, aby świadczeniobiorca albo opiekun potwierdzał każdego dnia realizację zabiegów fizjoterapeutycznych przez złożenie podpisu w dokumentacji medycznej? 

Zgodnie z § 49 ust. 4 pkt. 3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r., poz 666 ze zm.) cyt. :”(…)Karta indywidualnej opieki fizjoterapeutycznej zawiera informacje wymienione w ust. 3 oraz: (…) oznaczenie fizjoterapeuty udzielającego świadczenia zdrowotnego, zgodnie z § 10 pkt 3(…)”. Czy nie należałoby uznawać za wystarczające dla potwierdzenia realizacji zabiegów dokonanie wpisu w karcie przez ww. osobę tj. przez osobę udzielającą świadczenia zdrowotnego?

Czytaj dalej

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami

Dokumentacja z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami.

Dokumentacja z zakresu opieki  zdrowotnej nad uczniami, również ulegnie zmianie w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2020r, poz 666 ze zm.). Zmiany, jakie są wprowadzone wymagają przystosowania dokumentacji medycznej uczniów, zmiany praktyk, a przede wszystkim uświadomienia sobie takiej konieczności.

Czytaj dalej